Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 februari 2011
gepubliceerd op 11 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen

bron
vlaamse overheid
numac
2011035277
pub.
11/04/2011
prom.
25/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », artikel 5, § 1, 3°, en artikel 5, § 2;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 4, 13°, artikel 48, tweede en derde lid, artikel 57, eerste lid, artikel 60, tweede en derde lid, artikel 70, artikel 73, eerste lid, en artikel 87;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 december 2010;

Gelet op advies 49.103/3 van de Raad van State, gegeven op 18 januari 2011, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 2, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, worden de woorden « , met uitzondering van de diensten voor thuisverpleging » toegevoegd.

Art. 2.In artikel 4, tweede lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige wordt het woord « gezinszorg » telkens vervangen door de woorden « gezinszorg en aanvullende thuiszorg ».

Art. 3.In artikel 7, tweede lid, 1°, artikel 12, tweede lid, 1°, en artikel 18, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt het woord « beheersinstantie » telkens vervangen door het woord « initiatiefnemer ».

Art. 4.Aan artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden een derde, een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « In afwijking van het eerste lid, 2°, b), moet een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vanaf de ingangsdatum van zijn erkenning voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met de persoonlijke bijdrage die aangerekend moet worden aan de gebruiker, vermeld in artikel 4, A, 9° en 10°, van bijlage I. In afwijking van het eerste lid, 2°, b), moet een dienst voor logistieke hulp vanaf de ingangsdatum van zijn erkenning voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met de persoonlijke bijdrage die aangerekend moet worden aan de gebruiker, vermeld in artikel 3, A, 6°, van bijlage II. In afwijking van het eerste lid, 2°, b), moet een dienst voor oppashulp vanaf de ingangsdatum van zijn erkenning voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met de onkostenvergoeding die aangerekend moet worden aan de gebruiker, vermeld in artikel 5, A, 5°, van bijlage III. »

Art. 5.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « De thuiszorgvoorziening » en de woorden « of de vereniging » de woorden «, met uitzondering van de dienst voor thuisverpleging, » ingevoegd.

Art. 6.In artikel 4, B, 2°, a), van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt punt 2) vervangen door wat volgt: « 2) een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste leerjaar van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs of van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) van de opleiding verpleegkunde; ».

Art. 7.Aan artikel 4, B, 2°, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt een punt g) toegevoegd, dat luidt als volgt: « g) een attest waaruit blijkt dat de persoon door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geregistreerd is als zorgkundige op basis van de overgangsmaatregelen, vermeld in artikel 3, § 1 of § 2, of artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige; »

Art. 8.In artikel 4, C, 14°, van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt het woord « kwaliteitsjaarverslag » vervangen door de woorden « jaarverslag, vermeld in artikel 7, §2, van dit besluit ».

Art. 9.In artikel 14, § 3, derde lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden « De bedragen, vermeld in paragraaf 1, zijn gekoppeld » worden vervangen door de woorden « Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, is gekoppeld »;2° de woorden « De bedragen worden gekoppeld » worden vervangen door de woorden « Het bedrag wordt gekoppeld ».

Art. 10.In artikel 16, § 3, derde lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de woorden « De bedragen, vermeld in paragraaf 1, worden geïndexeerd » vervangen door de woorden « Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd ».

Art. 11.In artikel 21, tweede lid, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden tussen de woorden « In het » en de woorden « jaar dat volgt » de woorden « eerste en tweede » ingevoegd.

Art. 12.In artikel 32, § 2, van bijlage I bij hetzelfde besluit worden de woorden « , met uitzondering van de verplaatsingen in het kader van het verrichten van boodschappen voor de gebruiker » opgeheven.

Art. 13.Artikel 40 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: «

Art. 40.In afwijking van artikel 38 moeten de voorzieningen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend en gesubsidieerd zijn als diensten voor gezinszorg, uiterlijk op 1 januari 2013 voldoen aan de bepalingen van artikel 4, A, 10°. »

Art. 14.In artikel 44 van bijlage I bij hetzelfde besluit wordt de datum « 31 december 2010 » vervangen door de datum « 31 december 2012 ».

Art. 15.In artikel 3, C, 14°, van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt het woord « kwaliteitsjaarverslag » vervangen door de woorden « jaarverslag, vermeld in artikel 7, § 2, van dit besluit ».

Art. 16.Aan artikel 15 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: « In afwijking van het eerste lid moeten die erkende diensten voor logistieke hulp uiterlijk op 1 januari 2013 voldoen aan de bepalingen van artikel 3, A, 6°. ».

Art. 17.In artikel 16 van bijlage II bij hetzelfde besluit wordt de datum « 1 januari 2014 » vervangen door de datum « 1 januari 2013 ».

Art. 18.In bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 oktober 2001, 10 februari 2003, 29 juni 2007, 8 december 2009 en 6 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in hoofdstuk IV worden de woorden « een invaliditeitspercentage heeft (hebben) van minstens 65 % » telkens vervangen door de woorden « een invaliditeitspercentage heeft (hebben) van minstens 65 % of een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten »;2° in hoofdstuk IV worden de woorden « een arbeidsongeschiktheid van minstens 65 % » vervangen door de woorden « een arbeidsongeschiktheid van minstens 65 %, een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder, of de kinderen die minstens 4 punten behalen in pijler 1 (lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening) »;3° in hoofdstuk VII, d, worden de woorden « van ten minste 65 % » vervangen door de woorden « van minstens 65 %, een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder, of kinderen die minstens 4 punten behalen in pijler 1 (lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening) ».

Art. 19.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 4 in werking op 1 januari 2013, en treden artikel 6 en 7 in werking op 1 maart 2011.

In afwijking van het eerste lid heeft artikel 18 uitwerking met ingang van 1 juni 2010.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^