Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 september 2020
gepubliceerd op 19 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een investeringssubsidie voor grote culturele infrastructuur aan Konekt vzw voor het bouwen van De Inclusiehub te Gent

bron
vlaamse overheid
numac
2020031511
pub.
19/10/2020
prom.
25/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031511

VLAAMSE OVERHEID


25 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een investeringssubsidie voor grote culturele infrastructuur aan Konekt vzw voor het bouwen van De Inclusiehub te Gent


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 19 december 19998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, artikel 51bis, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2001; - het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de begrotingsopmaak van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020; - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang sluiten betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, artikel 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017.

Vormvereiste De volgende vormvereisten zijn vervuld: - het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft advies gegeven op 28 oktober 2019; - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, werd om zijn akkoord gevraagd op 28 augustus 2020;

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motieven: - de aanvraag voor de bouw van De Inclusiehub door Konekt vzw kadert in de strategische doelstellingen van de beleidsnota Cultuur 2020-2024: investeren in culturele infrastructuur; - de motieven opgenomen in het advies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media welke integraal worden gevolgd en geacht worden deel uit te maken van dit besluit.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. - de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinati sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof; - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan Konekt vzw wordt een investeringssubsidie toegekend van 3.084.364,13 euro (drie miljoen vierentachtigduizend driehonderdvierenzestig euro en dertien eurocent) voor het bouwen van De Inclusiehub, Boudewijnstraat 39-51 te Gent.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend onder voorbehoud van de inschrijving van deze subsidie op naam, vermeld in het artikel 2, bij de aanpassing van het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de begrotingsopmaak van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 20.

Art. 2.Deze subsidie wordt aangerekend op machtigingen toegekend aan het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) HBG-AHBA5BB-WT, ESR-Code 52.10.

Art. 3.De investeringssubsidie, vermeld in artikel 1, wordt uitbetaald na goedkeuring van de vorderingsstaten en de bijhorende facturen ingediend bij het Fonds Culturele Infrastructuur, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel op het rekeningnummer van Konekt vzw, Lijnmolenstraat 153 te 9000 Gent.

Art. 4.Door het aanvaarden van de investeringssubsidie verleent de begunstigde meteen aan de daartoe gemachtigde ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en het Rekenhof het recht om controle ter plaatse uit te oefenen op de aanwending van de toegekende investeringssubsidie.

Art. 5.Indien de gesubsidieerde infrastructuur binnen het aantal jaren van de afschrijvingsduur na het vereffenen van de subsidie, wordt vervreemd of een bestemmingswijziging ondergaat, zonder het akkoord van de Vlaamse overheid, moet de subsidie worden terugbetaald, rekening houdend met de werkelijke afschrijvingsduur.

Art. 6.Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende instantie te verhogen, is de begunstigde verplicht om bij elke communicatie over het gesubsidieerde project, op elke informatiedrager gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid met of zonder bijschrift. De standaardlogo's met of zonder bijschrift bevinden zich op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^