Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 november 1998
gepubliceerd op 05 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035081
pub.
05/02/1999
prom.
24/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten die de opdrachten van de onderwijsinspectie bepalen, inzonderheid op artikel 4 en 5;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 56 en 57;

Gelet op de adviezen van de onderwijsinspectie, gegeven op 23, 24, 25, 28 en 30 september 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 mei 1998;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 2 juni 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het gewoon en het buitengewoon lager onderwijs, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;2° Minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;3° leerling : leerling die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 20 van het decreet, behoudens de afwijking zoals voorzien in de artikelen 23 en 24;

Art. 3.Om in toepassing van artikel 54 van het decreet de onderwijsinspectie toe te laten te oordelen over de gelijkwaardigheid van de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan, zendt de directeur voor de leerlingen die in aanmerking komen vóór 1 juni een verantwoordingsdossier naar de inspecteur-coördinator. Dit dossier bevat minimaal een schriftelijke aanvraag, de lijst van de betrokken leerlingen en de gevolgde handelingsplannen. De aanvraag kan betrekking hebben op een groep leerlingen indien zij hetzelfde handelingsplan volgden. Vóór 20 juni brengt de onderwijsinspectie de directeur op de hoogte van haar beslissing.

Art. 4.§ 1. Met het oog op de uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs maakt de directie elk schooljaar uiterlijk op 20 juni een volledige lijst op van de leerlingen die het lager onderwijs zullen voltooien op het einde van het lopende schooljaar. § 2. Er wordt daarnaast één dossier per leerling aangelegd, met : a) de voornamen, de familienaam, de geboorteplaats en de geboortedatum;b) het adres van de leerling en dat van de ouders;c) de synthese van de schoolrapporten en/of evaluaties in het lopende en het voorafgaande schooljaar;d) de schriftelijke weergave van de beoordeling van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden gegeven heeft aan de leerling.

Art. 5.§ 1. Na 20 juni en vóór het einde van het schooljaar beslist de klassenraad op grond van alle documenten in het dossier over de toekenning van het getuigschrift van basisonderwijs. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemming beslist de voorzitter van de klassenraad.

De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd. Elk lid van de klassenraad is hierover tot geheimhouding verplicht. § 2. De notulen van de beraadslaging van de klassenraad worden opgenomen in een speciaal register dat gedurende ten minste vijftien jaar op school aanwezig moet zijn en door de onderwijsinspectie kan worden gecontroleerd.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door alle leden van de klassenraad. § 3. Op de lijst vermeld in artikel 4 § 1 wordt naast de naam van elke leerling vermeld of het getuigschrift basisonderwijs al dan niet werd uitgereikt.

Art. 6.Op basis van artikel 56 van het decreet worden volgende scholen aangeduid om als examencommissie op te treden voor leerplichtigen die lager onderwijs volgen via huisonderwijs of in een niet-erkende school en voor iedereen die tenminste 11 jaar is, hierna deelnemer genoemd, : - basisschool van het gemeenschapsonderwijs, Pijlstraat 2 te 2060 Antwerpen; - gesubsidieerde vrije basisschool, Sint-Willibrordusstraat 39 te 2060 Antwerpen; - basisschool van het gemeenschapsonderwijs, Vanderbemptlaan 14 te 3001 Heverlee; - gesubsidieerde vrije basisschool, Bosstraat 18, te 3012 Wilsele; - stedelijke basisschool, Joris van Oostenrijkstraat 55, te 3511 Hasselt; - gesubsidieerde vrije lagere school, Kiewitstraat 101, te 3500 Hasselt; - stedelijke lagere school, Neermeerskaai 2, te 9000 Gent; - gesubsidieerde vrije basisschool, Sint-Jozefstraat 5, te 9041 Oostakker; - gemeentelijke basisschool, Dikmuidse Heerweg 159, te 8200 Sint-Andries; - gesubsidieerde vrije basisschool, Doornstraat 3, te 8200 Sint-Andries.

Art. 7.De in artikel 6 bedoelde scholen engageren zich om via examens na te gaan of de deelnemer het getuigschrift basisonderwijs kan bekomen; de organiserende school staat tijdens de examenperiode in voor het toezicht op de deelnemers van het examen en reikt een getuigschrift basisonderwijs uit aan de geslaagden.

Art. 8.Het departement laat elk schooljaar vóór 15 mei een mededeling van het examen verschijnen, met de vermelding van de twee schooladressen per provincie, in het Belgisch Staatsblad en in tenminste twee kranten.

Art. 9.De deelnemer zelf of in voorkomend geval de ouder, deelt uiterlijk op 1 juni bij aangetekend schrijven aan de schooldirectie van de gekozen school mee dat hij of zij, in voorkomend geval dat zijn/haar kind wenst deel te nemen aan het examen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs.

Art. 10.De inspecteur-coördinator van de provincie of zijn afgevaardigde houdt toezicht op het verloop en de correctheid van het examen en stelt daarover een rapport op dat vóór eind juni van het lopende schooljaar aan de inspecteur-generaal wordt gezonden.

Art. 11.Het getuigschrift basisonderwijs dat aan de deelnemer wordt uitgereikt, wordt mede-ondertekend door de inspecteur-coördinator en afgeleverd vóór 30 juni. Er wordt jaarlijks een alfabetische lijst van deelnemers opgesteld met erop de vermelding "geslaagd" of "niet geslaagd". Deze lijst wordt bewaard in het archief van de inspecteur-generaal.

Art. 12.De schoolbesturen van de in artikel 6 bedoelde scholen ontvangen jaarlijks vanwege het departement een vergoeding van 5.000 Fr in het jaar dat zij fungeren als examencommissie.

Art. 13.Het getuigschrift van basisonderwijs wordt opgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 14.Het koninklijk besluit van 15 juni 1984 tot vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs, met uitzondering van artikel 3, wordt opgeheven.

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998, met uitzondering van artikelen 8 tot en met 14, die in werking treden met ingang van 1 mei 1998.

Art. 16.De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 november 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, E. BALDEWIJNS

Bijlage 1 KONINKRIJK BELGIE - MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP D E P A R T E M E N T O N D E R W I J S Getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt krachtens de artikelen 53 en 54 van het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Ondergetekende (voornaam en familienaam in blokletters) voorzitter van het schoolbestuur (volledige naam en adres van de administratieve vestigingsplaats van de school) gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (1) gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (1) erkend door de Vlaamse Gemeenschap (1) bevestigt hiermee dat (voornaam en familienaam van de leerling in blokletters) geboren te (geboorteplaats) . . . . . op (geboortedatum, waarvan de maand voluit geschreven) . . . . . - aan onze lagere school in voldoende mate de doelen van het leerplan heeft bereikt (1) - aan onze lagere school de leerdoelen van een handelingsplan heeft bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. (1) Als bewijs wordt hem/haar op de laatste dag van het schooljaar........-........ (twee opeenvolgende jaartallen van telkens vier cijfers) dit getuigschrift afgegeven.

Handtekening van de voorzitter en de Handtekening van de voorzitter, leden van de klassenraad : (2) van het schoolbestuur : Schoolstempel Handtekening van de houd(st)er : Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Brussel, 24 november 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, E. BALDEWIJNS _______ Nota's (1) Schrappen wat niet van toepassing is.(2) Ten minste de helft van het aantal leden van de commissie. Bijlage 2 KONINKRIJK BELGI|$$|ADE - MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP D E P A R T E M E N T O N D E R W I J S Getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt krachtens het artikel 56 van het decreet basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Ondergetekende (voornaam en familienaam in blokletters) voorzitter van het schoolbestuur (volledige naam en adres van de administratieve vestigingsplaats van de school) gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (1) gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (1) erkend door de Vlaamse Gemeenschap (1) bevestigt hiermee dat (voornaam en familienaam van de leerling in blokletters) geboren te (geboorteplaats) . . . . . op (geboortedatum, waarvan de maand voluit geschreven) . . . . . aan onze school, die fungeert als examencommissie, geslaagd is voor de examens tot het behalen van het getuigschrift basisonderwijs.

Als bewijs wordt hem/haar op de laatste dag van het schooljaar........-........ (twee opeenvolgende jaartallen van telkens vier cijfers) dit getuigschrift afgegeven.

Handtekening van de voorzitter en de Handtekening van de voorzitter, leden van de examencommissie : (2) van het schoolbestuur : Schoolstempel Handtekening van de houd(st)er : Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

Brussel, 24 november 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, E. BALDEWIJNS _______ Nota's (1) Schrappen wat niet van toepassing is. (2) Ten minste de helft van het aantal leden van de commissie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^