Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 januari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek

bron
vlaamse overheid
numac
2009200808
pub.
05/03/2009
prom.
23/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 8, § 2, vervangen bij het decreet van 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2008;

Gelet op het advies 45.689/3 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2009, met toepassing van artikel 81, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2002, 2 december 2005, 1 september 2006 en 13 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid, 1), wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt : "e) 130 euro vanaf 1 maart 2009."; 2° in het eerste lid wordt punt 2) vervangen door wat volgt : "2) als de gebruiker verblijft in een voorziening, vermeld in artikel 2, § 2, eerste lid, 2° tot en met 4°, met uitzondering van de serviceflats, bedraagt de tenlasteneming voor residentiële zorg per maand : a) 125 euro tot en met februari 2009; b) 130 euro vanaf maart 2009."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2009.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Mevr. V. HEEREN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^