Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan digitale meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2, § 3, van het Energiedecreet van 8 mei 2009

bron
vlaamse overheid
numac
2018011364
pub.
27/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011364

VLAAMSE OVERHEID


23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan digitale meters moeten voldoen, vermeld in artikel 4.1.22/2, § 3, van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035562 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand sluiten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035562 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand sluiten, artikel 4.1.18, § 2, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschr type decreet prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035372 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en sluiten, artikel 4.1.22, eerste lid, 4°, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011035660 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten en artikel 4.1.22/2, § 3 en § 5, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschr type decreet prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035372 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en sluiten;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 oktober 2017;

Gelet op het advies ADV-2017-07 van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, gegeven op 14 november 2017;

Gelet op het advies AD 73-2017 van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, gegeven op 13 december 2017;

Gelet op advies nr. 62.796/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan titel III, hoofdstuk I, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017, wordt een afdeling IX, die bestaat uit artikel 3.1.45 tot en met 3.1.51 toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling IX. - Digitale meters Onderafdeling I. - Digitale meter voor elektriciteit Art. 3.1.45. § 1. De digitale meter voor elektriciteit die de distributienetbeheerder plaatst, is geschikt om: 1° het actuele actieve vermogen in watt en het actuele reactieve vermogen in VAr zowel bij afname als bij injectie te registreren en het actuele actieve vermogen in watt weer te geven op de display van de meter;2° de actuele meterstand in kWh en kVArh voor de afgenomen elektriciteit en voor de geïnjecteerde elektriciteit voor de verschillende gebruiksperioden te registreren en de actuele meterstand in kWh weer te geven op de display van de meter;3° als fijnste granulariteit elk kwartier de gegevens, vermeld in punt 2°, te registreren;4° de geldende gebruiksperiode weer te geven op de display van de meter;5° de kwaliteit van de elektriciteitslevering te registreren en minstens de geleverde spanning in volt weer te geven op de display van de meter;6° de status van de meetinrichting te registreren en weer te geven op de display van de meter;7° misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe te registreren;8° voor wat betreft afnamepunten in voorafbetalingsmodus te werken. § 2. De digitale meter voor elektriciteit is voorzien van een gebruikerspoort waardoor deze meter enerzijds geschikt is om applicaties op aan te sluiten bij de elektriciteitsdistributienetgebruiker en aan die applicaties informatie door te sturen, zodat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die bevoegd is om die informatie te verwerken en anderzijds geschikt is om de niet geïnterpreteerde meetwaarden spanning en stroom met een frequentie van ten minste 2 kHz beschikbaar te stellen.

De volgende meetgegevens worden per seconde en per geldende tariefperiode doorgestuurd naar de gebruikerspoort: 1° het actuele actieve vermogen, vermeld in paragraaf 1, 1° ;2° de actuele meterstanden in kWh, vermeld in paragraaf 1, 2° ;3° de geldende gebruiksperiode, vermeld in paragraaf 1, 4° ;4° de kwaliteit van de elektriciteitslevering, vermeld in paragraaf 1, 5° ;5° de status van de meetinrichting, vermeld in paragraaf 1, 6°. Daarnaast worden de niet geïnterpreteerde meetwaarden spanning en stroom ook met een hogere frequentie dan secondewaarden doorgestuurd.

Deze frequentie bedraagt ten minste 2 kHz. § 3. De communicatie met de meetinrichting is geschikt om: 1° het actuele actieve vermogen in watt en het actuele reactieve vermogen in VAr door te sturen naar de databeheersystemen die worden beheerd door de databeheerder;2° de actuele meterstand in kWh en kVArh voor de afgenomen elektriciteit en voor de geïnjecteerde elektriciteit voor de verschillende gebruiksperioden door te sturen naar de databeheersystemen die worden beheerd door de databeheerder;3° ten minste dagelijks de geregistreerde kwartiergegevens, vermeld in punt 2°, op afstand met de databeheerder uit te wisselen, zodat de databeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken;4° de geldende gebruiksperioden van de elektriciteitsdistributienetbeheerder door te sturen naar de meetinrichting;5° op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur van de meetinrichting te laten aanpassen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;6° op afstand de toegang tot het elektriciteitsdistributienet te laten verlenen en onderbreken door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;7° op afstand het vermogen of de daarmee overeenkomstige maximale stroom, uitgedrukt in ampère, te laten instellen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;8° de kwaliteit van de elektriciteitslevering beschikbaar te stellen;9° informatie over misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe op afstand uit te wisselen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder;10° informatie van een andere meetinrichting als separate gegevensstroom te ontvangen, te registreren en door te sturen, zodat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die bevoegd is om die informatie te verwerken. Voor het toepassen van de functionaliteit, bedoeld in het eerste lid, 6°, en voor zover de veilige en betrouwbare werking van zijn net in het gedrang komt, bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in welke gevallen een manuele bevestiging door de elektriciteitsdistributienetgebruiker noodzakelijk is alvorens de levering of injectie kan worden hervat.

Art. 3.1.46. De digitale meter voor elektriciteit in voorafbetalingsmodus ondersteunt samen met een centraal beheersysteem, de verrekening van geregistreerde verbruiken en maakt die op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk voor de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

Art. 3.1.47. De registratie van de informatie, de uitwisseling van gegevens en de fysieke aansluitingen gebeuren conform internationale open standaarden en via een veilige gegevenscommunicatie. De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen samen de standaard vast voor de communicatie met de gebruikerspoort.

De inhoud van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de wijze van uitvoeren van elke andere verplichting die de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het meetsysteem wordt opgelegd ingevolge de algemene verordening gegevensbescherming is afhankelijk van de specifieke risicograad voor de rechten en vrijheden van de betrokkene van elke functionaliteit van de digitale meter voor elektriciteit.

Onderafdeling II. - Digitale meter voor aardgas Art. 3.1.48. § 1. De digitale meter voor aardgas die de elektriciteitsdistributienetbeheerder plaatst, is geschikt om: 1° de actuele meterstand in m® per telwerk te registreren en weer te geven op de display van de meter;2° ten minste elk uur de gegevens, vermeld in punt 1°, te registreren;3° de status van de meetinrichting te registreren en weer te geven;4° misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe te registreren;5° in voorafbetalingsmodus te werken. § 2. De communicatie met de meetinrichting is geschikt om: 1° de actuele meterstand in m® per telwerk door te sturen naar de databeheersystemen dat beheerd wordt door de databeheerder;2° ten minste elk uur de gegevens, vermeld in punt 1°, te registreren en die gegevens ten minste dagelijks op afstand met de databeheerder uit te wisselen, zodat de databeheerder de uitgewisselde gegevens kan lezen en gebruiken;3° op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur van de meetinrichting te laten aanpassen door de aardgasdistributienetbeheerder;4° op afstand de toegang tot het aardgasdistributienet te laten onderbreken en te laten verlenen door de aardgasdistributienetbeheerder.Dat geldt niet voor een meetinrichting voor aardgas die wordt gebruikt bij een aansluiting met aansluitingscapaciteit van meer dan 10 m®(n) per uur.; 5° informatie over misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of pogingen daartoe op afstand uit te wisselen met de aardgasdistributienetbeheerder;6° de gegevens, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3°, door te sturen naar de gebruikerspoort van de digitale meter voor elektriciteit die geschikt is om daarop applicaties aan te sluiten, en aan die applicaties informatie op zodanige wijze door te sturen dat die informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die bevoegd is om die informatie te verwerken. Voor het toepassen van de functionaliteit, bedoeld in het eerste lid, 4°, en voor zover de veilige en betrouwbare werking van zijn net in het gedrang komt, bepaalt de aardgasdistributienetbeheerder in welke gevallen een manuele bevestiging door de aardgasdistributienetgebruiker noodzakelijk is alvorens de levering of injectie kan worden hervat.

Art. 3.1.49. De digitale meter voor aardgas in voorafbetalingsmodus ondersteunt de verrekening van de geregistreerde verbruiken en maakt die op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk voor de aardgasdistributienetgebruiker.

Art. 3.1.50. De meetinrichting voor aardgas die is aangesloten op een meetinrichting voor elektriciteit, kan voor de informatieverplichtingen, vermeld in artikel 3.1.48, § 2, eerste lid, 1° tot en met 6°, gebruikmaken van de meetinrichting voor elektriciteit. Art. 3.1.51. De registratie van de informatie, de uitwisseling van gegevens en de fysieke aansluitingen gebeuren conform internationale open standaarden en via een veilige gegevenscommunicatie.

De inhoud van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de wijze van uitvoeren van elke andere verplichting die de aardgasdistributienetbeheerder of de beheerder van het meetsysteem wordt opgelegd ingevolge de algemene verordening gegevensbescherming is afhankelijk van de specifieke risicograad voor de rechten en vrijheden van de betrokkene van elke functionaliteit van de digitale meter voor aardgas.".

Art. 2.In artikel 5.3.1, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de openba type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013036174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014035144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter voor elektriciteit voorziet de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet in een in-homedisplay als dat noodzakelijk blijkt om de netgebruiker op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te geven in zijn saldo van het opgeladen bedrag. De minister kan nadere voorwaarden bepalen met betrekking tot de noodzaak van het in-homedisplay en de gebruiksvriendelijkheid van de budgetmeter.".

Art. 3.In artikel 5.4.1, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de openba type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014035140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013036174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014035144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires sluiten, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Bij het activeren van de budgetmetermodus op de digitale meter voor aardgas voorziet de aardgasdistributienetbeheerder in een in-homedisplay als dat noodzakelijk blijkt om de netgebruiker op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te geven in zijn saldo van het opgeladen bedrag. De minister kan nadere voorwaarden bepalen met betrekking tot de noodzaak van het in-homedisplay en de gebruiksvriendelijkheid van de budgetmeter.".

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^