Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 februari 2000
gepubliceerd op 03 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035492
pub.
03/06/2000
prom.
25/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend en noodzakelijk is de regelgeving van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen aan te passen zodat tijdig invulling gegeven kan worden aan een gestructureerd en gesystematiseerd kwaliteitsbeleid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 20/06/1998 numac 1998035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages en het beheer van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken sluiten tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° 8° wordt vervangen door wat volgt : « 8° voldoen aan de bepalingen van het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen »;2° 10° wordt vervangen door wat volgt : « 10° overeenkomstig artikel 4, 8° bezorgt het centrum voor ontwikkelingsstoornissen hiertoe het kwaliteitshandboek aan de administratie voor 1 januari 2003.» 3° aan dit artikel worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « De Vlaamse minister bepaalt de minimale kwaliteitseisen en de minimale vereisten waaraan het kwaliteitshandboek en het kwaliteitssysteem moeten voldoen.» « Vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin het kwaliteitshandboek werd ingeleverd, en voor de eerste keer in het jaar 2004, bezorgt het centrum voor ontwikkelingsstoornissen jaarlijks voor 1 april de volgende documenten aan de administratie : 1° de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar;2° eventuele wijzigingen aan het kwaliteitshandboek.»

Art. 2.In artikel 7, van hetzelfde besluit wordt 5° vervangen door wat volgt : « 5° het kwaliteitshandboek, voor iedere aanvraag die na 1 januari 2003 wordt ingediend; »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^