Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2011
gepubliceerd op 17 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning

bron
vlaamse overheid
numac
2012035134
pub.
17/02/2012
prom.
23/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, artikel 10;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen, artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 februari 2011;

Gelet op advies nr. 49.480/1 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

Artikel 1.Artikel 89 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 89.Langs bevaarbare waterwegen die met een erfdienstbaarheid van jaag- en voetpad zijn bezwaard, mogen door anderen dan de waterbeheerder geen handelingen of beplantingen uitgevoerd worden, zonder dat daartoe vooraf de machtiging werd verkregen van de waterbeheerder. Als de waterbeheerder over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag een gunstig advies uitbrengt, wordt dat beschouwd als een toegestane machtiging.

De waterbeheerder kan deze machtiging op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk intrekken. ». HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen

Art. 2.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.Het is verboden in die stroken te bouwen, te herbouwen of bestaande bouwwerken te verbouwen. Dat verbod geldt niet voor instandhoudings- en onderhoudswerken.

Het is verboden in die stroken onwettig opgerichte bouwwerken te handhaven.

Voorbij de tiende meter, gemeten van de grens van het domein van de autosnelweg, kan de wegbeheerder echter afwijkingen van het in het eerste lid gestelde verbod toestaan. Als de wegbeheerder over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag een gunstig advies uitbrengt, wordt dat beschouwd als een toegestane afwijking. ».

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7.In die stroken mag geen enkele ophoging van meer dan een meter hoogte of uitgraving van meer dan een meter diepte worden gemaakt.

Voorbij de tiende meter gemeten van de grens van het domein van de autosnelweg kan de wegbeheerder evenwel afwijkingen van het in het vorig lid bepaald verbod toestaan. Als de wegbeheerder over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag een gunstig advies uitbrengt, wordt dat beschouwd als een toegestane afwijking. ». HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen

Art. 5.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2006, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als de gewestelijke waterbeheerders over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag een gunstig advies uitbrengen, wordt dat beschouwd als de toestemming, vermeld in het eerste lid. Artikel 3 is dan niet van toepassing. ». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen

Art. 6.Aan artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als de bevoegde entiteit over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag een gunstig advies uitbrengt, wordt dat beschouwd als de toestemming, vermeld in het eerste lid.

Artikel 7 is dan niet van toepassing. ». HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 7.De Vlaamse ministers, bevoegd voor de openbare werken, het leefmilieu en de ruimtelijke ordening, zijn, elk wat hun bevoegdheid betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^