Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2015
gepubliceerd op 02 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementonderste

bron
vlaamse overheid
numac
2015035656
pub.
02/06/2015
prom.
24/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035656

VLAAMSE OVERHEID


24 APRIL 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2015, en tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 1 april 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en een optimale terbeschikkingstelling aan de burger van het vastgestelde aanbod aan thuiszorg de urencontingenten gezinszorg voor het jaar 2015 zo snel mogelijk moeten worden vastgelegd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2015 vastgesteld op 17.420.313 uren, waarvan maximaal 32.265 uren DOP-uren zijn.

Art. 2.In artikel 14, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt het bedrag "3.832.201,50" vervangen door het bedrag "3.754.686,59".

Art. 3.Aan artikel 15/2, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 en 25 april 2014, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Vanaf 2015 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 6.175.507,39 euro.".

Art. 4.Aan artikel 15/3, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen sluiten, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Vanaf 2015 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 917.517,00 euro.".

Art. 5.Aan artikel 30/1, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Vanaf 2015 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 1.647.378,56 euro.".

Art. 6.In artikel 31, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt het bedrag "1.878.978,09" vervangen door het bedrag "1.956.493,00".

Art. 7.In artikel 42 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt de datum "31 december 2015" vervangen door de datum "31 december 2017".

Art. 8.Aan artikel 11/3, § 1, van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Vanaf 2015 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 6.155,82 euro.".

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^