Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2016
gepubliceerd op 22 februari 2017

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal

bron
vlaamse overheid
numac
2017010574
pub.
22/02/2017
prom.
23/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010574

VLAAMSE OVERHEID


23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal


De Vlaamse Regering, Gelet op het verdrag van 9 september 1980 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie, ondertekend in Brussel op 9 september 1980;

Gelet op artikel 1 van het decreet van 20 november 1972 tot vaststelling van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal, gewijzigd bij het decreet van 19 april 1995;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 23 november 2016;

Overwegende dat het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie op 12 juli 2015 een Amenderingsbesluit van het Spelling- en Woordenlijstbesluit heeft aangenomen waarbij de Woordenlijst van de Nederlandse taal is aangepast;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2015.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs en de Vlaamse minister, bevoegd voor cultuur, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^