Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 mei 2008
gepubliceerd op 25 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenstelling van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens

bron
vlaamse overheid
numac
2008202174
pub.
25/06/2008
prom.
23/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenstelling van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 23 september 1931 betreffende de aanwerving van personeel ter zeevisserij, gewijzigd bij de wetten van 13 augustus 1990, 21 maart 1995, 13 februari 1998 en 3 mei 1999 en bij het koninklijk besluit van 17 maart 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1975 tot regeling van de samenstelling en van de werkwijze van het Fonds voor Scheepsjongens, inzonderheid op artikel 4; vervangen bij het koninklijk besluit van 8 juli 1992;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het project 'Milieukoopwijzer, een milieuvriendelijke aankoopgids voor grootverbruikers' type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende samenstelling van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om zonder uitstel de nieuwe Raad van het Fonds voor Scheepsjongens samen te stellen om zo de werking van het Fonds te kunnen bestendigen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens : 1° de heer Marc WELVAERT en Mevr.Hilde VANHAECKE, vertegenwoordigers van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid; 2° de heer Ronald CARLY en Mevr.Sarah GOOSSENS, vertegenwoordigers van de federale Minister van Mobiliteit en Vervoer; 3° de heer Bart NAEYAERT, vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen;4° Mevr.Marina LEPEIRE-NOLLET, Mevr. Lut VANDE VELDE, de heer Eddy CATTOOR, de heer Emiel UTTERWULGHE en de heer Louis VANTORRE, vertegenwoordigers van Rederscentrale CV - Erkende Producentenorganisatie der Belgische Reders ter Zeevisserij.

Art. 2.De heer Marc WELVAERT, ingenieur bij de dienst Zeevisserij van de Vlaamse overheid, wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens.

Art. 3.Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het project 'Milieukoopwijzer, een milieuvriendelijke aankoopgids voor grootverbruikers' type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende samenstelling van de Raad van het Fonds voor Scheepsjongens wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 mei 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^