Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 februari 2000
gepubliceerd op 19 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035433
pub.
19/05/2000
prom.
25/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, 3° gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 25 februari 2000;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om zonder uitstel het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard op te heffen aangezien het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1999 betreffende de toekenning van subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer toelaat onder bepaalde voorwaarden subsidies ter instandhouding van het ras "Belgisch Trekpaard" toe te kennen zodat dubbele subsidiëring onmogelijk wordt;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de toekenning van een premie voor de inschrijving van een merrieveulen of van een veulen in het stamboek van het Belgisch trekpaard wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu, Mevr. V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^