Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 november 1999
gepubliceerd op 15 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035014
pub.
15/01/2000
prom.
26/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen


De Vlaamse regering, Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 30 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Het theoretische gedeelte omvat een ondervraging over volgende vakken : vak I : kennis van de regelgeving met betrekking tot de jacht en het natuurbehoud, vijftien vragen; vak II : kennis van het wild, de wilde dieren en de jachthonden, dertig vragen; vak III : kennis en behandeling van jachtwapens en hun munitie, vijftien vragen. »

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt opgeheven;2° § 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.Om te kunnen deelnemen aan het praktische gedeelte moet men in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van het theoretische gedeelte. »

Art. 3.In artikel 9, § 1 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Er wordt een examencommissie ingesteld, die is samengesteld uit zeven leden : 1° twee ambtenaren van het bestuur, aangewezen door de minister, waarvan één fungeert als voorzitter;2° een vertegenwoordiger van de jagers, aangesteld door de minister uit een lijst van vijf kandidaten, voorgesteld door de Vlaamse Hoge Jachtraad;3° vier deskundigen, aangesteld door de minister, waarvan een deskundige bevoegd voor jachtwetgeving, een deskundige bevoegd voor wildbiologie, een deskundige bevoegd voor jachtwapens en een deskundige bevoegd voor de veilige omgang en de schietvaardigheid met jachtwapens.»

Art. 5.Aan artikel 11 van hetzelfde besluit wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4. De examencommissie kan voor het theoretische gedeelte en voor het praktische gedeelte een examenreglement vaststellen. »

Art. 6.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Het bestuur deelt aan de kandidaten het cijfer mee dat zij in totaal en per vak of onderdeel behaald hebben.» 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De kandidaat die niet geslaagd is voor het examen kan gemotiveerd beroep aantekenen tegen de beslissing van de examencommissie.Dit beroep wordt in een aangetekende brief aan het hoofd van het bestuur gericht binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de beslissing van de examencommissie bij aangetekend schrijven is verzonden. »

Art. 7.In bijlage 2, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden na de woorden « - het schatten van afstanden op open terrein en in het bos » de woorden « - het schieten met een vuurwapen tijdens de jacht » ingevoegd.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 november 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^