Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2016
gepubliceerd op 30 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke m

bron
vlaamse overheid
numac
2017040020
pub.
30/01/2017
prom.
23/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040020

VLAAMSE OVERHEID


23 DECEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding


De Vlaamse Regering, Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, artikel 107, § 1;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 1°, c), artikel 5, § 1, 3°, en artikel 5, § 1, 7°, a), artikel 5, § 1, 7°, b), ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten0, en § 2;

Gelet op het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten0 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, artikel 44, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 7 september 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 oktober 2016;

Gelet op het eensluidend advies van de federale Ministerraad, gegeven op 18 november 2016;

Gelet op advies 60.447/1 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsovereenkomsten van toepassing is, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. De voormelde vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.".

Art. 2.Artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding sluiten houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 32.Iedereen die wettelijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, mag zich als werkzoekende bij VDAB inschrijven.".

Art. 3.In artikel 88 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag sluiten, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 111/16 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Het dossier van de verplicht ingeschreven werkzoekende van wie de vrijstelling werd stopgezet met toepassing van artikel 111/40, wordt bezorgd aan de controledienst en geeft aanleiding tot toepassing van het eerste lid, 4°. ".

Art. 5.In artikel 111/21, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag sluiten, wordt tussen de woorden "de eenentwintigste dag na de verzending van de uitnodiging" en de woorden "De uitnodiging wordt verstuurd" de zinsnede ", tenzij anders is overeengekomen" ingevoegd.

Art. 6.In artikel 111/29, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt tussen de woorden "de eenentwintigste dag na de verzending van de uitnodiging" en de woorden "De uitnodiging wordt verstuurd " de zinsnede ", tenzij anders is overeengekomen" ingevoegd;2° in het derde lid wordt het woord "veertien" vervangen door het woord "zeven".

Art. 7.Aan titel III/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag sluiten, wordt een hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 111/31 tot en met 111/42, toegevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 2. Vrijstellingen Afdeling 1. Algemene principes bij vrijstellingen

Art. 111/31.De vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor een studie, opleiding of stage die door VDAB wordt toegekend aan de verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, houdt in dat die werkzoekende niet hoeft in te gaan op een passend aanbod of passende dienstbetrekking, en dat hij zich niet langer moet integreren op de arbeidsmarkt voor de duurtijd van de vrijstelling.

De werkzoekende, vermeld in het eerste lid, moet wel ingaan op afspraken bij VDAB die tot doel hebben de studie, opleiding of stage op te volgen waarvoor vrijstelling werd verleend of afspraken die worden gemaakt in het kader van het feit waarvoor de vrijstelling werd verleend. De verplicht ingeschreven werkzoekende moet tevens de studie, opleiding of stage regelmatig blijven volgen voor de duurtijd van de vrijstelling.

Art. 111/32.§ 1. De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, kan vrijgesteld worden gedurende de periode waarin hij een andere studie, opleiding of stage volgt dan die, vermeld in artikel 111/33 tot en met 111/38, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de vraag om vrijstelling van de verplicht ingeschreven werkzoekende komt bij VDAB aan vóór de start van de studie, opleiding of stage.In geval van laattijdige aanvraag kan de vrijstelling slechts verleend worden voor de periode vanaf de datum waarop VDAB de aanvraag heeft ontvangen; 2° de studie, opleiding of stage wordt aanvaard door VDAB als ze past in het traject naar werk van de verplicht ingeschreven werkzoekende. De aanvaarding geldt alleen voor het verlenen van de vrijstelling met toepassing van dit hoofdstuk; 3° het betreft een studie, opleiding of stage van ten minste vier weken en gemiddeld ten minste twintig uur per week, en de lessen mogen niet hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven;4° het volgen van een studie, opleiding of stage en de modaliteiten van opvolging kunnen door de bemiddelaar opgenomen worden in het formeel afsprakenblad.Als het gaat om een opleiding die niet door VDAB georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt, is de opmaak van dat formeel afsprakenblad verplicht; 5° de verplicht ingeschreven werkzoekende blijft ingeschreven bij VDAB voor de duurtijd van de vrijstelling. § 2. De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, kan van VDAB de toelating krijgen om een studie, opleiding of stage te volgen zonder vrijstelling van beschikbaarheid, maar met behoud van uitkeringen. § 3. Paragraaf 1 is ook van toepassing als het om een studie, opleiding of stage in het buitenland gaat. In dat geval moeten de volgende aanvullende voorwaarden vervuld zijn opdat de verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, vrijgesteld kan worden: 1° de vrijstelling geldt voor een periode van ten hoogste drie maanden.Die periode is eenmaal verlengbaar met ten hoogste negen maanden; 2° dezelfde studie, opleiding of stage kan niet in België gevolgd worden;3° de verplicht ingeschreven werkzoekende beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het hoger onderwijs, of beschikt over een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs waarvan VDAB oordeelt dat het weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt;4° de verplicht ingeschreven werkzoekende heeft zijn studies of leertijd op de dag waarop hij de vrijstelling aanvraagt, sedert ten minste twee jaar beëindigd;5° de verplicht ingeschreven werkzoekende zal gedurende de studie, opleiding of stage in het buitenland verblijven. De verplicht ingeschreven werkzoekende kan slechts eenmaal van de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, genieten.

Art. 111/33.§ 1. De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt en die met VDAB een opleidingsovereenkomst heeft gesloten van ten minste vier weken en gemiddeld ten minste twintig uur per week, wordt ambtshalve vrijgesteld voor de duur van de opleidingsovereenkomst, met een maximum van twaalf maanden.

Als de opleidingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, langer duurt dan twaalf maanden, kan de vrijstelling automatisch verlengd worden tot het einde van de opleidingsovereenkomst, zonder dat hiervoor een tussenkomst van de werkzoekende is vereist. § 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt voor de verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt en die met VDAB een individuele beroepsopleiding als vermeld in artikel 90 sluit, een halftijdse betrekking in de onderneming waar de individuele beroepsopleiding plaatsvindt, gelijkgesteld met gemiddeld twintig uur per week. § 3. De toepassing van dit artikel kan uitsluitend aanleiding geven tot het verlenen van een vrijstelling en er kunnen bijgevolg geen andere rechten aan ontleend worden.

Art. 111/34.De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, wordt vrijgesteld gedurende de periode waarin hij een onderwijskwalificerende opleiding volgt in een onderwijsinstelling als vermeld in artikel 87, met een opleidingsovereenkomst die met VDAB werd afgesloten en met een maximumduur van twaalf maanden.

Als de opleidingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, langer duurt dan twaalf maanden, kan de vrijstelling automatisch verlengd worden tot het einde van de opleidingsovereenkomst, zonder dat hiervoor een tussenkomst van de werkzoekende is vereist.

Als de aanvraag van een verplicht ingeschreven werkzoekende voor een vrijstelling als vermeld in het eerste lid werd geweigerd op basis van artikel 88, tweede lid, dan kan voor diezelfde opleiding geen vrijstelling worden toegekend met toepassing van dit hoofdstuk.

Art. 111/35.§ 1. De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, kan op zijn verzoek een vrijstelling verkrijgen voor de periode waarin hij studies van het secundair onderwijs volgt, als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1° de verplicht ingeschreven werkzoekende voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111/32, § 1;2° de verplicht ingeschreven werkzoekende is niet als vrije leerling ingeschreven en woont de activiteiten, opgelegd door het studieprogramma, bij;3° de studies worden door een gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend en behoren tot het secundair onderwijs;4° de verplicht ingeschreven werkzoekende beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het secundair onderwijs;5° de verplicht ingeschreven werkzoekende heeft zijn studies of leertijd sedert ten minste één jaar beëindigd op de dag waarop hij de vrijstelling aanvraagt;6° de gevolgde studie of opleiding leidt tot een diploma secundair onderwijs. De voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 4°, is niet van toepassing als het gaat om een opleiding secundair-na-secundair als vermeld in het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. § 2. In dit artikel wordt verstaan onder alternerende opleiding: de opleiding, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten1 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, en de alternerende opleiding, vermeld in artikel 1bis, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids-of inschakelingsuitkeringen ontvangt, kan op zijn verzoek een vrijstelling verkrijgen voor de periode waarin hij een alternerende opleiding volgt.

De vrijstelling wordt alleen toegekend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de verplicht ingeschreven werkzoekende voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111/32, § 1;2° de verplicht ingeschreven werkzoekende is bij de aanvang van de alternerende opleiding geen houder van een diploma of een getuigschrift van het secundair onderwijs;3° de financiële voordelen die de verplicht ingeschreven werkzoekende tijdens de alternerende opleiding ontvangt, zijn beperkt tot de vergoedingen ten laste van de werkgever, vastgesteld overeenkomstig de reglementering van toepassing op deze alternerende opleidingen;4° de alternerende opleiding geeft aanleiding tot een beroepskwalificatie;5° de verplicht ingeschreven werkzoekende heeft zijn studies of leertijd sedert ten minste één jaar beëindigd op de dag waarop hij de vrijstelling aanvraagt. De voorwaarde, vermeld in het derde lid, 2°, is niet van toepassing als het gaat om een opleiding secundair-na-secundair als vermeld in het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. § 3. De verplicht ingeschreven werkzoekende kan slechts eenmaal van de vrijstelling, vermeld in dit artikel, genieten.

In afwijking van het eerste lid, kan een werkzoekende een vrijstelling verkrijgen voor het volgen van een opleiding secundair-na-secundair indien deze aansluit op een eerder verkregen vrijstelling verkregen voor het volgen van een opleiding secundair onderwijs.

Art. 111/36.De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, kan vrijgesteld worden gedurende de periode waarin hij een studie hoger onderwijs volgt die voorbereidt op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

De lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor er een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat als vermeld in het eerste lid, wordt vastgesteld door de raad van bestuur van VDAB. De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, moet tevens voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° de verplicht ingeschreven werkzoekende voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111/32, § 1;2° de verplicht ingeschreven werkzoekende is niet als vrije leerling ingeschreven en woont de activiteiten, opgelegd door het studieprogramma, bij;3° de studies zijn door een gemeenschap georganiseerd, gesubsidieerd of erkend en behoren tot het hoger onderwijs;4° de verplicht ingeschreven werkzoekende beschikt niet over een diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig of hoger is dan een diploma van het hoger onderwijs, of beschikt over een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs waarvan VDAB oordeelt dat het weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt;5° de verplicht ingeschreven werkzoekende heeft zijn studies of leertijd sedert ten minste twee jaar beëindigd op de dag waarop hij de vrijstelling aanvraagt.

Art. 111/37.De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt, kan op zijn verzoek een vrijstelling verkrijgen voor de periode waarin hij een opleiding of het begeleidingstraject voor de vorming en opleiding in een zelfstandig beroep volgt, als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1° de verplicht ingeschreven werkzoekende voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111/32, § 1;2° de verplicht ingeschreven werkzoekende heeft de studies of een leertijd sedert ten minste twee jaar beëindigd op de dag waarop hij de vrijstelling aanvraagt. De verplicht ingeschreven werkzoekende kan slechts eenmaal van de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, genieten.

Art. 111/38.De verplicht ingeschreven werkzoekende die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangt en die als kandidaat-ondernemer een overeenkomst sluit met een activiteitencoöperatie, kan voor de periode van die overeenkomst een vrijstelling verkrijgen. De vrijstelling wordt alleen toegekend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de verplicht ingeschreven werkzoekende voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111/32, § 1, 1°, 2°, 4° en 5° ;2° de activiteitencoöperatie is erkend conform artikel 81, § 3, van de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (III);3° de verplicht ingeschreven werkzoekende behoort tot de doelgroep van moeilijk te plaatsen werklozen of andere kansengroepen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie. De vrijstelling wordt toegekend voor de duur van de overeenkomst, vermeld in het eerste lid, met een maximum van twaalf maanden. Ze kan verschillende keren worden toegekend, op voorwaarde dat de gecumuleerde duur van de periodes van vrijstelling voor een of meer overeenkomsten niet meer bedraagt dan achttien maanden. Afdeling 2. Werkingsprincipes

Art. 111/39.§ 1. Met toepassing van afdeling 1 wordt de vrijstelling van dit hoofdstuk toegekend voor de duurtijd van de studie, opleiding of stage, met inbegrip van de daarin gelegen vakantieperiodes, evenwel beperkt tot twaalf maanden.

Tenzij anders is bepaald in dit hoofdstuk, kan de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, telkens verlengd worden voor een periode van ten hoogste twaalf maanden als VDAB vaststelt dat de verplicht ingeschreven werkzoekende aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° hij volgt de studie, opleiding of stage op regelmatige wijze en werkt actief mee aan de door VDAB voorgestelde acties;2° hij heeft zijn opleidingsjaar met vrucht afgerond en werkt actief mee aan de door VDAB voorgestelde acties. § 2. De verplicht ingeschreven werkzoekende die al een vrijstelling had gekregen van de RVA met toepassing van artikel 91 tot en met 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, zoals van kracht vóór 1 januari 2017, blijft vrijgesteld voor de duurtijd van de gegeven vrijstelling, beperkt tot twaalf maanden na de initiële beslissing tot vrijstelling.

Hij kan een vernieuwing van de voormelde vrijstelling aanvragen bij VDAB, met toepassing van dit hoofdstuk. § 3. De verplicht ingeschreven werkzoekende die al een vrijstelling had gekregen voor een studie, opleiding of stage in een ander gewest, blijft vrijgesteld voor een periode tot twaalf maanden na de initiële beslissing tot vrijstelling. Hij kan een vernieuwing van de voormelde vrijstelling aanvragen bij VDAB, met toepassing van dit hoofdstuk. § 4. De raad van bestuur van VDAB bepaalt de inhoud en het model van de documenten die gebruikt worden bij de aanvraag van een vrijstelling als vermeld in afdeling 1. De raad van bestuur van VDAB bepaalt ook de wijze waarop de aanvraag om vrijstelling moet worden aangevraagd.

Art. 111/40.§ 1. Als de verplicht ingeschreven werkzoekende niet langer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in deze afdeling, wordt zijn vrijstelling stopgezet.

VDAB kan een aanwezigheidsattest vragen aan de werkzoekende met vrijstelling. § 2. Als blijkt dat de verplicht ingeschreven werkzoekende een formeel afsprakenblad, gemaakt in het kader van de voormelde vrijstelling, niet naleeft, kan een ultiem afsprakenblad worden opgesteld conform artikel 111/12. Als het dossier van de verplicht ingeschreven werkzoekende wordt bezorgd aan de controledienst met toepassing van artikel 111/13, en de controledienst neemt een negatieve beslissing, dan wordt de vrijstelling stopgezet. De verplicht ingeschreven werkzoekende van wie de vrijstelling werd ingetrokken, wordt daarvan op de hoogte gebracht. § 3. Als de verplicht ingeschreven werkzoekende niet ingaat op een afspraak met VDAB die tot doel heeft de studie, opleiding of stage op te volgen waarvoor vrijstelling werd verleend, wordt zijn dossier aan de controledienst bezorgd conform artikel 111/6. Als de controledienst een negatieve beslissing neemt, wordt de vrijstelling stopgezet. De verplicht ingeschreven werkzoekende wordt hiervan op de hoogte gebracht. § 4. Als de verplicht ingeschreven werkzoekende zijn studie, opleiding of stage stopzet om redenen die aan hemzelf te wijten zijn, wordt de vrijstelling stopgezet en wordt zijn dossier aan de controledienst bezorgd met toepassing van artikel 111/16, eerste lid, 4°.

Art. 111/41.Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over verjaring kan VDAB de beslissing over het al dan niet geven van een vrijstelling met toepassing van dit hoofdstuk herzien als: 1° vastgesteld wordt dat de beslissing van VDAB is aangetast door een juridische of materiële vergissing;2° vastgesteld wordt dat de beslissing van VDAB is aangetast doordat de verplicht ingeschreven werkzoekende onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd, een vereiste aangifte niet of te laat heeft gedaan, onjuiste of vervalste stukken heeft voorgelegd of onregelmatigheden heeft begaan. De nieuwe beslissing heeft uitwerking op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over verjaring. De beslissing wordt aan de RVA meegedeeld.

Als tegen de beslissing van VDAB beroep is ingesteld en die beslissing wordt herzien met toepassing van het eerste lid, wordt de herziening aan het bevoegde arbeidsgerecht meegedeeld.

Art. 111/42.Elke gemotiveerde beslissing van VDAB over de vrijstelling wordt meegedeeld aan de verplicht ingeschreven werkzoekende en vermeldt onder meer de beroepsmogelijkheid, de bevoegde rechtbank, de termijn waarin en de wijze waarop het beroep moet worden ingesteld.

Als een beroep bij de arbeidsrechtbank wordt ingesteld tegen een beslissing van VDAB, wordt de RVA daarvan op de hoogte gebracht.".

Art. 8.In het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 91, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1992 en het koninklijk besluit van 5 maart 2006;2° artikel 92, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 148 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 134ter in hetzelfde besluit sluiten;3° artikel 93, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig noodgeval en risicodragende manifestaties sluiten;4° artikel 94, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 148 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 134ter in hetzelfde besluit sluiten.

Art. 9.Artikel 34, 2°, van het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten0 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, voor wat betreft de toevoeging van een punt b) in artikel 5, § 1, 7°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^