Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 januari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie

bron
vlaamse overheid
numac
2007035227
pub.
19/02/2007
prom.
26/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen,gewijzigd bij het decreet van 22 december 1999;

Gelet op het decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 25 januari 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij de erkenningsronde van 1 oktober 2006 zich vijf adoptiediensten kandidaat hebben gesteld en dat is gebleken dat ze allemaal aan de erkenningsvoorwaarden voldeden; dat vanwege de programmeringsnorm, vermeld in artikel 38 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie, de erkenning van een reeds bestaande dienst niet verlengd kon worden; dat de motivering hiervoor gebaseerd was op het beperkte aantal adopties dat de dienst de afgelopen jaren gerealiseerd had; dat het criterium van gemiddeld aantal adopties dat een adoptiedienst over een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf 2006, minimaal moet realiseren echter pas in 2011 getoetst kan worden en dat het daarom billijk is dat de programmeringsnorm aansluit bij de op het terrein bestaande realiteit, namelijk vijf adoptiediensten die allemaal voldoen aan de erkenningsvoorwaarden; dat omwille van de rechtszekerheid daarom onverwijld een juridische basis gecreëerd moet worden om de erkenning van vijf adoptiediensten mogelijk te maken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 87 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende de interlandelijke adoptie wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van de programmeringsnorm vermeld in artikel 38, kunnen er tot 30 september 2011 maximaal vijf adoptiediensten erkend worden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 26 januari 2007.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^