Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 juni 2016
gepubliceerd op 12 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2016036144
pub.
12/08/2016
prom.
24/06/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036144

VLAAMSE OVERHEID


24 JUNI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 20;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzijgd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten, artikel 8, 12° en artikel 19/1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten en artikel 23, tweede lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 maart 2016;

Gelet op advies 59.233/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, opgericht bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;2° besluit van 4 februari 2011: het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap;3° besluit van 27 november 2015: het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget;4° budgethouders: de personen met een handicap die gebruik maken van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning of hun wettelijke vertegenwoordigers;5° voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11° van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;6° zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning aanbiedt aan een budgethouder.

Art. 2.Elke zorgaanbieder die voor het verstrekken van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning personeel tewerkstelt, moet over een vergunning beschikken, tenzij niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning wordt verleend op basis van een van de volgende overeenkomsten: 1° een overeenkomst met een organisatie of een dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning en die zorg en ondersteuning organiseert voor maximum vijftien personen met een handicap die deze ondersteuning vergoeden met een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als vermeld in hoofdstuk 5 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;2° een van de volgende overeenkomsten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een één op één relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren: a) een arbeidsovereenkomst met inbegrip van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten als vermeld in de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;b) een overeenkomst met een erkend uitzendbureau over het voorzien in zorg en ondersteuning;c) een overeenkomst met een onderneming die door het bevoegde gewest is erkend als een dienstenchequeonderneming over het verlenen van ondersteuning;d) een inschrijving bij een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap met het oog op het gebruik van PWA-cheques;e) een overeenkomst met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over het vervoer van de budgethouder;f) een overeenkomst met een organisatie die vrijwilligers ter beschikking steltver het verlenen van zorg en ondersteuning;g) een overeenkomst over hoogdrempelige individuele bijstand met een bijstandsorganisatie;h) een overeenkomst met een natuurlijke persoon of rechtspersoon over het verlenen van individuele ondersteuningsfuncties als vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit van 27 november 2015;i) een overeenkomst die afgesloten wordt met een familielid dat tot de tweede graad verwant is of met een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder;j) een overeenkomst met een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning.3° een overeenkomst met een rechtspersoon die zorg en ondersteuning organiseert voor maximum vijftien personen met een handicap en waarbij minimaal de helft van de leden van de organen van de rechtspersoon, vermeld in het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wetboek van vennootschappen prom. 07/05/1999 pub. 29/08/2012 numac 2012000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen sluiten of in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, familie tot de tweede graad zijn van de personen met een handicap die worden ondersteund. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan vaststellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden groene zorg initiatieven die zich registeren bij het agentschap, dagondersteuning als vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget sluiten over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget, kunnen verlenen aan verschillende personen met een handicap zonder vergunning. HOOFDSTUK 2. - Vergunningsnormen Afdeling 1. - Vergunningsvoorwaarden

Art. 3.De zorgaanbieder kan een vergunning bekomen als hij voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° opgericht zijn als een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is hun leden een vermogensvoordeel te bezorgen of als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk of door een ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;2° in de statuten moet het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap als doelstelling opgenomen zijn;3° een ondernemingsplan voorleggen dat minstens volgende elementen bevat: a) de missie visie en waarden van de vergunde zorgaanbieder conform het kwaliteitshandboek, bepaald in artikel 46 van het besluit van 4 februari 2011;b) een beschrijving van de zorgvragen waarop de vergunde zorgaanbieder een antwoord wil bieden;c) een beschrijving van de competenties en de activiteiten die nodig zijn om het antwoord, vermeld in b), te bieden;d) een beschrijving van de organisatie van het ondersteuningsaanbod, dat de bevordering van de kwaliteit van bestaan van de budgethouder als doel heeft en een beschrijving van de manier waarop de kwaliteit van bestaan van de budgethouder bevorderd zal worden;e) een raming van het potentiele aantal budgethouders met de zorgvragen, bepaald in b);f) een analyse van de sterke en zwakke punten van de vergunde zorgaanbieder en een inschatting van de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen;g) een financieel plan; 4° de collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's van het paritair comité 319.01 of van het sectoraal akkoord indien het een openbaar bestuur betreft, zijn van toepassing op de tewerkstelling van personeel; 5° indien de organisatie is ingebed in een grotere organisatie, moet ze kunnen optreden als een autonome entiteit en afzonderlijk verantwoording afleggen aan het agentschap. Afdeling 2. - Vergunningsvoorschriften

Art. 4.Het besluit van 4 februari 2011 is van toepassing op de vergunde zorgaanbieders.

Art. 5.Een vergunde zorgaanbieder biedt de ondersteuningsfuncties aan zoals omschreven in artikel 1 van het besluit van 27 november 2015 en mag geen rol als bijstandsorganisatie opnemen zoals vermeld in hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan bepalen dat een vergunde zorgaanbieder over relevante topics cijfermatig of inhoudelijk moet rapporteren. HOOFDSTUK 3. - Procedure voor aanvragen en verlenen van de vergunning

Art. 7.Om een vergunning te bekomen dient de zorgaanbieder minstens zes maanden voor de gewenste aanvangsdatum een aanvraag in bij het agentschap.

De aanvraag bevat, op straffe van nietigheid, alle documentatie om aan te tonen dat de organisatie voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 2.

Art. 8.Het agentschap onderzoekt de aanvraag en kan, indien nodig, bijkomende inlichtingen vragen of inwinnen.

De beslissing tot vergunning of weigering van de vergunning wordt genomen binnen de zes maanden volgend op de datum van het indienen van een geldige aanvraag.

Bij weigering van de vergunning wordt de beslissing met redenen omkleed.

De beslissing tot vergunning of weigering van vergunning wordt meegedeeld aan de aanvrager vóór het einde van de maand die volgt op de maand van de beslissing.

Tegen een beslissing tot weigering van de vergunning kan beroep worden aangetekend conform de bepalingen van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Art. 9.De vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De beslissing tot vergunning vermeldt de aanvangsdatum van de vergunning.

In afwijking van het eerste lid wordt aan zorgaanbieders die op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog niet door het agentschap erkend waren als flexibel aanbodcentrum voor meerderjarige personen met een handicap, multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap of thuisbegeleidingsdienst, of aan zorgaanbieders die vergund zijn en niet voldoen aan de vergunningsvoorschriften, een vergunning voor een periode van maximum drie jaar verleend.

Art. 10.De vergunde zorgaanbieder met een vergunning van bepaalde duur dient, uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunningsperiode, bij het agentschap een aanvraag tot verlenging in.

Hij krijgt een vergunning van onbepaalde duur toegekend, tenzij hij niet aan de vergunningsnormen voldoet.

Art. 11.De vergunde zorgaanbieder waarop geen enkele budgethouder gedurende meer dan drie jaar een beroep heeft gedaan voor de inzet van zijn persoonsvolgend budget, verliest van ambtswege zijn vergunning. HOOFDSTUK 4. - Toezicht, evaluatie en sancties

Art. 12.De afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijzig sluiten betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, controleert ter plaatse of de vergunningsnormen, vermeld in hoofdstuk 2 van dit besluit, worden nageleefd.

De afdeling Zorginspectie voert het toezicht en evaluatie uit zoals bepaald in hoofdstuk 11 van het besluit van 4 februari 2011.

Art. 13.Artikel 55 tot en met artikel 59 van het besluit van 4 februari 2011 zijn van toepassing op de vergunde zorgaanbieders.

Art. 14.Als een ernstige overtreding van de vergunningsnormen een duidelijk gevaar betekent voor de fysieke of psychishe gezondheid van de budgethouder, dan kan de vergunning door het agentschap worden geschorst of ingetrokken. HOOFDSTUK 5. - Overgangs- en wijzigingsbepalingen

Art. 15.Aan de volgende organisaties wordt van rechtswege een vergunning toegekend: 1° de voorzieningen erkend als multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap met toepassing van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap;2° de voorzieningen erkend als flexibel aanbodcentrum voor meerderjarige personen met een handicap met toepassing van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap;3° de thuisbegeleidingsdiensten, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 17.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juni 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^