Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 21 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de benaming van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie

bron
vlaamse overheid
numac
2010205269
pub.
21/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de benaming van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997 en 10 juli 2008;

Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18 december 1991, gewijzigd bij de decreten van 23 februari 1994, 15 juli 1997, 14 juli 1998 en 13 juli 2007, en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 16 maart 1999, 17 maart 2006, 2 juni 2006, 23 juni 2006, 13 maart 2009 en 12 februari 2010;

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, gewijzigd bij de decreten van 28 april 2006 en 10 juli 2008;

Gelet op het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2009;

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999, 6 juli 2001, 25 november 2005 en 20 maart 2009;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, artikel 7;

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 18 juli 2008 en 20 maart 2009;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 18 juli 2008, 13 maart 2009 en 20 maart 2009;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006, 22 december 2006 en 20 maart 2009;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2007 en 20 maart 2009;

Gelet op het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie;

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning;

Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening, artikel 5, eerste en tweede lid;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, en rusthuizen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot regeling van de subsidiëring van de activiteiten inzake opvoedingsondersteuning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2002 betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 betreffende de trefgroepen adoptie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 houdende de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van de zelfstandige kinderopvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009 en van 6 en 7 juli 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 houdende subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang en van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in het kader van het generatiepact;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 september 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie". HOOFDSTUK 2. - Diverse wijzigingsbepalingen

Art. 3.In bijlage A bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 april 1991, 13 januari 2006 en 12 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5.1, vierde alinea, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie"; 2° in punt 5.2, derde alinea, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie"; 3° in punt 6.4 worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 4.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 5.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 6.In artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 7.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 8.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 9.In artikel 1, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, en rusthuizen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 10.In artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 11.In artikel 27, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007, worden de woorden "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 12.In artikel 10, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 13.In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 14.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot regeling van de subsidiëring van de activiteiten inzake opvoedingsondersteuning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 15.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 16.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 17.In artikel 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 18.In artikel 32, § 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2002 betreffende adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 19.In artikel 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 20.In artikel 13, derde lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 21.In artikel 1, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 22.Artikel 23, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° Zorginspectie.".

Art. 23.In artikel 8, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 24.In artikel 25, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 25.In artikel 67, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006, worden de woorden "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 26.In artikel 3, 4°, en artikel 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 27.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 28.In artikel 12, § 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008, worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 29.In artikel 28, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 30.In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 betreffende de trefgroepen adoptie worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 31.In artikel 41, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 32.In artikel 11 en 15, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 33.In artikel 30, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 34.In artikel 35, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 35.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 36.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 37.In artikel 10 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 38.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 houdende de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van de zelfstandige kinderopvangvoorzieningen worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 39.In artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 40.In artikel 32, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 41.In artikel 34, 5°, artikel 44, 5°, en artikel 68 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 42.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 43.In artikel 21, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst worden het woord "Inspectie" en de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 44.In artikel 13, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht worden de woorden "Inspectie, Welzijn en Volksgezondheid" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 45.In artikel 26, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 46.Artikel 3, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010, wordt punt c) vervangen door wat volgt : "c) Zorginspectie;".

Art. 47.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 48.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" vervangen door het woord "Zorginspectie".

Art. 49.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 houdende subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang en van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in het kader van het generatiepact worden de woorden "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" telkens vervangen door het woord "Zorginspectie". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 50.Dit besluit treedt in werking op 21 september 2010.

Art. 51.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^