Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 maart 1997
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringsbeleid van de investeringen in de zeehavens

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1997036348
pub.
06/11/1997
prom.
25/03/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MAART 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringsbeleid van de investeringen in de zeehavens


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de wet van 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI, hoofdstuk V, van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringsbeleid van de investeringen in de zeehavens;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;

Overwegende dat door de oprichting van een gemeentelijk autonoom havenbedrijf Antwerpen en een gemeentelijk autonoom havenbedrijf Oostende de subsidies niet meer aan de voornoemde steden Antwerpen en Oostende, maar wel aan genoemde havenbedrijven toegekend dienen te worden;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringsbeleid van de investeringen in de zeehavens wordt 1° vervangen door wat volgt : « 1° havenbestuur : het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid haven Oostende, de steden Gent, Blankenberge en Nieuwpoort, de n.v. Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor openbare werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 maart 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, E. BALDEWIJNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^