Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 juli 1998
gepubliceerd op 16 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot voorlopige verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 1998 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998036100
pub.
16/10/1998
prom.
24/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot voorlopige verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 1998 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, inzonderheid op artikel 6 tot en met 9;

Gelet op het decreet van 19 december 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds;

Overwegende dat zes gemeenten, meer bepaald Aartselaar, Beveren, Knokke-Heist, Koksijde, Sint-Martens-Latem en Zwijndrecht beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 9 van het decreet van 14 mei 1996; dat die gemeenten slechts 90 % krijgen van het trekkingsrecht van 1997 dat reeds verminderd werd met 10 %; dat zij voor 1998 bijgevolg 81 % bekomen van het gewaarborgd trekkingsrecht van 1996;

Overwegende dat het vastleggingskrediet 6 388,8 miljoen frank bedraagt; dat 82,1 miljoen frank voorafgenomen wordt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie; dat de niet-vastgelegde kredieten uit de begroting van 1997 van het programma 53.2, basisallocaties 12.03, 33.10 en 43.10 respectievelijk 5 921 670 frank, 116 500 frank en 410 000 frank, worden bijgevoegd ter uitvoering van artikel 5, tweede lid van het decreet; dat bijgevolg 6 313 148 170 frank verdeeld wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat de lokale besturen dringend op de hoogte moeten worden gesteld van de trekkingsrechten waarover zij kunnen beschikken voor het jaar 1998, met het oog op het eventueel afsluiten van addenda op de beleidsovereenkomsten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting en de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 1998 worden voorlopig onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld zoals vermeld in de tabel, als bijlage gevoegd bij dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^