Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 februari 2021
gepubliceerd op 31 maart 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het besluit v

bron
vlaamse overheid
numac
2021020670
pub.
31/03/2021
prom.
26/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020670

VLAAMSE OVERHEID


26 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wi sluiten betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft de uitbreiding van het geboorteverlof voor de personeelsleden van het onderwijs


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 77, eerste lid; - het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 51, eerste lid; - het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, artikel 21, § 1, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten; - het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 142, eerste lid; - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035103 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders sluiten, artikel V.84; - het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013120 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie sluiten betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie, artikel 17.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 december 2020. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 172 gesloten op 15 januari 2021. - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, heeft protocol nr. 113 gesloten op 15 januari 2021. - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs en het Universitair Ziekenhuis Gent, vermeld in de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, heeft protocol nr. 112 gesloten op 22 januari 2021. - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat de uitbreiding van het geboorteverlof voor werknemers in de privésector al op 1 januari 2021 is ingegaan. In het onderwijs werken zowel personeelsleden met een contractuele tewerkstelling, die onder de regelgeving voor de privésector vallen, als personeelsleden met een statutaire tewerkstelling, waarop dit besluit van toepassing is. Om alle personeelsleden in het onderwijs dezelfde rechten te geven, is het nodig dat dit besluit met terugwerkende kracht ingaat. Aangezien de periode van tien werkdagen na de kerstvakantie al verstreken is en een aantal personeelsleden een beroep willen doen op het uitgebreide geboorteverlof, is het nodig hen zo snel mogelijk rechtszekerheid te bieden.

De Raad van State heeft advies 68.830/1 gegeven op 15 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij

Artikel 1.In artikel 3, negende lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012, wordt de zinsnede "artikel 2, § 1, 2° " vervangen door de zinsnede "hoofdstuk II/1". HOOFDSTUK 2. -Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool sluiten tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een hoofdstuk II/1, dat bestaat uit artikel 7/1 tot en met 7/3, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk II/1. Geboorteverlof

Art. 7/1.§ 1. Een personeelslid heeft recht op geboorteverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming aan de kant van het personeelslid vaststaat.

Bij afwezigheid van een persoon die geboorteverlof opneemt op grond van de afstamming van het kind, heeft het personeelslid dat gehuwd is of samenwoont met de moeder van het kind recht op het geboorteverlof.

Het recht op moederschapsbescherming, vermeld in hoofdstuk II, sluit voor dezelfde ouder het recht op geboorteverlof uit.

Het geboorteverlof wordt in mindering gebracht van het recht op opvangverlof vermeld in hoofdstuk III/2. § 2. Het geboorteverlof bedraagt tien werkdagen voor geboortes die plaatsvonden voor 1 januari 2021. Voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021 bedraagt het geboorteverlof vijftien werkdagen.

Voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023 bedraagt het geboorteverlof twintig werkdagen.

Het geboorteverlof moet genomen worden binnen een periode van vier maanden vanaf de bevalling, waarbij minimaal zeven dagen aaneensluitend moeten worden genomen.

Art. 7/2.Als een personeelslid in verschillende instellingen werkt gedurende de dagen waarop het geboorteverlof neemt, dan geldt dat verlof voor alle instellingen, waarbij het in zijn totaliteit beperkt is tot het aantal werkdagen, vermeld in artikel 7/1.

Personeelsleden die zowel in de privé-sector als in het onderwijs werken, hebben maar één keer recht op het aantal dagen geboorteverlof, vermeld in artikel 7/1.

Art. 7/3.Het geboorteverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Het geboorteverlof wordt voor vastbenoemde personeelsleden bezoldigd gedurende de eerste tien werkdagen. Vanaf de elfde werkdag ontvangt het personeelslid 82% van het brutosalaris. Voor de bepaling van dit salaris wordt het brutosalaris op jaarbasis begrensd op 26.230€ (100%).

Het tijdelijke personeelslid ontvangt voor het geboorteverlof gedurende drie werkdagen zijn salaris. Tijdens de resterende dagen wordt de betaling van het salaris geschorst en ontvangt het personeelslid een uitkering van het ziekenfonds. De hogeschool vult die uitkering aan tot aan het nettosalaris gedurende zeven werkdagen."

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, 17 oktober 2014 en 9 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2° opgeheven;2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Het omstandigheidsverlof wordt met dienstactiviteit gelijkgesteld. Het omstandigheidsverlof wordt bezoldigd."; 3° in paragraaf 3 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 8/3, negende lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 8, § 1, 2° " vervangen door de zinsnede "vermeld in hoofdstuk II/1".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk VII, bestaande uit de artikelen 21 en 22, opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wi sluiten betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 6.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wi sluiten betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, wordt punt 2° opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, wordt een hoofdstuk II/1, dat bestaat uit artikel 4/1 tot en met 4/3, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk II/1. Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling

Art. 4/1.§ 1. Een personeelslid heeft recht op omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming aan de kant van het personeelslid vaststaat.

Bij afwezigheid van een persoon die omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling opneemt op grond van de afstamming van het kind, heeft het personeelslid dat gehuwd is of samenwoont met de moeder van het kind recht op het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling.

Het recht op bevallingsverlof, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012 betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs, sluit voor dezelfde ouder het recht op omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling uit.

Het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt in mindering gebracht van het recht op opvangverlof vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij. § 2. Het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling bedraagt tien werkdagen voor geboortes die plaatsvonden voor 1 januari 2021. Voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021 bedraagt het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling vijftien werkdagen.Voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023 bedraagt het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling twintig werkdagen.

Het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling moet genomen worden binnen een periode van vier maanden vanaf de bevalling, waarbij minimaal vijf dagen aaneensluitend moeten worden genomen. Als de inrichtende macht akkoord gaat, mogen de voormelde vijf dagen ook niet aaneensluitend genomen worden.

Art. 4/2.Als een personeelslid in verschillende instellingen of centra werkt gedurende de dagen waarop het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling neemt, dan geldt dat verlof voor alle instellingen of centra, waarbij het in zijn totaliteit beperkt is tot het aantal werkdagen, vermeld in artikel 4/1.

Personeelsleden die zowel in de privé-sector als in het onderwijs werken, hebben maar één keer recht op het aantal dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling, vermeld in artikel 4/1.

Art. 4/3.Het omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Tijdens de eerste tien werkdagen van het verlof heeft het personeelslid recht op salaris of salaristoelage en op verhoging tot een hoger salaris of een hogere salaristoelage. Vanaf de elfde werkdag ontvangt het personeelslid 82% van het brutosalaris. Voor de bepaling van dit salaris wordt het brutosalaris op jaarbasis begrensd op 26.230€ (100%)." HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 februari 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2021-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^