Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 februari 2016
gepubliceerd op 28 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het departement Internationaal Vlaanderen anderzijds ingevolge de rationalisatie van de managementon

bron
vlaamse overheid
numac
2016035701
pub.
28/04/2016
prom.
26/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035701

VLAAMSE OVERHEID


26 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het departement Internationaal Vlaanderen anderzijds ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 2°, en tweede lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 februari 2016;

Overwegende het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 5ter, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014035219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 heeft beslist om het aantal Managementondersteunende diensten op niveau van de Vlaamse overheid te verminderen;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 haar goedkeuring gaf aan het referentiekader voor de drie gemeenschappelijke dienstencentra;

Overwegende dat het aansturingscomité MOD KB-iV op 7 oktober 2015 besliste om personeelsleden die taken uitvoeren die niet worden opgeschaald, zullen verdeeld worden over de klantenentiteiten van de MOD KB-iV;

Op voorstel van de Minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statutaire personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan Toerisme Vlaanderen.

Art. 2.De statutaire personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het departement Internationaal Vlaanderen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 4.De minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister, bevoegd voor Toerisme, zijn ieder wat hen betreft. belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 februari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Bijlage 1 Lijst van de statutaire personeelsleden 1. Overdracht van de statutaire personeelsleden vermeld in artikel 1 van het departement Kanselarij en bestuur naar Toerisme Vlaanderen

Naam

Voornaam

Rang

Graad

Vlimpersnummer

Pieters

An

A1

Adj.v.d. directeur

231113

Verbeylen

Dirk

A1

Adj. v.d. directeur

208864

Rohaert

Francine

D2

Hoofdassistent

209429

Theunis

Dirk

C1

Medewerker

243735

Doms

Joachim

A1

Adj. v.d. directeur

212344


2. Overdracht van de statutaire personeelsleden vermeld in artikel 2 van het departement Kanselarij en bestuur naar het departement Internationaal Vlaanderen

Naam

Voornaam

Rang

Graad

Vlimpersnummer

Van Gaver

Liesbet

C1

Medewerker

223068

Loyens

Chris

A1

Adj.v.d. directeur

231811


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende de overdracht van personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het departement Internationaal Vlaanderen anderzijds ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^