Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 februari 2018
gepubliceerd op 28 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

bron
vlaamse overheid
numac
2018030557
pub.
28/02/2018
prom.
23/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030557

VLAAMSE OVERHEID


23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 41ter, § 2, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 september 2017;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 6 november 2017;

Gelet op het advies van het beslissingscomité bij het Hermesfonds, gegeven op 20 november 2017;

Gelet op het advies 62.652/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (EU Publicatieblad van 27 juni 2014, C 198/1);

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° Agentschap Innoveren en Ondernemen : het intern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;2° beslissingscomité bij het Hermesfonds : het beslissingscomité, vermeld in artikel 41ter, § 1, van het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002;3° departement : het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, vermeld in artikel 21, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;4° kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling : de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (EU Publicatieblad van 27 juni 2014, C 198/1);5° onderzoek en ontwikkeling : een activiteit van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling als vermeld in punt 15 van de kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling;6° opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling : een opdracht door een aanbestedende overheid voor het aankopen van diensten van onderzoek en ontwikkeling;7° Vlaamse aanbestedende overheid : a) De Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de lokale en provinciale overheidsinstanties die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest b) De publiekrechtelijke instellingen en personen die, ongeacht hun vorm en aard, op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan : i opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en; ii rechtspersoonlijkheid hebben, en; iii op één van de volgende wijzen afhangen van het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de lokale en provinciale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die ressorteren onder dit punt b) : 1. ofwel worden hun werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd door het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de lokale en provinciale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die ressorteren onder dit punt b);2. ofwel is hun beheer onderworpen aan het toezicht van het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die ressorteren onder dit punt b);3. ofwel zijn meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan aangewezen door het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de lokale en provinciale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die ressorteren onder dit punt b).c) Een ziekenhuis : i een instelling als vermeld in artikel 2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, en; ii erkend door de Vlaamse Gemeenschap, en; iii de aanvrager moet één van volgende besturen, verenigingen of instellingen zijn : 1. een lokaal bestuur;2. een vereniging zonder winstoogmerk of een stichting van openbaar nut als vermeld in de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, of een andere rechtspersoon die geen materiële winst nastreeft;3. een instelling, beheerst door : i) de wet van 12 augustus 1911Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen sluiten waarbij de rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan de universiteiten van Brussel en Leuven; ii) het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen en het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen; iii) het bijzonder decreet van 3 februari 2017Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011016 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen en het decreet van 3 februari 2017 betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent. 8° werkdag : alle dagen van het jaar uitgezonderd zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied

Art. 2.Binnen de perken van de beschikbare jaarlijkse begrotingskredieten kunnen Vlaamse aanbestedende overheden cofinanciering door het Hermesfonds verwerven voor de aankoop van diensten van onderzoek en ontwikkeling voor maximaal 50% van de totale kosten voor de Vlaamse aanbestedende overheid.

De cofinanciering is alleen bestemd voor de onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten voor het ontwikkelen, testen of valideren van innovatieve producten, diensten of systemen. De cofinanciering is niet bestemd voor de uiteindelijke aankoop van het innovatieve product, dienst of systeem.

Art. 3.Alleen Vlaamse aanbestedende overheden kunnen voor cofinanciering als vermeld in artikel 2, in aanmerking komen.

Art. 4.De cofinanciering, vermeld in artikel 2, kan gedaan worden voor : 1° opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, die conform artikel 32 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van overheidsopdrachten.Ze kunnen de ontwikkeling van prototypes of beperkte hoeveelheden eerste producten of diensten in de vorm van een testserie omvatten, maar de aanschaf van commerciële hoeveelheden producten of diensten mag niet onder dezelfde opdracht vallen; 2° opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, die conform de procedures voorzien in de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, worden geplaatst, met inbegrip van innovatie-partnerschappen; HOOFDSTUK 3. - Ontvankelijkheid

Art. 5.De aanvragen voor cofinanciering van een opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling worden ingediend bij het departement. De aanvragen moeten voldoen aan de modaliteiten die bepaald en publiek kenbaar gemaakt worden door het departement.

Binnen een redelijke termijn na de ontvangst van de aanvraag tot cofinanciering neemt het departement na advies daarover van het Agentschap Innoveren en Ondernemen een beslissing over de ontvankelijkheid van de aanvraag.

Bij het beoordelen van de ontvankelijkheid wordt nagegaan of de aanvraag voldoet aan al de volgende voorwaarden : 1° de aanvrager is een Vlaamse aanbestedende overheid;2° er zijn voldoende indicaties dat de innovatieve oplossing die door de voorgestelde opdracht wordt gezocht nog niet beschikbaar is op de markt;3° de gewenste innovatieve oplossing heeft voldoende potentieel om bij te dragen tot de verbetering van de werking van de publieke sector of om bij te dragen tot het invullen van maatschappelijke uitdagingen;4° de aanvraag is kwalitatief voldoende onderbouwd door een concrete omschrijving van de behoefte van de Vlaamse aanbestedende overheid. HOOFDSTUK 4. - Opmaak van het opdrachtdocument

Art. 6.§ 1. Als de aanvraag ontvankelijk is bevonden, kan het departement samen met de Vlaamse aanbestedende overheid een open marktconsultatie organiseren om samen met potentiële uitvoerders en overige stakeholders de inzichten over de stand van recent ontwikkelde kennis en technologie te verdiepen en de haalbaarheid van het project na te gaan. Het rapport met de conclusies van de marktconsultatie wordt bekendgemaakt. § 2. Als tijdens de fase van de voorbereiding van de opdracht vastgesteld wordt dat er geen of maar in beperkte mate onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten vereist zijn om te voldoen aan de noden van de Vlaamse aanbestedende overheid, of als uit de conclusies van de marktconsultatie, vermeld in paragraaf 1, blijkt dat het project niet binnen een redelijke termijn haalbaar is, kunnen de Vlaamse aanbestedende overheid en het departement beslissen om de procedure voor toekenning van cofinanciering stop te zetten. § 3. Als de behoefte aan onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en de haalbaarheid van het project bevestigd worden, maakt de Vlaamse aanbestedende overheid in overleg met het departement het opdrachtdocument van de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling op.

Het opdrachtdocument voor de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling bevat, onder andere minimaal : 1° de voorgenomen contractuele regelingen met een beschrijving van alle rechten en verplichtingen van de partijen, vermeld in punt 33, b), van de kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling;2° een regeling voor de intellectuele eigendomsrechten als vermeld in punt 33, d), van de kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij de aanbestedende overheid kosteloos een onbeperkte toegang krijgt tot de resultaten van de intellectuele eigendomsrechten die uit de opdracht voortkomen, en de uitvoerders van de opdracht er zich toe verbinden om derden tegen marktvoorwaarden toegang tot die resultaten te verlenen;3° de objectieve criteria, vermeld in punt 33, a), van de kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling, op basis waarvan de uitvoerders van de opdracht zullen worden gekozen;4° een regeling voor de uitbetaling van de opdracht, onder meer om voor de uitvoerders duidelijk te maken aan wie welke kosten aangerekend kunnen worden. HOOFDSTUK 5. - Principiële goedkeuring van de cofinanciering

Art. 7.Het opdrachtdocument, vermeld in artikel 6, § 3, wordt overgemaakt aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat het opdrachtdocument beoordeelt en het vervolgens voor goedkeuring voorlegt aan het beslissingscomité bij het Hermesfonds. De goedkeuring van het opdrachtdocument houdt een principiële goedkeuring in van de cofinanciering van de geraamde kosten van de opdracht.

Bij de beoordeling en de goedkeuring van het opdrachtdocument wordt rekening gehouden met de volgende elementen : 1° de opdracht omvat onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten;2° de functionele vereisten van het te ontwikkelen product, de innovatieve dienst of het nieuwe systeem zijn voldoende concreet en kwaliteitsvol beschreven;3° de timing is realistisch;4° de budgetten zijn correct ingeschat en staan in verhouding tot de verwachte baten;5° de technische en inhoudelijke uitvoering is haalbaar binnen het vooropgestelde budget en de voorziene timing;6° de gunningscriteria zijn duidelijk en adequaat. HOOFDSTUK 6. - Bekendmaking van de opdracht

Art. 8.De opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling wordt afdoende bekendgemaakt, zodat alle potentieel betrokken actoren op de markt ervan kennis kunnen nemen. Kandidaat-uitvoerders wordt voldoende tijd gegeven om een offerte in te dienen rekening houdende met de complexiteit van de opdracht. HOOFDSTUK 7. - Definitieve goedkeuring van het bedrag van de cofinanciering

Art. 9.Om de ingediende offertes te beoordelen, wordt door de Vlaamse aanbestedende overheid een multidisciplinair evaluatiepanel samengesteld met ten minste vertegenwoordigers van : 1° de Vlaamse aanbestedende overheid;2° het departement. Het evaluatiepanel wordt in voorkomend geval aangevuld met vertegenwoordigers van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en externe experten als de complexiteit van de opdracht dat vereist.

Het evaluatiepanel kan overgaan tot raadpleging van één of meer deelnemers en onderhandelen over de voorwaarden van de opdracht met één of meer van hen.

Het evaluatiepanel maakt een evaluatieverslag op van de ingediende offertes en eventuele bijkomende raapleging en onderhandeling, dat minstens een evaluatie en rangschikking bevat van de ingediende offertes op basis van de criteria, vermeld in het opdrachtdocument, vermeld in artikel 6, § 3, en een voorstel voor de beslissing van het beslissingscomité bij het Hermesfonds over het definitieve bedrag van de cofinanciering.

Het evaluatieverslag wordt binnen een redelijke termijn na het aflopen van de indieningstermijn voor offertes op het beslissingscomité bij het Hermesfonds gebracht voor een beslissing over het definitieve bedrag van de cofinanciering.

Het beslissingscomité bij het Hermesfonds kan de beslissing over het definitieve bedrag van de cofinanciering delegeren aan het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 10.Na deze definitieve goedkeuring van de cofinanciering door het beslissingscomité bij het Hermesfonds neemt de Vlaamse aanbestedende overheid de beslissing tot plaatsing van de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, op basis van het evaluatieverslag voorgelegd aan het beslissingscomité bij het Hermesfonds.

De gekozen uitvoerders en de niet gekozen uitvoerders van een opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling die conform artikel 32 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van overheidsopdrachten worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van de beslissing, vermeld in het eerste lid.

De gekozen uitvoerders en de niet gekozen uitvoerders van de opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, die conform de procedures voorzien in de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, worden geplaatst, worden op de hoogte gebracht van de beslissing vermeld in het eerste lid, conform de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. HOOFDSTUK 8. - Beroepsprocedure

Art. 11.De Vlaamse aanbestedende overheid kan beroep aantekenen bij het beslissingscomité bij het Hermesfonds tegen de beslissing tot weigering van cofinanciering.

Art. 12.Het beroep wordt ingediend binnen een termijn van dertig werkdagen na de kennisgeving van de beslissing, vermeld in artikel 7 of 9.

Art. 13.De verzoeker in beroep krijgt een schriftelijke ontvangstmelding binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het beroep.

Art. 14.Over het beroep wordt door het beslissingscomité bij het Hermesfonds beslist binnen een termijn van vijfenveertig werkdagen na de ontvangst van het beroep.

Art. 15.De verzoeker in beroep wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beroepsbeslissing binnen twee werkdagen na de beslissing, vermeld in artikel 14.

Art. 16.Het beslissingscomité bij het Hermesfonds kan een of meer externe deskundigen aanstellen en een bijkomend advies inwinnen.

In het geval, vermeld in het eerste lid, wordt de termijn, vermeld in artikel 16, met dertig werkdagen verlengd.

Art. 17.Het beslissingscomité bij het Hermesfonds werkt de nadere modaliteiten uit voor de indiening en de behandeling van aanvragen voor het willig beroep. HOOFDSTUK 9. - Uitvoering van de opdracht

Art. 18.Het departement en de Vlaamse aanbestedende overheid staan in voor de opvolging van de uitvoering en de verdere administratieve afhandeling van de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling.

Art. 19.Als door de Vlaamse aanbestedende overheid, na de afronding van de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, een overheidsopdracht wordt uitgeschreven voor de aankoop van commerciële hoeveelheden van de dienst of het product dat ontwikkeld werd bij de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling, zorgt de Vlaamse aanbestedende overheid ervoor dat de bij de opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling betrokken uitvoerders, bij de overheidsopdracht geen voorkeursbehandeling genieten conform punt 33, c), van de kaderregeling voor onderzoek en ontwikkeling. HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingsbepaling

Art. 20.Aan artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds sluiten houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds, gewijzigd bij de besluiten van 4 maart 2016 en 12 mei 2017, wordt een 10° punt toegevoegd, dat luidt als volgt : "10° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten.". HOOFDSTUK 1 1. - Slotbepalingen

Art. 21.Dit besluit is ook van toepassing op de verdere afhandeling van de lopende projecten voor innovatieve overheidsopdrachten onder het toepassingsgebied van dit besluit, waarvoor een aanvraag werd ingediend bij het departement in 2017.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2018.

Art. 23.De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^