Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 juni 2004
gepubliceerd op 09 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036050
pub.
09/07/2004
prom.
25/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden, inzonderheid op artikel 15 tot en met 17;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden;

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, gegeven op 20 april 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 maart 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 29 april 2004;

Gelet op het advies 37.192/3 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De commissie is samengesteld uit zeven leden onder wie een voorzitter en een ondervoorzitter.

De voorzitter en de ondervoorzitter zijn houder van het diploma licentiaat of doctor in de rechten en hebben nuttige, aantoonbare juridische ervaring opgedaan.

De overige leden hebben ervaring in culturele en administratieve aangelegenheden. § 2. De voorzitter, de ondervoorzitter en de overige leden worden door de minister benoemd voor een telkens verlengbare termijn van vijf jaar. »; 2° in artikel 3 worden 3° en 4°opgeheven.; 3° in artikel 4, 5 en 7, § 3, tweede lid, worden de woorden « of plaatsvervangend lid » telkens geschrapt;4° in artikel 8, § 1, worden het eerste en tweede lid vervangen door wat volgt : « § 1.Enkel de voorzitter, de ondervoorzitter en de overige leden zijn stemgerechtigd. » 5° in artikel 8, § 2, worden de woorden « of plaatsvervangende leden » geschrapt;6° artikel 13 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De leden van de commissie ontvangen 60 euro per dagdeel. Een dagdeel duurt ten minste 2 uur en ten hoogste 4 uur. » « § 2. De vergoeding wordt toegekend telkens het lid aanwezig is op de vergadering van de adviserende beroepscommissie. De voorbereiding van het advies is in dit bedrag begrepen. »

Art. 2.In punt 1 van de bijlage, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen, worden de woorden « de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden » geschrapt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 juni 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^