Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 februari 2016
gepubliceerd op 11 april 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten

bron
vlaamse overheid
numac
2016035422
pub.
11/04/2016
prom.
26/02/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035422

VLAAMSE OVERHEID


26 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten


De Vlaamse Regering, Gelet op verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

Gelet op verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

Gelet op het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036502 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie sluiten houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, artikel 34;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2015;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 28 september 2015;

Gelet op het advies 58.727/1 van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Afdeling 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen;2° algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van 26 juni 2014, L 187, blz. 1 - 78), en de latere wijzigingen ervan; decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten: het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;4° kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;5° kleine en middelgrote ondernemingen: de ondernemingen, vermeld in artikel 3, 2° en 3°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;6° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie;7° onderneming: een onderneming als vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;8° onderneming in moeilijkheden: de onderneming, vermeld in artikel 2, punt 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;9° steun: de steun, vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;10° steunintensiteit: de steunintensiteit, vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten;11° webplatform kmo-portefeuille: de webapplicatie, genaamd kmo-portefeuille, die toegankelijk is via de website en beheerd wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen;12° website: de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Afdeling 2. - Definitie van kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 2.De grootte van de onderneming, bepaald in de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening, wordt vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord van de onderneming, en op basis van de bepalingen van artikel 3.

Art. 3.De gegevens voor de berekening van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen worden vastgesteld op basis van de laatste twee jaarrekeningen die bij de Nationale Bank van België zijn neergelegd voor de indieningsdatum van de steunaanvraag, en die beschikbaar is via een centrale databank.

Voor ondernemingen die geen jaarrekening moeten opmaken, worden de gegevens voor de berekening van de jaaromzet vastgesteld op basis van de twee laatste aangiftes bij de directe belastingen voor de indieningsdatum van de steunaanvraag. De gegevens voor de berekening van het aantal werkzame personen worden in dat geval vastgesteld aan de hand van het aantal werknemers die in de onderneming waren tewerkgesteld gedurende de laatste acht kwartalen die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kan attesteren voor de indieningsdatum van de steunaanvraag.

Bij recent opgerichte ondernemingen, waarvan de eerste jaarrekening nog niet is neergelegd en de eerste fiscale aangifte nog niet is gedaan, worden de gegevens vastgesteld op basis van een financieel plan van het eerste productiejaar.

De minister bepaalt wat er onder werkzame personen wordt verstaan. Afdeling 3. - Algemene voorwaarden

Art. 4.Een onderneming komt alleen in aanmerking voor steun als ze aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° de onderneming is een natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig beroep uitoefent;2° de onderneming is een handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;3° de onderneming is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm van privaat recht;4° de onderneming is een buitenlandse onderneming met een gelijkaardig statuut. De minister kan de in aanmerking komende ondernemingen verder uitbreiden met gelijksoortige types van ondernemingen.

De onderneming moet, vanaf de indieningsdatum van de steunaanvraag, beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest om in aanmerking te komen voor steun.

Art. 5.Er wordt alleen steun verleend aan ondernemingen die voldoen aan alle regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest.

De onderneming mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen onderneming in moeilijkheden zijn, geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht hebben lopen, waarbij de toegekende steun wordt teruggevorderd, om in aanmerking te komen voor steun.

Art. 6.De steun, verleend in het kader van dit besluit, kan niet gecumuleerd worden met andere steun, ongeacht de bron, de vorm en het doel van de steun.

Art. 7.Er kan geen steun verleend worden aan een onderneming als een administratieve overheid als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid, over een dominerende invloed beschikt. Er is een vermoeden van dominerende invloed als de onderneming voor 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de administratieve overheid.

Het vermoeden, vermeld in het eerste lid, kan worden weerlegd als de onderneming kan aantonen dat de administratieve overheid, vermeld in het eerste lid, in werkelijkheid geen dominerende invloed uitoefent op het beleid van de onderneming.

Art. 8.Alleen ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit op de indieningsdatum van de steunaanvraag behoort tot de sectoren bepaald door de minister komen in aanmerking voor steun.

De hoofdactiviteit is de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt. HOOFDSTUK 2. - Steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten via de kmo-portefeuille Afdeling 1. - Definities

Art. 9.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° dienstverlener: een natuurlijke persoon met ondernemingsnummer of een rechtspersoon en die geregistreerd is overeenkomstig artikel 14, om ondernemerschapsbevorderende diensten te verlenen;2° ondernemerschapsbevorderende diensten: a) opleiding: het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht is op de kernprocessen van de onderneming.De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen; b) advies: het advies, verleend door de dienstverlener dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dat bijdraagt tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. Het advies kan de volgende vormen aannemen: 1) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;2) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming. De minister kan de definitie van ondernemerschapsbevorderende diensten verfijnen rekening houdend met de beleidsprioriteiten. Afdeling 2. - Europese regelgeving

Art. 10.De steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten via de kmo-portefeuille valt onder de toepassing van de de-minimissteun, vermeld in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352, blz. 1-8). Afdeling 3. - Toepassingsgebied

Art. 11.Er wordt steun verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten verleend door een dienstverlener aan en ten behoeve van die ondernemingen, onder de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten.

Art. 12.De volgende diensten komen niet in aanmerking voor steun: 1° wettelijk verplichte diensten;2° diensten van permanente of periodieke aard;3° diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en niet-gespecialiseerde adviezen;4° diensten met betrekking tot subsidies. De minister kan de niet in aanmerking komende diensten verder verfijnen en uitbreiden gelet op de beleidsprioriteiten. Afdeling 4. - Registratie van de dienstverleners

Art. 13.Dienstverleners moeten geregistreerd zijn voor het verlenen van ondernemerschapsbevorderende diensten binnen de kmo-portefeuille.

Art. 14.§ 1. Een dienstverlener wordt geregistreerd voor opleiding in een van de volgende gevallen: 1° de sectorfondsen, die voorgedragen zijn door de functioneel bevoegde minister, op voorwaarde dat de minister en de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, hun akkoord verlenen. De registratie geldt zolang de steunverlening voor ondernemerschapsbevorderende diensten van toepassing is; 2° de dienstverlener, die voorgedragen is door de functioneel bevoegde minister en waarvan de kwaliteit van de opleidingen wordt bewaakt door die minister, op voorwaarde dat de minister en de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, hun akkoord verlenen.De registratie geldt zolang de steunverlening voor ondernemerschapsbevorderende diensten van toepassing is; 3° de dienstverlener, die voldoet aan de voorwaarden, bepaald door de minister en de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming.De minister en de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, bepalen deze voorwaarden met het oog op de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening en de geldigheidsduur van de registratie rekening houdend met de beleidsdoelstellingen. § 2. Een dienstverlener wordt geregistreerd voor advies in een van de volgende gevallen: 1° de dienstverlener, die voorgedragen is door de functioneel bevoegde minister en waarvan de kwaliteit van de adviesverlening wordt bewaakt door die minister, op voorwaarde dat de minister zijn akkoord verleent.De registratie geldt zolang de steunverlening voor ondernemerschapsbevorderende diensten van toepassing is; 2° de dienstverlener, die voldoet aan de voorwaarden, bepaald door de minister.De minister bepaalt deze voorwaarden met het oog op de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening en de geldigheidsduur van de registratie rekening houdend met de beleidsdoelstellingen. § 3. De minister en de Vlaams minister, bevoegd voor de professionele vorming, bepalen de procedure en de aanvullende voorwaarden voor de registratie van de dienstverleners, vermeld in paragraaf 1.

De minister bepaalt de procedure, de aanvullende voorwaarden voor de registratie van de dienstverleners, vermeld in paragraaf 2, en de weigering, schorsing en uitsluiting van de dienstverleners.

De minister bepaalt de verplichtingen van de dienstverleners inzake de communicatie omtrent de draagwijdte van de registratie. Afdeling 5. - Steunintensiteit

Art. 15.De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

Art. 16.De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de ondernemerschapsbevorderende diensten.

De in aanmerking komende kosten, vermeld in het eerste lid, worden berekend exclusief btw.

De minister bepaalt welke kosten van de ondernemerschapsbevorderende diensten wel en niet in aanmerking komen.

Art. 17.De ondernemerschapsbevorderende diensten zijn alleen subsidiabel als de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 16, minimaal 100 euro bedragen, voor een opleiding, en minimaal 500 euro, voor een advies. De minister kan deze bedragen aanpassen afhankelijk van de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten.

Art. 18.De subsidie bedraagt 30% van de in aanmerking komende kosten voor een middelgrote onderneming en 40% van de in aanmerking komende kosten voor een kleine onderneming. De minister kan dit percentage aanpassen afhankelijk van de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten.

Art. 19.Het maximale subsidiebedrag bedraagt 15.000 euro per kalenderjaar voor een middelgrote onderneming en 10.000 euro per kalenderjaar voor een kleine onderneming. Het maximale subsidiebedrag kan over verschillende subsidieaanvragen worden gespreid binnen hetzelfde kalenderjaar.

De minister kan deze bedragen verminderen afhankelijk van de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten. Afdeling 6. - Procedure

Art. 20.De subsidieaanvraag wordt door de onderneming ingediend via het webplatform kmo-portefeuille en wordt elektronisch afgehandeld.

Art. 21.Bij een eerste subsidieaanvraag wordt een elektronische portefeuille op naam van de onderneming aangemaakt op het webplatform kmo-portefeuille.

Art. 22.Het webplatform kmo-portefeuille onderzoekt of de subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten, op basis van de ingediende subsidieaanvraag.

Als de onderneming voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt de subsidie toegekend via het webplatform kmo-portefeuille.

Art. 23.De minister bepaalt de voorwaarden waaronder de subsidieaanvraag wordt geannuleerd of stopgezet.

Art. 24.De elektronische portefeuille, vermeld in artikel 21, wordt ingedeeld in cyclussen van één kalenderjaar. In elke cyclus kunnen nieuwe subsidieaanvragen ingediend worden, rekening houdend met de maximale subsidiebedragen, vermeld in artikel 19.

Art. 25.De minister bepaalt de nadere uitvoeringsvoorwaarden en de verdere regeling van de procedure. Afdeling 7. - Controle

Art. 26.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, controleren of het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd door de onderneming en de dienstverlener.

Die controle kan het volgende tot gevolg hebben: 1° de gevraagde subsidie wordt niet toegekend;2° de toegekende subsidie wordt teruggevorderd conform afdeling 8;3° de toegekende subsidie wordt geblokkeerd;4° de registratie wordt geweigerd of de dienstverlener, wordt geschorst of uitgesloten. De minister bepaalt de voorwaarden voor de maatregelen, vermeld in het tweede lid. Afdeling 8. - Terugvordering

Art. 27.De subsidie wordt teruggevorderd binnen tien jaar na de datum van de subsidieaanvraag: 1° van de onderneming als die onderneming de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures niet naleeft bij collectief ontslag binnen een periode van vijf jaar na de datum van de beslissing tot toekenning;2° van de onderneming en/of de dienstverlener als die onderneming en/of die dienstverlener het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit of de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft binnen een periode van vijf jaar na de datum van de beslissing tot steuntoekenning.

Art. 28.In geval van terugvordering wordt de Europese referentierentevoet voor terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun toegepast vanaf de datum van de uitbetaling van de steun. HOOFDSTUK 3. - Steun voor kmo-groeitrajecten via de kmo-groeisubsidie Afdeling 1. - Definities

Art. 29.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° dienstverlener: een natuurlijke persoon met ondernemingsnummer of een rechtspersoon die advies verleent aan ondernemingen met betrekking tot het doorlopen van kmo-groeitrajecten;2° kmo-groeitrajecten: de oriëntatie- en heroriëntatietrajecten om de groei van een kleine of middelgrote onderneming te realiseren tijdens transformatie-, innovatie- of internationaliseringprocessen.De minister kan de definitie van kmo-groeitrajecten verfijnen.

Het kmo-groeitraject moet aan al de volgende kenmerken voldoen om in aanmerking te komen voor steun: a) strategisch karakter;b) ondersteuning van groei tijdens transformatie-, innovatie- of internationaliseringsprocessen;c) moeilijk omkeerbaar karakter;d) substantiële impact op de ondernemingsprocessen van de hele onderneming.3° ondersteuning bij kmo-groeitrajecten: de bijstand bij het doorlopen van het kmo-groeitraject op één van de volgende wijzen: a) een advies van een dienstverlener;b) de werkzaamheden binnen de onderneming van een nieuw aangeworven strategisch profiel;4° strategisch profiel: een persoon die aangeworven wordt door de onderneming om werkzaamheden te verrichten voor de voornoemde onderneming en die een substantiële invloed heeft op de strategische beslissingen die genomen worden binnen die onderneming. De minister kan de definitie van kmo-groeitrajecten en strategisch profiel verfijnen rekening houdend met de beleidsprioriteiten. Afdeling 2. - Europese regelgeving

Art. 30.De steun voor kmo-groeitrajecten valt onder de toepassing van de de-minimissteun, vermeld in verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352, blz. 1-8). Afdeling 3. - Toepassingsgebied

Art. 31.Er wordt steun verleend aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondersteuning bij kmo-groeitrajecten, ten behoeve van die ondernemingen, onder de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten. Afdeling 4. - Steunintensiteit

Art. 32.De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

Art. 33.De subsidie wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten van de ondersteuning bij kmo-groeitrajecten.

De in aanmerking komende kosten worden berekend exclusief btw.

De in aanmerking komende kosten van de ondersteuning bij kmo-groeitrajecten zijn de kosten voor advies door een dienstverlener of de loonkost van een nieuw aangeworven strategisch profiel.

De minister bepaalt de verdere invulling en verfijning van de in aanmerking komende kosten rekening houdend met de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten.

Art. 34.De ondersteuning bij kmo-groeitrajecten is enkel subsidiabel indien de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 33, minimaal 20.000 euro bedragen. De minister kan dat bedrag aanpassen.

Art. 35.De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 33. De minister kan dit percentage verminderen afhankelijk van de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten.

Art. 36.Het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000 euro per kalenderjaar voor het advies van een dienstverlener en 25.000 euro per kalenderjaar voor de werkzaamheden binnen de onderneming van een nieuw aangeworven strategisch profiel.

De minister bepaalt de modaliteiten en voorwaarden waaronder het maximale subsidiebedrag wordt toegekend. De minister kan het maximale subsidiebedrag verminderen afhankelijk van de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten. Afdeling 5. - Procedure

Art. 37.De subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten, opdat de subsidie kan worden toegekend.

Art. 38.De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan de hand van het aanvraagformulier dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld via de website.

De minister bepaalt de praktische organisatie van de beoordeling van de subsidieaanvragen, rekening houdend met de definitie en kenmerken van de kmo-groeitrajecten en met de budgettaire middelen en de beleidsprioriteiten.

Art. 39.De minister beslist over de steunverlening en kan deze beslissingsbevoegdheid delegeren aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 40.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen brengt de onderneming schriftelijk op de hoogte van de beslissing inzake de al dan niet toekenning van de steun. Afdeling 6. - Uitbetaling

Art. 41.Bij de toekenning van de steun voor het advies van een dienstverlener gebeurt de uitbetaling als volgt: 1° een eerste schijf van 50%, op voorwaarde dat de onderneming: a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk aanvraagt;b) verklaart dat de ondersteuning bij het kmo-groeitraject gestart is door een gedateerde factuur van de dienstverlener en een kopie van het bankuittreksel, als bewijs van de betaling ervan, voor te leggen;c) voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten;2° een tweede schijf van 50%, op voorwaarde dat de onderneming: a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk aanvraagt;b) een kopie van alle facturen van de dienstverlener betreffende het verleende advies en een kopie van de bankuittreksels, als bewijs van de betaling ervan, voorlegt;c) het eindverslag voorlegt;d) voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten. Bij de toekenning van de steun voor de aanwerving van een strategisch profiel, gebeurt de uitbetaling als volgt: 1° een eerste schijf van 50%, op voorwaarde dat de onderneming: a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk aanvraagt;b) verklaart dat de ondersteuning bij het kmo-groeitraject gestart is door het voorleggen van de ondertekende en gedateerde arbeidsovereenkomst met het strategisch profiel;c) voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten;2° een tweede schijf van 50%, op voorwaarde dat de onderneming: a) de uitbetaling van de schijf schriftelijk aanvraagt;b) een kopie van de loonfiches van het strategisch profiel voorlegt;c) het eindverslag voorlegt;d) voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten.

Art. 42.Er wordt geen subsidie uitbetaald aan ondernemingen die in moeilijkheden zijn, achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een procedure op basis van Europees of nationaal recht hebben lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.

Art. 43.De minister bepaalt de verdere voorwaarden voor de regeling van de procedure voor de aanvraag, toekenning en uitbetaling. Afdeling 7. - Controle

Art. 44.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan vanaf het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, controleren of de bepalingen van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan worden nageleefd.

Die controle kan het volgende tot gevolg hebben: 1° de gevraagde subsidie wordt niet toegekend;2° de toegekende subsidie wordt niet uitbetaald;3° de toegekende subsidie wordt teruggevorderd conform afdeling 8. De minister bepaalt de voorwaarden voor de maatregelen, vermeld in het tweede lid. Afdeling 8. - Terugvordering

Art. 45.De subsidie wordt teruggevorderd binnen tien jaar na de datum van de subsidieaanvraag van de onderneming in geval van: 1° niet-naleving van de wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag binnen een periode van vijf jaar na de datum van de beslissing tot toekenning van de steun;2° niet-naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten, dit besluit of de uitvoeringsbesluiten ervan, binnen een periode van vijf jaar na de datum van de beslissing tot toekenning van de steun.

Art. 46.In geval van terugvordering wordt de Europese referentierentevoet voor terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun toegepast vanaf de datum van de uitbetaling van de steun. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 47.Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009, 19 september 2011, 26 april 2013 en 20 maart 2015 en het ministerieel besluit van 28 mei 2009 wordt opgeheven vanaf 1 april 2016.

Art. 48.Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de subsidieaanvragen voor steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten die vóór 1 april 2016 zijn ingediend met toepassing van het voormelde besluit.

Art. 49.De erkenningen van de dienstverleners in de pijlers opleiding, advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning die verleend zijn met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden conform het tweede lid vervangen door een registratie voor opleiding of advies.

Met toepassing van het eerste lid worden de erkenningen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit als volgt vervangen: 1° de erkenning in het algemene domein van de pijler opleiding wordt vervangen door een registratie voor opleiding;2° de erkenning in het algemene domein van de pijler advies wordt vervangen door een registratie voor advies;3° de erkenning in de domeinen in de pijler strategisch advies wordt vervangen door een registratie voor advies;4° de erkenning in de domeinen in de pijler advies voor internationaal ondernemen wordt vervangen door een registratie voor advies;5° de erkenning in het algemene domein in de pijler technologieverkenning wordt vervangen door een registratie voor advies. De registratie voor opleiding blijft geldig voor de resterende geldigheidsduur van de oorspronkelijke erkenning in het algemene domein opleiding. De registratie voor advies blijft geldig voor de resterende geldigheidsduur van de oorspronkelijke erkenning met de langste nog resterende geldigheidsduur.

De erkenningen van de dienstverleners in de pijler coaching die verleend zijn met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en de uitvoeringsbesluiten ervan, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden stopgezet vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 50.De minister legt de overige overgangsmaatregelen vast voor zover nodig om de rechtszekerheid te garanderen.

Art. 51.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 28 van het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036502 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie sluiten houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie treedt voor de toepassing van dit besluit in werking op 1 april 2016.

Art. 52.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 februari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^