Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 oktober 2003
gepubliceerd op 18 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035683
pub.
18/05/2004
prom.
24/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiering van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op de artikel 55 en 59 (lid 2);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiering van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 29 april 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, gegeven op 13 oktober 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld uitvoering gegeven moet worden aan de herschikking in de begroting inzake de bevordering van de werkgelegenheid van personen met een handicap, en dat de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap erkende voorzieningen hierover zo vlug mogelijk ingelicht moeten worden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000036016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiering van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden « en die via de arbeidstrajectbegeleiding naar het project verwezen wordt » geschrapt;2° 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° de voorziening : de organisatie die instaat voor de tewerkstelling en/of begeleiding naar tewerkstelling van personen met een handicap »;3° in 4° wordt het woord « arbeidstrajectbegeleiding » vervangen door de woorden « arbeidsgerichte begeleiding ».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden volgende de wijzigingen aangebracht : 1° in 2° worden de woorden « zoals vertaald in zwaartepunt 1 : inzetbaarheid, in het bijzonder van personen met een handicap » geschrapt;2° aan 2° wordt de zin « Projectaanvragen voor ESF3, zwaartepunten 1 & 2 krijgen prioriteit » toegevoegd;3° in 3° wordt het woord « subsidieerbaar » vervangen door het woord « gesubsidieerd »;4° in 4° worden de woorden « , voorzover het de zwaartepunten 1 & 2 betreft, » ingevoegd tussen de woorden « handicap » en « afgestemd »;5° in 5° worden de woorden « zwaartepunt 1 » en « en die eveneens kadert in zwaartepunt 1 » geschrapt;6° het 6° wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 4, § 1, 4° van hetzelfde besluit worden de woorden « Voorzover het de zwaartepunten 1 & 2 betreft, » ingevoegd vóór de woorden « een geschreven samenwerkingsovereenkomst tussen de voorziening en de arbeidstrajectbegeleidingsdienst zoals bedoeld in artikel 1, 3° ».

Art. 4.Aan artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd : « Projecten die een verlenging zijn van een reeds gesubsidieerd project, zullen gesaldeerd worden op basis van de gepresteerde cursistenuren in verhouding tot de cursistenuren zoals begroot. Voor nieuwe projecten kan de deskundigencommissie in het eerste jaar rekening houden met een opstartfase. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 oktober 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^