Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 maart 2004
gepubliceerd op 12 mei 2004

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de gratis starterscheques voor starters

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035729
pub.
12/05/2004
prom.
26/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2004. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de gratis starterscheques voor starters


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, inzonderheid op artikel 41, § 4, c) en § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 00.17 van het programma 24.6 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, gegeven op 9 maart 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat Vlaanderen op Europees niveau zeer slecht scoort wat betreft het aantal startende ondernemingen. Zonder dringende maatregelen zal deze situatie in de huidige economische laagconjunctuur een bedreiging vormen voor het toekomstig ondernemerschap in Vlaanderen. Om deze redenen werd in december 2003 op de Ondernemingsconferentie beslist dat de kosten van de administratieve formaliteiten voor starters moeten dalen. De recente operationalisering van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de inschrijvingskosten die hieraan verbonden zijn, maakt het snel aansluiten van een steunmaatregel hierop voor de starters noodzakelijk;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Afdeling I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid;2° starter : een natuurlijk persoon die geen koopman is of een zelfstandig beroep uitoefent en een onderneming opricht of overneemt in het Vlaamse Gewest;3° gratis starterscheque : betaalinstrument waarmee de in aanmerking komende administratieve kosten die een ondernemingsloket aanrekent aan een starter, kunnen worden betaald.De minister bepaalt de vormvereisten van de gratis starterscheque; 4° ondernemingsloket : een door de federale minister van Middenstand erkende entiteit, belast met de taakstellingen zoals omschreven in de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, en haar uitvoeringsbesluiten;5° in aanmerking komende administratieve kosten : de kosten die het ondernemingsloket aanrekent voor de taken, vermeld in artikel 43, 1° tot en met 5°, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;6° afdeling : de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van de administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;7° uitgever : de instelling die belast is met de uitgifte en de uitbetaling van de starterscheques. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Starters komen in aanmerking voor een steun die wordt toegekend in de vorm van een subsidie bij bestelling van gratis starterscheques tot dekking van de in aanmerking komende administratieve kosten bij een erkend ondernemingsloket. HOOFDSTUK III. - Erkenning ondernemingsloket

Art. 3.De ondernemingsloketten verwerven een automatische erkenning, voor de toepassing van dit besluit, mits ze de deontologische code « Vlaamse starterscheques » ondertekenen.

Art. 4.De minister bepaalt de regeling van de procedure en geldigheidsduur met betrekking tot deze automatische erkenning van de ondernemingsloketten en de inhoud en vorm van de deontologische code « Vlaamse starterscheques ». HOOFDSTUK IV. - Steunintensiteit

Art. 5.Starters kunnen, binnen de beschikbare begrotingsmiddelen, tot dekking van de in aanmerking komende administratieve kosten bij een erkend ondernemingsloket maximaal dertig gratis starterscheques met een zichtwaarde van tien euro per gratis cheque of voor een maximaal volume van driehonderd euro aan gratis starterscheques bestellen.

Art. 6.Het Vlaamse Gewest levert een bijdrage van 100 % in het totaalbedrag van de gratis starterscheques.

Art. 7.Deze steun wordt eenmalig aan de starter toegekend.

Art. 8.De totale waarde van de starterscheques die worden ingediend bij het ondernemingsloket, mag niet hoger zijn dan de in aanmerking komende administratieve kosten. HOOFDSTUK V. - Procedure Afdeling I. - Bestelling van de starterscheques

Art. 9.§ 1. De starter identificeert zich aan de hand van een aantal criteria die de minister bepaalt.

Art. 10.Na verificatie van de voorwaarden wordt de starter ervan op de hoogte gebracht of hij al dan niet in aanmerking komt voor het bestellen van starterscheques.

Art. 11.Als de starter de starterscheques heeft besteld, verstuurt de uitgever de starterscheques binnen veertien kalenderdagen.

Art. 12.De starter moet de starterscheques indienen bij het erkende ondernemingsloket binnen vier maanden vanaf de besteldatum van de starterscheques.

Art. 13.De minister bepaalt de regeling van de procedure voor de bestelling van de starterscheques. Afdeling II. - Uitbetaling van de starterscheques aan het erkend

ondernemingsloket

Art. 14.Het erkende ondernemingsloket dient de starterscheques, die het van een starter heeft ontvangen, binnen zes maanden vanaf de besteldatum van de starterscheques, met een kopie van het betalingsbewijs, in bij de uitgever.

Art. 15.De uitgever betaalt het erkende ondernemingsloket uit binnen veertien kalenderdagen nadat het erkende ondernemingsloket de starterscheques heeft ingediend, als de voorwaarden in dit besluit en de uitvoeringsbesluiten zijn nageleefd.

Art. 16.De minister bepaalt de regeling van de procedure met betrekking tot de uitbetaling van de starterscheques. HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 26 maart 2004.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, P. CEYSENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^