Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 februari 2017
gepubliceerd op 28 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving

bron
vlaamse overheid
numac
2017011360
pub.
28/03/2017
prom.
24/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011360

VLAAMSE OVERHEID


24 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20 en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1 en 4;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 32duodecies, § 1, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 24 december 2004 en 23 december 2010;

Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971, artikel 80, vervangen bij de decreten van 5 juli 1989 en 8 juli 1996, artikel 94 en 95, vervangen bij het decreet van 5 juli 1989, en artikel 96, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978 en gewijzigd bij het decreet van 23 oktober 1991;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, artikel 7, vervangen bij het decreet van 27 maart 2009 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, artikel 3, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 1 maart 2013 en 25 april 2014, artikel 10 en artikel 12, hersteld bij het decreet van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 31 en 32, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, artikel 62, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007;

Gelet op het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 12, artikel 55, 56, 57, 58, derde lid en artikel 140;

Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, artikel 3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, artikel 15, § 3, en artikel 21, § 1;

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 2.1.8, § 1, artikel 2.1.9, § 8, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, artikel 3.2.1, § 6, § 7 en § 10, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009, artikel 3.3.2, § 5, ingevoegd bij het decreet van 19 april 1995, vervangen bij het decreet van 27 maart 2009 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 3.5.3, ingevoegd bij het decreet van 6 februari 2004, artikel 4.1.1, § 1, 12°, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, artikel 4.2.5, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en vervangen bij het decreet van 27 april 2007, artikel 4.2.6, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, vervangen bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009 en 28 februari 2014, artikel 4.2.8, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, vervangen bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 28 februari 2014, artikel 4.2.11, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2007 en gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014, artikel 4.3.2, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002, vervangen bij het decreet van 23 maart 2012 en gewijzigd bij de decreten van 28 februari 2014 en 25 april 2014, artikel 8.2.1 en 8.2.2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 10.2.4, § 4, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005, en § 5, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en vervangen bij het decreet van 24 december 2004, artikel 10.6.3, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, artikel 15.7.1, § 6, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.2.10, artikel 16.2.11, artikel 16.3.9, § 2, en artikel 16.3.16, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, en artikel 16.4.27, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 2, het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2014, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 15 december 2006, artikel 5, § 2, en artikel 15, § 3, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 16quater en artikel 17, § 6, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 22, § 1, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009 en 31 mei 2013, artikel 22bis, § 2, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009, vernummerd bij het decreet van 29 april 2011 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2011, 31 mei 2013 en 4 april 2014, artikel 23, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 24, § 1, vervangen bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 25, artikel 28, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 29, eerste lid, 4°, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 29bis, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006, vervangen bij het decreet van 29 april 2011 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016, artikel 30, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 29 april 2011, artikel 33, § 1, vierde lid, 6°, en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2011, artikel 34, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 31 mei 2013 en 31 januari 2014, en § 3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2014, artikel 36, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, artikel 38, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij de decreten van 31 mei 2013 en 19 december 2014, artikel 40, § 1, tweede lid, 5°, derde en vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 41, § 3, ingevoegd bij het decreet van 29 april 2011, artikel 42, derde lid, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 43, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2014, artikel 48, vervangen bij het decreet van 29 april 2011, artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006, 29 april 2011, 23 maart 2012 en 31 mei 2013, artikel 58, vervangen bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 59, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 72, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 31 mei 2013, artikel 73, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 78, het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002, artikel 81, § 1, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000, artikel 82, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 15 december 2006, artikel 91, het laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2014, artikel 92, vervangen bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 93, gewijzigd bij de decreten van 15 december 2006 en 31 mei 2013, artikel 94, artikel 95, vervangen bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 97, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006, 15 december 2006 en 31 mei 2013, artikel 98, gewijzigd bij de decreten van 15 december 2006, 21 november 2008 en 31 mei 2013, artikel 99, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 15 december 2006, artikel 102bis, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de decreten van 29 april 2011, 31 mei 2013 en 4 mei 2016, en artikel 106, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 9, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, artikel 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en § 2, artikel 21, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002, artikel 48, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 17, artikel 19, § 7, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000 en 10 maart 2006, en § 8, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, artikel 23, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 27, § 3, vierder lid, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, artikel 35, § 4, artikel 40, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000, artikel 41, § 1, artikel 44, § 1, artikel 48, § 1, artikel 62, artikel 75, gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2006 en 27 maart 2009, artikel 97, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 maart 2009, artikel 133/14, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2009, artikel 134, § 2, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 maart 2009, artikel 134, § 2, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 maart 2009, artikel 144, § 5, artikel 191, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 27 maart 2009;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, het laatst gewijzigd bij het decreet van 13 mei 2016;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 7, § 4;

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, artikel 4, 6, en 7, § 2, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, artikel 9, § 3, artikel 21 en 25, artikel 26, en 27, § 2, vervangen bij het decreet van 30 april 2009, artikel 30, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 2, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 2012, 26 juni 2015 en 4 mei 2016, artikel 6, § 2, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 7 en 35;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 5, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010 en 19 juli 2013, artikel 18, artikel 20, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 21, 24, 25, § 1, artikel 26 en 27, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 28 en 29, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 35, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 54;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 28, § 1, en artikel 33, § 1;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM), artikel 9, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, artikel 18, § 1, vervangen bij het decreet van 19 december 2008, en § 4, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016;

Gelet op het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 146, artikel 153, artikel 154, artikel 155, laatst gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014, artikel 168;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie, artikel 3, § 2, en artikel 4;

Gelet op het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, artikel 8, gewijzigd bij de decreten van 18 maart 2011 en 23 december 2011, artikel 12, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, artikel 16, § 3, en artikel 22;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juni 2016;

Gelet op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 7 en 8;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 10 februari 2010, artikel 12, 14 en 20;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, artikel 58, § 1, en artikel 59, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013, en artikel 69;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 6, § 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, artikel 8, 16 en 19, gewijzigd bij het decreet van 10 februari 2012, artikel 20 en 23, artikel 26/3, 26/5, 26/6, derde lid, artikel 26/8, § 4, artikel 26/9, derde lid, artikel 26/10, § 2, artikel 26/11, tweede lid, en artikel 26/12, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 1.2, eerste lid, 2°, artikel 2.2.9, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, artikel 3.1.4, § 4, artikel 3.1.7, § 1 en § 3, artikel 3.1.9, 4.1.4, § 2, derde lid, 3°, artikel 4.1.15 en artikel 7.3.2, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen, artikel 9, § 2, vijfde lid, vervangen bij het decreet van 1 maart 2013;

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.7.2, § 6;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, artikel 55, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 1.1.2, 3°, c), artikel 1.1.5, eerste lid, artikel 4.4.2, gewijzigd bij de decreten van 11 mei 2012 en 25 april 2014, artikel 4.4.25, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 4.4.29, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, artikel 4.7.13, tweede lid, artikel 4.7.19, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010 en 4 april 2014, artikel 4.7.20, eerste lid, artikel 4.7.23, § 4, eerste lid, vervangen bij het decreet van 16 juli 2010, artikel 4.7.25, artikel 4.7.26, § 4, eerste lid, 6°, vervangen bij het decreet van 16 juli 2010, en § 5, artikel 5.1.2, § 2, tweede lid, artikel 5.3.1, § 4, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, en artikel 5.5.1;

Gelet op het decreet van 29 april 2011 houdende de financiering van experimentele woonprojecten ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- en welzijnsbeleid, wat het onderdeel Wonen betreft, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 9, § 2, artikel 15, eerste lid, 2°, en artikel 33;

Gelet op het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest, artikel 8, § 2;

Gelet op het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, artikel 6;

Gelet op het decreet van 21 december 2012 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, artikel 3, 4° ;

Gelet op het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, artikel 5, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, en artikel 16;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.2, 3.3.1 en artikel 3.4.4, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners, artikel 5, tweede lid, en artikel 7;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, artikel 3, 10, 16, 17, 19, 20, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 34, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 36, 39, 40, 41, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 43 en 45;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 2, eerste lid, 2°, c, artikel 10, artikel 11, § 5, artikel 14/1, artikel 42;

Gelet op het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in artikel 19bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Grondfonds";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 1 september 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2009 inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot regeling van de samenstelling van de Permanente Gemengde Schadecommissie Grondwater van de Benelux voor het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het VLAREL van 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn';

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg;

Gelet op het Fundingbesluit van de VMSW van 21 december 2012;

Gelet op het Financieringsbesluit van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 betreffende het materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Veiling Emissierechten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 betreffende de vervanging van vijf stemgerechtigde leden van de Vlaamse Unesco Commissie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan-milieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 4 januari 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones

Artikel 1.In artikel 16, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 1999 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 9 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het Departement Omgeving;"; 2° in het tweede lid wordt het woord "afdelingen" vervangen door het woord "instanties". Afdeling 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31

juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer

Art. 3.In artikel 2, 11°, en artikel 3, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de criteria die gelden voor de toekenning van een subsidie aan erkende verenigingen die actief zijn op het gebied van de bosbouw, de jacht of het faunabeheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving". Afdeling 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Art. 4.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones

Art. 5.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 6.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Na advies van een personeelslid van het Departement Omgeving, deskundig op vlak van geluidshinder, beslist de secretaris-generaal van het Departement Omgeving over de principiële toezegging van de subsidie.".

Art. 7.In artikel 5, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 8.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

Art. 9.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° en punt 5° wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving";2° punt 4° wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden paragraaf 2 en 3 vervangen door wat volgt: " § 2. Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door het hoogste personeelslid in rang van het departement, deskundig op het vlak van natuurlijke rijkdommen. Als dit laatste personeelslid tijdelijk verhinderd of afwezig is, worden de bevoegdheden uitgeoefend door het op een na hoogste personeelslid in rang van het departement, deskundig op het vlak van natuurlijke rijkdommen. § 3. De secretaris-generaal van het Fonds kan de bevoegdheden die hem met toepassing van dit besluit worden toegekend, verder delegeren aan personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van natuurlijke rijkdommen.".

Art. 11.In artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "Het Departement".

Art. 12.In artikel 15, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 en 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het Departement".

Art. 13.In artikel 18bis, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," telkens vervangen door de woorden "het Departement,".

Art. 14.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 en 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement". Afdeling 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Art. 15.In artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in DEFINITIES ALGEMEEN wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor geluidshinder";2° in DEFINITIES ALGEMEEN wordt de zinsnede "de afdeling Internationaal Milieubeleid van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor het internationaal beleid";3° in DEFINITIES BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving"; 4° in DEFINITIES ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN (hoofdstuk 2.14 en 6.10) wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheersing, Milieu & Gezondheid van het departement, zoals bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.".

Art. 16.In artikel 2.5.7.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2006 en gewijzigd bij de besluiten van 7 juni 2013 en 27 november 2015, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" telkens vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 17.In artikel 2.5.7.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2006, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 18.In artikel 2.8bis.0.2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 19.In artikel 2.12.0.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" telkens vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 20.In artikel 4.1.9.2.1, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 23 december 2011, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan

Art. 21.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010, wordt het woord "departement" telkens vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 22.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

Art. 23.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 10. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1

juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Art. 24.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 11. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7

april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden

Art. 25.In artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 april 1998 houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken

Art. 26.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Art. 27.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 11° wordt vervangen door wat volgt: "11° departement: het Departement Omgeving;"; 2° punt 15° wordt opgeheven;3° in punt 21° wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 28.In artikel 3 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, 8°, wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) het Departement Omgeving wat betreft de aspecten ruimtelijke ordening en bodembescherming;"; 2° in paragraaf 1, tweede lid, 8°, wordt punt d) opgeheven; 3° in paragraaf 2, tweede lid, 7°, wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) het Departement Omgeving wat betreft de aspecten ruimtelijke ordening en bodembescherming;"; 4° in paragraaf 2, tweede lid, 7°, wordt punt d) opgeheven.

Art. 29.In artikel 39, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt opgeheven; 2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° het Departement Omgeving wat betreft de aspecten ruimtelijke ordening, omgevingsvergunningenbeleid en bodembescherming;"; 3° punt 3° wordt opgeheven. Afdeling 14. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 april 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Grondfonds"

Art. 30.In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Grondfonds", vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De leidend ambtenaar van het Departement Omgeving wordt aangesteld als inhoudelijk ordonnateur van het Grondfonds voor de betaalbaarstelling van andere kredieten dan de kredieten voor de verrichtingen inzake de planbatenheffing, vermeld in titel II, hoofdstuk VI, afdeling 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hij wordt tevens belast met de inning van de inkomsten uit de handhaving die voortvloeien uit de toepassing van Titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hij kan de voormelde bevoegdheden delegeren aan ambtenaren van niveau A van het Departement Omgeving."; 2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 31.Artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16.De leidend ambtenaar van het Departement Omgeving wordt aangesteld als beheerder van het Grondfonds. Hij kan zijn bevoegdheden, vermeld in dit hoofdstuk, overdragen aan ambtenaren van niveau A die tot zijn administratie behoren. De voormelde ambtenaren mogen niet als ordonnateur van het Grondfonds worden voorgedragen of benoemd.". Afdeling 15. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan

Art. 32.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° het Departement Omgeving;"; 3° in punt 13° wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 16. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen

Art. 33.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 9 september 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 17. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister

Art. 34.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 18. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister

Art. 35.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 5 juni 2009, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, hierna het departement RWO te noemen" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 36.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden de woorden "het Departement RWO" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 37.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 5 juni 2009, worden de woorden "het Departement RWO" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 38.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de woorden "het Departement RWO" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 39.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 6 juni 2014, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 19. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 40.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 11 januari 2013, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 20. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde

Art. 41.In artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 29 mei 2009 en 15 juli 2016, wordt de zinsnede "departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 21. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld

Art. 42.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 22. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg

Art. 43.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 23. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad

Art. 44.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt punt e) opgeheven.2° in punt 1° wordt punt g) vervangen door wat volgt: "g) vier vertegenwoordigers van het beleidsdomein Omgeving, waarvan: i) één op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid; ii) één op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud; iii) één op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening; iv) één op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting;"; Afdeling 24. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 45.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving";2° in punt 8°, 10°, 18° en 19° wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 25. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 juni 2001 tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Art. 46.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot aanwijzing van de bevoegde diensten in het Vlaams Gewest ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° in punt 3° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-Inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de woorden "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor de handhaving van de milieuregelgeving";3° in punt 4° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor de veiligheidsrapportage". Afdeling 26. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister

Art. 47.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 9 september 2011, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 27. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten

Art. 48.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 en 23 mei 2014, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 28. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Art. 49.In artikel 14, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 50.In artikel 22, § 2, vierde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 51.In artikel 23, § 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 april 2005, 7 maart 2008 en 21 januari 2011, wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 29. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen

Art. 52.In artikel 1, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 30. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies

Art. 53.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 16 mei 2014, wordt punt 15° opgeheven. Afdeling 31. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

18 juli 2003 houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 1 september 2003

Art. 54.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 houdende de goedkeuring van het Programma Natuur- en Milieueducatie vanaf 1 september 2003, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Het Departement Omgeving is belast met de uitvoering van het Programma Natuur- en Milieueducatie in Vlaanderen.".

Art. 55.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" wordt telkens vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor milieu-integratie en -subsidiëringen" wordt vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 56.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 57.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor milieu-integratie en -subsidiëringen" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 32. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid

Art. 58.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de subsidiëring van projecten inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 33. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen

Art. 59.In artikel 10, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 34. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet

Art. 60.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° departement: het Departement Omgeving;".

Art. 61.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Het departement vraagt bij de administraties, de instellingen en de organisaties, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, van het decreet, de informatie op die nuttig kan zijn voor de opmaak van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. De voormelde administraties, instellingen en organisaties bezorgen die informatie binnen een redelijke termijn die het departement bepaalt."; 2° in paragraaf 4 worden het tweede en derde lid vervangen door wat volgt: "Het principieel vastgelegde ontwerp kan worden geraadpleegd op de website van het departement, en kan ook bij het departement worden opgevraagd. Binnen een termijn van zestig dagen vanaf het begin van de raadpleging kunnen met een brief of met een e-mail opmerkingen over het principieel vastgelegde ontwerp worden bezorgd aan het departement.

Het adres daarvan wordt vermeld in de aankondiging van de raadpleging.

De opmerkingen bevatten een duidelijke vermelding van de auteur en zijn adres en een verwijzing naar de specifieke titel of passage uit het principieel vastgelegde ontwerp waarop ze betrekking hebben."; 3° in paragraaf 5 en 6 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 62.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "Het departement" en het woord "beleidsdomeinen" door het woord "beleidsvelden";2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht a) de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt telkens vervangen door de woorden "het departement";b) de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt vervangen door de woorden "het departement";c) de woorden "die afdeling" worden vervangen door de woorden "dat departement";3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "Het departement";4° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt vervangen door de woorden "het departement";b) de woorden "die afdeling" worden vervangen door de woorden "dat departement".

Art. 63.In artikel 6bis, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "roepen de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, en de afdeling, bevoegd voor ruimtelijke planning" vervangen door de woorden "roept het departement".

Art. 64.In artikel 9 en artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 65.In artikel 10bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 66.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006 en 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 67.In artikel 12, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006 en 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 68.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "Het departement" en de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" door de woorden "het departement";2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 69.In artikel 15, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," vervangen door de woorden "het departement".

Art. 70.In artikel 20 van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, en van 30 april 2009 wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 71.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 72.In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006 en 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 73.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 74.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement" en de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" door de woorden "Het departement".

Art. 75.In artikel 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 76.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 77.In artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 28 november 2008 en 27 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 2, 3 en 4 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement";2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," vervangen door de woorden "Het departement";3° in paragraaf 5, derde lid, worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt: "1° een vertegenwoordiger van het departement die deskundig is op het gebied van natuurlijke rijkdommen en die ook het voorzitterschap waarneemt, voorgedragen door de leidend ambtenaar; 2° een vertegenwoordiger van het departement die deskundig is op het gebied van bodembescherming, voorgedragen door de leidend ambtenaar;"; 4° in paragraaf 6 en 7 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 78.In artikel 32, 33, 35, 37 en 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 79.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt telkens vervangen door de woorden "het departement";2° de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt telkens vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 80.In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt telkens vervangen door de woorden "het departement";2° de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" wordt telkens vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 81.In artikel 41 van hetzelfde besluit gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede " de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement";2° in paragraaf 1, derde lid, en paragraaf 2 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," telkens vervangen door de woorden "het departement";3° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," vervangen door de woorden " het departement". Afdeling 35. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag

Art. 82.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 17 februari 2012, wordt punt 8° opgeheven.

Art. 83.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 17 februari 2012, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het Departement Omgeving;". Afdeling 36. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Art. 84.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 37. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

Art. 85.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut worden de woorden "beleidsdomein leefmilieu" telkens vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

Art. 86.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen subsidies worden toegekend aan de initiatiefnemers door: 1° het hoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij wat betreft de subsidies aan de groep polders en wateringen die onder het beleidsdomein Omgeving vallen; 2° het hoofd van het Departement Omgeving voor de groep van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen die onder het beleidsdomein Omgeving vallen.".

Art. 87.In artikel 5, eerste lid, artikel 6, § 1 en § 2, artikel 8, § 1 en § 3, artikel 12, eerste en tweede lid, en artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 19 oktober 2012, wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 88.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 19 oktober 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor milieu-integratie en -subsidiëringen," vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° in paragraaf 1 en 2 wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

Art. 89.In artikel 13, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012, worden punt 1° en punt 2° vervangen door wat volgt: "1° het hoofd van de Vlaamse Milieumaatschappij wat betreft de subsidies aan de groep polders en wateringen die onder het beleidsdomein Omgeving vallen; 2° het hoofd van het Departement Omgeving voor de groep van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen die onder het beleidsdomein Omgeving vallen.". Afdeling 38. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Art. 90.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving";2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 39. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage

Art. 91.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage: de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor milieueffectrapportage". Afdeling 40. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra

Art. 92.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 17 februari 2012 en 1 juli 2016, wordt punt 12° opgeheven. Afdeling 41. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 93.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 en 13 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 11° wordt opgeheven; 2° punt 13° wordt vervangen door wat volgt: "13° omgeving.".

Art. 94.Artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013, 20 juni 2014, 25 juli 2014 en 15 juli 2016, wordt opgeheven.

Art. 95.Artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.§ 1. Het beleidsdomein Omgeving heeft betrekking op de volgende aangelegenheden: 1° de ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 6, § 1, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° en 7°, van de bijzondere wet: a) de stedenbouw en de ruimtelijke ordening;b) de rooiplannen van de gemeentewegen;c) de stadsvernieuwing;d) de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten;e) het grondbeleid;f) de monumenten en de landschappen, alsook het archeologisch patrimonium en het varend erfgoed;2° de huisvesting, vermeld in artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet;3° het leefmilieu en het waterbeleid, vermeld in artikel 6, § 1, II, 1° tot en met 4°, van de bijzondere wet, met inbegrip van het innen en invorderen van milieuheffingen: a) de bescherming van het leefmilieu, onder meer die van de bodem, de ondergrond, het water en de lucht tegen verontreiniging en aantasting, alsook de strijd tegen de geluidshinder;b) het afvalstoffenbeleid alsook het duurzaam beheer van materiaalkringlopen;c) de politie van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven;d) de waterproductie en watervoorziening, met inbegrip van de technische reglementering inzake de kwaliteit van het drinkwater, de zuivering van het afvalwater en de riolering, alsook de coördinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid en het prijsbeleid;4° de landinrichting en het natuurbehoud, vermeld in artikel 6, § 1, III, van de bijzondere wet: a) de ruilverkaveling van landeigendommen en de landinrichting;b) de natuurbescherming en het natuurbehoud;c) de groengebieden, parkgebieden en groene ruimten;d) de bossen;e) de jacht en de vogelvangst;f) de visvangst;g) de visteelt;h) de landbouwhydraulica en de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van de bermen ervan;i) de ontwatering;j) de polders en wateringen;5° het plattelandsbeleid;6° het energiebeleid, vermeld in artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet;7° de natuurlijke rijkdommen, vermeld in artikel 6, § 1, VI, 5°, van de bijzondere wet;8° het dierenwelzijn, vermeld in artikel 6, § 1, XI, van de bijzondere wet. § 2. Dit beleidsdomein omvat de volgende beleidsvelden: 1° ruimtelijke ordening;2° woonbeleid;3° beheer en bescherming onroerend erfgoed;4° milieu en natuur;5° energie; 6° dierenwelzijn.".

Art. 96.Artikel 27 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt opgeheven.

Art. 97.In artikel 29 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden paragraaf 1 tot en met 3 vervangen door wat volgt: " § 1. Voor het beleidsdomein Omgeving wordt het Vlaams Ministerie van Omgeving opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en vijf agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid: 1° Wonen-Vlaanderen;2° Onroerend Erfgoed;3° Vlaams Energieagentschap;4° Agentschap voor Natuur en Bos;5° Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Omgeving behoren, zijn: 1° Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;2° Vlaamse Milieumaatschappij;3° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;4° Vlaamse Landmaatschappij;5° Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. § 3. De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Omgeving behoren, zijn: 1° Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed;2° Vlaamse Woonraad bij het agentschap Wonen-Vlaanderen; 3° Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.". Afdeling 42. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Art. 98.In artikel 7, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° drie leden van het beleidsdomein Omgeving;"; 2° punt 4° wordt opgeheven.

Art. 99.In artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° een of meer planningsverantwoordelijken van het beleidsdomein Omgeving of het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;"; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° één vertegenwoordiger per provincie van het beleidsdomein Omgeving;". Afdeling 43. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie

Art. 100.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

Art. 101.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving". Afdeling 44. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen

Art. 102.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 en 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving";2° in het derde lid wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 45. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Art. 103.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving";2° in het derde lid wordt de zinsnede "het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 46. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos

Art. 104.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving";2° in het tweede lid wordt de zinsnede "het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 47. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

7 juli 2006 houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Art. 105.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving".

Art. 106.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 6° vervangen door wat volgt: "6° ministerie: het Vlaams Ministerie van Omgeving.". Afdeling 48. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Art. 107.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014, wordt punt 22° opgeheven. Afdeling 49. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 september 2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties

Art. 108.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 50. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Art. 109.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° administratie: het Departement Omgeving;".

Art. 110.In artikel 14, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de administratie". Afdeling 51. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage

Art. 111.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage wordt de zinsnede "De dienst Veiligheidsrapportering van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid" vervangen door de zinsnede "De subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor veiligheidsrapportage". Afdeling 52. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Art. 112.In artikel 1, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 53. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen

Art. 113.In artikel 1, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 54. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject

Art. 114.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° in punt 7° wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 115.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 116.In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 55. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7

september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten

Art. 117.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt de zinsnede "het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 56. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds

Art. 118.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot regeling van de werking van het Rubiconfonds, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 57. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Art. 119.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het departement: het Departement Omgeving;".

Art. 120.In artikel 6, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 58. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's

Art. 121.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° wordt de zinsnede "de dienst Milieueffectrapportage van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor milieueffectrapportage"; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° de ondersteunende MER-cel: de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor begeleiding en ondersteuning inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage;".

Art. 122.De bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, 11 januari 2013 en 16 mei 2014, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Afdeling 59. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's

Art. 123.In artikel 52, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 60. - Wijzigingen van het VLAREBO-besluit van 14 december

2007

Art. 124.In artikel 1 van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° juridische dienst: de subentiteit van het Departement Omgeving, belast met de taken van juridische dienstverlening;"; 2° in punt 9° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, belast met taken van milieueffectrapportage;"; 3° in punt 10° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, belast met taken van omgevingsveiligheidsrapportage.". Afdeling 61. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 februari 2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

Art. 125.In artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt opgeheven; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° twee vertegenwoordigers van het beleidsdomein Omgeving;". Afdeling 62. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren

Art. 126.In artikel 5, § 3, 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 63. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Art. 127.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de vijfde rij van kolom 2.14 worden de woorden "voor advies voorgelegd aan de gewestelijke dienst die bevoegd is voor de veiligheidsrapportering" vervangen door de woorden "voor advies voorgelegd met betrekking tot het thema veiligheidsrapportering aan het Departement Omgeving"; 2° in kolom 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 11.2 en 11.3 wordt de zinsnede "departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecums-natuurtechniek" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 64. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Art. 128.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 65. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4

juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie

Art. 129.In artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 66. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen

Art. 130.In artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 131.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" telkens vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 132.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 133.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" telkens vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 134.In artikel 10, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 135.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving";2° in het vierde lid wordt de zinsnede "het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 136.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 67. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 137.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt een punt 10° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "10° /1 Milieuvergunningendecreet: het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;".

Art. 138.In artikel 1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 21° wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° in punt 22° wordt de zinsnede "de afdeling bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, die bevoegd is voor de omgevingsvergunning" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor de milieuaspecten in de omgevingsvergunning"; 3° in punt 23° wordt de zinsnede "de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de zinsnede " de subentiteit van het departement, bevoegd voor bestuurlijke handhaving;"; 4° in punt 24° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-inspectie van het Departement, vermeld artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries" vervangen door de zinsnede " de subentiteit van het departement, bevoegd voor milieuhandhaving;"; 5° in punt 25° wordt de zinsnede "de afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van het Departement, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen "; 6° in punt 26° wordt de zinsnede "de afdeling bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, die bevoegd is voor de omgevingsvergunning" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor de erkenningen;"; 7 ° in punt 27° wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries" vervangen door de zinsnede " de subentiteit van het departement, bevoegd voor luchtverontreiniging;".

Art. 139.In artikel 7, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Het Departement betaalt uit zijn algemene middelen: 1° de werkingsmiddelen van de Raad; 2° de forfaitaire vergoeding van de voorzitter, vermeld in artikel 16.2.7, § 2, eerste lid, 1°, van het decreet; 3° de forfaitaire vergoeding of de presentievergoeding van de ondervoorzitters, vermeld in artikel 16.2.7, § 2, eerste lid, 2° en 3°, van het decreet, en van de leden, de vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers, vermeld in artikel 16.2.7, § 2, eerste lid, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° en 10°, en vijfde lid, van het decreet; 4° de kosten voor de werking van het permanente secretariaat van de Raad en van de vaste secretaris."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 140.In artikel 21 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt tussen de woorden "titel IV" en de woorden "en titel XV" de zinsnede ", titel V" ingevoegd;2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt: "7° het Milieuvergunningendecreet en het decreet betreffende de omgevingsvergunning".

Art. 141.In artikel 23 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° titel III, met uitzondering van hoofdstukken II en III, titel IV en titel V van het decreet;"; 2° punt 5° wordt opgeheven.

Art. 142.In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011, 25 april 2014 en 10 februari 2017, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het decreet, wat het gevaar voor stabiliteitsproblemen betreft bij inrichtingen die vergund zijn in het kader van de subrubrieken 2.3.11, 18.1 en 18.7 van de indelingslijst en bij inrichtingen die vergund zijn in het kader van rubriek 60 van de indelingslijst als het een opvulling van een eerdere ontginning betreft;".

Art. 143.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden in punt 1°, b), de woorden "het decreet betreffende de omgevingsvergunning" vervangen door de woorden "titel V van het decreet";

Art. 144.In artikel 28/1, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het decreet, wat de oppervlaktewaterverontreiniging betreft;

Art. 145.In artikel 30, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 10 februari 2017, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het decreet, wat betreft de gezondheidsaspecten bij inrichtingen van klasse 1 en 2 waarvoor de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid adviesbevoegdheid heeft volgens artikel 20 van titel I van het Vlarem of volgens artikel 37 van het Omgevingsvergunningenbesluit".

Art. 146.In artikel 33, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 en 10 februari 2017, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning, titel V van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, wat de geluidsaspecten betreft voor de inrichtingen die overeenkomstig de indelingslijst zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2 en 3.".

Art. 147.In artikel 34 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het decreet;"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning, titel V van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, wat de geluidsaspecten betreft voor de inrichtingen, vermeld in rubriek 32.1 en 32.2 van de indelingslijst.".

Art. 148.In artikel 35/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 10 februari 2017, wordt vervangen door wat volgt: "Niet-routinematige controles worden uitgevoerd om ernstige milieuklachten, ernstige milieuongevallen, incidenten en gevallen van niet-naleving zo snel mogelijk te onderzoeken en dit, in voorkomend geval, voor de afgifte of toetsing van een milieuvergunning of omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, of wijziging of aanvulling van vergunningsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 41bis van titel I van het VLAREM respectievelijk artikel 82 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.".

Art. 149.Artikel 58, § 4, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, wordt vervangen door wat volgt: "De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1°, van dit besluit, en de lokale toezichthouders bezorgen een kopie van het proces-verbaal dat is opgesteld wegens schending van het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning, titel V van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan, aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, voor zover dit het beheren van afvalstoffen betreft." Afdeling 68. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

30 januari 2009 betreffende de Logo's

Art. 150.In artikel 1, 14°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, wordt de zinsnede "de dienst Milieu & Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 69. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6

februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor

Art. 151.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot toekenning van premies voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 70. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding

Art. 152.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010, worden de volgende wijzigingen uitgevoerd: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° administratie: het Departement Omgeving;"; 2° in punt 6°, punt 7° en punt 8° wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" telkens vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming";3° punt 12° wordt opgeheven.

Art. 153.In artikel 2, § 4, en artikel 4, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 154.In artikel 8, vierde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 155.In artikel 10, § 1 en § 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 156.In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" vervangen door de zinsnede "De subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming";2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.Het voorstel van een halfjaarlijks subsidieprogramma is gebaseerd op de adviezen van een ambtelijke werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van: 1° de administratie, met minstens een vertegenwoordiger die deskundig is op het gebied van bodembescherming, en minstens een vertegenwoordiger die deskundig is op het gebied van natuurtechnische milieubouw;2° de Vlaamse Milieumaatschappij; 3° de Inspectie van Financiën.".

Art. 157.In artikel 14, § 1 en § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en 7 februari 2014, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" telkens vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 158.In artikel 15 tot en met 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de bodembescherming" telkens vervangen door de woorden "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 159.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor de bodembescherming," vervangen door de zinsnede "De subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming". Afdeling 71. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid

Art. 160.In artikel 2, § 2, punt 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 en 16 mei 2014, wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 72. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 161.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" telkens vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 73. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Art. 162.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 74. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Art. 163.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 75. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 juli 2009 inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie

Art. 164.In artikel 6, eerste lid, 2°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2009 inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2) wordt vervangen door wat volgt: "2) Departement Omgeving: twee vertegenwoordigers;"; 2° punt 3) wordt opgeheven. Afdeling 76. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 juli 2009 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad

Art. 165.In artikel 1, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt g) wordt vervangen door wat volgt: "g) vier vertegenwoordigers van het beleidsdomein Omgeving;"; 2° punt i) wordt opgeheven. Afdeling 77. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 juli 2010 tot regeling van de samenstelling van de Permanente Gemengde Schadecommissie Grondwater van de Benelux voor het Vlaamse Gewest

Art. 166.In artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot regeling van de samenstelling van de Permanente Gemengde Schadecommissie Grondwater van de Benelux voor het Vlaamse Gewest wordt de zinsnede "Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "Departement Omgeving". Afdeling 78. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 september 2010 tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie

Art. 167.In artikel 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 7° wordt opgeheven; 2° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° twee leidinggevende ambtenaren van het Departement Omgeving;". Afdeling 79. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

Art. 168.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 en 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving";2° in punt 3° wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 80. - Wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 169.In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 18/1° wordt vervangen door wat volgt: "18/1° de afdeling, bevoegd voor milieu-inspectie: de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor de uitvoering van de milieuhandhaving;"; 2° punt 19° wordt opgeheven.

Art. 170.In artikel 2.1.1, § 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving".

Art. 171.In artikel 6.5.5, § 7, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het Departement omgeving;". Afdeling 81. - Wijzigingen van het VLAREL van 19 november 2010

Art. 172.In artikel 4, § 1, van het VLAREL van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° het departement: het Departement Omgeving;"; 2° punt 7°, 8°, 9°, 10°, 11° 12°, 13 en 14° worden opgeheven;3° in punt 42° wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving";4° in punt 43°, a), wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "het departement";5° in punt 43°, b), wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen" vervangen door de woorden "het departement";6° punt 44° wordt opgeheven.

Art. 173.In artikel 13/1, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen," vervangen door de woorden "het departement".

Art. 174.In artikel 14 tot en met 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen," vervangen door de woorden "het departement".

Art. 175.In artikel 17/1, 3°, artikel 17/2, 3°, artikel 17/3, 3°, artikel 17/4, 3°, en artikel 17/5, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen," vervangen door de woorden "het departement".

Art. 176.In artikel 19, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 177.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, 1 maart 2013, 16 mei 2014 en 18 maart 2016, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt: " § 2. De bevoegde afdeling onderzoekt de aanvraag tot erkenning. De bevoegde afdeling vraagt advies aan de volgende overheidsorganen: 1° voor de aanvragen tot erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen als vermeld in artikel 6, 1°, c): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van geluidshinder en aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van milieueffectrapportage;2° voor de aanvragen tot erkenning als MER-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, d): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van milieueffectrapportage. Voor de volgende disciplines wordt een aanvullend advies gevraagd aan: a) mens, deeldomeinen: 1) toxicologie: de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid;2) psychosomatische aspecten: de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid;3) mobiliteit: de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;4) ruimtelijke aspecten: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ordening;b) fauna en flora: het Agentschap voor Natuur en Bos;c) bodem: deeldomeinen: 1) pedologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van bodembescherming, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;2) geologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van natuurlijke rijkdommen, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;d) water, deeldomeinen: 1) geohydrologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van natuurlijke rijkdommen, aan de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;2) oppervlakte- en afvalwater: de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer, en aan de afdeling, bevoegd voor het ecologisch toezicht;3) mariene waters: de afdeling, bevoegd voor het ecologisch toezicht, en aan het Vlaams Instituut voor de Zee;e) lucht, deeldomeinen: 1) geur: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging;2) luchtverontreiniging: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging, en aan de afdeling, bevoegd voor het opvolgen van de luchtkwaliteit;f) licht, warmte en elektromagnetische golven: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging;g) geluid en trillingen: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van geluidshinder;h) klimaat: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van luchtverontreiniging;i) landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: het agentschap Onroerend Erfgoed;3° voor de aanvragen tot erkenning als VR-deskundige als vermeld in artikel 6, 1°, e): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van veiligheidsrapportage;4° voor de aanvragen tot erkenning als laboratorium als vermeld in artikel 6, 5°, c): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van bodembescherming;5° voor de aanvragen tot erkenning als boorbedrijf als vermeld in artikel 6, 7°, a), voor de disciplines, vermeld in artikel 6, 7°, a), 3) tot en met 5): aan de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van de natuurlijke rijkdommen. De bevoegde afdeling vraagt voor de aanvragen tot erkenning als opleidingscentrum voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l), advies aan een instantie die het sectorale opleidingsbeleid ondersteunt als het opleidingscentrum zich daarmee akkoord heeft verklaard in zijn erkenningsaanvraag. Die instantie keurt dan, samen met de bevoegde afdeling, de opleidingscentra voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, vermeld in artikel 6, 4°, l), in het Vlaamse Gewest.

De leidend ambtenaar van het departement wijst de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, aan.".

Art. 178.In artikel 32, § 2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" telkens vervangen door de woorden "het departement";2° in het derde en vierde lid wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 179.In artikel 35, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 180.In artikel 39/1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 181.In artikel 40/1, 4°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 182.In artikel 42 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, 18 maart 2016 en 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" telkens vervangen door de woorden "het departement" en wordt de zinsnede "De afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" vervangen door de woorden "Het departement";2° in punt 5° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" vervangen door de woorden "het departement";3° in punt 6° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" telkens vervangen door de woorden "het departement";4° in punt 7° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 183.In artikel 43 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1maart 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement" en wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 184.In artikel 43/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement" en wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 185.In artikel 43/2 tot en met 43/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement" en wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 186.In artikel 43/6 tot en met 43/10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement" en wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor erkenningen" vervangen door de woorden "Het departement".

Art. 187.In artikel 47 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede "afdeling, bevoegd voor bodembescherming" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 188.In artikel 53/2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor bodembescherming" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming".

Art. 189.In artikel 53/6, 7°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 190.In artikel 53/9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen" telkens vervangen door de woorden "het departement".

Art. 191.In artikel 58/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen." wordt telkens vervangen door de woorden "het departement."; 2° de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor erkenningen," wordt telkens vervangen door de woorden "Het departement";3° de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor erkenningen," wordt vervangen door de woorden "het departement".

Art. 192.In artikel 58/2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor erkenningen," vervangen door de woorden "Het departement". Afdeling 82. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6

mei 2011 houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen

Art. 193.In artikel 2, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 83. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 juli 2011 tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep `wonen-welzijn'

Art. 194.In artikel 4, § 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep `wonen-welzijn' wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 84. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten

Art. 195.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° het departement: het Departement Omgeving;".

Art. 196.In artikel 14/23 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 197.In artikel 14/ 40 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede `De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," vervangen door de woorden "Het departement";2° in paragraaf 3, vierde lid, paragraaf 5, tweede lid, paragraaf 6, tweede lid, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," telkens vervangen door de woorden "het departement". 3° in paragraaf 5 worden de woorden "die afdeling" vervangen door de woorden "het departement" en de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen." door de woorden "het departement.". Afdeling 85. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets

Art. 198.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets wordt de zinsnede "het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 86. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Art. 199.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode wordt de zinsnede "het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 87. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds

Art. 200.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds wordt de zinsnede "het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 88. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen

Art. 201.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, 4 april 2014 en 27 november 2015, wordt in punt 2° de zinsnede "de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor luchtverontreiniging".

Art. 202.In artikel 63, § 5, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Het afdelingshoofd van de Afdeling Financiën en Overheidsopdrachten van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of zijn gemachtigde" vervangen door de woorden "Een door de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving aangesteld personeelslid". Afdeling 89. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6

juli 2012 houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting

Art. 203.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende de erkennings- en subsidievoorwaarden voor de ondersteuningsstructuur voor de initiatieven ter bevordering van de positie van de kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting wordt de zinsnede "het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 90. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

Art. 204.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren wordt de zinsnede "het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 91. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg

Art. 205.In artikel 3, tweede lid, 5° en 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving". Afdeling 92. - Wijziging van het Fundingbesluit van de VMSW van 21

december 2012

Art. 206.In artikel 1, 1°, van het Fundingbesluit van de VMSW van 21 december 2012 wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 93. - Wijzigingen van het Financieringsbesluit van 21

december 2012

Art. 207.In artikel 25/1, § 1, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013, wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving".

Art. 208.In artikel 28, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 94. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 januari 2013 betreffende het materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Veiling Emissierechten

Art. 209.In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 betreffende het materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Veiling Emissierechten wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 95. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid.

Art. 210.In artikel 4, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht; 1° in het derde lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° een vertegenwoordiger van het Departement Omgeving;"; 2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Bij de opmaak of herziening van een gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan wordt een tweede vertegenwoordiger van het Departement Omgeving die deskundig is op het vlak van leefmilieu, uitgenodigd om als variabel lid deel uit te maken van de GBC.". Afdeling 96. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Art. 211.In artikel 10, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 97. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest

Art. 212.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, wordt punt 6° vervangen door wat volgt: "6° departement: het Departement Omgeving.". Afdeling 98. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten

Art. 213.In artikel 24, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 99. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

Art. 214.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 100. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure

Art. 215.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° departement: het Departement Omgeving;"; 2° in punt 5° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-inspectie van het departement, geregeld met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor de milieuhandhaving";3° in punt 6° wordt de zinsnede "de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van het departement, geregeld met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor bestuurlijke handhaving";4° in punt 7° wordt de zinsnede "de Juridische Dienst van de afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst van het departement, met als adres Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, geregeld met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor juridische dienstverlening".

Art. 216.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 25.De Milieuschadecommissie is samengesteld uit: 1° een externe voorzitter die geen deel uitmaakt van het beleidsdomein Omgeving, en die door de minister wordt aangewezen;2° een secretaris: een vertegenwoordiger van de subentiteit van het departement, bevoegd voor juridische dienstverlening, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen;3° een vertegenwoordiger van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen;4° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Milieumaatschappij, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen;5° een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen;6° drie vertegenwoordigers van het departement, waarvan een vertegenwoordiger deskundig is op vlak van milieuhandhaving, en waarvan een vertegenwoordiger deskundig is op vlak van bestuurlijke handhaving en een vertegenwoordiger deskundig is op vlak van de omgevingsvergunning.De drie vertegenwoordigers worden door de leidend ambtenaar aangewezen; 7° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen; 8° een vertegenwoordiger van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, die door de leidend ambtenaar wordt aangewezen.".

Art. 217.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden "per adres van de juridische dienst" opgeheven. Afdeling 101. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 juli 2013 betreffende de vervanging van vijf stemgerechtigde leden van de Vlaamse Unesco Commissie

Art. 218.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 betreffende de vervanging van vijf stemgerechtigde leden van de Vlaamse Unesco Commissie wordt de zinsnede ", beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de zinsnede ", beleidsdomein Omgeving". Afdeling 102. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

13 december 2013 houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015

Art. 219.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015 wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen en door de dienst Interne Controle van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 103. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 maart 2014 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

Art. 220.In artikel 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" telkens vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 104. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

Art. 221.In artikel 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" telkens vervangen door het woord "Omgeving".

Art. 222.In artikel 3, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" telkens vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 105. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 28 maart 2014 houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers

Art. 223.In artikel 8, 2°, 3° en 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" telkens vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 106. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

Art. 224.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 107. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid

Art. 225.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 108. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 16 mei 2014 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Art. 226.In artikel 7, § 2, en artikel 8, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 227.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

Art. 228.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 109. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Art. 229.In artikel 23, § 1, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, worden de woorden "het Departement Ruimte Vlaanderen of van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bij afwezigheid" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving, of bij diens afwezigheid". Afdeling 110. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

Art. 230.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 111. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting

Art. 231.In artikel 1.1.1.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 232.In artikel 3.1.1.4 van hetzelfde besluit worden de woorden "De dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Omgeving".

Art. 233.In artikel 3.2.1.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° drie vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, voorgedragen door de leidend ambtenaar, waarvan: a) één deskundig is op het gebied van leefmilieu;b) één deskundig is op het gebied van ruimtelijke ordening; c) één deskundig is op het gebied van natuurlijke rijkdommen;"; 2° punt 5° en punt 6° worden opgeheven.

Art. 234.In artikel 3.3.1.4, 3.4.2.1, 3.4.2.6, 3.4.2.8, 3.4.3.1, 3.4.3.2 en 3.4.3.3 van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst" telkens vervangen door de woorden "het Departement Omgeving" en worden de woorden "De dienst" vervangen door de woorden "Het Departement Omgeving". Afdeling 112. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juni 2014 houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds

Art. 235.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° departement: het Departement Omgeving;". Afdeling 113. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Art. 236.In artikel 1, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 114. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Art. 237.In artikel 59, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt de zinsnede "de afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor bodembescherming". Afdeling 115. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus

Art. 238.In artikel 2.3.1 van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek)" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 116. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen

Art. 239.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 en 22 mei 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1, b), punt 4, c), punt 8, c), en punt 14, a), worden de woorden "het Departement Ruimte Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";2° in punt 3, b), punt 5, c), punt 8, b), en punt 15, a), wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 117. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

13 november 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Art. 240.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving". Afdeling 118. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Art. 241.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 3° wordt de zinsnede "de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheersing, Milieu en Gezondheid van het Departement LNE" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor luchtverontreiniging;"; 2° in punt 4° worden de woorden "de afdeling Milieu-inspectie van het Departement LNE" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor de milieuhandhaving"; 3° in punt 5° wordt de zinsnede "de afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement LNE" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen;"; 4° in punt 6° wordt de zinsnede "de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement LNE" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage;"; 5° in punt 7° worden de woorden "de afdeling bij het Departement LNE van de Vlaamse overheid die bevoegd is voor de omgevingsvergunning" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor de milieuaspecten in de omgevingsvergunning";6° in punt 8° worden de woorden "de afdelingen bij het Departement RWO van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor de omgevingsvergunning" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor de aspecten ruimtelijke ordening in de omgevingsvergunning"; 7° punt 15° wordt vervangen door wat volgt: "15° departement: het Departement Omgeving;"; 8° punt 16° wordt opgeheven.

Art. 242.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.De leidend ambtenaar van het departement wordt aangesteld als inhoudelijk ordonnateur van het Omgevingsfonds. De leidend ambtenaar van het departement kan die bevoegdheid delegeren aan ambtenaren van niveau A van het departement.".

Art. 243.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. De leidend ambtenaar van het departement wordt aangesteld als beheerder van het Omgevingsfonds. De leidend ambtenaar van het departement kan de bevoegdheid, vermeld in dit hoofdstuk, overdragen aan ambtenaren van niveau A van het departement. Die ambtenaren mogen niet als ordonnateur van het Omgevingsfonds worden voorgedragen of benoemd.".

Art. 244.In artikel 35, § 3, eerste lid, artikel 37, § 14, eerste lid, en artikel 38, § 13, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

Art. 245.In artikel 141, § 1, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de leidend ambtenaar van het departement;".

Art. 246.In artikel 149 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Departement RWO en het Departement LNE samen ter beschikking stellen" vervangen door de woorden "het departement ter beschikking stelt".

Art. 247.In artikel 152, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Het Departement RWO en het Departement LNE kunnen samen" vervangen door de woorden "Het departement kan".

Art. 248.In artikel 154, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Departement RWO en het Departement LNE" vervangen door de woorden "het departement".

Art. 249.In artikel 156, § 3, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Departement RWO en het Departement LNE samen ter beschikking stellen" vervangen door de woorden "het departement ter beschikking stelt".

Art. 250.In artikel 160, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Departement RWO en het Departement LNE samen ter beschikking stellen" vervangen door de woorden "het departement ter beschikking stelt". Afdeling 119. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners

Art. 251.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 120. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Art. 252.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving". Afdeling 121. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones

Art. 253.Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.Het Departement Omgeving is de gemachtigde dienst, vermeld in artikel 5 van het decreet van 27 november 2015.". Afdeling 122. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

Art. 254.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving". Afdeling 123. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

Art. 255.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° departement: het Departement Omgeving."

Art. 256.In artikel 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "De departementen betalen" vervangen door de woorden "Het departement betaalt" en worden de woorden "de departementen heeft" vervangen door de woorden "het departement heeft".

Art. 257.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vierde lid worden de woorden "De departementen betalen" vervangen door de woorden "Het departement betaalt" en worden de woorden "de departementen heeft" vervangen door de woorden "het departement heeft";2° in het vijfde lid worden de woorden "De departementen betalen" vervangen door de woorden "Het departement betaalt" en worden de woorden "de departementen heeft" vervangen door de woorden "het departement heeft". Afdeling 124. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant

Art. 258.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving van het beleidsdomein Omgeving";2° in punt 5° wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de zinsnede "beleidsdomein Omgeving". Afdeling 125. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan-milieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen

Art. 259.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, plan-milieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage: de subentiteit van het Departement Omgeving, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage;". HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 260.Het Departement Omgeving treedt in de rechten en plichten van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Het Vlaams ministerie van Omgeving treedt in de rechten en plichten van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.

Art. 261.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende aanwijzing van de bevoegde ambtenaren en vaststelling van nadere regels met betrekking tot de dossiertaks bedoeld in artikel 19bis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.

Art. 262.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Art. 263.De artikelen 137 en 140 tot en met 149 hebben uitwerking met ingang van 23 februari 2017.

Art. 264.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud, de natuurlijke rijkdommen en de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 februari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's Bijlage 1. - Deze bijlage bevat de instanties die overeenkomstig artikel 3, § 1, 3°, door de initiatiefnemer moeten worden geraadpleegd. Deze werd ingedeeld per categorie van mogelijk te verwachten aanzienlijke effecten voor mens of milieu.

Per onderstaande categorie van mogelijke aanzienlijke effecten voor mens of milieu wordt aangegeven welke instanties door de initiatiefnemer zullen worden geraadpleegd rekening houdend met zowel de mogelijk te verwachten aanzienlijke effecten als met de ligging van het voorgenomen plan of programma.

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder: 1° CJSM: behorende tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media;2° EWI: behorende tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;3° KB: behorende tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur;4° MOW: behorende tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;5° OMG: behorend tot het beleidsdomein Omgeving;6° LV: behorende tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij;7° WVG: behorende tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;8° EVA: afkorting van extern verzelfstandigd agentschap;9° IVA: afkorting van intern verzelfstandigd agentschap.1° op de gezondheid en de veiligheid van de mens: - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie van een industriegebied, een bedrijventerrein of een ermee vergelijkbaar gebied zal de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid (WVG) of de provinciale afdelingen ervan geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie van een zone van openbaar nut, een recreatiegebied, een gebied voor verblijfsrecreatie of een ermee vergelijkbaar gebied zal de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid (WVG) of de provinciale afdelingen ervan geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma geurhinder kan veroorzaken zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van verkeersinfrastructuren zal de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid (WVG) of de provinciale afdelingen ervan geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie van een industriegebied, een bedrijventerrein of een ermee vergelijkbaar gebied waar Seveso-bedrijven zich kunnen vestigen zal het departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele het volgende omvatten: a) gebied met woonfunctie: 1) woongebied, bepaald volgens artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen, en de ermee vergelijkbare gebieden vastgesteld in de ruimtelijke uitvoeringsplannen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;2) groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen, in andere gebieden dan vermeld in 1);b) kwetsbare locaties: alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden;c) waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden: één van de volgende gebieden: 1) de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in aanmerking komen als speciale beschermingszone en de waterrijke gebieden van internationale betekenis overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;2) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening;d) door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief recreatiegebieden, waarbij de gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen per dag is of waarbij op piekmomenten minstens 1 000 personen aanwezig zijn;e) hoofdtransportwegen: 1) wegverkeer: de wegen behorende tot de categorieën 'hoofdwegen' en 'primaire wegen van categorie I' uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;2) spoorwegverkeer: de spoorwegen behorende tot de categorie 'hoofdspoorwegen voor het personenvervoer' uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;3) luchthavenverkeer in verband met het luchthaventerrein van Zaventem; f) externe gevarenbron: een element in de omgeving die de oorzaak kan vormen van een zwaar ongeval bij een Seveso-inrichting zoals pijpleidingen, windturbines, hoogspanningsleidingen, LPG-tankstations,... zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele gelegen zijn in de kustzone zal de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele havens omvatten zal de afdeling Maritieme Toegang (MOW) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele waterwegen omvatten, zullen de afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW) en voor zover ze de beheerder van de waterweg zijn, de EVA De Vlaamse Waterweg nv (MOW) of de afdeling Maritieme Toegang (MOW), geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma invloed kan hebben op de afwikkeling van het vliegverkeer van een regionale luchthaven zal de afdeling Algemeen Beleid (MOW) geraadpleegd worden; 2° inzake ruimtelijke ordening: - als het voorgenomen plan of programma uitvoering geeft aan een ruimtelijk structuurplan zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma mogelijke effecten kan hebben op de ruimtelijke ordening zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele bestemd zijn als industriegebied, bedrijventerrein of een ermee vergelijkbaar gebied, zullen de Entiteit Ruimtelijke Economie (EWI) én het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele bestemd zijn als ontginningsgebied of een ermee vergelijkbaar gebied, zullen de Entiteit Ruimtelijke Economie (EWI), en het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele het volgende omvatten recreatiegebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie of een ermee vergelijkbaar gebied, zal afhankelijk van de respectievelijke bevoegdheden Toerisme Vlaanderen of de IVA Sport Vlaanderen (CJSM) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van een woongebied, een woonuitbreidingsgebied, een woonreservegebied of een ermee vergelijkbaar gebied, zullen het IVA Wonen-Vlaanderen (OMG) en het Departement Omgeving (OMG) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma het kader kan vormen voor vergunningen van stadsontwikkelingsprojecten, zullen de afdeling Woonbeleid (OMG), het Departement Omgeving (OMG) en Team Vlaamse bouwmeester (KB) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma het kader kan vormen voor vergunningen voor verkeersinfrastructuren, zullen Team Vlaamse bouwmeester (KB) en het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele bestemd zijn als bestaande of aan te leggen autosnelweg, hoofdverkeersweg, primaire weg (categorie I of II), of aan deze infrastructuur verbonden reservatie- of erfdienstbaarheidsgebieden, zal de IVA Agentschap Wegen en Verkeer (MOW) of de provinciale afdelingen ervan geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele bestemd zijn als agrarisch gebied of een ermee vergelijkbaar gebied, zullen de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (LV) of de provinciale afdelingen ervan en de EVA Vlaamse Landmaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele gelegen zijn binnen een voorgenomen of reeds uitgevoerd landinrichtingsproject of ruilverkaveling, zullen de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (LV) of de provinciale afdelingen ervan en de EVA Vlaamse Landmaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele gelegen zijn binnen een voorgenomen of reeds uitgevoerd natuurinrichtingsproject, zal het Agentschap voor Natuur en Bos (OMG) geraadpleegd worden; 3° op de fauna, de flora en de biodiversiteit: - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele gelegen zijn in: a) speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;b) een gebied aangeduid overeenkomstig de Conventie van Ramsar inzake watergebieden van internationale betekenis;c) natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en ermee vergelijkbaar gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening;d) bosgebieden, parkgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde en ermee vergelijkbaar gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening;e) het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;f) natuurverwevingsgebieden zal het Agentschap voor Natuur en Bos (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, een beboste oppervlakte omvatten zal het Agentschap voor Natuur en Bos (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele gelegen zijn in beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied zoals aangegeven ter uitvoering van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen, zullen de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW) en het Agentschap voor Natuur en Bos (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele gelegen zijn in de kustzone, zullen de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW) en het Agentschap voor Natuur en Bos (OMG) geraadpleegd worden; 4° op de energie- en grondstoffenvoorraden: - als het voorgenomen plan of programma de productie kan inhouden van hernieuwbare energievormen, zal de IVA Vlaams Energieagentschap (OMG) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van een industriegebied, een bedrijventerrein of een ermee vergelijkbaar gebied, of de realisatie of wijziging van stadsontwikkelingsprojecten of themaparken, zal de IVA Vlaams Energieagentschap (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele bestemd zijn als ontginningsgebied of een ermee vergelijkbaar gebied, zullen het Departement Omgeving, de IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OMG) en de Entiteit Ruimtelijke Economie (EWI) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van een ontginningsgebied of een ermee vergelijkbaar gebied zullen het Departement Omgeving, de IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OMG) en de IVA Vlaamse Milieumaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma het opsporen of het winnen van aardwarmte of van koolwaterstoffen in de diepe ondergrond als doelstelling heeft, zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; 5° op of in de bodem: - als er op de gronden gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, bedrijven of activiteiten gevestigd zijn, die onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht klasse I en waarvoor de IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij adviesbevoegdheid heeft, zal de IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele opgenomen zijn in het register van verontreinigde gronden, zal de IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma gelegen is in een erosiegevoelig gebied zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma de bodem of ondergrond kan verontreinigen of aantasten zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele bestemd zijn als ontginningsgebied of een ermee vergelijkbaar gebied, zullen het Departement Omgeving én de Entiteit Ruimtelijke Economie (EWI) geraadpleegd worden; 6° op het water: - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele het volgende omvatten: a) waterwingebieden en bijbehorende beschermingszones type I, II en III, afgebakend volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones;b) onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie;c) gebieden gelegen binnen een bekkenbeheersplan;d) oppervlaktewater voor oppervlaktewaterwinning bestemd voor drinkwaterproduktie zal de IVA Vlaamse Milieumaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele overstromingsgebieden omvatten, zullen de IVA Vlaamse Milieumaatschappij (LNE), de EVA De Vlaamse Waterweg nv (MOW), de afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW) én de afdeling Algemeen Beleid (MOW) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele waterwegen of de aan deze infrastructuur verbonden reservatie- of erfdienstbaarheidsgebieden omvatten, zullen de afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW) en, voor zover ze de beheerder van de waterweg zijn, de EVA De Vlaamse Waterweg nv (MOW) of de afdeling Maritieme Toegang (MOW) geraadpleegd worden; - als de gronden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, geheel of ten dele havens omvatten, zullen de autonome havenbedrijven, de afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW) én de afdeling Algemeen Beleid (MOW) geraadpleegd worden; - als het plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van een jachthaven, zullen de EVA De Vlaamse Waterweg nv (MOW), de afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW), de afdeling Maritieme Toegang (MOW), de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW) én het Agentschap voor Natuur en Bos (LNE), geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van verkeersinfrastructuren zal de IVA Vlaamse Milieumaatschappij (OMG) geraadpleegd worden; 7° op de atmosfeer en de klimatologische factoren: - als er al gekende knelpunten inzake luchtkwaliteit zijn binnen de gebieden, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan, zullen de afdeling meetnetten van de IVA Vlaamse Milieumaatschappij (OMG) én het Departement Omgeving (OMG) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie van een industriegebied, een bedrijventerrein of een ermee vergelijkbaar gebied zal het Departement Omgeving worden geraadpleegd; - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van verkeersinfrastructuren zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma wijzigingen inzake verkeersgeneratie kan veroorzaken met een eventuele impact op de luchtkwaliteit, zullen de afdeling meetnetten van de IVA Vlaamse Milieumaatschappij (OMG) en het Departement Omgeving geraadpleegd worden; 8° inzake het geluid en het licht: - als het voorgenomen plan of programma geluids- of lichthinder kan veroorzaken zal het Departement Omgeving geraadpleegd worden;9° op het landschap, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed: - als de gronden of de erop aanwezige constructies, gelegen binnen het voorgenomen plan of programma of binnen het studiegebied ervan: a) geheel of ten dele zijn beschermd als monument;b) geheel of ten dele beschermd zijn als cultuurhistorisch landschap, dorps- of stadsgezicht; c) ...; d) ...; e) ...; f) geheel of ten dele beschermd zijn als archeologische site;g) deel uitmaken van een volgens een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld erfgoedlandschap zullen de provinciale afdelingen van het agentschap Onroerend Erfgoed (OMG) geraadpleegd worden;10° op de mobiliteit: - als het voorgenomen plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van verkeersinfrastructuren, zullen de IVA Agentschap Wegen en Verkeer (MOW) of de provinciale afdelingen ervan, en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma een verkeersgenererende werking van pieken van 1 000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur kan veroorzaken zullen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) én de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn geraadpleegd worden; - als het voorgenomen plan of programma een gebied omvat waarin zich minstens 1 000 bestaande of geplande woongelegenheden bevinden, zal de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn geraadpleegd worden. - als het plan of programma als doelstelling heeft de realisatie of wijziging van een jachthaven, zullen de EVA De Vlaamse Waterweg nv (MOW), de afdeling Haven- en Waterbeleid (MOW), de afdeling Maritieme Toegang (MOW), de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MOW) én het Agentschap voor Natuur en Bos (OMG) geraadpleegd worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^