Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 september 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 tot vaststelling van het kiesreglement voor de centrale raad van bestuur van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036283
pub.
06/11/1997
prom.
23/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 tot vaststelling van het kiesreglement voor de centrale raad van bestuur van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs


De Vlaamse regering, Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 31;

Gelet op het advies van de centrale raad van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op 4 september 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 7, § 2 van het kiesreglement van de centrale raad bepaalt dat de lijst van de leden van de centrale raad die bij toepassing van artikel 24, a) van het bijzonder decreet van 19 december 1988 werden benoemd door de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad moeten gepubliceerd worden, uiterlijk vijf dagen vóór de uiterste datum van indiening van de kandidaturen voor de verkiezing voorzien in artikel 24, b) van hetzelfde decreet; dat deze uiterste datum bij artikel 7, § 1, 7° van het kiesreglement is bepaald op 1 augustus van het lopende jaar; dat in het kader van de lopende procedure die moet leiden tot de samenstelling van een nieuw samengestelde centrale raad waarvan het mandaat aanvangt op 1 januari 1998, genoemde lijst bijgevolg moest worden gepubliceerd op uiterlijk 27 juli 1997;

Overwegende dat wegens materiële redenen, vreemd aan de diensten van de Vlaamse regering en van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, voormelde publicatie niet tijdig doch slechts op 30 juli 1997 werd uitgevoerd; dat bij wijze van bewarende maatregel van hoogdringende orde, en teneinde de rechten van potentiële kandidaten niet te schenden, de oproepingstermijn voor kandidaatstelling tot verkiezing éénmalig werd verlengd tot 4 augustus 1997, waarvan het bericht eveneens in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 30 juli 1997; dat aldus de periode van vijf dagen werd hersteld, bedoeld in artikel 7, § 2 van het kiesreglement;

Overwegende dat zich onverwijld een regularisatie opdringt van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992, rekening houdend met voormeld advies van de centrale raad;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 tot vaststelling van het kiesreglement voor de centrale raad van bestuur van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs wordt in artikel 7 een paragraaf 1bis ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis. In afwijking van § 1, 7° wordt de uiterste datum van indiening van de kandidaturen voor de verkiezing van leden van de centrale raad, waarvan het mandaat aanvangt op 1 januari 1998, bepaald op 4 augustus 1997. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1997, en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1997.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 september 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^