Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 februari 2000
gepubliceerd op 15 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035367
pub.
15/04/2000
prom.
25/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot verlenging van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest, inzonderheid op artikel 2, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 2 februari 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij het besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 1999 tot verlenging van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest de geldigheidsduur van het programma werd verlengd tot 31 december 1999;

Overwegende dat het onontbeerlijk is onmiddellijk de gepaste maatregelen te treffen, die het mogelijk maken protocollen af te sluiten waardoor de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector kan worden gehandhaafd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De geldigheidsduur van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest wordt verlengd tot 31 december 2000.

De Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid kan bij ministerieel besluit deze geldigheidsduur inkorten.

Art. 2.In toepassing van artikel 7, § 1, 1° van het decreet houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest van 12 juli 1990, wordt de vereiste werkloosheidsduur tot één dag teruggebracht voor alle kwalifikaties met uitzondering van administratief- en onderhoudspersoneel.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor de Tewerkstellingsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^