Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 februari 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

bron
vlaamse overheid
numac
2018011365
pub.
27/03/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011365

VLAAMSE OVERHEID


23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten sluiten, artikel II.188/1, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2018;

Gelet op de brief van 4 december 2017 van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad waaruit blijkt dat deze werd geraadpleegd;

Gelet op advies 62.821/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel II.188/1 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgelegd van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2018.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Bijlage Lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is, als vermeld in artikel 1

Bacheloropleidingen - Graad en kwalificatie van de graad

Verplichte, niet-bindende toelatingsproef

Inwerkingtreding verplichting

bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen (met inbegrip van: - bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde; - bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde; - bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen; - bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek; - bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde; - bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek.) bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

ingenieurswetenschappen of ingenieurswetenschappen: architectuur of wiskunde, informatica, fysica of bio-ingenieurswetenschappen of chemie, biologie, biochemie, geologie en geografie of farmaceutische wetenschappen of (toegepaste) economische wetenschappen of toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica) of handelswetenschappen of industriële wetenschappen of biomedische wetenschappen of logopedische en audiologische wetenschappen of diergeneeskunde

15 maart 2018 (voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2018-2019)

bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

lerarenopleiding lager onderwijs

15 maart 2018 (voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2018-2019)

bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

lerarenopleiding kleuteronderwijs of lerarenopleiding lager onderwijs of lerarenopleiding secundair onderwijs

15 maart 2018 (voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2018-2019)


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^