Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 september 2005
gepubliceerd op 19 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036271
pub.
19/10/2005
prom.
23/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 1 september 2005;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de voorgestelde wijziging betrekking heeft op het vrijstellen van projecten die worden overgedragen van het investeringsprogramma voor het investeringsjaar 2004 naar het investeringsprogramma voor het investeringsjaar 2005, van de voorwaarde dat vanaf 1 januari 2005 de werken gebeuren ter uitvoering van een door de administratie goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, en gemotiveerd door de omstandigheid dat de voorgestelde wijziging betrekking heeft op het uitstellen van de uiterste datum voor de in de loop van 2005 nieuw ingediende principeaanvragen tot 15 december 2005, zodat de wijziging tijdig van kracht moet worden;

Gelet op advies 39.074/1/V van de Raad van State, gegeven op 13 september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt : « Vanaf 1 januari 2005 gebeuren de werken ter uitvoering van een door de administratie goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, uitgezonderd de projecten die al waren opgenomen in het goedgekeurde investeringsprogramma voor het jaar 2004. »

Art. 2.In artikel 8, § 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « 31 mei » vervangen door de woorden « 1 oktober ».

Art. 3.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « 1 juli van het jaar dat voorafgaat aan het jaar » vervangen door de woorden « 1 februari van het jaar »;2° in § 4, eerste lid, worden de woorden « 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het investeringsjaar » vervangen door de woorden « 1 maart van het jaar waarop het investeringsprogramma betrekking heeft ».

Art. 4.In artikel 10, § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « 31 mei » vervangen door de woorden « 1 oktober ».

Art. 5.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd : « In afwijking van artikel 8, § 4, eerste lid, gebeurt het verzoek tot opname van de principeaanvraag in het investeringsprogramma voor het jaar 2006 uiterlijk op 15 december 2005.»; 2° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd : « In afwijking van artikel 8, § 4, tweede lid, worden voor het jaar 2005 ook erosiebestrijdingswerken die niet beschreven zijn in een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opgenomen in het investeringsprogramma voorzover het projecten betreft die al waren opgenomen in het goedgekeurde investeringsprogramma voor het jaar 2004.».

Art. 6.De bepalingen van artikel 8, § 4, eerste lid, en artikel 10, § 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden, zoals ze geldig waren voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op de principeaanvragen die in de jaren 2002, 2003 en 2004 werden ingediend.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 september 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^