Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2011
gepubliceerd op 21 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende

bron
vlaamse overheid
numac
2012035294
pub.
21/03/2012
prom.
23/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, laatst gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 3, laatst gewijzigd bij de wet van 21 december 1998;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, artikel 1, laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 1998;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, artikel 25, tweede lid, vervangen bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 2bis, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010, artikel 3, tweede lid, vervangen bij het decreet van 23 december 2010, artikel 4, § 2, tweede lid, artikel 11, § 1 en § 2, derde lid, artikel 12, § 1, eerste lid, artikel 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, en § 4, artikel 14, § 1, gewijzigd bij het decreet van 12 december 1990, artikel 16, § 4, artikel 18, gewijzigd bij de decreten van 11 mei 1999, 22 april 2005 en 11 juni 2010, artikel 19, 2°, vervangen bij het decreet van 22 april 2005, artikel 20, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 22 december 1993, artikel 21, § 3, artikel 22, § 3, artikel 22bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 16 januari 2004, artikel 24, § 2, eerste lid, artikel 26, § 4, artikel 27, § 3 en artikel 29, vervangen bij het decreet van 21 december 2007;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 3.3.1, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, artikel 3.3.2, § 1, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995 en gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2004, artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en artikel 16.4.27, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 51, § 1, vervangen bij het decreet van 16 juli 2010;

Gelet op het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen", artikelen 32 en 33;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2011;

Gelet op advies 50.547/3 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van titel I van het VLAREM

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 10° wordt vervangen door wat volgt : « 10° "huishoudelijk afvalwater" : afvalwater dat alleen bestaat uit het water dat afkomstig is van : a) normale huishoudelijke activiteiten;b) sanitaire installaties;c) keukens;d) het reinigen van gebouwen, zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons;e) wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend. Afvalwaterstromen van verzorgingsinstellingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5.49.0.4 van titel II van het VLAREM, worden voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met huishoudelijk afvalwater; »; 2° in punt 23°, a), wordt de zinsnede « het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 » vervangen door de zinsnede « de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 »;3° in punt 23°, b) en c), wordt de zinsnede « het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de zinsnede « de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 »;4° er worden een punt 56° tot en met 63° toegevoegd, die luiden als volgt : « 56° « dierenbegraafplaats » : een plaats waar collectief krengen van gezelschapsdieren worden begraven;57° « gezelschapsdieren » : alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, maar die niet gegeten worden, en die niet voor veeteelt gehouden worden;58° « collectief begraven van krengen van gezelschapsdieren » : alle andere begravingen van krengen van gezelschapsdieren, dan de individuele begraving door de eigenaar van het kreng, in de eigen tuin;59° « hippotherapie » : het doelgericht therapeutisch (be)handelen met het paard als medium; 60° « hogedrempel-Seveso-inrichting » : een inrichting die is ingedeeld in subrubriek 17.2.2 van de indelingslijst; 61° « veiligheidsnota » : openbaar document waarin aangetoond wordt dat de verandering van een vergunde inrichting geen bijkomend risico van zware ongevallen voor mens en milieu meebrengt ten opzichte van de bestaande toestand, zoals die beschreven is in een voor die inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport, en waarbij met betrekking tot die verandering wordt aangetoond welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden getroffen om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken;62° « Verordening Dierlijke Bijproducten (EG) nr.1069/2009 » : verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002; 63° « Verordening (EG) nr.142/2011 » : verordening (EG) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn. ».

Art. 2.In artikel 4, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, in artikel 42, § 5, 1°, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en in artikel 51, § 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en 12 januari 1999 worden de woorden « bestendige deputatie van de provincie » vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 3.In artikel 6, § 1, 1°, inleidende zin, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2009, worden de woorden « bestendige deputatie van de provincie » en de woorden « bestendige deputaties van de provincies » respectievelijk vervangen door het woord « deputatie » en het woord « deputaties ».

Art. 4.In artikel 6quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2003, 12 mei 2006, 7 maart 2008 en 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 3, wordt de volgende zin toegevoegd : « Als de mededeling betrekking heeft op een verandering in een hogedrempel-Seveso-inrichting, ofwel van de hoeveelheid of de fysische vorm van de gevaarlijke stoffen, ofwel van de processen of de installaties waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt, wordt daarenboven een exemplaar gestuurd naar de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering.»; 2° in paragraaf 4 en 5 worden de woorden « bestendige deputatie van de provincie » vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 5.Aan artikel 18, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « of in minstens een dag- of weekblad met regionaal karakter en op een voor bekendmakingen geëigende en opvallende plaats op de website van de gemeente. ».

Art. 6.In artikel 20 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « bestendige deputatie van de provincie » vervangen door het woord « deputatie »; 2° in paragraaf 1, 2°, a) en c), wordt de zinsnede « door artikel 193, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de zinsnede « door artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 »; 3° in paragraaf 2, 2°, b), wordt de zinsnede « door artikel 193, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de zinsnede « door artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 ».

Art. 7.Aan artikel 21 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt een paragraaf 11 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 11. Het advies van de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering, bevat de volgende gegevens : een gemotiveerde beoordeling van de veiligheidsnota. ».

Art. 8.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, 7 maart 2008 en 19 september 2008 en 4 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « Bestendige Deputatie van de provincieraad » vervangen door het woord « deputatie »;2° in paragraaf 2, 1° en 2°, worden de woorden « Bestendige Deputatie van de provincieraad » vervangen door het woord « deputatie »; 3° in paragraaf 2, 3°, wordt de zinsnede « door artikel 193, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening » vervangen door de zinsnede « door artikel 7.2.1, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 »; 4° in paragraaf 2, 5°, worden de woorden « Bestendige Deputatie » vervangen door het woord « deputatie »;5° in paragraaf 2, 5°, wordt de zinsnede « , met dien verstande dat zij niet mogen behoren tot het college van deskundigen bedoeld in artikel 7, § 5 van het decreet » opgeheven.

Art. 9.In artikel 23, § 4, eerste lid, in artikel 24, § 6, in artikel 44, § 2, 1°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, in artikel 49, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, 23 april 2004 en 19 september 2008, in artikel 52, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 7 maart 2008 en 19 september 2008, in artikel 54, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, 19 september 2008 en 24 april 2009, in artikel 55, § 1, en in artikel 72, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « Bestendige Deputatie van de provincieraad » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 10.In artikel 30, § 6, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, wordt het artikelnummer « 36, 4°, b) » vervangen door het artikelnummer « 36, 5°, b) ».

Art. 11.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 29 september 2000, 7 maart 2008 en 19 september 2008, worden de woorden « Bestendige Deputatie » en de woorden « Bestendige Deputatie van de provincieraad » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 12.In artikel 38, § 2, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, worden de woorden « bestendige deputatie van de provincieraad » en de woorden « bestendige deputatie van de provincie » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 13.In artikel 40, § 2, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering, van 12 januari 1999 en 30 april 2009, worden de woorden « bestendige deputatie van de provincie » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 14.In artikel 45, § 4, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de woorden « bestendige deputatie van de provincieraad » vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 15.In artikel 45, § 4bis, zesde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, wordt de zinsnede « , vermeld in § 4, 1°, c), » opgeheven.

Art. 16.In artikel 50, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 7 maart 2008 en 19 september 2008, worden de woorden « Bestendige Deputatie van de provincieraad », de woorden « bestendige Deputatie van de provincie » en de woorden « Bestendige Deputatie van de provincie » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 17.In artikel 53bis, § 2, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, worden de woorden « bestendige deputatie van de provincieraad », de woorden « bestendige deputatie » en de woorden « Bestendige Deputatie van de provincie » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 18.In artikel 57quater, § 3, 4°, van hetzelfde besluit wordt het woord « bestendige » opgeheven.

Art. 19.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk XIVter ingevoegd, dat luidt als volgt : « Hoofdstuk XIVter. - Gebruik van elektronische middelen voor gegevensuitwisseling

Art. 57decies.§ 1. Op het grondgebied van gemeenten en provincies die dit toelaten, kunnen de volgende gegevensuitwisselingen geldig via elektronische middelen worden uitgevoerd : 1° de melding, vermeld in artikel 2, § 1, en artikel 3;2° het indienen van de milieuvergunningsaanvraag, vermeld in artikel 5, tenzij het een samengevoegde aanvraag is, vermeld in artikel 55bis;3° het meedelen van de kleine verandering, vermeld in artikel 6bis, § 2;4° het melden van een overname, vermeld in artikel 42, § 2. § 2. De elektronische gegevensuitwisselingen, vermeld in paragraaf 1, worden, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend via het elektronische milieuvergunningenloket van de Vlaamse overheid, verder genoemd het « eMIL-milieuvergunningenloket ». Er is toegang tot het eMIL-milieuvergunningenloket via een webpagina van de Vlaamse overheid of via een webpagina van de gemeente of van de provincie; § 3. De elektronische gegevensuitwisselingen, vermeld in paragraaf 1, voldoen, op straffe van onontvankelijkheid, aan de volgende voorwaarden : 1° alle bestanden die verzonden worden : a) zijn virusvrij en kopieerbaar;b) kunnen worden geopend en gelezen;2° de minister kan de toegelaten formaten en de vereisten van de tekstdocumenten, bestanden en plannen bepalen. § 4. Indien de aanvraag onderdelen zou bevatten die niet voor openbaarheid in aanmerking komen, worden deze door de indiener in aparte bestanden ingediend. In de naamgeving van die bestanden wordt door de indiener de woorden "(niet openbaar)" opgenomen. § 5. De elektronische aangifte, op het eMIL-milieuvergunningenloket ter beschikking gesteld, die werd ingevuld en overgezonden overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, wordt gelijkgesteld met een gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende papieren aangifte. § 6. Als de exploitant opteert voor de elektronische gegevensuitwisselingen, vermeld in paragraaf 1, is hij ontslagen van de verplichting om schriftelijke exemplaren in te dienen, vermeld in artikel 2, artikel 3, artikel 6, § 1 tot en met § 2 en artikel 6ter, § 2 en § 3. § 7. Als het gaat om een vergunningsaanvraag die via het in paragraaf 2, 1°, vermelde loket ingediend is, zorgt de burgemeester ervoor dat de aanvraag en de bijlagen onder de vorm van een schriftelijke afdruk van het digitale exemplaar tijdens het openbaar onderzoek ter inzage worden gegeven van het publiek dat daarom verzoekt. Daarnaast mag de aanvraag ook digitaal bij de diensten van de gemeente worden aangeboden.

Art. 57undecies.Als overeenkomstig artikel 57decies de mededeling kleine verandering via elektronische middelen heeft plaatsgevonden, kan de bevoegde overheid of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar voldoen aan de verplichting tot het versturen van een exemplaar van het volledige mededelingsdossier, vermeld in artikel 6quater, § 3, via elektronische weg.

Art. 57duodecies.Als de gegevensuitwisseling via elektronische middelen heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 57decies, kan de deputatie of de door haar daartoe gemachtigde provinciale ambtenaar voldoen aan de verplichting tot het versturen van exemplaren van het milieuvergunningsaanvraagdossier, vermeld in artikel 35, 3°, a) en b), en artikel 38, § 2, 1°, b), via elektronische weg.

Art. 57tres decies. Als de gegevensuitwisseling via elektronische middelen heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 57decies, kan de burgemeester of de door haar daartoe gemachtigde ambtenaar voldoen aan de verplichting tot het versturen van exemplaren van het milieuvergunningsaanvraagdossier, vermeld in artikel 36, 3°, a) en b), via elektronische weg.

Art.57quater decies. Als de gegevensuitwisseling via elektronische middelen heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 57decies, kan de secretaris van de provinciale milieuvergunningscommissie voldoen aan de verplichting tot het versturen van een exemplaar of afschrift, vermeld in artikel 23, § 1, eerste lid, via elektronische weg.

Art. 57quinquies decies. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de elektronische gegevensuitwisselingen, vermeld in artikel 57decies, verloopt volgens de procedure, vermeld in artikel 6quater, § 2, 1°, artikel 35, 1°, a), artikel 36, 1°, a), en artikel 38, § 2, 1°, a), en 2°, a), en omvat bovendien de controle op het voldoen van het digitale exemplaar aan de voorwaarden, vermeld in artikel 57decies, § 3. Als vastgesteld wordt dat niet aan al die voorwaarden is voldaan, wordt de aanvraag onvolledig of onontvankelijk verklaard, volgens de procedure, vermeld in artikel 6quater, § 2, 2° en 3°, artikel 35, 1°, b) en c), artikel 36, 1°, b) en c), en artikel 38, § 2, 1°, a) en 2°, a).

Art. 57sexies decies. In de gevallen, vermeld in artikel 57decies, kan de verdere kennisgeving van de aanvraag, de melding en de mededeling aan de adviesverlenende overheden en aan de gemeente voor het openbaar onderzoek geldig gebeuren door middel van elektronische middelen.

Art. 57septies decies. De gemeenten en provincies die de elektronische gegevensuitwisseling, vermeld in artikel 57decies, willen toelaten, brengen minimaal 30 dagen voor het invoeren van de mogelijkheid tot elektronisch indienen de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen op de hoogte van die beslissing. ».

Art. 20.Artikel 71 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 71.Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, blijven vergunningen voor de exploitatie, de lozing van afvalwaters, de verwerking van afvalstoffen of voor de bescherming van grondwater, verleend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, geldig voor de in het vergunningsbesluit bepaalde vergunningstermijn, tenzij deze vergunningstermijn verstrijkt na 1 september 2016. In dat laatste geval en bij onbeperkte vergunningstermijn vervallen deze vergunningen uiterlijk 1 september 2016.

Vergunningen verleend met toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten hoogste twintig jaar te rekenen vanaf 1 januari 1999. Ongeacht de vergunningstermijn, bepaald in het vergunningsbesluit, is de vergunning voor de verandering van een inrichting, verleend krachtens artikel 16, 27 of 43 van het decreet, geldig voor dezelfde vergunningstermijn als de termijn van de vergunning, vermeld in het eerste lid. In afwijking hiervan behoudt de vergunning voor de verandering van de inrichting haar oorspronkelijke vergunningstermijn indien in het vergunningsbesluit werd bepaald dat die termijn eerder verstrijkt dan de vergunningstermijn die op dat ogenblik gold voor de inrichting waarvoor de verandering toegelaten is.

Deze bepalingen laten het verval van de vergunning, vermeld in artikel 28 van het decreet, onverkort bestaan. ». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijlagen van titel I van het VLAREM

Art. 21.In bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleiding wordt de zinsnede « A = inrichting van klasse 2 waarvoor de in artikel 20, § 1 van titel I van het VLAREM bedoelde overheidsorganen » vervangen door de zinsnede « A = inrichting van klasse 2 waarvoor de overheidsorganen, vermeld in artikel 20, § 1, 1° en 2°, van titel I van het VLAREM, »; 2° in rubriek 2.1.3 wordt in de kolom bemerkingen de letter « N » telkens opgeheven; 3° aan rubriek 2.2.2 wordt een punt h) toegevoegd, dat luidt als volgt :

h) afvalstoffen afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij minstens 50 % van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan, waarbij de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn en waarbij de inrichting zich op maximaal 1 000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf

3


4° in rubriek 2.2.3, b), 1°, worden in de kolom bemerkingen de letters « O,T » opgeheven; 5° in rubriek 2.2.3 wordt punt c) wordt vervangen door wat volgt :

c) compostering van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen


1° opslag en/of composteerruimte van maximaal 25 m3 uitsluitend bedrijfseigen uitgangsmateriaal

3

O,T


2° opslag en/of composteerruimte, andere dan deze bedoeld onder 1°, van maximaal 2 000 m3

2

A,M,O,T

N

O

3° opslag en/of composteerruimte van meer dan 2 000 m3

1

G,M,O,T

B

E

J

O


6° in rubriek 2.3.6, met uitzondering van punt c), 4), wordt in de kolom bemerkingen de letter « N » telkens opgeheven; 7° in rubriek 2.3.8, D4 tot en met D6, D8 tot en met D11 en D13 tot en met D16 wordt in de kolom bemerkingen de letter « N » telkens opgeheven; 8° in rubriek 2.3.9 wordt in de kolom bemerkingen de letter « N » telkens opgeheven; 9° in rubriek 2.3.10 wordt in de kolom bemerkingen de letter « N » opgeheven; 10° aan rubriek 2.3 wordt een subrubriek 2.3.12 toegevoegd, die luidt als volgt :

2.3.12

Dierenbegraafplaatsen

2

O,W

N


11° in rubriek 3, opmerkingen, 2, b), wordt de zinsnede « voor zover de biologische afbreekbare organische belasting van dit afvalwater niet meer bedraagt dan 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « voor zover die niet meer bedraagt dan 600 m3/jaar »;12° in rubriek 3, opmerkingen, 2, wordt punt g) opgeheven;13° in rubriek 3, opmerkingen, 3, wordt punt c) opgeheven; 14° in rubriek 3.2 wordt de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar »; 15° in rubriek 3.2 wordt punt 1° opgeheven; 16° in rubriek 3.6, 1, wordt de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar »; 17° in rubriek 3.6, 4, wordt punt 1° opgeheven; 18° rubriek 5.3 wordt vervangen door wat volgt :

5.3.

Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubrieken 17 en 48, voor biociden van :


1° a) meer dan 0,5 ton tot en met 1 ton

3


b) Meer dan 1 ton tot en met 2 ton

3

A

2° meer dan 2 ton

2

G,T

A


19° in rubriek 9.2 wordt in de kolom bemerkingen de letter « G » telkens opgeheven; 20° in rubriek 9.2, 2, wordt punt e) vervangen door wat volgt :

e) alle hierna (*) vermelde uitheemse zoogdieren :


1° vanaf 20 tot en met 100 dieren

3


2° van meer dan 100 dieren

2

N


(*) • Cynomys ludovicianus (zwartstaartprairiehond) • Tamias sibiricus (Aziatische gestreepte grondeekhoorn) • Tamias striatus (oostelijke wangzakeekhoorn) • Cricetulus barbarensis (Chinese dwerghamster) • Mesocricetus auratus (goudhamster) • Phodopus campbelli (Campbell's dwerghamster) • Phodopus roborovskii (Roborovskidwerghamster) • Phodopus sungorus (Dzjoengaarse dwerghamster) • Gerbillus spec.(echte renmuizen) • Meriones spec. (woestijnmuizen) • Acomys spec. (stekelmuizen) • Mus minutoides (Afrikaanse dwergmuis) • Chinchilla lanigera (chinchilla - kweekvormen) • Cavia porcellus (cavia) • Dolichotis patagonum (mara) • Octodon degus (degoe)


21° in rubriek 9.8 en rubriek 9.9 wordt in de kolom bemerkingen de letter « G » telkens opgeheven; 22° in rubriek 12.1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

a) 100 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig is gelegen in een industriegebied

3

O

b) 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen

2

T

O


23° in rubriek 12.1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW

2

T

A


24° in rubriek 15.5, 2°, a), wordt de zinsnede « b) voor de definitie van het begrip « inwonersequivalent » verwezen naar het artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM onder de subtitel « Stedelijk Afvalwater ». c) overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid onder « oppervlaktewaterlichaam » verstaan : « een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater.» opgeheven; 25° in rubriek 15.5, 2°, a), 1), wordt de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten : » vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar, »; 26° in rubriek 15.5, 2°, a), 1), wordt punt a) opgeheven; 27° in rubriek 15.5, 2°, a), 3), i), wordt de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar »; 28° in rubriek 15.5, 2°, s), worden de woorden « met organische oplosmiddelen » opgeheven; 29° in rubriek 15.5, 2°, s), worden tussen het woord « spoelbaden » en de zinsnede « van 10 liter » de woorden « of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden » ingevoegd; 30° in rubriek 16.3.1 wordt tussen de zinsnede « Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren » en de woorden « en airconditioningsinstallaties » de zinsnede « , warmtepompen » ingevoegd; 31° in rubriek 17.2.1 en in rubriek 17.2.2 wordt telkens de zinsnede « (zie ook artikel 7 van titel I van het Vlarem) » opgeheven; 32° rubriek 17.3.4 wordt vervangen door wat volgt :

17.3.4

Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van :


1° a) 50 l tot en met 1 000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

3


b) 50 l tot en met 500 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied

3


2° a) bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag


1) meer dan 1 000 l tot en met 30 000 l wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

2

A

2) meer dan 500 l tot en met 30 000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied

2

A

3) meer dan 30 000 l

1

B

B

b) bij uitsluitend bovengrondse opslag


1) meer dan 1 000 l tot en met 30 000 l wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

2

O

2) meer dan 500 l tot en met 30 000 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied

2

O

3)

meer dan 30 000 l

1

B

A


33° rubriek 17.3.5 wordt vervangen door wat volgt :

17.3.5

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van :


1° 100 l tot en met 5 000 l

3


2° a) meer dan 5 000 l tot en met 100 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag

2

A

b) meer dan 5 000 l tot en met 100 000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag

2

O

3° a) meer dan 100 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag

1

B

B

b) meer dan 100 000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag

1

B

A


34° rubriek 17.3.6, wordt vervangen door wat volgt :

17.3.6

Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55° C, maar dat 100° C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van :


1° a) 5 000 l tot en met 20 000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt

3


b) 100 l tot en met 20 000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen

3


2° a) meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag

2

A

b) meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag

2

O

3° a) meer dan 500 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag

1

B

B

b)meer dan 500 000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag

1

B

A


35° rubriek 17.3.7 wordt vervangen door wat volgt :

17.3.7

Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van :


1° 200 l tot en met 50 000 l

3


2° a) meer dan 50 000 l tot en met 5 000 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag

2

A

b) meer dan 50 000 l tot en met 5 000 000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag

2

O

3° a) meer dan 5 000 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag

1

B

B

b) meer dan 5 000 000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag

1

B

A


36° in rubriek 17.3.9, 1°, wordt tussen de zinsnede « in rubriek 17.3.6 » en de woorden « bedoelde vloeistoffen » de zinsnede « of in rubriek 17.3.7 » ingevoegd; 37° in rubriek 17.3.9, 2°, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « en/of in rubriek 17.3.6 » wordt vervangen door de zinsnede « , in rubriek 17.3.6 of in rubriek 17.3.7 »; b) in de achtste kolom wordt de letter « A » opgeheven;38° in rubriek 19 wordt tussen het opschrift van de rubriek « Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten) » en de woorden « de in deze rubriek vermelde gebieden betreffen » het volgende lid ingevoegd : « Uitzondering : Het verwerken van hout, houtschors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten, gekoppeld aan de uitvoering van eigenlijke bouw- of sloopwerken, is niet in deze rubriek ingedeeld.»; 39° in rubriek 19.6 wordt het woord « e.d. » vervangen door de woorden « (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten) »; 40° in rubriek 19.8, 2°, a), wordt de zinsnede « voor de definitie van het begrip « inwonersequivalent » verwezen naar het artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM onder de subtitel « Stedelijk Afvalwater ».overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid onder « oppervlaktewaterlichaam » verstaan : « een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater. » opgeheven; 41° in rubriek 19.8, 2°, a), 1), worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten : » wordt vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar, »;b) de zinsnede « wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan nog niet definitief is vastgelegd » wordt opgeheven; 42° in rubriek 19.8, 2°, a), 3), i), wordt de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar »; 43° in rubriek 23.4 worden tussen het woord « oppervlaktebehandeling » en de woorden « van kunststoffen » de woorden « met inbegrip van ontvetting » ingevoegd; 44° rubriek 29.5.5 wordt vervangen door wat volgt :

29.5.5.

Installaties voor oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, als de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën, als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, uit de volgende volumes bestaat :


Opmerkingen : De inrichtingen vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek.

De gebieden, vermeld in deze rubriek, betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet vervallen verkavelingsvergunning.


1° a) 10 liter tot en met 1 000 liter, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt; 3


b) 10 liter tot en met 300 liter, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt; 3


2° a) meer dan 1 000 liter tot en met 5 000 liter als de inrichting volledig in een industriegebied ligt; 2

A

b) meer dan 300 liter tot en met 5 000 liter, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt; 2

A

3° meer dan 5 000 liter, voor een andere installatie dan die vermeld in punt 4; 1

M

B

P

J

B

4° meer dan 30 000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden). 1

M,X

B

P

J,R

B


45° in rubriek 29.5.7 wordt in de « Opmerkingen » tussen de zinsnede « rubriek 15.5 » en de zinsnede « , zijn niet ingedeeld » de zinsnede « en rubriek 19.8 » ingevoegd; 46° in rubriek 29.5.7,1°, wordt tussen het woord « spoelbaden » en het woord « van » de zinsnede « of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën als niet gebruik gemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, » ingevoegd; 47° in rubriek 29.5.7, 2°, wordt tussen het woord « spoelbaden » en het woord « van » de zinsnede « of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, » ingevoegd; 48° aan rubriek 29.5 wordt een subrubriek 29.5.10 toegevoegd, die luidt als volgt :

29.5.10

Thermisch reinigen van metalen voorwerpen met het oog op onderhoud of reiniging voor gebruik in de oorspronkelijke functie door middel van pyrolyseovens, wervelbed of gelijkaardige installaties voor het verwijderen van bedekkingsmiddelen en voedingsresten, met een totaal thermisch vermogen van :


1° tot en met 0,2 MW (vermogen zonder naverbrander of ontstoffing), waarbij : - geen verwijdering van halogeenhoudende stoffen, zoals vinyl, chloropreen, pvc, PVDC, gechloreerde polymeren, teflon, PVDF gebeurt, en; - geen rubbers of viscosehoudende producten verwijderd worden; - geen asbestcontaminanten verwijderd worden;

3


2° overige : a) tot en met 0,2 MW, waarbij wel een of meer van de hierboven vermelde verwijderingsactiviteiten plaatsvinden; 2

A


b) meer dan 0,2 MW. 1

M

B

P

J

J


49° in rubriek 31.1 wordt tussen de zinsnede « Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van : » en het woord « Opmerkingen : » het lid « Uitzondering : motoren met inwendige verbranding opgesteld op een bouwplaats voor de uitvoering van eigenlijke bouw, sloop- of wegenwerken zijn niet (in deze rubriek) ingedeeld. » ingevoegd; 50° in rubriek 32.2 wordt in de kolom bemerkingen de letter « G » opgeheven; 51° rubriek 32.4 wordt vervangen door wat volgt :

32.4.

Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren Uitzondering : vallen niet onder deze indelingsrubriek : particulier gebruik; activiteiten met een maximale duur van drie opeenvolgende dagen die tweemaal per jaar op hetzelfde perceel of dezelfde percelen georganiseerd worden; activiteiten die georganiseerd worden ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden, zoals kermissen, carnavals; hippotherapie met maximaal twee paarden.

2

T


52° rubriek 33.4 wordt vervangen door wat volgt :

33.4.

Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, met een capaciteit van : Uitzondering : bibliotheken en klassementen zijn niet in deze rubriek ingedeeld.

De gebieden, vermeld in deze rubriek, betreffen de gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurd plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een behoorlijk vergunde, niet- vervallen verkavelingsvergunning.

Als de bestemming is vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt onder « industriegebied » de categorie van gebiedsaanduiding « bedrijvigheid » verstaan, met uitzondering van de volgende gebiedsaanduidingen die onder deze categorie vallen : - specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren; - specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel; - buffer voor bedrijventerreinen.


1° a) meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 200 ton tot en met 800 ton in openlucht, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt; 3


b) meer dan 10 ton tot en met 20 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 200 ton in openlucht, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt; 3


2° a) meer dan 200 ton in een lokaal of meer dan 800 ton in openlucht, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt; 2

T


b) meer dan 20 ton in een lokaal of meer dan 200 ton in openlucht als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt. 2

T


53° in rubriek 35 wordt in de kolom bemerkingen de letter « G » opgeheven; 54° in rubriek 45.1, d), wordt de zinsnede « er kan overlapping zijn met a) en b) » vervangen door de zinsnede « er kan overlapping zijn met b), c) en e) »; 55° in rubriek 45.1, e), wordt de zinsnede « er kan overlapping zijn met a), b) of c) » vervangen door de zinsnede « er kan overlapping zijn met a), b), c) en d) »; 56° in rubriek 45.2 wordt in de kolom bemerkingen de letter « G » telkens opgeheven; 57° rubriek 48.3 wordt opgeheven; 58° rubriek 53.6 wordt vervangen door wat volgt :

53.6.

Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinningen die gebruikt worden voor thermische energieopslag in watervoerende lagen, met inbegrip van terugpompingen, met een opgepompt debiet van :


1° minder dan 30 000 m3/jaar

2

W

N


2° ten minste 30 000 m3/jaar

1

W

N


59° in rubriek 55.1 wordt de zin « Uitzondering : peilputten in het kader van bodem- en grondwateranalyses of ter naleving van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van inrichtingen vallen niet onder deze subrubriek. » vervangen door de zin « Uitzondering : peilputten in het kader van bodem- en grondwateranalyses of ter naleving van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van inrichtingen of boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen vallen niet onder deze rubriek. »; 60° in rubriek 59 wordt tussen het opschrift van de rubriek « Activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen » en het opschrift van rubriek 59.1 « Drukken » de zin « De in deze rubriek vermelde activiteiten omvatten de reiniging van de procesapparatuur, maar niet de reiniging van de producten tenzij andersluidende vermeldingen zijn opgenomen. » ingevoegd.

Art. 22.In bijlage 3.A van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, wordt aan deel F een punt F5 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Rubriek 17.2.2 van de VLAREM-indelingslijst (hogedrempel-Seveso-inrichtingen) F5 Als de mededeling betrekking heeft op een verandering in een hogedrempel-Seveso-inrichting, ofwel van de hoeveelheid of de fysische vorm van de gevaarlijke stoffen, ofwel van de processen of de installaties waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt, die het voorwerp heeft uitgemaakt van een veiligheidsnota die door een erkende VR-deskundige, vermeld in artikel 6, 1°, e), van het VLAREL, en door de afdeling, bevoegd voor veiligheidsrapportering, is goedgekeurd, voegt u de voormelde veiligheidsnota als bijlage F5 bij dit formulier. ».  F5

Art. 23.In bijlage 3.C van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, worden de punten C8 en E2 opgeheven.

Art. 24.In bijlage 4.A van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het deel A wordt het punt A9 vervangen door wat volgt :

A9

Voeg bij dit formulier als bijlage A9 een kopie van de documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt op basis van welke gebruikstitel u als exploitant de beschikking hebt over (onderdelen van) de inrichting en over de percelen waarop de exploitatie plaatsvindt of gepland is en waarvan u geen eigenaar bent.Als deze aanvraag betrekking heeft op een of meer windturbines, voegt u aanvullend bij bijlage A9 de overeenkomst met de eigenaars van de percelen waarboven de wieken van de windturbines kunnen draaien.

Als u over een ongeschreven gebruikstitel beschikt, voegt u als bijlage A9 bij dit formulier minstens een verklaring op erewoord, waarin staat dat u beschikt over een gebruiksrecht van de inrichting en de percelen in kwestie.


 A9


2° in punt C2 wordt de zin « Ja maar de lopende vergunning loopt uiterlijk op 1 september 2011 af en de aanvraag wordt niet meer dan 48 maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning aangevraagd.» vervangen door de zin « Ja, maar het betreft de vroegtijdige indiening van een milieuvergunningsaanvraag, conform artikel 45bis, § 1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, die tot doel heeft een nieuwe vergunning te verkrijgen voor de exploitatie van een inrichting die geheel of gedeeltelijk wordt geregeld door een vergunning als vermeld in artikel 43 of 44, eerste lid, van het voormelde decreet. »; 3° aan het deel F wordt een punt F14 toegevoegd, dat luidt als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4° in punt G1 worden de letters « D2 » vervangen door de letters « G2 »;5° in punt H6 worden onder het aankruisvak «  F13 » een aankruisvak «  F14 » toegevoegd.

Art. 25.In bijlage 4.B van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt F8 wordt de zinsnede « hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen » telkens vervangen door de zinsnede « artikel 6.5.1 tot en met 6.5.8 van het Energiebesluit »; 2° er wordt een punt F14 toegevoegd, dat luidt als volgt : F14 WINDTURBINES In de toelichtingsbijlage wordt verstaan onder : a) slagschaduw : schaduw die afkomstig is van een bewegende rotor van een windturbine als de intensiteit van het ingestraalde zonlicht hoger is dan 120 W/m2 op een vlak loodrecht op de invalsrichting van de zon;b) slagschaduwgevoelig object : een binnenruimte waar slagschaduw van windturbines hinder kan veroorzaken;c) verwachte slagschaduw : het aantal uren slagschaduw dat aan de hand van de hieronder vermelde aannames verwacht mag worden.1. een slagschaduwstudie, als er zich een slagschaduwgevoelig object bevindt binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar van een windturbine.De slagschaduwstudie bevat een berekening van de verwachte slagschaduw en minstens de volgende gegevens : a) de maximale rotordiameter en de maximale tiphoogte van de weerhouden windturbinetypes;b) de inplanting van de windturbines, weergegeven in lambertcoördinaten;c) de hoogtelijnen van de site;d) de representatieve slagschaduwgevoelige objecten, weergegeven in lambertcoördinaten, die binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar van de windturbine liggen;e) een weergave van de isocontouren voor verwachte slagschaduw van respectievelijk 4, 8, 16 en 32 uren per jaar op een topografische kaart en op een luchtfoto, conform de hieronder vermelde aannames;f) een slagschaduwkalender per windturbine op grafiek, waarin de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur voor de representatieve slagschaduwgevoelige objecten binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar wordt weergegeven;g) een slagschaduwkalender voor de representatieve slagschaduwgevoelige objecten binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar op grafiek, waarin de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur veroorzaakt door elke windturbine wordt weergegeven. De verwachte slagschaduw wordt berekend met de volgende aannames : a) slagschaduw wordt berekend vanaf het moment dat de zon hoger staat dan een hoek van 3° ten opzichte van de horizon (het maaiveld);b) er bevinden zich geen obstakels tussen de turbine en slagschaduwgevoelige objecten;c) als slagschaduwreceptor wordt een standaardraam op 1 m boven het maaiveld met een breedte van 5 m en een hoogte van 2 m genomen of de reële situatie ter plaatse;d) een woning wordt beschouwd als een object dat licht ontvangt uit alle richtingen;e) er wordt gerekend met de klimatologische maandnormalen van het gemiddeld aantal uren zonneschijn, de gemiddelde windsnelheid en de overheersende windrichting.2. een veiligheidsstudie, waarin de veiligheidsaspecten worden verduidelijkt, conform het door de Vlaamse overheid aanvaard beoordelingskader.Ook wordt een aanvullende veiligheidsstudie, uitgevoerd door een erkende VR-deskundige, vermeld in artikel 6, 1°, e), van het VLAREL, indien één van de volgende situaties zich voordoet : a) één of meerdere criteria uit bovenvermeld beoordelingskader worden niet gerespecteerd;b) er bevinden zich Seveso-plichtige inrichtingen of andere inrichtingen met installaties met Seveso-stoffen, die het externe risico significant kunnen verhogen binnen de effectafstand voor bladbreuk bij overtoeren.In dit geval wordt een gemotiveerde beoordeling opgesteld waarin de impact van de windturbine(s) op het externe risico van deze inrichtingen geëvalueerd wordt; c) er kan een gemiddelde aanwezigheid zijn van meer dan tien personen op 24-uursbasis binnen de effectafstand voor mastbreuk;d) er vindt wiekoverslag plaats boven een verharde, openbare weg, een spoorweg of een bevaarbare waterloop.3. een geluidsstudie.Deze bevat een immissieberekening volgens ISO 9613-2 (1996), uitgevoerd door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL. Het gebruik van internationaal gangbare softwarepakketten is toegestaan, voor zover ze een berekening uitvoeren conform de uitgebreide methode van ISO 9613-2 :1996.

Voor de immissieberekening gelden de volgende randvoorwaarden : a) windturbines worden gemodelleerd als puntbronnen op masthoogte;b) het geluid wordt berekend in tertsbanden (of octaafbanden als die gegevens niet beschikbaar zijn) vanaf 50 Hz (of 63 Hz bij octaafbanden);c) de immissiehoogte van de ontvanger is 4 m, tenzij de specifieke situatie een andere hoogte vereist.In het laatste geval wordt een motivering toegevoegd; d) gevelreflectie wordt niet berekend, tenzij dat aangewezen is vanwege de lokale situatie;e) standaardaannames voor atmosferische omstandigheden zijn temperatuur 10° C, luchtvochtigheid 70 %.Voor elk immissiepunt wordt gerekend met de in de ISO ingebouwde lichte meewindvoorwaarden. Het gebruik van windrichtingsafhankelijke correctiefactoren is niet toegestaan; f) binnen de ISO-9613-2 :1996-norm wordt gekozen voor de frequentieafhankelijke formule voor de bodemterm;g) het gebruik vaneen meteocorrectieterm (Cmeteo) is niet toegestaan (Cmeteo = 0 volgens de formules);h) de gehanteerde waarden voor parameters van het ISO 9613-2 (1996)-model worden in het geluidsrapport vermeld;i) de bodemabsorptiefactor G = 1 geldt bij absolute absorptie, en de bodemabsorptiefactor G = 0 geldt bij absolute reflectie (omvangrijke wateroppervlakken in de buurt van het immissiepunt).In een agrarische omgeving wordt standaard gerekend met een bodemabsorptiefactor G = 0,8. In omgevingen waarin nabij het immissiepunt veel verharde oppervlakken zijn, wordt G = 0,2. De vegetatie (bomen, struiken, gewassen) wordt niet meegenomen in de bepaling van de absorptie omdat ze geen gegarandeerd blijvende en onveranderlijke elementen bevat.

Andere waarden voor de grondabsorptie mogen worden aangewend als ze verantwoord worden; j) indien bij de berekening ter hoogte van een woning een immissieniveau bereikt wordt dat minder dan 3 dB(A) verschilt van de geluidsnorm, worden de detailgegevens expliciet vermeld.De waarden voor de bodemabsorptiefactoren worden expliciet berekend; k) de invloed van individuele woningen en andere gebouwen wordt niet meegerekend, tenzij er vermoed wordt dat ze een belangrijke invloed hebben.In dat geval wordt gerekend met reflecties van de eerste orde; l) de invloed van de aanwezigheid van bomen, struiken en andere gewassen wordt niet meegenomen;m) alleen als de hoogteverschillen relevant zijn ten opzichte van de bronhoogte, wordt dat aspect mee in rekening gebracht.Anders wordt er gerekend zonder diffractie op de hoogtelijnen; n) de eventuele tonaliteit wordt beschouwd conform dit besluit;o) In geval meerdere types windturbines worden aangevraagd, gebeurt de berekening minstens voor de worst-case situatie. Voor de bepaling van het brongeluid van windturbines, gemeten volgens de IEC-61400-11 norm, wordt een verslag van een geaccrediteerd bureau aanvaard. Dat verslag moet voorgelegd worden ten laatste op het moment dat de bouw van de windturbine start.

Het brongeluid wordt bepaald bij 95% van het nominale vermogen van de windturbine. De technische fiche bevat ook de geluidsvermogens bij een lager productievermogen, alsook de gegevens in terts- en octaafbanden.

Bij de opgave van het geluidsvermogen wordt een tolerantieband vermeld. Standaard is de tolerantieband +1 dB(A). Als de constructeur zelf een grotere tolerantieband of onzekerheidsfactor aangeeft, zal die bij het vermelde brongeluid (95% nominaal vermogen) worden bijgeteld, verminderd met de tolerantieband van 1 dB(A).

Indien het specifiek geluid van de windturbine hoger ligt dan de richtwaarde vermeld in bijlage 5.20.6.1, bevat de geluidsstudie tevens een uitgebreide toelichting met betrekking tot de meetcampagne voor de bepaling van het LA95 van het oorspronkelijke omgevingsgeluid. De duurtijd van de meetcampagne kan bepaald worden in overleg met de vergunningverlenende overheid. ».

Art. 26.In bijlage 8, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010, in bijlage 8bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010, in bijlage 10, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2010, en in bijlage 10bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en 5 maart 2010, van hetzelfde besluit worden de woorden « bestendige deputatie van de provincieraad » telkens vervangen door het woord « deputatie ».

Art. 27.Bijlage 11 tot en met 14 van hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van titel II van het VLAREM

Art. 28.In artikel 1.1.2 van titel II van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan « Definities gassen » worden de volgende definities toegevoegd : « Aardgastankstations a) » aardgastankstations » : inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met samengeperst aardgas of tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas met een maximale capaciteit van 20 m3/u of meer;b) » aardgasopslag » : de vaste drukhouders die dienst doen als buffer voor de opslag van aardgas of tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas, alsook de vaste drukhouders die dienst doen als aflaatreservoirs voor het aardgasof tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas;»; 2° in « Definities ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen » worden in de definitie « ozonafbrekende stoffen », de definitie « chloorfluorkoolstoffen (CFK's) » en de definitie « halonen » de woorden « Verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 » vervangen door de woorden « verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 »; 3° in « Definities geluid » wordt in de definitie « beperkt akoestisch onderzoek » de zinsnede « bedoeld in artikel 62, § 4 van titel I van het VLAREM » vervangen door de zinsnede « vermeld in artikel 37 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid »;4° in « Definities minerale producten », « Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten » worden de definities « bestaande inrichting », « nieuwe inrichting » en « primaire grondstof » opgeheven; 5° in « Definities ontspanningsinrichtingen (hoofdstuk 5.32.) », « Zwembaden (afdeling 5.32.9.) » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt e) wordt het woord « baden » vervangen door het woord « circulatiebaden »;b) de volgende definitie wordt toegevoegd : « - « vers water » : water dat voldoet aan de volgende kwaliteitsvereisten :

parameter

parameterwaarde

Escherichia coli

0/100 ml

enterokokken

0/100 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/100 ml

totaal kiemgetal bij 22° C

=< 100/ml

totaal kiemgetal bij 37° C

=< 20/ml

pathogene micro-organismen en parasieten

afwezig


In de milieuvergunning kunnen op advies van de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, andere kwaliteitseisen worden opgelegd.»; 6° in « Definities oppervlaktewater- en grondwaterbescherming », « Integraal Waterbeleid », « Algemeen », worden de definitie « specifiek referentievolume », de definitie « Zuiveringszone A » of « openbaar waterzuiveringssysteem », de definitie « Zuiveringszone B » en de definitie « Zuiveringszone C » opgeheven. 7° er wordt een subtitel « Definities windturbines » toegevoegd, die luidt als volgt : « Definities windturbines (afdeling 5.20.6) 1° « slagschaduw » : schaduw die afkomstig is van een bewegende rotor van een windturbine als de intensiteit van het ingestraalde zonlicht hoger is dan 120 W/m2 op een vlak loodrecht op de invalsrichting van de zon;2° « verwachte slagschaduw » : het aantal uren slagschaduw dat aan de hand van de aannames, vermeld in punt F14 van de toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning, vervat in bijlage 4B van titel I van het VLAREM, verwacht mag worden;3° « effectieve slagschaduw » : het aantal uur slagschaduw dat effectief ter hoogte van een relevant slagschaduwgevoelig object opgetreden is, bepaald op basis van metingen of bepaald uit het logboek van de turbines;4° « slagschaduwgevoelig object » : een binnenruimte waar slagschaduw van windturbines hinder kan veroorzaken;5° « slagschaduwkalender » : een overzicht waarin voor elke dag van een jaar de tijdsspanne met de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur weergegeven wordt.».

Art. 29.Aan artikel 2.3.6.3, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De Vlaamse minister kan op voorstel van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, vermeld in artikel 25 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid, een Code van goede praktijk vaststellen voor het ontwerp en de aanleg van de openbare riolering. ».

Art. 30.Aan artikel 3.1.1 van hetzelfde besluit, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. Tenzij anders vermeld in de milieuvoorwaarden, zijn de inplantingsregels niet van toepassing op een nieuwe inrichting of op de toegelaten verandering eraan als die het recht tot exploitatie, verkregen uit een verleende vergunning of melding, verhinderen, en bij hernieuwing van die vergunning.

De inplantingsregels waarvan de toepassing louter het gevolg is van een wijziging van de lijst van bijlage 1 van titel I van het VLAREM of van de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen, gelden evenmin voor elke nieuwe verandering van de vergunde of gemelde nieuwe inrichting die beperkt is tot maximaal 100 % van de exploitatie die op de datum van de inwerkingtreding van de wijzigende bepalingen was toegelaten. ».

Art. 31.Artikel 3.2.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 3.2.1.1. Tenzij anders vermeld in de milieuvoorwaarden, zijn de inplantingsregels niet van toepassing op een bestaande inrichting of op de toegelaten verandering eraan als die het recht tot exploitatie, verkregen uit een verleende vergunning of melding, verhinderen, en bij hernieuwing van die vergunning. ».

Art. 32.Artikel 3.2.2.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en 19 september 2008, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 3.2.2.1. Met behoud van de afwijkende regeling inzake toepassing van de inplantingsregels, vermeld in artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.2, gelden de overgangsbepalingen voor bestaande inrichtingen, vermeld in afdeling 3.2.1, niet voor onderdelen van een inrichting die na 1 januari 1993 bij een bestaande inrichting werden of worden gevoegd, ongeacht de grootte ervan. ».

Art. 33.Artikel 3.2.2.2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art. 3.2.2.2. De inplantingsregels zijn niet van toepassing op de verandering van een bestaande inrichting die beperkt is tot maximaal 100 % van de exploitatie die op 1 januari 1993 was toegelaten.

In afwijking van het eerste lid gelden de inplantingsregels waarvan de toepassing louter het gevolg is van een wijziging van de lijst van bijlage 1 van titel I van het VLAREM of van de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen, evenmin voor de verandering van de bestaande inrichting die beperkt is tot maximaal 100 % van de exploitatie die op de datum van de inwerkingtreding van de wijzigende bepalingen was toegelaten. ».

Art. 34.In artikel 4.1.9.1.3, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, voert de milieucoördinator ten minste eenmaal per trimester van een kalenderjaar zelf de controle, vermeld in het eerste lid, uit. Als de hierna vermelde inrichtingen beschikken over een milieuzorgsysteem en een onlinecontrolesysteem dat dezelfde garanties biedt als de voormelde trimestriële controles, wordt de frequentie herleid tot ten minste één controle per kalenderjaar voor : 1° onbemande installaties voor waterwinning;2° gasontspanningsstations;3° windturbines; 4° zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater van agglomeraties met minder dan 2.000 inwonersequivalenten. ».

Art. 35.Artikel 4.1.9.2.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 4.1.9.2.1. Voor de toepassing in het Vlaamse Gewest van verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie, en rekening houdend met het samenwerkingsakkoord van 30 maart 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Verordening 1836/93/EEG van 29 juni 1993, inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en Milieu-auditsysteem, wordt voor het Vlaamse Gewest : 1° BELAC, opgericht bij het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC-accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, belast met de erkenning en het toezicht op milieuverificateurs;2° het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie aangewezen als bevoegde instantie die belast is met de registratie van de organisaties, de weigering en de vernieuwing van de registraties, de inschrijving, schorsing of schrapping van de organisaties uit het register, alsook met de toepassing van de voorschriften betreffende het registratieproces, vermeld in artikel 12 van verordening (EG) nr. 1221/2009, en de uitvoering van alle overige opdrachten die ingevolge de verordening van de bevoegde instantie worden verwacht. ».

Art. 36.Artikel 4.1.9.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 4.1.9.2.2. Ter bevordering van de vrijwillige deelneming van organisaties aan het communautaire milieubeheer- en milieuauditsysteem, zoals geregeld door verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie, wordt geen bijdrage in de registratiekosten van een organisatie vastgesteld. ».

Art. 37.Artikel 4.1.9.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 7 maart 2008, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 4.1.9.2.3. Voor de toepassing in het Vlaamse Gewest van de bepalingen van verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van de Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie wordt gebruikgemaakt van het samenwerkingsakkoord van 30 maart 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van verordening (EG) nr. 1836/93 van 29 juni 1993 inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en Milieu-auditsysteem. ».

Art. 38.In artikel 4.2.1.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede « 3.1., » opgeheven; 2° in het eerste lid wordt de zinsnede « de rubrieken 3.2. en 3.3. » worden vervangen door de zinsnede « de rubriek 3.2. »; 3° in het tweede lid worden de woorden « waarvan de biologische afbreekbare organische belasting maximum 20 inwonersequivalenten bedraagt » vervangen door de woorden « waarvan het debiet maximaal 600 m3/jaar bedraagt ».

Art. 39.In artikel 4.2.1.2 van hetzelfde besluit wordt het woord « gepondereerd » vervangen door het woord « bepaald ».

Art. 40.In het opschrift van de subafdeling 4.2.2.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, worden de woorden « en/of gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied » opgeheven.

Art. 41.In artikel 4.2.2.1.1, 5°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt c) worden de woorden « apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met tetrachloorkoolstof » vervangen door de woorden « perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen »;2° in punt d) worden de woorden « anionische, kationische en niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen » vervangen door de woorden « som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen ».

Art. 42.In hetzelfde besluit wordt subafdeling 4.2.2.2, die bestaat uit artikel 4.2.2.2.1 en artikel 4.2.2.2.2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, opgeheven.

Art. 43.Het opschrift van subafdeling 4.2.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, wordt vervangen door wat volgt : « Subafdeling 4.2.2.3.

Lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat, in de openbare riolering ».

Art. 44.In artikel 4.2.2.3.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, wordt de zinsnede « aan de voorwaarden van artikel 4.2.2.2.1. » vervangen door de volgende zinsnede « aan de volgende algemene voorwaarden : 1° de pH van het geloosde bedrijfsafvalwater ligt tussen 6 en 9,5;2° de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater bedraagt maximaal 45° C;3° de afmetingen van de zwevende stoffen die in het geloosde bedrijfsafvalwater aanwezig zijn, zijn maximaal 1 cm.Die stoffen hinderen de goede werking van de pomp- en zuiveringsstations niet door hun structuur; 4° het geloosde bedrijfsafvalwater bevat geen opgeloste, ontvlambare of ontplofbare gassen, noch producten die de afscheiding van dergelijke gassen kunnen teweegbrengen.Het geloosde bedrijfsafvalwater veroorzaakt geen verspreiding van uitwasemingen waardoor het milieu wordt bedorven; 5° in het geloosde bedrijfsafvalwater worden de volgende gehaltes niet overschreden : a) 1 g/l zwevende stoffen;b) 0,5 g/l stoffen, extraheerbaar met petroleumether;6° het geloosde bedrijfsafvalwater bevat zonder uitdrukkelijke vergunning geenstoffen die : a) een gevaar betekenen voor het onderhoudspersoneel van de riolering en de zuiveringsinstallaties;b) de leidingen kunnen beschadigen of verstoppen;c) een beletsel vormen voor de goede werking van de pomp- en zuiveringsinstallaties;d) een zware verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater kunnen veroorzaken of die het ontvangende oppervlaktewater waarin het water van de openbare riool wordt geloosd, zwaar kunnen verontreinigen;7° om de verwerkbaarheid van bedrijfsafvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie te beoordelen, gelden als regels de criteria, vermeld in de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.».

Art. 45.Aan artikel 4.2.5.1.2 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Mits uitdrukkelijke vermelding in de milieuvergunning, kunnen de debietsmetingen voor inrichtingen die een hoeveelheid koelwater groter dan 1.000 m3 per uur lozen, vervangen worden door een berekeningsmethode die gebaseerd is op gemeten inname-gegevens water, goedgekeurd door een erkende MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlakte- en afvalwater, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL. ».

Art. 46.In artikel 4.2.5.4.1, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de woorden « de bepalingen van artikel 62 van titel I van het VLAREM dienen » vervangen door de woorden « artikel 37 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid worden ».

Art. 47.In artikel 4.2.6.1, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de woorden « zoals bedoeld in artikel 62 van titel I van het VLAREM » vervangen door de woorden « , vermeld in artikel 37 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ».

Art. 48.In hetzelfde besluit wordt afdeling 4.2.7, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 28 november 2003, 9 mei 2008 en 21 mei 2010, die bestaat uit artikel 4.2.7.1.1 tot en met artikel 4.2.7.3.1, opgeheven.

Art. 49.In artikel 4.2.8.1.1, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de woorden « in concentraties die hoger zijn dan 10 keer de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop » vervangen door de woorden « in concentraties die hoger zijn dan tien keer de indelingscriteria, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit ».

Art. 50.In artikel 4.3.3.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « normaal huisafvalwater » vervangen door de woorden « huishoudelijk afvalwater »; 2° in punt 5° wordt de zinsnede « afdeling 4.2.7 en » opgeheven.

Art. 51.In artikel 4.5.3.1, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt de zinsnede « 1°, 4°, 6° of 7° van de bijlage » vervangen door de zinsnede « 1°, 4°, 5° bis, 6° of 7° van de bijlage ».

Art. 52.In artikel 4.5.5.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, wordt paragraaf 5 opgeheven.

Art. 53.Aan artikel 5.2.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en 19 september 2008, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. Deze afdeling is niet van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.2.2, h), van de indelingslijst. ».

Art. 54.In artikel 5.2.2.3.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de zin « Elke opslag van GFT-afval buiten de eigenlijke composteerruimte is verboden. » opgeheven.

Art. 55.Artikel 5.2.2.6.1 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 56.Aan artikel 5.2.2.9.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, worden een paragraaf 8 en een paragraaf 9 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 8. Bij het reinigen van vaten wordt, zowel bij het spoelen van de vaten met behulp van een organisch oplosmiddel of een zuur, als bij het spoelen van de vaten die vluchtige organische producten, met een dampspanning van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35° C bevat hebben, met behulp van warm of heet water of loog : 1° de lucht afgezogen en behandeld met een gaswasser, een actiefkoolfilter, een naverbrander, een biofilter of een ander gelijkwaardig behandelingssysteem;2° het zuiveringsslib afgedekt opgeslagen. § 9. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 8, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 57.In artikel 5.2.2.10.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. Huiden worden zo spoedig mogelijk na het vrijkomen gekoeld bewaard. ».

Art. 58.In afdeling 5.2.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt een subafdeling 5.2.2.4bis ingevoegd, die bestaat uit artikel 5.2.2.4bis.1 tot en met 5.2.2.4bis.10, die luidt als volgt : « Subafdeling 5.2.2.4bis.

Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen, afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij minstens 50 % van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan, waarbij de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn en waarbij de inrichting zich op maximaal 1 000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf Art. 5.2.2.4bis.1. Deze subafdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.2.2, h), van de indelingslijst.

Art. 5.2.2.4bis.2. In de inrichting worden alleen afvalstoffen aanvaard, opgeslagen en behandeld, afkomstig van de specifieke bouw- en sloopwerf of het specifieke wegenwerk dat expliciet in het meldingsdossier is vermeld en geïdentificeerd.

De opgeslagen hoeveelheid afvalstoffen en gerecycleerde granulaten is beperkt tot de hoeveelheden, vermeld in het meldingsformulier.

In de inrichting worden alleen de volgende soorten afvalstoffen opgeslagen en behandeld : 1° inerte afvalstoffen die bestaan uit de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval, afkomstig van het bouwen en slopen van gebouwen, kunstwerken en constructies en van wegenwerken;2° niet-teerhoudend asfalt, afkomstig van het bouwen en slopen van gebouwen, kunstwerken en constructies en van wegenwerken. De volgende afvalstoffen mogen niet verwerkt worden in de inrichting : 1° teerhoudend asfalt;2° bouw- en sloopafval dat asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, bevat;3° bouw- en sloopafval dat vrije asbestvezels of asbeststof bevat;4° andere gevaarlijke afvalstoffen;5° andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, niet vermeld in het tweede lid van dit artikel. Art. 5.2.2.4bis.3. De op de inrichting toegelaten handelingen zijn beperkt tot : 1° de opslag;2° het sorteren en voorbereidende mechanische behandeling, zoals crushen met het oog op het breken;3° het breken;4° het zeven. Art. 5.2.2.4bis.4. De inrichting ligt op een afstand van maximaal 1 000 m van het wegenwerk, gemeten vanaf de perceelsgrenzen of de afgebakende werfzone van het wegenwerk, of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf.

Art. 5.2.2.4bis.5. De opslag van te breken puin en gerecycleerde granulaten is beperkt tot maximaal één jaar na de datum van de melding.

De verwerking van de afvalstoffen is beperkt tot maximaal zestig werkdagen binnen de periode van één jaar, vermeld in het eerste lid.

De termijnen, vermeld in het eerste en tweede lid, kunnen niet verlengd worden.

Art. 5.2.2.4bis.6. De aanvoer en de verwerking van afvalstoffen, alsook de afvoer van gerecycleerde granulaten en restfracties, zijn verboden op weekdagen tussen 19 uur en 7 uur, en op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Art. 5.2.2.4bis.7. De inrichting wordt gedurende de volledige periode van exploitatie voorzien van een vaste of tijdelijke afsluiting die de toegang voor rollend materieel onmogelijk maakt. Ook de toegangsweg wordt voorzien van een afsluitmogelijkheid.

Art. 5.2.2.4bis.8. Aan de toegangsweg wordt op een vanaf de openbare weg goed zichtbare plaats een uithangbord geplaatst waarop duidelijk leesbaar de volgende vermeldingen zijn opgenomen : 1° « toegang verboden voor onbevoegden »;2° de aard van de inrichting;3° de naam, het adres en het telefoonnummer van de exploitant;4° de normale openingsuren;5° de datum van aanvang en beëindiging van de activiteiten;6° het adres en het telefoonnummer van de toezichthoudende overheid;7° bij brand of onheil : het telefoonnummer van de brandweer. Art. 5.2.2.4bis.9. Voor de inrichtingen bedoeld in deze subafdeling zijn de bepalingen van afdeling 4.5.5 van toepassing. Overdag wordt in afwijking van deze subafdeling het specifieke geluid in openlucht van de inrichting tijdens het mechanisch behandelen op de in artikel 1, § 3 en § 4, van bijlage 4.5.1 bij dit besluit bepaalde meetpunten zodanig beperkt dat de richtwaarde in bijlage 4.5.4 bij dit besluit, verhoogd met 20 dB(A), niet wordt overschreden. Deze bepaling is niet van toepassing ter hoogte van stiltebehoevende instellingen, waarvoor afdeling 4.5.5 blijft gelden.

Art. 5.2.2.4bis.10. § 1. Voor de aanvang van de mechanische behandeling van de afvalstoffen bezorgt de exploitant de volgende gegevens aan de overheid waarbij de melding is ingediend, en aan de bevoegde toezichthoudende overheid : 1° de datum van aanvang en de duur van de periode dat de afvalstoffen mechanisch behandeld zullen worden;2° de afstand van de inrichting tot de specifieke bouw- en sloopwerf of het specifieke wegenwerk;3° de identificatiegegevens van de puinbreker, zoals vastgesteld in het kader van het Geografisch Informatiesysteem (GIS);4° een afschrift van het certificaat van de puinbreker die ingezet zal worden, afgeleverd door een geaccrediteerde keuringsinstelling in het kader van het VLAREA;5° een beschrijving van de bronsterkte (LW) van de puinbreker in dB(A);6° de afstand van de puinbreker tot de dichtstbijzijnde woning en stiltebehoevende instelling. § 2. Het register dat de exploitant met toepassing van de afvalstoffenregelgeving bijhoudt, bevat daarnaast de volgende gegevens : 1° op elk ogenblik : de geraamde hoeveelheid en de aard van de opgeslagen te behandelen afvalstoffen;2° op elk ogenblik : de geraamde hoeveelheid en de aard van de opgeslagen gerecycleerde granulaten;3° de tijdstippen (dagen en uren) waarop er afvalstoffen mechanisch worden behandeld. § 3. Inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt worden opgeslagen en behandeld op een vlakke verharde bodem, zonder dat uitrusting met een vloeistofdichte verharding noodzakelijk is. De afvalstoffen en gerecycleerde granulaten worden gestapeld op een veilige manier, zonder risico voor de omgeving. § 4. De exploitant treft de nodige maatregelen zodat afvalstoffen die niet nuttig worden aangewend binnen de bouw- en sloopwerf of het wegenwerk waarbij de inrichting hoort, regelmatig worden afgevoerd. § 5. De inrichting beschikt over een geijkte weeginstallatie met automatische registratie. § 6. Tijdens de periodes van aan- en afvoer en tijdens de mechanische behandeling is altijd een verantwoordelijke persoon aanwezig met voldoende vakbekwaamheid en kennis van de na te leven voorwaarden en de te nemen maatregelen. De exploitant deelt de naam van die persoon schriftelijk mee aan de toezichthoudende overheid. § 7. De exploitant treft alle nodige maatregelen om stofhinder te voorkomen en te beperken.

Er wordt zo nodig gebruik gemaakt van een sproei-installatie of sproeiwagen om de opgeslagen en te breken afvalstoffen en gerecycleerde granulaten, alsook de stofgevoelige delen van het terrein, vochtig te houden, zowel tijdens de opslagfase als tijdens het breken.

Bij het transport van bouw- en sloopafval en van afval van wegenwerken naar de inrichting en bij afvoer van gerecycleerde granulaten worden de nodige voorzieningen, zoals afdekken of bevochtigen, getroffen om ladingverlies en stofverspreiding tegen te gaan. § 8. De machines worden zo opgesteld dat trillingen naar de omgeving worden voorkomen. § 9. De puinbreker is uitgerust met een webgebaseerd informatiesysteem dat gelinkt is aan een gps-systeem. Het informatiesysteem is operationeel telkens als de puinbreker in werking is.

Het webgebaseerde informatiesysteem, vermeld in het eerste lid, laat de certificatie-instelling en de toezichthouder toe om de locatie van de productie-installatie te visualiseren, de operationaliteit te volgen en de productieperiode na te gaan. Die gegevens worden bijgehouden en opgelijst in een centrale databank die online beschikbaar is voor de certificatie-instelling en de toezichthouder. § 10. Binnen dertig dagen na het beëindigen van de activiteiten en binnen de periode van één jaar exploitatie, vermeld in artikel 5.2.2.4bis.5, § 1, wordt het terrein volledig schoongemaakt. ».

Art. 59.Aan afdeling 5.2.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt een subafdeling 5.2.2.12, die bestaat uit artikel 5.2.2.12.1 en 5.2.2.12.2, toegevoegd, die luidt als volgt : « Subafdeling 5.2.2.12. - Thermische grondreinigingsinstallaties Art. 5.2.2.12.1. Deze subafdeling is van toepassing op die installaties, vermeld in rubriek 2.2.5 van de indelingslijst, die bestemd zijn voor het reinigen van uitgegraven bodem door middel van verhittingsprocessen.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in deze subafdeling, vanaf 1 januari 2015.

Art. 5.2.2.12.2. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden van hoofdstuk 4.4 geldt voor de parameters in de volgende tabel de aangegeven emissiegrenswaarde :

parameters

emissiegrenswaarden bij een zuurstofgehalte van 11 %

daggemiddelde in mg/Nm3

halfuurwaarde in mg/Nm3

CO

50

100

totaal stofdeeltjes

10

30

gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof

10

20

gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt in HCl

10

60

gasvormige anorganische fluoriden, uitgedrukt in HF

1

4

zwaveldioxide (SO2)

50

200

stikstofoxiden, uitgedrukt in NO2

200

400

kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als Hg

0,03

0,05

gemiddelde over minimaal 6 uur en maximaal 8 uur in ng TEQ/Nm3

dioxinen en furanen

0,1


Met behoud van de toepassing van de andere bepalingen van hoofdstuk 4.4, wordt de concentratie van de parameters, vermeld in het eerste lid, minstens met de onderstaande frequentie gemeten :

meetfrequentie

CO, zwaveldioxiden, stikstofoxiden

continu

dioxinen en furanen

tweemaal per jaar

de andere parameters

om de drie maanden


De metingen, vermeld in het tweede lid, worden uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL van 19 november 2010, of door de exploitant zelf met apparatuur en volgens een methode die zijn goedgekeurd door een erkend laboratorium in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL. ».

Art. 60.Aan artikel 5.2.3bis.4.18, § 1, 1°, b), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, wordt de volgende zin toegevoegd : « Voor installaties die in totaal maximum 90 dagen per jaar effectief worden gebruikt, volstaat één jaarlijkse meting. De exploitant registreert de dagen en uren waarop de voormelde installatie effectief wordt ingezet. ».

Art. 61.In artikel 5.2.4.1.8, § 7, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 5° wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt : « c) voor iedere afvalstroom wordt bij de basiskarakterisering een bepaling van het DOC-gehalte opgenomen.De richtwaarde voor het DOC-gehalte bedraagt 800 mg/kg droge stof. Voor stromen die de richtwaarde overschrijden gaan de afvalproducenten in samenwerking met de stortplaatsexploitant na welke stoffen de gemeten DOC-waarden veroorzaken. De resultaten van de DOC-metingen en de bevindingen inzake de oorzaken van de verhoogde DOC-gehaltes worden opgenomen in het jaarrapport, vermeld in artikel 5.2.4.6.5. »; 2° in punt 7° worden aan de tabel vier rijen en een zin toegevoegd, die luiden als volgt :

barium

< 30 mg/l

*

molybdeen

< 3 mg/l

*

antimoon

< 0,5 mg/l

*

seleen

< 0,7 mg/l

*


(*) De aanbevolen analysemethode wordt vermeld in artikel 5.2.4.1.1; ».

Art. 62.In artikel 5.2.4.1.10, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, wordt de zinsnede « subrubriek 2.6, c) » vervangen door de zinsnede « subrubriek 2.3.6, c) ».

Art. 63.Aan afdeling 5.2.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996 en hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een subafdeling 5.2.5.7, die bestaat uit artikel 5.2.5.7.1 en 5.2.5.7.2, toegevoegd, die luidt als volgt : « Subafdeling 5.2.5.7. - Financiële zekerheid Art. 5.2.5.7.1. § 1. Voor de aanvang van de stortactiviteiten worden door de exploitant van de stortplaats financiële zekerheden gesteld ten voordele van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De financiële zekerheden waarborgen de volgende risico's : 1° de kosten voor de afdichtlaag en de eindafdek van de stortplaats;2° de kosten voor de nazorgactiviteiten. § 2. De financiële zekerheden kunnen de volgende vormen aannemen, afzonderlijk of in combinatie : 1° een verzekering;2° een garantie van een financiële instelling;3° een andere persoonlijke of zakelijke zekerheid. § 3. Het bedrag van de financiële zekerheden, vermeld in paragraaf 1, wordt bepaald per risico, vermeld in paragraaf 1, op basis van een uitbatingsproject dat opgesteld is door een door de toezichthoudende overheid aanvaarde deskundige.

De kosten van de eindafwerking (afdichtlaag en eindafdek) worden berekend, rekening houdend met het volgende bedrag : 34,71 euro per m2 aan te brengen afdichtlaag en eindafdek voor een stortplaats.

De kosten voor de nazorgactiviteiten worden berekend, rekening houdend met subafdeling 5.2.5.6.

De financiële zekerheden worden geleidelijk opgebouwd naargelang de vordering van de stortactiviteiten. Het totale bedrag is op elk moment hoog genoeg om een correcte eindafwerking en vergoeding voor mogelijke schade aan het milieu en derden te garanderen.

Het bedrag van de financiële zekerheden, vermeld in paragraaf 1, 1° en 2°, is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als basisindex het indexcijfer van de consumptieprijzen van maart 1995, namelijk 119,73. De indexering vindt elk jaar automatisch plaats, dus zonder voorafgaande verwittiging, op 1 april van elk jaar. § 4. Het voorstel van financiële zekerheden wordt naar de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij gestuurd of wordt afgegeven op de zetel van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij onderzoekt de voorgestelde financiële zekerheden. § 5. Als de financiële zekerheden beantwoorden aan de vereisten, vermeld in paragraaf 1, kent de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij binnen twee maanden nadat ze het voorstel heeft ontvangen, een conformiteitsattest toe. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij brengt het conformiteitsattest van financiële zekerheid per aangetekende brief met ontvangstbevestiging ter kennis van : 1° de exploitant;2° de verstrekker van de financiële zekerheden;3° de toezichthoudende overheid. De stortactiviteiten worden pas aangevat nadat de exploitant het conformiteitsattest heeft ontvangen. § 6. Als de financiële zekerheden niet beantwoorden aan de vereisten, vermeld in paragraaf 1, deelt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij dat binnen twee maanden nadat ze het voorstel heeft ontvangen, per aangetekende brief mee aan de exploitant en aan de verstrekker van de financiële zekerheden. § 7. Met betrekking tot afgewerkte gedeelten kan het bedrag van de financiële zekerheid die bestemd is voor de eindafwerking (afdichtlaag en eindafdek) worden vrijgegeven op basis van een voortgangsrapport, opgesteld door een door de toezichthoudende overheid aanvaarde deskundige en een proces-verbaal van vaststelling van de toezichthoudende overheid.

Het voortgangsrapport vermeldt onder meer de benuttingsgraad, de resterende kosten voor de afdichtlaag, de eindafdekking en de nazorg van de stortplaats, en een evaluatie van de naleving van de geldende wetgeving. § 8. Bij de beëindiging van de definitieve afwerking van de stortplaats en na het voorleggen van een goedgekeurd nazorgplan, beide vastgesteld bij proces-verbaal van de toezichthoudende overheid, wordt, na voorafgaande goedkeuring van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, binnen dertig dagen het overblijvende bedrag van de financiële zekerheid die bestemd is voor de eindafwerking (afdichtlaag en eindafdek), vrijgegeven. § 9. Bij de beëindiging van de in de milieuvergunning opgelegde periode van nazorg overeenkomstig de opgelegde uitbatingsvoorwaarden, al dan niet geheel of gedeeltelijk ambtshalve uitgevoerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, vastgesteld bij proces-verbaal van de toezichthoudende overheid, wordt, na voorafgaande goedkeuring van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, binnen dertig dagen de financiële zekerheid volledig opgeheven. § 10. Het proces-verbaal, vermeld in paragrafen 7, 8 en 9, wordt door de toezichthoudende overheid opgesteld binnen negentig werkdagen nadat ze de vraag van de exploitant ontvangen heeft.

Art. 5.2.5.7.2. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kan op de wijze, vermeld in het tweede tot en met het vijfde lid, aanspraak maken op een gestelde financiële zekerheid.

Op gemotiveerd verzoek van de toezichthoudende overheid houdende vaststelling van niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden of op basis van eigen vaststellingen stelt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij per aangetekende brief de exploitant in gebreke. In de ingebrekestelling wordt vermeld welke maatregelen van de exploitant worden verwacht, alsook de termijn voor de uitvoering ervan. Een afschrift van de ingebrekestelling wordt aangetekend bezorgd aan de verstrekker van de financiële zekerheid.

Als de exploitant binnen een termijn van één maand niet schriftelijk het engagement aangaat om de gevraagde maatregelen stipt uit te voeren, of als de exploitant zich niet aan die stipte uitvoering houdt, beslist de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij om de nodige maatregelen ambtshalve uit te voeren.

De beslissing tot ambtshalve uitvoering wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de exploitant van de stortplaats, alsook aan de verstrekker van de financiële zekerheid en aan de toezichthoudende overheid.

Voor de aanvang van de uitvoering van de nodige maatregelen bezorgt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij het goedgekeurde bestek, met inbegrip van de prijsraming, inclusief de planning voor de uitvoering en de financiering van de werken, aan de verstrekker van de financiële zekerheid. De verstrekker van de financiële zekerheid staat in voor de betaling van de door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voorgelegde facturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de betaling ervan. ».

Art. 64.Aan hoofdstuk 5.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2009, wordt een afdeling 5.2.7, die bestaat uit artikelen 5.2.7.1 tot en met 5.2.7.3, toegevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling 5.2.7. - Dierenbegraafplaatsen Art. 5.2.7.1. Met behoud van de toepassing van Verordening Dierlijke Bijproducten (EG) nr. 1069/2009 en haar uitvoerende Verordening (EG) nr. 142/2011, is dit hoofdstuk van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.3.12 van de indelingslijst.

Art. 5.2.7.2. Het bodemmateriaal mag het proces van de krengvertering niet in ongunstige zin beïnvloeden. Kleigronden en zware kleigronden, zeer droge gronden, uiterst natte gronden en zuurstofarme gronden zijn niet geschikt voor dierenbegraafplaatsen.

Een kreng van een gezelschapsdier wordt ten minste zestig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand begraven.

Een dierenbegraafplaats wordt niet gevestigd in een beschermingszone van een grondwaterwinningsgebied.

In afwijking van de algemeen geldende voorwaarden voor inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen, is geen weegbrug vereist. Ook artikel 5.2.1.5, § 1 en § 2, zijn niet van toepassing op dierenbegraafplaatsen.

Art. 5.2.7.3. Krengen die een implantaat dragen dat werkt op een batterij, worden niet begraven voor de batterij verwijderd is.

Krengen die gebalsemd zijn of het voorwerp hebben uitgemaakt van thanatopraxie, worden niet begraven.

Als krengen worden begraven in een krengomhulsel, voldoet dat krengomhulsel aan de voorwaarden, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden.

Bij het begraven van krengen worden geen toxische of niet biologisch afbreekbare stoffen mee begraven.

Krengen worden niet dichter dan op 60 cm afstand naast elkaar begraven.

Er worden ten hoogste drie krengen boven elkaar begraven op voorwaarde dat boven ieder kreng minstens een laag grond van ten minste 30 cm dikte wordt aangebracht. Boven het bovenste kreng bevindt zich een laag grond van ten minste 65 cm.

Een kreng wordt begraven voor minstens tien jaar. De exploitant is verantwoordelijk voor de verwijdering of verwerking van de opgegraven en onverteerde resten.

Dierenbegraafplaatsen waar niet langer dieren begraven worden, worden in de staat gelaten waarin ze zich bevinden, gedurende ten minste tien jaar na de laatste begraving.

De stopzetting van de activiteit wordt door de exploitant meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid. ».

Art. 65.In artikel 5.3.2.4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, wordt de zinsnede « gelegen in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief gemeentelijk zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;2° in paragraaf 1, 2°, wordt de zinsnede « en/of in openbare riolering gelegen in een zuiveringszone C van een gemeente waarvoor nog geen definitief gemeentelijk zoneringsplan is vastgesteld » opgeheven;3° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De vergunningverlenende overheid kan op basis van vergaande waterbesparende maatregelen in de milieuvergunning voor bepaalde parameters hogere emissiegrenswaarden toestaan dan de emissiegrenswaarden, vermeld in paragraaf 1, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan : 1° het betreffen parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging;2° de exploitant stelt lozingsvoorwaarden voor, rekening houdend met het overeenstemmende debiet (waterbesparing);3° de exploitant toont aan dat : a) de BBT inzake preventie en waterzuivering wordt toegepast om de lozing van de parameters in kwestie te beperken;b) technieken worden toegepast die op een intensieve wijze het waterverbruik beperken;c) de milieukwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlaktewater daardoor niet in het gedrang komen door de toepassing van de hogere emissiegrenswaarden;d) er geen acute toxiciteit wordt veroorzaakt in het oppervlaktewater door de toepassing van hogere emissiegrenswaarden;4° de exploitant maakt een waterbalans op.»; 4° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 66.Aan artikel 5.4.1.2 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. De verbodsbepalingen, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden niet voor de inrichtingen, vermeld in rubriek 4.4 van de indelingslijst, die uitsluitend bestemd zijn voor didactische en recreatieve doeleinden. ».

Art. 67.In artikel 5.4.2.3 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1bis. Als een tank manueel gevuld wordt met vaste stoffen via een vulopening of een mangat, is de tank uitgerust met een extern lokaal afzuigsysteem.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in deze paragraaf, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 68.Aan artikel 5.4.3.1.3, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « te zijn » toegevoegd.

Art. 69.In artikel 5.4.3.1.4, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 23 april 2004 en 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° emissies van ventilatielucht :

parameter

emissiegrenswaarde

organische stoffen (totaal C) voor andere installaties dan de installaties, vermeld in punt 4° en 5°

75,0 mg/Nm3


2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° emissies van dampen en nevels uit de spuitzone of uit het spuitlokaal :

parameter

emissiegrenswaarde

stofdeeltjes totaal bij een massastroom van :


-=< 500 g/h -> 500g/h

150 mg/Nm3 50 mg/Nm3

organische stoffen (totaal C) voor andere installaties dan de installaties, vermeld in punt 4° en 5°

75,0 mg/Nm3


».

Art. 70.Aan artikel 5.4.3.2.3, § 7, derde zin, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, wordt de zinsnede « , tenzij anders vermeld in de milieuvergunning » toegevoegd.

Art. 71.In artikel 5.5.0.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 72.In artikel 5.5.0.7, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het woord « voorzieningen » en de woorden « te zijn » wordt het woord « aanwezig » ingevoegd;2° tussen het woord « om » en de woorden « het wegvloeien » worden de woorden « in geval van brand » ingevoegd.

Art. 73.In artikel 5.7.1.2, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede « EU-Verordening nr. 2037/2000 van 29 juni 2000 » vervangen door de zinsnede « Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen »; 2 ° punt 1) wordt vervangen door wat volgt : « 1) chloorfluorkoolstoffen; »; 3° punt 6) wordt vervangen door wat volgt : « 6) broomfluorkoolwaterstoffen;».

Art. 74.In artikel 5.9.7.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de woorden « de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen » telkens vervangen door de woorden « de toezichthoudende overheid ».

Art. 75.In artikel 5.9.8.4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De inrichting, de dieren en de naaste, eigen omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden. Bij reinigingsactiviteiten worden tenminste de volgende of gelijkwaardige maatregelen getroffen : 1° grof vuil droog verwijderen;2° hogedrukreinigers na elke productiecyclus gebruiken;3° maatregelen ter voorkoming van vloerbevuiling toepassen;4° leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen regelmatig reinigen;5° in een degelijke watertoevoer voorzien.»; 2° in paragraaf 4, tweede lid, wordt de zinsnede « subrubriek 2.11 » telkens vervangen door de zinsnede « rubriek 2.2.4 ».

Art. 76.Aan artikel 5.9.8.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003, worden een paragraaf 4 en een paragraaf 5 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 4. In de rundveehouderij worden doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat. § 5. In de rundveehouderij worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze. ».

Art. 77.Artikel 5.15.0.3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art. 5.15.0.3. De garages en herstellingswerkplaatsen worden doeltreffend verlucht zodat de atmosfeer er nooit giftig of ontplofbaar kan worden. De nodige maatregelen worden getroffen als er brandstofdampen kunnen vrijkomen. ».

Art. 78.Aan hoofdstuk 5.15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 28 november 2003, 19 juni 2009 en 4 september 2009, worden een artikel 5.15.0.9 tot en met 5.15.0.11 toegevoegd, die luiden als volgt : « Art. 5.15.0.9. Waterverbruik : 1° voor een automatische bus- of truckwash : de wasinstallatie is voorzien van een zuiverings- of recyclage unit die toelaat minstens 70% van het totale debiet was- en spoelwater te hergebruiken in de wasinstallatie;2° voor een automatische wasstraat of carwashinstallatie : de wasinstallatie is voorzien van een zuiverings- of recyclage unit die toelaat de toevoer van vers water te beperken tot maximaal 80 liter per voertuig dat gewassen wordt. Art. 5.15.0.10. Afvalwater van inrichtingen, vermeld in rubriek 15.4 van de indelingslijst.

Alle verontreinigde afvalwaters worden, voor ze geloosd worden, verzameld en afgevoerd naar een bezink- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie. Wanneer wordt geloosd in oppervlaktewater wordt deze bijkomend uitgerust met een coalescentiefilter. De koolwaterstofafscheiders worden zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De afvalstoffen die daarbij vrijkomen, worden opgehaald door een daartoe erkende overbrenger. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider en houdt van die inspecties een logboek bij.

Art. 5.15.0.11. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in artikel 5.15.0.9 en 5.15.0.10, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 79.Aan artikel 5.16.1.1, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een punt 2° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 2° de verplaatsbare recipiënten in de inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, ingedeeld in rubriek 16.4 van de indelingslijst. ».

Art. 80.In artikel 5.16.2.1, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, wordt de zinsnede « EU-verordening nr. 2037/2000 van 29 juni 2000 » vervangen door de zinsnede « verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 ».

Art. 81.Artikel 5.16.4.1.2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art. 5.16.4.1.2. Artikel 5.16.4.1.3 is niet van toepassing op inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen. ».

Art. 82.In artikel 5.16.4.1.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 2°, wordt de zin « Deze voorwaarde is niet van toepassing op LPG stations » opgeheven;2° in paragraaf 2 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de capaciteit is zodanig dat, in geval van brand in de nabijheid van het vulcentrum, de temperatuur van de opgeslagen vloeibaar gemaakte gassen niet boven 50° C kan stijgen.Het minimumdebiet bedraagt 10 liter/min/m2, waarbij m2 als volgt wordt bepaald : a) voor cilindrische opslagtanks : lengte x diameter;b) voor bolvormige opslagtanks : 1/4 x pi x diameter x diameter;c) voor de andere inrichtingen : de oppervlakte en zone, vermeld in paragraaf 1, 2° ;»; 3° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 1°, vanaf 1 januari 2015; »; 4° in paragraaf 3 wordt het woord « installatie » telkens vervangen door het woord « sproei-installatie »;5° in paragraaf 3, 3°, worden de woorden « De inrichting » vervangen door de woorden « Het vulcentrum ».

Art. 83.Het opschrift van subafdeling 5.16.4.3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Subafdeling 5.16.4.3. - Vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten ».

Art. 84.In artikel 5.16.5.3, § 1, eerste lid, artikel 5.16.5.3, § 2, artikel 5.16.5.4, § 1, en artikel 5.16.5.5, § 1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede « artikel 5.16.5.1., § 2 » telkens vervangen door de zinsnede « artikel 5.16.1.1, § 4 ».

Art. 85.In artikel 5.16.6.2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, en artikel 5.16.6.3, § 1, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede « artikel 5.16.6.1., § 3 » telkens vervangen door de zinsnede « artikel 5.16.1.1, § 4 ».

Art. 86.In artikel 5.16.6.8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden « uiterlijk op » opgeheven;2° in paragraaf 3 worden de woorden « bevoegd deskundige » vervangen door de woorden « de exploitant of zijn aangestelde ».

Art. 87.Aan hoofdstuk 5.16 van dit besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en 20 november 2009, wordt een afdeling 5.16.8, die bestaat uit artikelen 5.16.8.1 tot en met 5.16.8.9, toegevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling 5.16.8. - Inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas of tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas, andere dan deze vermeld in afdeling 5.16.7 Art. 5.16.8.1. Deze afdeling is van toepassing op inrichtingen, ingedeeld in rubriek 16.9.d van de indelingslijst.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, geldt deze afdeling ook voor de aardgastankstations die niet voor publiek toegankelijk zijn.

Art. 5.16.8.2. § 1. Het aardgastankstation wordt geconstrueerd overeenkomstig een code van goede praktijk, in overleg met een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL. Voor de constructie van het aardgastankstation mag alleen gebruikgemaakt worden van producten en onderdelen die voldoen aan de toepasselijke codes van goede praktijk. § 2. Het aardgastankstation wordt alleen bevoorraad vanuit het openbaar aardgasleidingnet of een leidingnet voor tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas. § 3. De exploitant treft de nodige maatregelen om schade aan de compressor en de aardgasopslag door aanrijding of vandalisme te voorkomen. De compressor en de aardgasopslag zijn ontoegankelijk voor onbevoegden. § 4. De in openlucht opgestelde installatieonderdelen zijn op doelmatige wijze beschermd tegen de schadelijke gevolgen van weersinvloeden. § 5. Als de compressor of aardgasopslag geplaatst is in een gesloten lokaal, is : 1° het lokaal uitsluitend voor dat doel bestemd;2° het lokaal zo ingericht dat er geen ophoping van gas kan ontstaan;3° het lokaal doeltreffend en voldoende geventileerd;4° het lokaal uitgerust met een doeltreffende installatie die zowel bij gasdetectie als bij branddetectie in het lokaal het aardgasstation stillegt;5° het lokaal volledig opgebouwd uit daartoe geschikte materialen inzake brandveiligheid en scherfwerking;6° tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, het lokaal voorzien van doelmatige explosieluiken of is de bovenzijde of zijwand van het lokaal uitgevoerd als zwakke wand, waarbij deze gericht zijn in een richting waar er geen personen te verwachten zijn, zodat de gevolgen van een interne explosie worden beperkt. § 6. De elektromagnetische afsluiters van het aardgastankstation zijn zo uitgevoerd dat ze bij het wegvallen van de elektrische voeding automatisch de veilige positie innemen. § 7. De exploitant stelt een zoneringsplan op. De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van het AREI en het zoneringsplan.

Binnen een gezoneerd gebied is : 1° het verboden te roken;2° de aanwezigheid van open vuur verboden;3° de aanwezigheid van voorwerpen met een oppervlaktetemperatuur van meer dan 300° C (573 K) verboden;4° de aanwezigheid van verbrandingsmotoren, machines en andere toestellen verboden, tenzij de uitvoering van deze apparaten voldoet aan de Europese wetgeving voor toepassing in explosieve gebieden en geschikt is voor de desbetreffende zone. Tijdelijk werken met deze apparaten is toegestaan als de gebruiker specifieke regels volgt volgens ATEX 137.

De verboden worden door middel van genormeerde veiligheidssignalering aangegeven.

De exploitant voorziet één of meer schakelaars in het niet-gevaarlijke gebied, die de elektrische installatie binnen het explosiegevaarlijke gebied in alle polen en fasen tegelijkertijd kan uitschakelen.

Art. 5.16.8.3. De vulplaats De vulplaats, dat is de plaats om het voertuig te stationeren tijdens de bevoorrading, bevindt zich volledig op het terrein van de inrichting.

De vulplaats bevindt zich in openlucht. De eventuele overkapping ervan is zo uitgevoerd dat ophoping van het afgeleverde gas niet mogelijk is.

De vulplaats is voldoende verlicht.

Art. 5.16.8.4. De tankzuil § 1. De tankzuil wordt : 1° voldoende stevig verankerd, zodat de losbreekkoppeling van de verdeelslang kan werken;2° voldoende beschermd tegen aanrijding;3° doeltreffend geventileerd;4° voorzien van een debietbegrenzer die de aardgasstroom automatisch onderbreekt in geval van breuk van de verdeelslang;5° voorzien van een beveiliging die de gastoevoer onderbreekt, mocht de tankzuil uit positie gebracht worden door externe invloeden. § 2. De tankzuil is uitgerust met : 1° een drukknop of een gelijkwaardig systeem, die zodanig is ingericht dat de aflevering van het gas alleen kan plaatsvinden door het met de hand indrukken van deze knop.Bij het wegvallen van de druk op de knop stopt de aflevering van het gas automatisch en onmiddellijk, of 2° met een start- en stopknop.De startknop start de vulcyclus; de stopknop beëindigt onmiddellijk de vulcyclus. § 3. De tankzuil is uitgerust met een totaal afleversysteem, dat op basis van een continue massameting, continue druk- en temperatuurmeting tijdens het tanken de afleverhoeveelheid voor de ontvangende voertuigtanks automatisch berekent en regelt. Bij het bereiken van de door de maximale vulhoeveelheid regeling berekende tankhoeveelheid, wordt de vulcyclus beëindigd. De volgende beveiligingen worden door de regeling geactiveerd : 1° noodstop afschakeling bij slangbreuk (te hoge flow);2° noodstop afschakeling bij te hoge drukval;3° noodstop afschakeling bij te hoge flow naar voertuig (instelbaar);4° overschrijden van de tanktijd (instelbaar);5° noodstop afschakeling op grond van een signaal van de drukmeting. Op de tankzuil is daarenboven een onafhankelijk werkende overdrukbeveiliging aangebracht, die zodanig is afgesteld dat de verdeeldruk aan het motorvoertuig niet meer bedraagt dan : 1° 250 bar voor installaties met temperatuurcompensatie;2° 210 bar voor installaties zonder temperatuurcompensatie. § 4. De tankzuil van een onbemand aardgastankstation is uitgerust met een temperatuurgevoelig element, dat bij stijging van de temperatuur boven de 343K (70° C) binnenin de tankzuil, alle spanningsvoerende delen van de tankzuil definitief buiten werking stelt en de gastoevoer afsluit. § 5. De tankzuil is zodanig opgevat dat de verdeelslang niet kan afslijten of geen knikken kan vertonen. Er wordt ook voorkomen dat de verdeelslang op de grond ligt. § 6. De tankzuil is uitgerust met een verdeelslang die : 1° een losbreekkoppeling heeft;2° niet langer is dan 5 m en waarvan het buigzame deel bestaat uit één stuk;3° een barstdruk heeft van minimaal 800 bar;4° indien noodzakelijk voorzien is van een corrosiebestendige bewapening;5° uitgerust is met een vulpistool dat : a) pas na het aankoppelen aan de vulaansluiting van het motorvoertuig geopend kan worden;b) bij het loskoppelen onmiddellijk en automatisch sluit;c) alleen ontkoppeld kan worden als de overdruk in de koppeling volledig gereduceerd is.Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt het gas daarvoor automatisch afgelaten naar een aflaatreservoir om het bij een volgende tankbeurt te recupereren. Het aflaatreservoir wordt op onderdruk gebracht voor het tanken start. Als de elektrische voeding uitvalt, wordt het gas automatisch afgelaten naar het aflaatreservoir, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.

Art. 5.16.8.5. Afstandsregels § 1. Tussen enerzijds de compressor en de tankzuil en anderzijds de openbare weg en de naburige eigendommen, geldt een minimale afstand, gemeten in horizontale projectie, van ten minste 3 m. § 2. De compressor en de tankzuil liggen op minimaal 3 m van alle vensters, deuren, en alle andere openingen van lokalen die bestemd zijn als werkhuis, kantoor, magazijn of woning, alsook van iedere plaats die niet onderworpen is aan het openvuurverbod. § 3. De minimale afstand tussen de tankzuil enerzijds en de compressor en aardgasopslag anderzijds bedraagt 1,5 m, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning. § 4. Tussen de compressor en aardgasopslag enerzijds, en de vulpunten, de mondingen van de ontluchtingsleidingen, de tankzuilen, de bovengrondse houders voor vloeibare motorbrandstoffen en lpg en de vulplaatsen voor lpg anderzijds, geldt onverminderd de bepalingen van artikel 5.16.6.3 een minimale afstand van 5 m. § 5. De in paragraaf 1 tot en met 4 vermelde minimale veiligheidsafstanden mogen verminderd worden tot minimaal 1 m door de constructie van een voorziening met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bepaald in overeenstemming met NBN-EN 13501 op voorwaarde dat de horizontaal omheen de voorziening gemeten afstand tussen de beschouwde installaties en de aangegeven elementen gelijk is aan of meer bedraagt dan de in deze paragrafen voorgeschreven minimale veiligheidsafstanden. De voorziening, die bestaat uit een muur, wand, scherm of behuizing, moet in ieder geval de hoogte van de beschouwde installaties hebben met een minimum hoogte van 2 m en moet minstens langs de hele lengte van deze installaties gelegen zijn.

De gevaarlijke zone volgens het zoneringsplan mag niet voorbij de bedoelde voorziening reiken. § 6. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, gelden voor aardgastankstations de strengste van de volgende afstandsregels tussen enerzijds : 1° de meest nabijgelegen bestaande of potentiële woning, die niet behoort tot de te vergunnen inrichting;2° andere gebouwen dan woningen die niet behoren tot de te vergunnen inrichting, met regelmatige bezetting door mensen;3° kwetsbare locaties, en anderzijds : 1° de compressor : 10 m;2° de aardgasopslag met een waterinhoudsvermogen van : a) minder dan 3 000 l : 10 m;b) 3 000 l tot en met 5 000 l : 15 m;c) 5 000 l tot en met 10 000 l : 20 m;3° de tankzuil : 15 m. § 7. Voor aardgastankstations met een aardgasopslag met een waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 l gelden voor de bij de milieuvergunningsaanvraag gevoegde individuele veiligheidsstudie, uitgevoerd door een erkende VR-deskundige, vermeld in artikel 6, 1°, e), van het VLAREL, de volgende risicocriteria : 1° de plaatsgebonden risicocontour van 10-5 overschrijdt de grenzen van de inrichting niet;2° de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 overschrijdt geen bestaande of potentiële woning, niet behorend tot de te vergunnen inrichting of geen gebouwen andere dan woningen, niet behorend tot de te vergunnen inrichting, met regelmatige bezetting door mensen;3° de plaatsgebonden risicocontour van 10-7 overschrijdt geen kwetsbare locaties;4° het groepsrisico is aanvaardbaar. Art. 5.16.8.6. Veiligheidsvoorzieningen § 1. In de gastoevoerleiding naar de compressor is op een afstand van minimaal 10 m van de compressor een handbediende afsluiter aangebracht. De plaats van de afsluiter wordt duidelijk aangegeven. De afsluiter is goed bereikbaar en wordt doeltreffend beschermd tegen gevaar van beschadiging door het verkeer. § 2. De installatie wordt zo uitgevoerd dat het binnendringen van lucht in gasvoerende delen niet mogelijk is. Aan de compressor is een voorziening aangebracht die de compressor uitschakelt zodra de druk aan de zuigzijde daalt beneden 50% van de door de fabrikant voorgeschreven druk.

Deze bepaling is van toepassing voor de bevoorrading van de compressorinstallatie vanuit een aardgas- of tot aardgas opgewaardeerd biogasnetwerk met zeer lage druk (<100 mbar). § 3. Het aardgastankstation wordt uitgerust met overdrukbeveiligingen op de installatieonderdelen waarin een gasdruk kan ontstaan die hoger is dan de maximale bedrijfsdruk. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een afblaasveiligheid met een gecontroleerde en veilige afvoer van het gecomprimeerde gas. De gecontroleerde afvoer is met behoud van de toepassing van artikel 5.16.1.4 verticaal naar omhoog gericht.

De compressor is uitgerust met een pressostaat die het volledig aardgastankstation stillegt en de overdruk afvoert. § 4. Indien de compressor niet is uitgerust met een terugstroombeveiliging, is de toevoerleiding van het gas naar het tankstation voorzien van een elektromagnetische afsluiter die alleen geopend is als de compressor in werking is. § 5. Indien in het aardgastankstation condensatie van het gas zich kan voordoen, is het aardgastankstation uitgerust met drooginstallaties voor het gas zodat het dauwpunt van het water in het gas voldoende laag is om condensatie te vermijden. § 6. Het aardgastankstation is uitgerust met minimaal twee noodstopknoppen in de nabijheid van de tankzuil in de twee voor de hand liggende vluchtrichtingen. De noodstopknoppen zijn voldoende zichtbaar en zodanig opgesteld dat ze altijd goed bereikbaar zijn.

De noodstop zorgt ervoor dat het aardgastankstation op een veilige wijze tot stilstand komt, waarbij de gastoevoer automatisch wordt afgesloten. Als er in de inrichting ook andere brandstofverdeelinstallaties aanwezig zijn, legt de noodstop ook die brandstofverdeelinstallaties stil. § 7. Als de elektrische voedingsspanning wegvalt, komt de installatie automatisch in een veilige toestand waarbij de elektromagnetische afsluiters op de gastoevoer automatisch worden gesloten. In voorkomend geval stopt de tankbeurt die aan de gang is en wordt, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, het gas in de verdeelslang afgelaten naar het aflaatreservoir. Als de spanning weer opkomt, blijft het station in de veilige positie en wordt het niet automatisch opnieuw opgestart. § 8. De exploitant of zijn aangestelde wordt bij gebruik van een noodstop, technische alarmen in de installatie of het automatisch stilleggen van de installatie door een beveiligingssysteem onmiddellijk en automatisch op de hoogte gebracht. § 9. Als het aardgastankstation via een noodstop of beveiliging in een veilige toestand komt, verloopt de opstart overeenkomstig een procedure, die voor de in dienst name van het aardgastankstation of bij grote veranderingen aan het aardgastankstation is goedgekeurd is door een erkende milieudeskundige, in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL. § 10. Met behoud van de toepassing van artikelen 4.1.3.2 en 5.16.1.2 wordt in overleg met de plaatselijke brandweer voorzien in brandblusmiddelen die aangepast zijn aan de lokale risico's.

Art. 5.16.8.7. Exploitatie van het aardgastankstation Uitsluitend recipiënten die conform de vigerende wetgeving dienstig zijn als brandstoftank voor de aandrijfmotor van motorvoertuigen op aardgas of tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas, mogen worden gevuld in het aardgastankstation.

In het aardgastankstation worden duidelijke instructies met pictogrammen, inbegrepen de aanduiding dat de tankzuil alleen bestemd is voor de bevoorrading van geschikte voertuigen op aardgas of tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas, goed zichtbaar opgehangen voor de verbruiker.

Een voertuig wordt pas bevoorraad als zijn motor stilgelegd is. De bepalingen van deze paragraaf worden duidelijk zichtbaar opgehangen.

De exploitant voorziet in een noodplan dat wordt afgestemd met de gemeentelijke veiligheidscel. Op het aardgasstation worden duidelijk de instructies van het noodplan voor de gebruiker opgehangen.

Art. 5.16.8.8. Controles Het aardgastankstation mag niet in dienst genomen worden voor de exploitant in het bezit is van een attest dat afgeleverd is door een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL, waaruit op ondubbelzinnige wijze blijkt dat het aardgastankstation voldoet aan de voorschriften van dit hoofdstuk. De erkende milieudeskundige stelt het attest op aan de hand van onderzoeken die hij zelf uitvoert, of op basis van attesten die door andere erkende milieudeskundigen opgesteld zijn en die de exploitant kan voorleggen.

Het aardgastankstation wordt overeenkomstig artikel 5.16.1.8, § 2, periodiek onderzocht door een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL. In geval van een onbemand station wordt minstens wekelijks een visuele inspectie uitgevoerd door de exploitant of zijn aangestelde.

Om de twaalf maanden worden de verdeelslangen onderworpen aan een druktest bij een druk van minimaal 375 bar door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De verdeelslangen worden daarvoor van de verdeelzuil verwijderd en mogen alleen opnieuw in dienst genomen worden als bij die beproeving geen gebreken optreden.

Onverminderd de overige bepalingen aangaande de periodieke onderzoeken opgenomen in hoofdstuk 5.16, wordt het aardgastankstation onderworpen aan het keuringsschema zoals opgenomen in bijlage 5.16.7. De drooginstallaties worden jaarlijks aan een controle onderworpen door de exploitant of zijn aangestelde.

Van de controles en keuringen, vermeld in het eerste tot en met zesde lid, wordt door de vermelde uitvoerder van de keuring een attest opgesteld. De exploitant houdt die attesten ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Art. 5.16.8.9. Overgangsbepalingen Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen van deze afdeling vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 88.In artikel 5.17.1.3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede « van in klasse 1 ingedeelde inrichtingen waarop artikel 7 van titel I van het VLAREM van toepassing is » vervangen door de zinsnede « van een inrichting, vermeld in rubriek 17.2 van de indelingslijst »; 2° in paragraaf 1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° « VR-PLICHTIGE INRICHTING » als het een inrichting betreft, vermeld in rubriek 17.2.2 van de indelingslijst, dan wel « GEVAARLIJKE PRODUCTEN » als het een inrichting betreft, vermeld in rubriek 17.2.1 van de indelingslijst; »; 3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede « de inrichting waarop artikel 7 van titel I van het VLAREM van toepassing is » vervangen door de zinsnede « een inrichting, vermeld in rubriek 17.2 van de indelingslijst ».

Art. 89.In artikel 5.17.1.11, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt de zinsnede « Onverminderd de verplichtingen uit artikel 7 van Titel I van het VLAREM dient de exploitant van een in klasse 1 ingedeelde inrichting, een register of een alternatieve informatiedrager bij te houden » vervangen door de zinsnede « De exploitant van een in klasse 1 ingedeelde inrichting houdt een register of een alternatieve informatiedrager bij ».

Art. 90.In artikel 5.17.2.3, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt het woord « toestel » vervangen door het woord « systeem ».

Art. 91.In artikel 5.17.3.5, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « dient » wordt vervangen door het woord « wordt »;2° het woord « hoofdeigenschap » wordt vervangen door de woorden « gevaarsymbolen of gevarenpictogrammen volgens de van toepassing zijnde regelgeving inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of gebruik ervan ».

Art. 92.In artikel 5.17.4.3.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de zinsnede « , vermeld in de subrubrieken 17.3.4 en 17.3.5 van de indelingslijst » vervangen door de zinsnede « voor P1- en P2-producten ».

Art. 93.In artikel 5.19.1.1 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 94.In artikel 5.19.2.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 3, 3°, worden de volgende zinnen toegevoegd : « Dompel- en drenkinstallaties zijn uitgerust met een overloopbeveiliging. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de verplichting om dompel- en drenkinstallaties uit te rusten met een overloopbeveiliging vanaf 1 januari 2015. »; 2° er worden een paragraaf 12 tot en met 14 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 12.Impregneren met solventgedragen systemen of creosoot gebeurt met een installatie die voorzien is van een afzuiginstallatie met een zuiveringstrap, tenzij een dubbelvacuüm toegepast wordt. § 13. Bij drenken of dompelen met solventgedragen systemen heeft de drenkbak een deksel met een afzuiging. Voor inrichtingen met een solventgebruik van meer dan 25 ton solvent/jaar wordt aansluitend op de afzuiging een installatie voor de zuivering van de afgassen geplaatst. § 14. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 12 en 13, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 95.Aan subafdeling 5.19.2.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt een artikel 5.19.2.1.2 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.19.2.1.2. Bij het gebruik van creosootolie als houtverduurzamingsproduct worden de nodige preventieve maatregelen getroffen waardoor de emissies beperkt worden tot een niveau dat niet hoger is dan bij het gebruik van WEI type C als houtverduurzamingsproduct. De exploitant staaft dit via een verslag opgesteld door een erkende MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL. Dit verslag wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid. Creosootolie van WEI type C voldoet aan de volgende specificaties :

eigenschap

WEI type C

dichtheid 20/4° C (g/ml)

1,03 - 1,17

watergehalte (vol %)


- origineel creosoot

max. 1

- gebruikt creosoot

max. 3

kristallisatietemperatuur (° C)

max. 50

waterextraheerbare fenolen (m/m %)

max. 3

onoplosbare materie


- origineel creosoot

max. 0,4

- gebruikt creosoot

max. 0,6

kookpuntgebied (vol %)


- destillaat tot 235° C

-

- destillaat tot 300° C

max. 10

- destillaat tot 355° C

65 - 95

benzo[a]pyreengehalte (mg/kg)

max. 50

vlampunt (° C)

min. 61

dampdruk bij 25° C (hPa)

< 1


».

Art. 96.Aan artikel 5.20.1.1 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest) is het gebruik en de productie van asbesthoudende materialen verboden. ».

Art. 97.In het opschrift van afdeling 5.20.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de woorden « alsook installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie » opgeheven.

Art. 98.In artikel 5.20.5.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Deze afdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 20.1.5 van de indelingslijst. ».

Art. 99.Aan hoofdstuk 5.20 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt een afdeling 5.20.6, die bestaat uit artikel 5.20.6.1.1 tot en met artikel 5.20.6.4.2, toegevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling 5.20.6. - Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie Subafdeling 5.20.6.1. - Toepassingsgebied Art. 5.20.6.1.1. Deze afdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 20.1.6 van de indelingslijst.

De bepalingen uit hoofdstuk 4.5 en de bijlage 4.5.1 van titel II van het VLAREM zijn niet van toepassing met uitzondering van afdeling 4.5.1 en 4.5.6, tenzij expliciet vermeld in de hiernavolgende artikelen.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in deze afdeling, vanaf 1 januari 2015 en vanaf 1 januari 2020 voor inrichtingen die niet uitgerust zijn met een automatisch regelsysteem dat toelaat de slagschaduw en het geluid in voldoende mate te verminderen.

Subafdeling 5.20.6.2. - Slagschaduw Art. 5.20.6.2.1. Als een slagschaduwgevoelig object zich bevindt binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar van de windturbine, wordt de windturbine uitgerust met een automatische stilstand module.

Art. 5.20.6.2.2. De exploitant houdt een logboek bij per windturbine.

Dat logboek vermeldt de nodige gegevens om de effectieve slagschaduw voor elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar te bepalen.

De exploitant houdt voor de toezichthoudende ambtenaren in het logboek ook de volgende gegevens voor elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per kalenderjaar bij : 1° de lijst van alle relevante slagschaduwgevoelige objecten met hun respectievelijke Lambertcoördinaten;2° een slagschaduwkalender voor elk relevant slagschaduwgevoelig object in tabelvorm waarin de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduwduur voor elke windturbine wordt weergegeven. De exploitant stelt minstens de eerste twee exploitatiejaren een controlerapport op basis van de gegevens, vermeld in lid 1 en 2, op.

Dat rapport vermeldt ten minste hoeveel effectieve slagschaduw elk relevant slagschaduwgevoelig object binnen de contour van vier uur verwachte slagschaduw per jaar heeft getroffen en welke remediërende maatregelen eventueel zijn genomen.

Art. 5.20.6.2.3. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, geldt een maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag voor elk relevant slagschaduwgevoelig object.

Subafdeling 5.20.6.3. - Veiligheid Art. 5.20.6.3.1. Alle windturbines worden geconstrueerd volgens de veiligheidsaspecten van de norm IEC61400 of gelijkwaardig en worden voorzien van de nodige certificaten, tenzij het een erkende testlocatie betreft. De certificaten worden afgeleverd door een geaccrediteerd keuringsorgaan en tonen aan dat voldaan wordt aan de gangbare normen en veiligheidseisen. De turbine is gecertificeerd bij aanvang van de bouw van de turbine.

Art. 5.20.6.3.2. Alle windturbines zijn voorzien van : 1° een ijsdetectiesysteem dat de turbine automatisch stillegt bij ijsvorming;2° een bliksembeveiligingssysteem;3° een redundant remsysteem;4° een onlinecontrolesysteem, waarbij onregelmatigheden onmiddellijk worden gedetecteerd en doorgegeven aan een turbine eigen controle-eenheid. Nadat de windturbine is stilgelegd, ten gevolge van het ijsdetectiesysteem wordt een visuele of gelijkwaardige controle uitgevoerd op de wieken. De windturbine wordt niet opnieuw opgestart zonder dat alle ijs van de wieken is verwijderd.

Subafdeling 5.20.6.4. - Geluid Art. 5.20.6.4.1. Geluidsmetingen worden uitgevoerd door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL. De erkende deskundige richt zich naar de meetvoorschriften van de minister bevoegd voor leefmilieu.

Art. 5.20.6.4.2. Het specifieke geluid in openlucht wordt, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, in de nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied, per beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in bijlage 5.20.6.1 of tot het achtergrondgeluid, vermeld in bijlage 4B, punt F14, 3, van titel I van dit besluit : Lsp <= MAX (richtwaarde, LA95).

In het geval het achtergrondgeluid maatgevend is als norm, geldt dat de afstand van de windturbines tot de woningen, meer dan drie maal de rotordiameter moet bedragen. ».

Art. 100.In artikel 5.28.3.2.2, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003, wordt de zin « Elke vracht dient minstens visueel geïnspecteerd te worden. » vervangen door de zin « Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt elke vracht minstens visueel geïnspecteerd. ».

Art. 101.In artikel 5.28.3.2.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2003 en 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin « Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning noteert de exploitant in dit register ten minste : » vervangen door de zin « De exploitant noteert in dit register tenminste : »;2° in paragraaf 1 worden de woorden « met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon » telkens opgeheven;3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4.Van de verplichting tot het bijhouden van de registergegevens, vermeld in paragraaf 1, kan worden afgeweken als het niet gaat om transporten van meststoffen die geweigerd zijn, als vermeld in paragraaf 1, 4°, als er geen opmerkingen over de dierlijke mest en de aan- en afvoer zijn, en als bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt : 1° het transport wordt uitgevoerd door een erkende mestvoerder die daarvoor gebruikmaakt van het AGR-GPS-systeem, vermeld in artikel 18, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;2° op de inrichting is een door de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking gestelde internetapplicatie ter inzage van de toezichthouders beschikbaar, waarin elk transport, vermeld in punt 1°, is opgenomen, en waarvan op verzoek van de toezichthouders onmiddellijk een uittreksel afgedrukt kan worden en ter beschikking kan worden gesteld.».

Art. 102.In artikel 5.28.3.4.1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° de mestbewerkingsoperaties en de mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissies te komen. Daarvan kan in de milieuvergunning afgeweken worden voor de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentlagune. De exploitant zorgt ervoor dat het open bekken maximaal gevuld wordt tot het niveau waarbij er geen gevaar is dat het bekken overloopt of dat lozing mogelijk is; ».

Art. 103.In artikel 5.28.3.4.2, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt c) wordt de zinsnede « , zure stoffen of absorptiemiddelen, zoals bentoniet en zeoliet, toe te voegen » opgeheven;2° aan punt d) wordt de volgende zin toegevoegd : « Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen kan in de milieuvergunning worden toegelaten.».

Art. 104.Aan artikel 5.28.3.4.2, 5°, e), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2003, wordt de zinsnede « , tenzij anders vermeld in de milieuvergunning » toegevoegd.

Art. 105.In artikel 5.29.0.6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 28 november 2003 en 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 3°, a), wordt de zinsnede « - emissierichtwaarde : 0,1 ng TEQ/Nm3 op alle in een bemonsteringstijd van minimum 6 en maximum 8 uur gemeten gemiddelde waarden;» opgeheven; 2° in paragraaf 1, 3°, a), wordt de zinsnede « 0,5 ng TEQ/Nm3 » vervangen door de zinsnede « 0,1 ng TEQ/Nm3 »;3° in paragraaf 1, 3°, b), wordt de zinsnede « 0,4 ng TEQ/Nm3 » vervangen door de zinsnede « 0,1 ng TEQ/Nm3 »;4° in paragraaf 1, 3°, b), wordt de zinsnede « vanaf 1 januari 2003 1 ng TEQ/Nm3 » vervangen door de zinsnede « 0,5 ng TEQ/Nm3 »;5° in paragraaf 1 tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015.Tot zolang gelden de volgende emissiegrenswaarden voor PCDD's en PCDF's, uitgedrukt als nanogram dioxine toxisch equivalent per Nm3 (ng TEQ/Nm3) : a) nieuwe inrichtingen : - emissiegrenswaarde : 0,5 ng TEQ/Nm3 op alle in een bemonsteringstijd van minimum 6 en maximum 8 uur gemeten gemiddelde waarden;b) bestaande inrichtingen : - emissierichtwaarde : 0,4 ng/TEQ/Nm3 op alle in een bemonsteringstijd van minimum 6 en maximum 8 uur gemeten gemiddelde waarden; - emissiegrenswaarde : 1 ng/TEQ/Nm3 op alle in een bemonsteringstijd van minimum 6 en maximum 8 uur gemeten gemiddelde waarden; »; 6° in paragraaf 1, elfde lid, b), wordt de zinsnede « vanaf 1 januari 2002 » opgeheven;7° er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1bis.Voor inrichtingen, vermeld in rubriek 29.5.1 tot en met 29.5.9 van de indelingslijst, gelden de volgende emissiegrenswaarden voor de parameter stof : 1° 50 mg/m3 voor afgassen met natte of kleverig stof of voor afgassen met een temperatuur > 250° C of als de massastroom < 200 g/uur;2° 10 mg/m3 voor andere afgassen. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 1bis, vanaf 1 januari 2015. »; 8° in paragraaf 2 wordt tussen de woorden « Tenzij anders » en de woorden « in de milieuvergunning » het woord « vermeld » ingevoegd;9° in paragraaf 2, 3°, a), wordt de zin « stofhoudende afgewerkte gassen moeten worden opgevangen en naar een ontstoffingsinrichting geleid. - loodsmelterijen : 10 mg/Nm3 - andere installaties voor het winnen van non-ferro ruwmetalen : 20 mg/Nm3 » vervangen door de zinnen « stofhoudende afgewerkte gassen moeten worden opgevangen en naar een ontstoffingsinrichting geleid : 10 mg/Nm3.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3 vanaf 1 januari 2015. Tot zolang geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3 voor loodsmelterijen en de stofnorm van 20 mg/Nm3 voor andere installaties voor het winnen van non-ferro ruwmetalen; »; 10° in paragraaf 2, 3°, b), wordt de zinsnede « 800 mg/Nm3 » vervangen door de zinsnede en de zin « 500 mg/Nm3.Voor batchgewijze operaties geldt de norm van 500 mg/Nm3 als gemiddelde over een batch. Tijdens het deeltraject van de batchoperatie met de hoogste SO2-emissie bedraagt de emissiegrenswaarde 800 mg/Nm3; »; 11° in paragraaf 2, 4°, wordt de zinsnede « 20 mg/Nm3 » vervangen door de zinsnede en de zinnen « 10 mg/Nm3.Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3 vanaf 1 januari 2015. Tot zolang geldt de stofnorm van 20 mg/Nm3; »; 12° in paragraaf 2, 5°, wordt punt a) vervangen door wat volgt : « a) stof : de stofhoudende afgassen worden zoveel mogelijk opgevangen en naar een ontstoffingsinrichting geleid : 20 mg/Nm3.Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de stofnorm van 20 mg/Nm3 vanaf 1 januari 2015. Tot zolang geldt de stofnorm van 20 mg/Nm3 voor elektrovlamboogovens, inductieovens of koepelovens met een bovenmondafzuiging en een stofnorm van 50 mg/Nm3 voor koepelovens met een ondermondafzuiging; »; 13° in paragraaf 2, 7°, a), wordt de zinsnede « 20 mg/Nm3 » vervangen door de zinsnede en de zin « 10 mg/Nm3.Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3 vanaf 1 januari 2015; »; 14° in paragraaf 2, 8°, a), wordt de zin « stofhoudende afvalgassen moeten worden opgevangen en naar een ontstoffingsinrichting geleid; - smelt- of raffinage-installaties voor lood of legeringen ervan bij een massastroom van 0,2 kg/h : 10 mg/Nm3 - andere smelt- of raffinage-installaties bij een massastroom van 0,2 kg/h : 20 mg/Nm3 » vervangen door de zinnen « stofhoudende afgassen moeten worden opgevangen en naar een ontstoffingsinrichting geleid : 10 mg/Nm3. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3 vanaf 1 januari 2015. Tot zolang geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3 voor smelt- of raffinage-installaties voor lood of legeringen ervan bij een massastroom van 0,2 kg/h en een stofnorm van 20 mg/Nm3 voor andere smelt- of raffinage-installaties bij een massastroom van 0,2 kg/h; »; 15° in paragraaf 2, 11°, wordt het woord « vuurverzinken » telkens vervangen door de woorden « discontinu thermisch verzinken » en wordt de zinsnede « 10 mg/Nm3 » vervangen door de zinsnede en de zin « 5 mg/Nm3.Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de stofnorm van 5 mg/Nm3 vanaf 1 januari 2015. Tot zolang geldt de stofnorm van 10 mg/Nm3; ».

Art. 106.In artikel 5.29.0.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° bij gebruik van baden met ontvlambare inhoud is het verboden binnen een zone van 3 m, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, rond de baden : a) te roken;b) open gloei-elementen te gebruiken, open vuur te maken en vonken te verwekken, tenzij maatregelen zijn genomen om het brandgevaar tegen te gaan en om, in voorkomend geval, elk begin van brand onmiddellijk te bestrijden;c) gemakkelijk brandbare stoffen te stapelen. In de onmiddellijke omgeving van de baden worden de toepasselijke reglementaire pictogrammen aangebracht; »; 2° in punt 2° wordt het woord « kuipen » vervangen door de woorden « baden of opvangrecipiënten »;3° in punt 3° wordt het woord « kuipen » telkens vervangen door de woorden « baden of opvangrecipiënten »;4° in punt 3°, c), wordt punt iii) vervangen door wat volgt : « iii) de nuttige inhoud is ten minste gelijk aan de inhoud van het grootste erin geplaatste bad of de grootste erin geplaatste opvangrecipiënt;»; 5° in punt 4°, h), wordt het woord « behandelingskuipen » vervangen door het woord « behandelingsbaden »;6° in punt 5° wordt het woord « kuipen » vervangen door het woord « oppervlaktebehandelingsinstallaties »;7° in punt 7° wordt het woord « tank » vervangen door het woord « bad »;8° in punt 9° wordt het woord « kuipen » vervangen door de woorden « baden of opvangrecipiënten ».

Art. 107.In hoofdstuk 5.29 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een artikel 5.29.0.9bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.29.0.9bis. Met betrekking tot het thermisch reinigen van metalen voorwerpen als vermeld in rubriek 29.5.10 van de indelingslijst, worden de volgende voorschriften in acht genomen : 1° inrichtingen die ingedeeld zijn in de derde klasse, geven bij de melding of op verzoek van de toezichthoudende overheid voldoende informatie, zoals de technische fiche van de installatie, het garantiebewijs van de leverancier van de installaties, de MSDS-fiches van de te verwijderen stoffen, de eigenschappen van het basismateriaal, de temperatuursopvolging van de naverbrander, zodat aangetoond kan worden dat voor die installatie geen emissiegrenswaarden hoeven opgelegd te worden.2° voor inrichtingen die chloor- of fluorhoudende stoffen of rubbers of viscose houdende stoffen, afkomstig van werkstukken die gebruikt worden bij de productie van viscose, verwijderen en waarbij het zwavelgehalte van de verontreiniging van die aard kan zijn dat opvolging van het SO2-gehalte in het afgas aangewezen is, gelden de volgende luchtemissiegrenswaarden, uitgedrukt in mg/Nm3, die betrekking hebben op de volgende omstandigheden : a) een temperatuur van 0° C;b) een druk van 101,3 kPa;c) droog gas.Bij thermische reiniging waar stoom het dragergas is, kunnen de emissiegrenswaarden, met inbegrip van het watergehalte, worden toegepast, vermeld in artikel 4.4.3.1, § 1, 2° ; d) een zuurstofgehalte van 11 % :

parameter

emissiegrenswaarde (mg/Nm3)

gasvormige anorganische chloriden (HCl)

20

gasvormige anorganische fluoriden (HF)

3

SO2

50


3° voor installaties met een thermisch vermogen van meer dan 0,2 MW gelden de volgende voorwaarden : a) de aanwezigheid van een naverbrander en een ontstoffing;b) de volgende emissiegrenswaarden, uitgedrukt in mg/Nm3, die betrekking hebben op de volgende omstandigheden : 1) een temperatuur van 0° C;2) een druk van 101,3 kPa;3) droog gas.Bij thermische reiniging waar stoom het dragergas is, kunnen de emissiegrenswaarden, met inbegrip van het watergehalte, worden toegepast, vermeld in artikel 4.4.3.1, § 1, 2° ; 4) een gemeten zuurstofconcentratie voor stof;5) een zuurstofgehalte van 11% voor andere parameters :

parameter

emissiegrenswaarde (mg/Nm3)

stofdeeltjes (totaal)

20(1)

CO

100

organische stoffen (als totaal C)

20

Nox (stikstofdioxide) : richtwaarde

300


(1) Als kan worden aangetoond in de milieuvergunningsaanvraag dat het gebruik van doekfilters technisch niet mogelijk is, kan er worden afgeweken van deze emissiegrenswaarde tot 50 mg/Nm3.c) voor inrichtingen die chloor- of fluorhoudende stoffen of rubbers of viscosehoudende stoffen verwijderen, gelden bijkomend de emissiegrenswaarden van punt 2° ;4° voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen van dit artikel vanaf 1 januari 2015.».

Art. 108.In artikel 5.29.0.10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 maart 1998 en 14 maart 2003, wordt de laatste zin opgeheven.

Art. 109.Aan hoofdstuk 5.29 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een artikel 5.29.0.11 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.29.0.11. Het gebruik van de complexvormers EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) en NTA (nitrilotriazijnzuur) bij het reinigen, ontvetten, beitsen in galvanobehandelingen en in stroomloze koper- en nikkelbaden is verboden, tenzij het uitdrukkelijk in de milieuvergunning wordt toegelaten. ».

Art. 110.Aan afdeling 5.30.0 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een artikel 5.30.0.8 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.30.0.8. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest) is het gebruik en de productie van asbesthoudende materialen verboden. ».

Art. 111.In artikel 5.30.1.3, 2°, b), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de tabel vervangen door wat volgt :

parameter

rookgasemissiegrenswaarden

SOx

draaitrommelovens, voor de productie van geëxpandeerde kleikorrels

tot 31/12/2020 : 1 000 mg/Nm3 vanaf 01/01/2021 : 500 mg/Nm3

andere ovens

500 mg/Nm3

HF

5 mg/Nm3

HCl

30 mg/Nm3

Stof

ovens met een droge rookgasreiniging met doekenfilter

tot 31/12/2014 : 50 mg/Nm3 vanaf 01/01/2015 : 20 mg/Nm3

andere ovens

50 mg/Nm3

VOS

voor ovens met naverbranding

50 mg/Nm3

voor ovens zonder naverbranding

150 mg/Nm3

CO

voor ovens met naverbranding

100 mg/Nm3

voor ovens zonder naverbranding

800 mg/Nm3

uitzondering : snelbouwovens

1.500 mg/Nm3

uitzondering : ring- en veldbrandovens

1.500 mg/Nm3, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning

dioxinen en furanen

0,1 ng TEQ/Nm3


».

Art. 112.Artikel 5.30.1.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt opgeheven.

Art. 113.Aan hoofdstuk 5.30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 21 maart 2003 en 19 september 2008, worden een afdeling 5.30.3, die bestaat uit artikelen 5.30.3.1 tot en met 5.30.3.3 en een afdeling 5.30.4, die bestaat uit artikelen 5.30.4.1 en 5.30.4.2, toegevoegd, die luiden als volgt : « Afdeling 5.30.3. - Natuursteenverwerkende bedrijven Art. 5.30.3.1. Deze afdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 30.7 van de indelingslijst, maar geldt niet voor de productie van kunststeen.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen van deze afdeling vanaf 1 januari 2017.

Art. 5.30.3.2. Het gebruik van open bezinkingsbekkens is verboden.

Art. 5.30.3.3. Het is verboden om afvalwater, afkomstig van het productieproces, te lozen. Afdeling 5.30.4. - Betoncentrales en betonproductenindustrie

Art. 5.30.4.1. Deze afdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubrieken 30.2.1°, c), en 30.3, c), van de indelingslijst.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen van deze afdeling vanaf 1 januari 2015.

Art. 5.30.4.2. Het is verboden om afvalwater, afkomstig van het productieproces, te lozen, tenzij dit voor tijdelijke inrichtingen uitdrukkelijk wordt vermeld in de milieuvergunning. ».

Art. 114.Artikel 5.31.0.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt opgeheven.

Art. 115.In artikel 5.32.4.2, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « Elke dier » vervangen door de woorden « Elk van die ».

Art. 116.In artikel 5.32.7.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2, 2°, wordt de zinsnede « het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1991 tot regeling van de schietstanden voor de opleiding en training in vuurwapens » vervangen door de zinsnede « het koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden »; 2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede « subrubriek 32.7.2 » telkens vervangen door de zinsnede « rubriek 32.7.3° ».

Art. 117.In artikel 5.32.9.1.4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, in artikel 5.32.9.2.1, § 8, 3°, in artikel 5.32.9.2.1, § 8, 7°, in artikel 5.32.9.2.2, § 3, 12°, in artikel 5.32.9.2.2, § 4, 1°, c), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.2.2, § 4, 2°, b), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.2.2, § 4, 3°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.2.2, § 4, 6°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.3.1, § 7, 3°, in artikel 5.32.9.3.1, § 7, 7°, in artikel 5.32.9.3.2, § 3, 12°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.3.2, § 4, 1°, c), in artikel 5.32.9.3.2, § 4, 2°, c), in artikel 5.32.9.3.2, § 4, 3°, in artikel 5.32.9.3.2, § 4, 6°, in artikel 5.32.9.4.1, § 1, in artikel 5.32.9.4.2, § 1, c), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, in artikel 5.32.9.4.2, § 2, 2°, in artikel 5.32.9.4.2, § 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 19 september 2008, in artikel 5.32.9.4.2, § 8, in artikel 5.32.9.5.1, § 1, c), in artikel 5.32.9.5.1, § 2, 2°, in artikel 5.32.9.5.1, § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.6.1, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, in artikel 5.32.9.7.1, § 8, 3°, in artikel 5.32.9.7.1, § 8, 7°, in artikel 5.32.9.7.2, § 3, 8°, in artikel 5.32.9.7.2, § 4, 1°, c), in artikel 5.32.9.7.2, § 4, 2°, b), in artikel 5.32.9.7.2, § 4, 3°, in artikel 5.32.9.7.2, § 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, van hetzelfde besluit wordt het woord « gezondheidsinspecteur » telkens vervangen door de woorden « milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid ».

Art. 118.In artikel 5.32.9.2.2, § 5, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Het zwembad wordt gevuld of bijgevuld met vers water. Als het vul- en suppletiewater geen leidingwater is, wordt het water ten minste halfjaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Ter controle van de effectief toegevoegde hoeveelheid water wordt voorzien in een debietmeter op het suppletiewater.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 119.In artikel 5.32.9.3.2, § 5, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Het zwembad wordt gevuld of bijgevuld met vers water. Als het vul- en suppletiewater geen leidingwater is, wordt het water ten minste halfjaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Ter controle van de effectief toegevoegde hoeveelheid water wordt voorzien in een debietmeter op het suppletiewater.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 120.In artikel 5.32.9.4.1, § 5, van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

Art. 121.In artikel 5.32.9.4.2, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt punt c) vervangen door wat volgt :

c) fysische parameters

temperatuur

° C

< 38; behoudens afwijking, toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid

helderheid

doorzichtig tot op de bodem van het bad

zichtbare verontreiniging

afwezig

geur

afwezig

schuim

afwezig

kleur

kleurloos

volume circulerend water per bader (gemiddelde waarde over de openingsuren van één dag)

m3

> 2


».

Art. 122.In artikel 5.32.9.5.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden voor paragraaf 1, die paragraaf 1quater wordt, een nieuwe paragrafen 1 tot en met 1ter ingevoegd, die luiden als volgt : « § 1. De aanvoer van het water is voorzien van een chloreringssysteem. Als het water op een andere manier ontsmet wordt, is de goedkeuring van de milieuarts of de milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd op het toezicht van de volksgezondheid vereist.

Aan die goedkeuring kunnen voorwaarden gekoppeld worden. § 1bis. Het verse water wordt ingevoerd via bodeminjectie. Het water wordt voor 100 % afgevoerd langs de bovenzijde. Het overlopende water mag gebruikt worden als suppletiewater voor circulatiebaden op voorwaarde dat het voor de filter wordt toegevoegd. De verversingsgraad bedraagt minimaal 1 m3/uur, de minimale turnover <= 2 uur. § 1ter. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragrafen 1 en 1bis, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 123.In artikel 5.32.9.5.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 124.Artikel 5.32.9.6.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 5.32.9.6.1. De aanvoer van het water is voorzien van een chloreringssysteem. Als het water op een andere manier ontsmet wordt, is de goedkeuring van de milieuarts of de milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid vereist.

Aan die goedkeuring kunnen voorwaarden gekoppeld worden.

Het bad wordt continu doorstroomd met vers suppletiewater. De verversingsgraad is zo bepaald dat een turnover van 1 uur wordt bereikt.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste en tweede lid, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 125.Aan subafdeling 5.32.9.6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt een artikel 5.32.9.6.2 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.32.9.6.2. De voorwaarden, vermeld in artikel 5.32.9.3.2, § 4, 1° tot en met 5°, zijn van toepassing, behalve voor de pH, waarvoor het volgende geldt : 1° ondergrens : 6,8;2° bovengrens : 8.».

Art. 126.In artikel 5.32.9.7.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Het zwembad wordt gevuld of bijgevuld met vers water. Als het vul- en suppletiewater geen leidingwater is, wordt het water ten minste halfjaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Ter controle van de effectief toegevoegde hoeveelheid water wordt in een debietmeter op het suppletiewater voorzien.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 127.In artikel 5.32.9.8.5, § 6bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt de zinsnede « van § 3 » vervangen door de zinsnede « van paragraaf 6 ».

Art. 128.In artikel 5.33.0.2, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « meer dan 10 ton papier wordt opgeslagen » vervangen door de zinsnede « meer dan 10 ton papier wordt opgeslagen wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt of meer dan 20 ton papier wordt opgeslagen wanneer de inrichting volledig in een industriegebied ligt, ».

Art. 129.Aan artikel 5.33.0.3, § 2, van hetzelfde besluit wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « tenzij de volgende preventieve maatregelen zijn genomen : 1° het lokaal is voorzien van een blussysteem dat automatisch in werking treedt bij een brand, of het lokaal is voorzien van een brandalarm dat verbonden is met een permanent bewaakte controlekamer;2° de leiding met brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen is voorzien van een afsluiter die de toevoer naar de leiding automatisch afsluit bij een brandalarm.De afsluiter bevindt zich buiten het opslaglokaal; 3° de leiding is zodanig bevestigd of beveiligd dat ze niet beschadigd kan worden bij het laden of lossen van voorwerpen in het lokaal.».

Art. 130.Aan artikel 5.45.2.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 en 19 september 2008, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, vindt het aanvoeren en het lossen van de dieren in een afgesloten ruimte plaats of direct aansluitend op een afgesloten ruimte. De aanvoer wordt afgestemd op de stalcapaciteit.

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 131.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, wordt het opschrift van hoofdstuk 5.49 vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk 5.49. - Verzorgingsinstellingen ».

Art. 132.Aan hoofdstuk 5.49 van hetzelfde besluit wordt een artikel 5.49.0.4 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.49.0.4. § 1. De lozing van deelafvalwaterstromen van het laboratorium, de tandartspraktijk, de wasserij en de medische beeldvorming is een lozing van bedrijfsafvalwater en wordt in beginsel gescheiden geloosd of is afzonderlijk controleerbaar van het huishoudelijk afvalwater, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.

Als die gescheiden lozing of controle om technische of economische redenen niet kan of niet verantwoord is, wordt de totale lozing beschouwd als lozing van bedrijfsafvalwater en voldoet ze aan de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2, punt 60.

De controle van deelafvalwaterstromen is minimaal mogelijk via schepstaal. § 2. De volgende preventieve maatregelen worden minstens genomen als ze relevant zijn voor het type verzorgingsinstelling : 1° de volgende afvalwaterstromen worden opgevangen en afgevoerd als afval om de lozing van schadelijke stoffen te beperken : a) voor de laboratoria : 1) geconcentreerde afvalstromen en restvloeistoffen;2) spoel- of restvloeistoffen van een aantal analyses ter beperking van lozing van zware metalen en kleurstoffen;b) voor de patiëntenzorg : 1) overschotten en restanten van de voorbereiding en de toediening van geneesmiddelen, vooral antibiotica en cytostatica, en contrastmiddelen;2) excreties en urine van ambulante en niet-ambulante patiënten die behandeld zijn met langlevende isotopen;c) voor de keuken : 1) voedingsresten van patiënten met besmettelijke ziekten;2) afvalwater van voedselverbrijzelaars, als blijkt dat een aanzienlijk deel van het getransporteerde keukenafval, bijvoorbeeld meer dan 25 % van de CZV, niet uit het water gehaald wordt en niet opgevangen wordt;d) voor de apotheek : vervallen of niet-gebruikte geneesmiddelen, niet-gebruikte bereidingen;e) voor de radiologie : onbehandeld fixeer en ontwikkelaar van natte procedés in de medische beeldvorming;f) voor de tandheelkunde : onbehandeld afvalwater;g) voor de radiotherapie : lozingen die niet voldoen aan de lozingsnormen volgens het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS);2° de volgende lokale zuiveringsinstallaties worden voorzien van : a) een bezinkingsbekken voor gipsafval;b) een amalgaamafscheider bij tandheelkunde;c) een olie- en vetvang, roosters en eventueel bezinktanks op het afvalwater van de keuken;d) bij medische beeldvorming : overschakeling op droge afdrukprocedés, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.Als de overschakeling naar droge afdrukprocedés om technische of economische redenen niet mogelijk is, wordt minstens in regeneratie van fixeerbaden en zilverterugwinning voorzien bij installaties met een verbruik van meer dan 700 liter per jaar machineklaar fixeer; e) roosters of zeven op het afvalwater van de wasserij, eventueel aangevuld met een bezinktank;3° gebruikmaken van milieuvriendelijke stoffen en goed huismeesterschap : a) beperkt en gestructureerd gebruik van ontsmettingsmiddelen en schoonmaakproducten, bij voorkeur op basis van geschreven procedures;b) goed huismeesterschap voor maximale reductie van zilverlozing in de radiografie;c) verantwoord gebruik van sterk milieubelastende medicijnen en chemicaliën en indien mogelijk gebruik van alternatieven;d) regelmatig onderhoud van afvalwaterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld in de keuken;e) productkeuze van desinfectantia met voldoende ontsmettingskracht met het laagste milieueffect in de wasserij. De volgende deelstromen kunnen samen met het huishoudelijk afvalwater geloosd worden zonder voorzuivering, als het de normale verhoudingen niet overtreft en niet belastend is voor de werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie : 1° spoelwaters van de dialyse;2° reiniging van endoscopen;3° spoelwaters van kleinere installaties voor natte procedés in de medische beeldvorming;4° spoelwaters van anatome pathologie;5° waterverzachters;6° therapiebaden;7° urine en excreties van ambulante en niet-ambulante patiënten die behandeld zijn met farmaceutica, cytostatica, radio-isotopen met korte levensduur of contrastmiddelen. § 3. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 133.Aan afdeling 5.53.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluiten van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een artikel 5.53.1.4. toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5.53.1.4. Het is verboden de inrichtingen, vermeld in rubriek 53 van de indelingslijst, aan te leggen of te exploiteren als ze zich dieper dan 2,5 m onder het maaiveld bevinden en geheel of gedeeltelijk liggen in een beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare watervoorziening, zoals afgebakend in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, tenzij ze noodzakelijk zijn voor de productie van drinkwater. ».

Art. 134.In artikel 5.53.3.3, § 5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006, wordt het woord « koudwatermeter » vervangen door het woord « meter ».

Art. 135.In afdeling 5.53.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 19 september 2008, wordt een nieuw artikel 5.53.5.2. toegevoegd, dat luidt als volgt : « Artikel 5.53.5.2. De toezichthoudende overheid wordt minimaal twee dagen vooraf op de hoogte gebracht van het aanleggen of opvullen van een vergunningsplichtige grondwaterwinning, zodat haar toezichthouders mogelijk aanwezig kunnen zijn. ».

Art. 136.In artikel 5.53.6.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 137.In hetzelfde besluit wordt onderafdeling 5.53.6.2, die bestaat uit artikel 5.53.6.2.1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, vervangen door wat volgt : « Onderafdeling 5.53.6.2.

Grondwaterwinningen voor thermische energieopslag in watervoerende lagen met inbegrip van terugpompingen Art. 5.53.6.2.1. Elke grondwaterwinning wordt gedimensioneerd, ontworpen en onderhouden volgens een code van goede praktijk.

De inrichtingen, vermeld in rubriek 53.6, 1°, van de indelingslijst en gelegen buiten een beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare watervoorziening, zoals afgebakend in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones worden minimaal vijfjaarlijks nagekeken en onderhouden door een deskundige ter zake. De overige inrichtingen, vermeld in rubriek 53.6 van de indelingslijst, worden minimaal tweejaarlijks nagekeken en onderhouden door een deskundige ter zake. Hierbij worden het systeem, de putten en de beveiliging op hun correcte werking nagekeken, alsook de registers van de debieten en indien van toepassing ook de peilen en grondwateranalyses. Eveneens worden alle uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden beschreven.

De exploitant houdt hiervan een verslag ter inzage van de toezichthouders.

Art. 5.53.6.2.2. Het grondwater wordt opnieuw geïnjecteerd in dezelfde watervoerende laag als waaruit het onttrokken is.

Art. 5.53.6.2.3. Het grondwater wordt in een leidingsysteem rondgepompt dat fysiek afgesloten is van het water in het gebouwsysteem.

Het leidingsysteem met grondwater wordt altijd onder voldoende overdruk gehouden tot op het punt van injectie onder het waterpeil om ontgassing en luchtintreding te voorkomen. Het leidingsysteem met grondwater bevindt zich continu in overdruk ten opzichte van het gebouwsysteem, tenzij er wordt gebruikgemaakt van een dubbele warmtewisselaar.

Het leidingsysteem met grondwater is voorzien van een automatische monitoring van de druk. Een beveiliging legt het systeem stil bij een te hoge of te lage druk. Voor inrichtingen, vermeld onder rubriek 53.6, 2°, van de indelingslijst, worden de drukmetingen en de inwerkingtreding van de beveiliging bijgehouden in een register dat ter plaatse of in een gecentraliseerde databank ter inzage wordt gehouden van de toezichthouders.

Art. 5.53.6.2.4. Indien de inrichting toelaat het grondwater in meerdere richtingen rond te pompen, wordt er, in afwijking van artikel 5.53.3.1, één of meerdere meetinrichtingen voorzien, zodat het opgepompte volume grondwater per pomprichting en per watervoerende laag getotaliseerd kan worden. Daarnaast wordt er op elke spuileiding een meetinrichting voor het gespuide grondwater aangebracht.

Art. 5.53.6.2.5. Voor grondwaterwinningen, vermeld in rubriek 53.6, 2°, van de indelingslijst, wordt in afwijking van artikel 5.53.4.5, § 2, het grondwater uit zowel een onttrekkings- als injectiefilter in het voorjaar en in het najaar geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein grondwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Als er verschillende bronparen zijn, wordt altijd hetzelfde bronpaar gevolgd en bij voorkeur het paar met het grootste debiet.

Art. 5.53.6.2.6. Voor grondwaterwinningen, vermeld in rubriek 53.6, 2°, van de indelingslijst, worden in afwijking van artikel 5.53.4.6 de maandelijkse peilmetingen van het grondwater in de meest centraal gelegen productieput en injectieput en in de peilputten uitgevoerd.

Art. 5.53.6.2.7. De putten worden geregenereerd op mechanische wijze.

Als een chemische reiniging noodzakelijk is, legt de exploitant voorafgaandelijk een plan van aanpak ter goedkeuring voor aan de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, blijft de spui bij de regeneratie van de putten beperkt tot maximaal 500 m3 per put per jaar.

Art. 5.53.6.2.8. Als de herinjectie van het opgepompte grondwater, al dan niet tijdelijk, niet mogelijk is, wordt het oppompen van het grondwater stopgezet.

Art. 5.53.6.2.9. De temperatuur van grondwater dat opnieuw wordt geïnjecteerd, bedraagt maximaal 25° C. Voor inrichtingen, vermeld in rubriek 53.6, 2°, van de indelingslijst, wordt de temperatuur van het geïnjecteerde grondwater via automatische registratie gevolgd.

Art. 5.53.6.2.10. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in deze onderafdeling, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 138.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 5.55, dat bestaat uit artikel 5.55.1 tot en met 5.55.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 19 september 2008 en 24 april 2009, vervangen door wat volgt : « Hoofdstuk 5.55. - Boringen Afdeling 5.55.1. - Algemene bepalingen

Art. 5.55.1.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubriek 55 van de indelingslijst.

Het is verboden die inrichtingen aan te leggen of te exploiteren als ze zich dieper dan 2,5 m onder het maaiveld bevinden en geheel of gedeeltelijk liggen in een beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare watervoorziening, zoals afgebakend ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones.

Art. 5.55.1.2. De boring wordt uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap, zoals opgenomen in de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning, vastgesteld in bijlage 5.53.1 bij dit besluit. Elke verontreiniging van het grondwater wordt vermeden, zowel tijdens de aanleg als tijdens de exploitatie.

Het boorgat wordt bovenaan afgedicht om verontreiniging van de grondwaterlagen te voorkomen.

Het is verboden verschillende watervoerende lagen met elkaar in verbinding te brengen. Inzonderheid worden er ter hoogte van de scheidende lagen kleistoppen geplaatst of wordt de ruimte ter hoogte van scheidende lagen gecementeerd.

Als het gaat om een vergunningsplichtige boring, bezorgt de exploitant, uiterlijk negentig dagen na het boren, de volgende gegevens aan de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater : 1° het doel van de boring;2° het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen;3° de geologische beschrijving van de lagen, als die bekend is;4° de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat;5° de diepte van het grondwater in rust na de putontwikkeling ten opzichte van het maaiveld, indien de boring wordt afgewerkt tot een meetbare boorput;6° de maatregelen die getroffen zijn ter voorkoming van de verontreiniging van het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder;7° de ligging op een kaart op schaal 1/250, met aanduiding van op het terrein waarneembare referenties. Art. 5.55.1.3. § 1. Als de exploitant een boorgat of de erin aangebrachte installatie of een onderdeel ervan, buiten dienst stelt, dekt hij de ontsluiting van de watervoerende laag af met een ondoorlatend materiaal (zwelklei, cement) om verontreiniging of waterverlies te voorkomen.

Als het gaat om een vergunningsplichtige boring, deelt de exploitant die buitendienststelling mee aan de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater. § 2. De exploitant is verplicht een buiten dienst gesteld boorgat of een onderdeel daarvan op te vullen als het een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. Het boorgat of het onderdeel ervan wordt opgevuld overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning, vastgesteld in bijlage 5.53.1 bij dit besluit. § 3. De toezichthoudende overheid wordt minimaal twee dagen vooraf op de hoogte gebracht van het aanleggen of opvullen van een vergunningsplichtige boring, zodat haar toezichthouders mogelijk aanwezig kunnen zijn. Afdeling 5.55.2. - Boringen in het kader van thermische energieopslag

in boorgaten Art. 5.55.2.1. Deze afdeling is van toepassing op boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten, die ressorteren onder rubriek 55.1 van de indelingslijst.

Art. 5.55.2.2. § 1. De boringen worden gedimensioneerd, ontworpen en onderhouden volgens een code van goede praktijk.

De meldingsplichtige inrichtingen, die worden ingedeeld in rubriek 55 van de indelingslijst, worden minimaal vijfjaarlijks nagekeken en onderhouden door een deskundige ter zake. De vergunningsplichtige inrichtingen, die worden ingedeeld in rubriek 55 van de indelingslijst, worden minimaal tweejaarlijks nagekeken en onderhouden door een deskundige ter zake. Daarbij wordt nagekeken of het systeem en de beveiliging correct werken. Ook worden alle uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden beschreven. De exploitant houdt een verslag daarvan ter inzage van de toezichthouders. § 2. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, vanaf 1 januari 2015.

Art. 5.55.2.3. § 1. De leidingen die worden ingebouwd, bestaan uit materialen die niet reageren met de ondergrond en het grondwater waarin ze worden ingebracht en die een voldoende levensduur hebben in het geïnstalleerde milieu. § 2. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, niet.

Art. 5.55.2.4. § 1. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, worden de leidingen neergelaten in het boorgat met behulp van een haspel of een geleidingswiel. § 2. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, niet.

Art. 5.55.2.5. § 1. Als het derde lid van artikel 5.55.1.2 om technische redenen niet kan worden uitgevoerd, wordt na het inbouwen van de leidingen de boring opgevuld van onder naar boven en onder continue overdruk met een afdichtende grout met een doorlatendheid van maximaal 10-8 m/s.

De wijze van opvulling wordt aangegeven op het boorverslag dat conform de code van goede praktijk, vastgesteld in bijlage 5.53.1, wordt opgemaakt. Als er gebruikgemaakt wordt van een grout, voegt de exploitant ook een attest van die grout en zijn aangetoonde doorlatendheid bij het boorverslag. Het boorverslag wordt ter inzage van de toezichthouders gehouden.

De opvulling is voldoende uitgehard voor de inrichting in gebruik genomen wordt. § 2. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, niet.

Art. 5.55.2.6. § 1. Er worden minimaal drie druktesten uitgevoerd : één voor het inbrengen van de leidingen in het boorgat, één na het opvullen van het boorgat en één na de volledige koppeling van de leidingen aan het gebouwsysteem. De druktesten worden uitgevoerd met water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater. § 2. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, niet.

Art. 5.55.2.7. § 1. Alleen als alle testen, vermeld in artikel 5.55.2.6, het bestaan van lekken uitsluiten, kan er aan het water een antivriesmiddel worden toegevoegd. § 2. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt er als antivriesmiddel monopropyleenglycol of bietenderivaat gebruikt.

De samenstelling van het antivriesmiddel en de mengverhouding met het water wordt ter inzage gehouden van de toezichthouders. § 3. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 1 van dit artikel niet en gelden de verplichtingen, vermeld in paragraaf 2 van dit artikel, vanaf 1 januari 2015.

Art. 5.55.2.8. § 1. De druk in de leidingen wordt automatisch gemonitord. Bij drukverlies moet het systeem automatisch uitvallen.

Als het drukverlies het gevolg is van een lek in een lus, wordt de lus in kwestie buiten dienst gesteld. § 2. Voor inrichtingen die vóór 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in dit artikel, vanaf 1 januari 2015.

Art. 5.55.2.9. Als een of meer leidingen van de inrichting buiten dienst worden gesteld, wordt de vloeistof die erin aanwezig is, met antivriesmiddel afgepompt en vervangen door water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater. Vervolgens wordt de leiding definitief afgesloten en wordt de put buitengebruik gesteld conform de voorwaarden, vermeld in artikel 5.55.1.3. ».

Art. 139.Aan hoofdstuk 5BIS.0 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt een artikel 5bis.0.4 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5bis.0.4. Vervaardiging en gebruik van gevaarlijke stoffen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nummer 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie) 1° Overeenkomstig artikel 67 van voormelde Verordening (EG) nr. 1907/2006 mag een stof als zodanig of in een preparaat of voorwerp waarvoor in bijlage XVII van voormelde Verordening (EG) nr. 1907/2006 een beperking is opgenomen, niet worden vervaardigd of worden gebruikt, tenzij aan de voorwaarden van die beperking wordt voldaan.

Dat geldt niet voor de vervaardiging en het gebruik van een stof bij wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling. In bijlage XVII wordt vermeld wanneer de beperking niet van toepassing is op onderzoek en ontwikkeling, gericht op producten en procedés, en wordt de vrijgestelde maximumhoeveelheid gespecificeerd. 2° Overeenkomstig artikel 56 van voormelde Verordening (EG) nr. 1907/2006 mag een fabrikant, importeur of downstream gebruiker een stof, vermeld in bijlage XIV van voormelde Verordening (EG) nr. 1907/2006, niet voor een bepaald gebruik gebruiken, tenzij voldaan is aan artikel 56 van de verordening. ».

Art. 140.In artikel 5bis.15.5.2.1, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden tussen de woorden « in dit besluit » en de woorden « wordt geacht » de woorden « en de bijzondere milieuvoorwaarden » ingevoegd.

Art. 141.In artikel 5bis.15.5.2.9, derde zin, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt tussen de zinsnede « overeenkomstig artikel 5BIS.15.5.2.10 » en de woorden « Het afvoeren » de volgende zinsnede ingevoegd : « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden ».

Art. 142.In artikel 5bis.15.5.2.10, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden tussen de woorden « wettelijke bepalingen » en de zinsnede « , moet voor de verwerking » de woorden « en bijzondere milieuvoorwaarden » ingevoegd.

Art. 143.In artikel 5bis.15.5.2.11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden tussen de woorden « wettelijke bepalingen » en de zinsnede « , moeten de definitief » de woorden « en bijzondere milieuvoorwaarden » ingevoegd.

Art. 144.Aan artikel 5bis.15.5.2.12 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden ».

Art. 145.Aan artikel 5bis.15.5.2.13, § 1, inleidende zin, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden ».

Art. 146.In artikel 5bis.15.5.2.16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 5 wordt opgeheven;2° in paragraaf 7 worden de woorden « deze afdeling » vervangen door de woorden « dit artikel ».

Art. 147.In artikel 5bis.15.5.3.1, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « (cf.norm DIN 1999 of EN 858 of een gelijkwaardige norm) » wordt vervangen door de zinsnede « (conform de code van goede praktijk) »; 2° de zinsnede « Algemeen onderzoek : 20 jaarlijks (artikel 5.17.3.16, § 2) » wordt opgeheven.

Art. 148.In artikel 5bis.15.5.3.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt : « § 4. Voertuigen die mogelijk zullen worden afgedankt, worden op een vloeistofdichte vloer opgeslagen. Tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden, is de vloeistofdichte vloer aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een koolwaterstofafscheider en een slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch de bodem, noch het grondwater, noch het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. Alle afgedankte voertuigen worden ingeleverd bij een daarvoor erkende inrichting.

De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. ».

Art. 149.Artikel 5bis.15.5.4.1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 5bis.15.5.4.1.3. De garages en herstellingswerkplaatsen worden doeltreffend verlucht zodat de atmosfeer er nooit giftig of ontplofbaar kan worden. De nodige maatregelen worden getroffen als er brandstofdampen kunnen vrijkomen. ».

Art. 150.In artikel 5bis.15.5.4.1.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt voor de eerste twee leden, die paragraaf 2 worden, een paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1. Rustverstorende werkzaamheden zijn verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur, alsook op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden. ».

Art. 151.Artikel 5bis.15.5.4.1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 5bis.15.5.4.1.7. De plaatsen waar geaccidenteerde voertuigen worden gestald, zijn uitgerust met een vloeistofdichte vloer. Tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden, is de vloeistofdichte vloer aangesloten op een lekdicht afwateringssysteem dat voorzien is van een koolwaterstofafscheider en een slibvangput, zodat gelekte vloeistoffen noch de bodem, noch het grondwater, noch het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.

De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. ».

Art. 152.In artikel 5bis.15.5.4.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 4 wordt de zinsnede « , tenzij anders bepaald in de bijzondere milieuvoorwaarden » toegevoegd;2° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden « hoog volume/lage druk » opgeheven.

Art. 153.In artikel 5bis.15.5.4.2.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden »;2° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd : « De vloer, de opvanggoot en de opvangputten zijn uitgevoerd in chemisch inert materiaal dat ondoorlatend is voor de stoffen die erop terechtkomen.»; 3° aan paragraaf 2, 4°, wordt de volgende zin toegevoegd : « Van deze beperking mag om procestechnische redenen in de bijzondere milieuvoorwaarden worden afgeweken;».

Art. 154.Aan artikel 5bis.15.5.4.2.5, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de volgende zin toegevoegd : « De exploitant voorziet in de schoorstenen of lozingskanalen de nodige openingen met het oog op de uitvoering van controlemetingen in alle veiligheid. ».

Art. 155.In artikel 5bis.15.5.4.3.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt de zinsnede « die behoren tot de families en groepen van stoffen vermeld in de lijsten I en II van bijlage 2C van titel I van het VLAREM » vervangen door de zinsnede « die conform bijlage 2C bij titel I van het VLAREM als gevaarlijke stof zijn te beschouwen, of die behoren tot de families en de groepen van stoffen, vermeld in bijlage 2C ».

Art. 156.In artikel 5bis.15.5.4.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 4° wordt het woord « vergunning » vervangen door de woorden « bijzondere milieuvoorwaarden »;2° in punt 5°, c), wordt de zinsnede « apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met tetrachloorkoolstof » vervangen door de zinsnede « perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen »;3° in punt 5°, d), wordt de zinsnede « anionische, kationische en niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen » vervangen door de zinsnede « som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen ».

Art. 157.In artikel 5bis.15.5.4.3.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede « gelegen in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief gemeentelijk zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;2° in paragraaf 1 worden de woorden « of een collectief geoptimaliseerde buitengebied » vervangen door de woorden « of een collectief geoptimaliseerd buitengebied of een collectief te optimaliseren buitengebied »;3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 158.In artikel 5bis.15.5.4.3.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « in oppervlaktewater en/of » opgeheven;2° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « in de gewone oppervlaktewateren van een gemeente waarvoor het definitief zoneringsplan nog niet is vastgesteld en/of » worden opgeheven; b) de woorden « in concentraties die hoger zijn dan 10 keer de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop » worden vervangen door de woorden « in concentraties die hoger zijn dan tien keer de indelingscriteria, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit »; 3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 159.In artikel 5bis.15.5.4.3.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « in openbare riolering en/of » opgeheven;2° in paragraaf 1 wordt de zinsnede « in de openbare riolering, gelegen in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede « in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;4° paragraaf 3 en 4 worden opgeheven.

Art. 160.In artikel 5bis.15.5.4.3.10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin « Het afvalwater afkomstig van garages andere dan koetswerkbedrijven, verdeelpompen, werkplaats voor herstellen van voertuigen en gelijkaardige afvalwaterstromen die koolwaterstoffen of bezinkbare stoffen kunnen bevatten, moeten afzonderlijk van de andere afvalwaterstromen worden verzameld en minstens behandeld in een koolwaterstofafscheider met automatische afsluiter en slibvangput.» vervangen door de zin « Het afvalwater, afkomstig van verdeelpompen, de werkplaats voor het herstellen van voertuigen, andere garages dan koetswerkbedrijven, en gelijkaardige afvalwaterstromen die koolwaterstoffen of bezinkbare stoffen kunnen bevatten, worden afzonderlijk van de andere afvalwaterstromen verzameld en minstens behandeld in een koolwaterstofafscheider met automatische afsluiter en slibvangput. »; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De goede werking van de koolwaterstofafscheider wordt altijd verzekerd. De koolwaterstofafscheider wordt zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. ».

Art. 161.In artikel 5bis.15.5.4.4.2, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de woorden « of andere niet-rijklare motorvoertuigen » vervangen door het woord « voertuigen ».

Art. 162.In artikel 5bis.15.5.4.6.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « het onderdeel 2°, i) » vervangen door de zinsnede « de onderdelen 2°, i) en v) ».

Art. 163.In artikel 5bis.15.5.4.6.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden paragraaf 3 en 4 vervangen door wat volgt : « § 3. De opslagplaatsen worden overeenkomstig artikel 5.16.1.8, § 2, periodiek onderzocht door erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL. Het onderzoek omvat ook buiten de punten, vermeld in artikel 5.16.1.8, § 1, een herafstelling van de veiligheidskleppen, ten minste om de tien jaar. Alle kleppen zijn uitwendig en zijn voorzien van een adapter. § 4. Voor vacuümgeïsoleerde houders wordt de opslagplaats om de twee jaar door de exploitant of zijn aangestelde gecontroleerd. ».

Art. 164.In artikel 5bis.15.5.4.7.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « 2°, j) tot en met l) » vervangen door de zinsnede « 2°, j) tot en met o) ».

Art. 165.In artikel 5bis.15.5.4.8.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « 2°, m) tot en met o) » vervangen door de zinsnede « 2°, j), en 2°, m tot en met o) ».

Art. 166.In artikel 5bis.15.5.4.9.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « voormelde standplaats » worden vervangen door het woord « bevoorradingsstandplaats »;2° tussen de woorden « nodige hellingen » en de zinsnede « , zodat alle » worden de woorden « en eventueel opstaande randen » ingevoegd.

Art. 167.In artikel 5bis.15.5.4.10.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « t) » vervangen door de zinsnede « u) ».

Art. 168.In artikel 5bis.15.5.4.10.3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt telkens tussen de woorden « waarvoor de eerste » en de woorden « vergunning tot exploitatie » de zinsnede « melding/ » ingevoegd.

Art. 169.In artikel 5bis.15.5.4.10.5, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « SO2, als het gaat om in hoofdzaak met aardgas of met andere zeer zwavelarme brandstoffen gevoede stookinstallaties; voor » opgeheven.

Art. 170.In artikel 5bis.15.5.4.11.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt tussen de zinsnede « 2°, b) » en de zinsnede « van rubriek 15.5 » de zinsnede « en t) » ingevoegd.

Art. 171.Aan artikel 5bis.19.8.2.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden » toegevoegd.

Art. 172.In artikel 5bis.19.8.2.10, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden tussen de woorden « wettelijke bepalingen » en de zinsnede « , moet voor de verwerking » de woorden « en bijzondere milieuvoorwaarden » ingevoegd.

Art. 173.In artikel 5bis.19.8.2.11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden tussen de woorden « wettelijke bepalingen » en de zinsnede « , moeten de definitief » de woorden « en bijzondere milieuvoorwaarden » ingevoegd.

Art. 174.Aan artikel 5bis.19.8.2.12 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden » toegevoegd.

Art. 175.In artikel 5bis.19.8.2.13, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de woorden « de hierna vermelde voorwaarden » vervangen door de zinsnede « de hierna vermelde voorwaarden, tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden ».

Art. 176.In artikel 5bis.19.8.2.16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 5 wordt opgeheven;2° in paragraaf 7 worden de woorden « deze afdeling » vervangen door de woorden « dit artikel ».

Art. 177.In artikel 5bis.19.8.3.1, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « (cf.norm DIN 1999 of EN 858 of een gelijkwaardige norm) » wordt vervangen door de zinsnede « (conform de code van goede praktijk) »; 2° de zinsnede « Algemeen onderzoek : 20 jaarlijks (artikel 5.17.3.16, § 2) » wordt opgeheven.

Art. 178.In artikel 5bis.19.8.4.1.2, § 2, tabel, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het getal « 1° » wordt opgeheven;2° het symbool « < » wordt vervangen door het symbool « <= ».

Art. 179.In artikel 5bis.19.8.4.2.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.Bij het gebruik van creosootolie als houtverduurzamingsproduct worden de nodige preventieve maatregelen getroffen waardoor de emissies beperkt worden tot een niveau dat niet hoger is dan bij het gebruik van WEI type C als houtverduurzamingsproduct. De exploitant staaft dit via een verslag opgesteld door een erkende MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL. Dit verslag wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid. Creosootolie van WEI type C voldoet aan de volgende specificaties :

eigenschap

WEI type C

dichtheid 20/4° C (g/ml)

1,03 - 1,17

watergehalte (vol %)


- origineel creosoot

max. 1

- gebruikt creosoot

max. 3

kristallisatietemperatuur (° C)

max. 50

waterextraheerbare fenolen (m/m %)

max. 3

onoplosbare materie


- origineel creosoot

max. 0,4

- gebruikt creosoot

max. 0,6

kookpuntgebied (vol %)


- destillaat tot 235° C

-

- destillaat tot 300° C

max. 10

- destillaat tot 355° C

65 - 95

benzo[a]pyreengehalte (mg/kg)

max. 50

flashpunt (° C)

min. 61

dampdruk bij 25° C (hPa)

< 1


2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 180.Aan artikel 5bis.19.8.4.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 3, 3°, worden de volgende zinnen toegevoegd : « Dompel- en drenkinstallaties zijn uitgerust met een overloopbeveiliging. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, geldt de verplichting om dompel- en drenkinstallaties uit te rusten met een overloopbeveiliging vanaf 1 januari 2015. »; 2° er worden een paragraaf 12 tot en met 14 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 12.Impregneren met solventgedragen systemen of creosoot gebeurt met een installatie die voorzien is van een afzuiginstallatie met een zuiveringstrap, tenzij een dubbelvacuüm toegepast wordt. § 13. Bij drenken of dompelen met solventgedragen systemen heeft de drenkbak een deksel met een afzuiging. Voor inrichtingen met een solventgebruik van meer dan 25 ton solvent per jaar wordt aansluitend op de afzuiging een zuiveringsinstallatie van de afgassen geplaatst. § 14. Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in paragrafen 12 en 13, vanaf 1 januari 2015. ».

Art. 181.In artikel 5bis.19.8.4.5.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt de zinsnede « die behoren tot de families en groepen van stoffen vermeld in de lijsten I en II van bijlage 2C van titel I van het VLAREM » vervangen door de zinsnede « die conform bijlage 2C bij titel I van het VLAREM als gevaarlijke stof zijn te beschouwen of die behoren tot de families en de groepen van stoffen, vermeld in de bijlage 2C ».

Art. 182.In artikel 5bis.19.8.4.5.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 4° wordt het woord « vergunning » vervangen door de woorden « bijzondere milieuvoorwaarden »;2° in punt 5°, c), worden de woorden « apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met tetrachloorkoolstof » vervangen door de woorden « perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen »;3° in punt 5°, d), worden de woorden « anionische, kationische en niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen » vervangen door de woorden « som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen ».

Art. 183.In artikel 5bis.19.8.4.5.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « gelegen in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief gemeentelijk zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;2° in paragraaf 1 worden de woorden « of een collectief geoptimaliseerde buitengebied » vervangen door de woorden « of een collectief geoptimaliseerd buitengebied of een collectief te optimaliseren buitengebied »;3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 184.In artikel 5bis.19.8.4.5.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « in oppervlaktewater en/of » opgeheven;2° in paragraaf 1 worden de woorden « in de gewone oppervlaktewateren van een gemeente waarvoor het definitief zoneringsplan nog niet is vastgesteld en/of » opgeheven; 3° in paragraaf 1 worden de woorden "in concentraties die hoger zijn dan 10 keer de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop" vervangen door de woorden "in concentraties die hoger zijn dan tien keer de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 "; 4° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 185.In artikel 5bis.19.8.4.5.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden « in openbare riolering en/of » opgeheven;2° in paragraaf 1 wordt de zinsnede « in de openbare riolering, gelegen in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede « in een zuiveringszone A of B van een gemeente waarvoor nog geen definitief zoneringsplan is vastgesteld, respectievelijk » opgeheven;4° paragraaf 3 en 4 worden opgeheven.

Art. 186.In subafdeling 5bis.19.8.4.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt artikel 5bis.15.5.4.6.2 opgeheven.

Art. 187.In subafdeling 5bis.19.8.4.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt een artikel 5bis.19.8.4.6.2 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 5bis.19.8.4.6.2. Er is ook voldoende parkeerruimte voor de bezoekers. De breedte, de stabiliteit en het onderhoud van de wegen zijn is zodanig dat een veilig verkeer wordt gewaarborgd bij alle weersomstandigheden. De hele inrichting, inclusief de in- en uitrit, de parkeerruimte en de wegen worden regelmatig grondig gereinigd. De in- en uitrit voor voertuigen is voldoende breed om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden. ».

Art. 188.In artikel 5bis.19.8.4.7.3, § 1, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt tussen het woord « pigmenten » en het woord « bevatten » de zinsnede « die in de droge stof meer dan 2 %, in gewicht berekend in metaaltoestand bevatten » ingevoegd.

Art. 189.In artikel 5bis.19.8.4.7.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 1 en 2 wordt de zinsnede « , tenzij anders bepaald in de bijzondere milieuvoorwaarden » toegevoegd;2° aan paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd : « Van deze beperking mag om procestechnische redenen in de bijzondere milieuvoorwaarden worden afgeweken.»; 3° aan paragraaf 4, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd « De vloer, de opvanggoot en de opvangputten zijn uitgevoerd in chemisch inert materiaal dat ondoorlatend is voor de stoffen die erop terechtkomen.».

Art. 190.In artikel 5bis.19.8.4.7.6, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het woord « afvalgassen » en het woord « Wanneer » wordt de zinsnede « , tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden » ingevoegd;2° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : « 1° emissies van ventilatielucht :

parameter

Emissiegrenswaarde

organische stoffen (totaal C) voor andere installaties dan de installaties, vermeld in punten 4° en 5°

75,0 mg/Nm3


3° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° emissies van dampen en nevels uit de spuitzone of uit het spuitlokaal :

parameter

emissiegrenswaarde

stofdeeltjes totaal bij een massastroom van :


- =< 500 g/h - > 500 g/h

150 mg/Nm3 50 mg/Nm3

organische stoffen (totaal C) voor andere installaties dan de installaties, vermeld in punten 4° en 5°

75,0 mg/Nm3


4° in de tabellen wordt het symbool « < » telkens vervangen door het symbool « <= ».

Art. 191.In artikel 5bis.19.8.4.9.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, worden paragraaf 3 en 4 vervangen door wat volgt : « § 3. De opslagplaatsen worden overeenkomstig artikel 5.16.1.8, § 2, periodiek onderzocht door een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a), van het VLAREL. Het onderzoek omvat ook, buiten de punten, vermeld in artikel 5.16.1.8, § 1, een herafstelling van de veiligheidskleppen, ten minste om de tien jaar. Alle kleppen zijn uitwendig en zijn voorzien van een adapter. § 4. Voor vacuümgeïsoleerde houders wordt de opslagplaats om de twee jaar door de exploitant of zijn aangestelde gecontroleerd. ».

Art. 192.In artikel 5bis.19.8.4.10.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « 2°, j) tot en met l) » vervangen door de zinsnede « 2°, j) tot en met o) ».

Art. 193.In artikel 5bis.19.8.4.11.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « 2°, m) tot en met o) » vervangen door de zinsnede « 2°, j), en 2°, m tot en met o) ».

Art. 194.In artikel 5bis.19.8.4.11.3, § 3, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt de zinsnede « 19.8.2°, p) » vervangen door de zinsnede « 19.8.2°, q) ».

Art. 195.In artikel 5bis.19.8.4.13.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt tussen de woorden « waarvoor de eerste » en de woorden « vergunning tot exploitatie » de zinsnede « melding/ » ingevoegd.

Art. 196.Artikel 5bis.19.8.4.13.5, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Die metingen zijn niet vereist voor stof als het gaat om in hoofdzaak met gasvormige brandstoffen gevoede stookinstallaties. »

Art. 197.In hetzelfde besluit wordt afdeling 6.2.1, die bestaat uit artikel 6.2.1.1 tot en met artikel 6.2.1.4, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, 9 mei 2008 en 19 september 2008, opgeheven.

Art. 198.In het opschrift van afdeling 6.2.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, wordt de zinsnede « met een biologisch afbreekbare organische belasting van maximum 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « met een debiet van maximaal 600 m3/jaar ».

Art. 199.In artikel 6.2.2.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 2°, wordt de zinsnede « waarvan de biologische afbreekbare organische belasting maximum 20 inwonersequivalenten bedraagt » vervangen door de zinsnede « waarvan het debiet maximaal 600 m3/jaar bedraagt »;2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede « met een biologische afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten » vervangen door de zinsnede « met een debiet van meer dan 600 m3/jaar ».

Art. 200.In artikel 6.2.2.3.1, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de zinsnede « in concentraties die hoger zijn dan 10 keer de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop » vervangen door de zinsnede « in concentraties die hoger zijn dan tien keer de indelingscriteria, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit ».

Art. 201.In artikel 6.2.2.4.1, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008, wordt de zinsnede « in concentraties die hoger zijn dan 10 keer de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop » vervangen door de zinsnede « in concentraties die hoger zijn dan tien keer de indelingscriteria, vermeld in de kolom « indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) » van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit ».

Art. 202.In artikel 6.9.2.2, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, wordt de zinsnede « volgens de algemene voorwaarden, vermeld in artikel 6.2.1.3, in een gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan nog niet definitief is vastgesteld, of » opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de bijlagen van titel II van het VLAREM

Art. 203.In bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de tabel van artikel 2, 6°, wordt bij de parameter 'zwevende stoffen' de eenheid « Mg/l » vervangen door de eenheid « mg/l »;2° in de tabel van artikel 3 worden de kolommen

ammoniak

µg/l

30

100

30

100

30


nitriet

µg N/l

200

600

200

600

200


vervangen door de kolommen

ammoniak

µg/l

30

100

30

100

30(5)


nitriet

µg N/l

200

600

200

600

200(5)


3° aan artikel 3 wordt een voetnoot (5) toegevoegd, die luidt als volgt : « (5) Dit indelingscriterium geldt enkel voor oppervlaktewaterlozers. ».

Art. 204.In bijlage 2.5.3.11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, worden in de tabel onder « B. GRENSWAARDEN » onder de parameter benzeen de woorden « 50 µg/m » vervangen door de woorden « 50 µg/m3 ».

Art. 205.Bijlagen 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.3 en 4.1.9.2.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 1996, worden opgeheven.

Art. 206.In bijlage 4.2.5.1, C), 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « In de nabijheid van de in sub 1° bedoelde meetgoot dient een goed geventileerde, gesloten en gemakkelijk betreedbare meetkamer voorzien » vervangen door de zinsnede « Er is in een goed geventileerde, gesloten en gemakkelijk betreedbare meetkamer voorzien ».

Art. 207.In artikel 4, § 1, van bijlage 4.2.5.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2009, worden in de tabel de rijen «

Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX)

5 g Cl/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/010

Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)

20 g/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/011

Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX)

10 g/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/012

Minerale olie met gaschromatografie

100 g/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/025


vervangen door de rijen

Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX)

5 µg Cl/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/010

Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)

20 µg/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/011

Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX)

10 µg/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/012

Minerale olie met gaschromatografie

100 µg/l

25 %

25 %

WAC/IV/B/025


».

Art. 208.In artikel 1 van bijlage 4.5.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden « de afdeling Milieuvergunningen en » opgeheven;2° in paragraaf 2, derde lid, wordt het woord « overheidsdiensten » vervangen door het woord « overheidsdienst »;3° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt : « § 6.Overleg met de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, en/of met de bevoegde gemeentelijke milieu-ambtenaar Voor inrichtingen van de eerste klasse doet de erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL, vooraf een gemotiveerd voorstel betreffende de meetperiode, de meetduur en de keuze van de meetplaatsen aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving.

Voor inrichtingen van de tweede en de derde klasse doet de erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, deeldomein geluid, vermeld in artikel 6, 1°, c), van het VLAREL, vooraf een gemotiveerd voorstel betreffende de meetperiode, de meetduur en de keuze van de meetplaatsen aan de gemeentelijke milieuambtenaar en aan voormelde afdeling.

Indien de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, of de gemeentelijke milieuambtenaar niet antwoordt op het voorstel binnen een termijn van 14 kalenderdagen wordt dit voorstel geacht te zijn goedgekeurd. ».

Art. 209.Bijlage 5.3.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 maart 1998, 19 januari 1999, 12 mei 2006 en 19 september 2008, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 210.In bijlage 5.9, hoofdstuk VII, § 1, 3), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 19 september 2008, wordt het punt « b) Vleeskalveren : 2 m3 /dierplaats » vervangen door het punt « b) Vleeskalveren : 1,4 m3 /dierplaats ».

Art. 211.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, wordt een bijlage 5.16.7 ingevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 212.In bijlage 5.17.7, 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999, wordt de zinsnede « tevens bevestigd de constructeur in het attest dat het lekdetectiesysteem gebouwd en gecontroleerd werd overeenkomstig de bepalingen van het VLAREM titel II » vervangen door de zinsnede « de constructeur bevestigt in het attest ook dat de overvulbeveiliging gebouwd en gecontroleerd is overeenkomstig titel II van het VLAREM ».

Art. 213.Bijlage 5.17.8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 1999 en 7 maart 2008, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 214.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, wordt een bijlage 5.20.6.1 ingevoegd, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 215.Bijlage 5.30.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 19 september 2008, wordt vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 215Bis.In afdeling 6.10.2. van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van 19 november 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, wordt een artikel 6.10.2.2 bis ingevoegd, dat als volgt luidt : « § 1. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.10.2.1, is in afwijking van artikel 6.10.2.2, § 1, geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de zendtijd per vast opgestelde zendantenne beperkt is tot 175 uur per jaar, dit ongeacht de toepassingen waarvoor ze gebruikt wordt en de geografische zone die wordt bestreken. § 2. Voor de vast opgestelde zendantennes, vermeld in paragraaf 1, wordt voorafgaand aan de exploitatie een kennisgeving ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.

Deze kennisgeving bevat minstens volgende elementen : 1° de gegevens van de exploitant : naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres;2° de gebruikte frequentie (MHz);3° vermogen, geleverd aan de antenne (dBm);4° hoogte (centerlijn) ten opzichte van de begane grond (m);5° de winst (dBi);6° azimut (° ), het noorden is nul, het oosten 90 enzovoort (stralingsrichting);7° antennetype : fabrikant en referentie (indien van toepassing);8° de coördinaten van de antennesite : de coördinaten moeten zowel in WGS84 als in lambert worden opgegeven;9° CRAB-code. § 3. De exploitant van de vast opgestelde zendantenne, vermeld in paragraaf 1, legt een logboek aan waarin de zendtijd (per tijdseenheid) wordt bijgehouden.

Een journaal als vermeld in artikel 10 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs sluiten betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs, kan als logboek als vermeld in het eerste lid, gelden. § 4. De minister kan verdere voorwaarden voor de kennisgeving, vermeld in paragraaf 2, en voor het logboek, vermeld in paragraaf 3, bepalen. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 216.In bijlage VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en 19 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, tabel, worden de regels met de volgende woorden :

5.17.1.11, § 1

Onverminderd de verplichtingen uit artikel 7 van Titel I van het VLAREM dient de exploitant van een in klasse 1 ingedeelde inrichting, een register of een alternatieve informatiedrager bij te houden waarin, per hoofdeigenschap, ten minste de aard en hoeveelheden van de opgeslagen gevaarlijke producten worden vermeld. Deze gegevens dienen zo opgeslagen te worden dat het mogelijk is om op elk ogenblik de in het bedrijf aanwezige hoeveelheden gevaarlijke producten te bepalen.

5.28.3.2.3, § 1

De exploitant houdt een register bij. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning noteert de exploitant in dit register tenminste : 1° gegevens over de aangevoerde dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type (droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte); c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer.2° gegevens over de eventueel afgevoerde onbewerkte of onverwerkte dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de afvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de onverwerkte dierlijke mest (diersoort, type (droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte,); c) de bestemming van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt; e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de afvoer.3° gegevens over de afvoer van de afgewerkte producten (al of niet voor nuttige toepassing) : a) het volgnummer, de datum en het uur van de afvoer van afgewerkte producten;b) de aard van de afgewerkte producten;c) de bestemming van de afgewerkte producten;d) de vervoerder van de afgewerkte producten en de wijze van vervoer met vermelding van de referenties van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de afgewerkte producten met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;4° gegevens over de aangevoerde doch geweigerde dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type (droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte); c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) de reden van de weigering en opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer;5° de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen betreffende de uitbating van de inrichting.6° gegevens over de aanvoer van andere (grond)stoffen : a.het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de andere (grond)stoffen; b) de aard van de andere (grond)stoffen;c) de herkomst van de andere (grond)stoffen;d) de hoeveelheid (massa en volume) van andere (grond)stoffen met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;e) de gehalten aan P2O5 en stikstof; 5.55.2, § 4

Wanneer het gaat om een boring met een diepte van meer dan 50 m ten opzichte van het maaiveld, bezorgt de exploitant, uiterlijk negentig dagen na het boren, de volgende gegevens aan de afdeling, bevoegd voor grondwater : 1° het doel van de boring;2° het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen;3° de geologische beschrijving van de lagen, voorzover deze bekend zijn;4° de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat;5° de diepte van het grondwater in rust na de putontwikkeling ten opzichte van het maaiveld;6° de maatregelen die werden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder;7° de ligging op een kaart op schaal 1/250 met aanduiding van op het terreinwaarneembare referenties. 5.55.3, § 1, tweede lid

Wanneer het gaat om een boring met een diepte van meer dan 50 m ten opzichte van het maaiveld, deelt de exploitant deze buiten dienststelling mee aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.


vervangen door de regels met de volgende woorden :

5.17.1.11, § 1

De exploitant van een in klasse 1 ingedeelde inrichting, houdt een register of een alternatieve informatiedrager bij waarin, per hoofdeigenschap, ten minste de aard en hoeveelheden van de opgeslagen gevaarlijke producten worden vermeld. Deze gegevens dienen zo opgeslagen te worden dat het mogelijk is om op elk ogenblik de in het bedrijf aanwezige hoeveelheden gevaarlijke producten te bepalen.

5.28.3.2.3, § 1

De exploitant houdt een register bij. De exploitant noteert in dit register tenminste : 1° gegevens over de aangevoerde dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type (droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte); c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer.2° gegevens over de eventueel afgevoerde onbewerkte of onverwerkte dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de afvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de onverwerkte dierlijke mest (diersoort, type (droge mest, stalmest, mengmest...), droog stofgehalte); c) de bestemming van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de afvoer.3° gegevens over de afvoer van de afgewerkte producten (al of niet voor nuttige toepassing) : a) het volgnummer, de datum en het uur van de afvoer van afgewerkte producten;b) de aard van de afgewerkte producten;c) de bestemming van de afgewerkte producten;d) de vervoerder van de afgewerkte producten en de wijze van vervoer met vermelding van de referenties van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de afgewerkte producten;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;4° gegevens over de aangevoerde doch geweigerde dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type (droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte); c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) de reden van de weigering en opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer;5° de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen betreffende de uitbating van de inrichting.6° gegevens over de aanvoer van andere (grond)stoffen : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de andere (grond)stoffen;b) de aard van de andere (grond)stoffen;c) de herkomst van de andere (grond)stoffen;d) de hoeveelheid (massa en volume) van andere (grond)stoffen;e) de gehalten aan P2O5 en stikstof; 5.55.1.2, vierde lid

Wanneer het gaat om een vergunningsplichtige boring, bezorgt de exploitant, uiterlijk negentig dagen na het boren, de volgende gegevens aan de afdeling, bevoegd voor grondwater : 1° het doel van de boring;2° het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen;3° de geologische beschrijving van de lagen, als die bekend is;4° de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat;5° de diepte van het grondwater in rust na de putontwikkeling ten opzichte van het maaiveld, indien de boring wordt afgewerkt tot een meetbare boorput;6° de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder;7° de ligging op een kaart op schaal 1/250, met aanduiding van op het terreinwaarneembare referenties. 5.55.1.3, § 1, tweede lid

Wanneer het gaat om een vergunningsplichtige boring, deelt de exploitant deze buiten dienststelling mee aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.


2° in artikel 2, tabel, worden de regels met de volgende woorden :

5.30.1, 1. Hoofdgrondstof, 1.1. Monsterneming, § 3

De opgave van alle klei- en of leemsoorten die deel uitmaken van de hoofdgrondstof, evenals de motivatie hiervoor, moet worden meegedeeld aan de toezichthoudende ambtenaren van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving en de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen.

Dit gebeurt een eerste maal voorafgaand aan de vanaf 1 januari 2003 voor nieuwe inrichtingen en de vanaf 1 januari 2004 voor bestaande inrichtingen verplichte emissiemetingen en nadien bij elke wijziging van de situatie.

5.30.1, 1. Hoofdgrondstof, 1.2. Analyse, § 2

De resultaten van voormelde analyse van de hoofdgrondstof dienen ter inzage gehouden van de met het toezicht gelaste ambtenaar.

5.30.1, 2. Rookgassen, § 5

De afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de datum en uitvoerder van de emissiemetingen. De resultaten van de emissiemetingen worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid


vervangen door de regel met de volgende woorden :

5.30.1, § 5

De resultaten van de emissiemetingen worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.


». HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval

Art. 217.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Toestemming is niet vereist voor het begraven van dode gezelschapsdieren op een vergunde dierenbegraafplaats die is ingericht conform de daarvoor geldende milieureglementering of voorschriften. ». HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 218.Artikel 19 treedt in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, vast te stellen datum.

Art. 219.Artikel 22, 23, 24 en 25 treden in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 220.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^