Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 oktober 2012
gepubliceerd op 04 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de middelen in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de non-profit en social-profit binnen het preventieve gezondheidsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2012036209
pub.
04/12/2012
prom.
26/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de middelen in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de non-profit en social-profit binnen het preventieve gezondheidsbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikelen 11 tot en met 14.

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof van 8 juli 2011, artikelen 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 15 oktober 2012;

Overwegende dat de subsidies worden toegekend om uitvoering te geven aan de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de Social-profit-/Non-profitsectoren van 3 april 1998, 29 maart 2000, 6 juni 2005 en 2 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Besluit :

Artikel 1.Op de kredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, begrotingsartikel GE0-1GDD2E-WT, basisallocatie GE0 GD330, wordt een subsidie toegekend aan de organisaties binnen de sector preventieve gezondheidszorg, die erkend worden als Logo, partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking en zijn opgenomen in de lijst die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt een subsidie toegekend van 438.457euro (vierhonderdachtendertigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro).

Art. 2.De subsidie is de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van de maatregelen voor verhoging van de koopkracht en kwaliteit, in de periode,vermeld in artikel 1, derde lid, van de Vlaamse intersectorale akkoorden voor de non-/social-profit van 6 juni 2005 en 2 december 2011.

Art. 3.De begunstigde rapporteert aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, hierna het agentschap te noemen, over de aanwending van deze subsidie.

De begunstigde, erkend als Logo, voegt die rapportering toe aan het financieel en inhoudelijk eindverslag dat hij opmaakt in het kader van zijn subsidie als Logo.

De begunstigde, erkend als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking, voegt die rapportering toe aan het financieel en inhoudelijk eindverslag dat hij opmaakt in het kader van de beheersovereenkomst.

Art. 4.Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal te veel uitbetaalde subsidies, in voorkomend geval, terugvorderen.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

BIJLAGE - Lijst met organisaties die erkend zijn als Logo, Partnerorganisatie of Organisatie met terreinwerking binnen de sector preventieve gezondheidszorg met bijhorende subsidies

KBO

Naam

Subsidie regulier 2012

Subsidie VIA 2012

419.335.552

Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

325.000

9.174

410.114.812

Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen Limburg (MSOC)

55.000

1.552

446.599.876

CGG Passant (Werkgroep Verder)

107.500

3.034

2.138.221.577

De Sleutel - Provincialaat der gebroeders van liefde

145.000

4.093

419.215.489

Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (DAGG)

140.000

3.952

410.872.303

DomusMedica VZW

350.000

9.879

875.149.341

Eetexpert VZW

120.000

3.387

478.655.012

Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie (KUL)

200.000

5.645

416.639.348

Free Clinic VZW

270.000

7.621

463.959.413

Het Veerhuis-Siddartha VZW

55.000

1.552

4.100.577.013

Instituut voor Tropische Geneeskunde

255.000

7.198

407.137.605

Landsbond der Kristelijke Mutualiteiten

35.000

988

411.766.483

Landsbond Liberale Mutualiteiten

35.000

988

478.639.768

Logo Antwerpen

724.435

20.448

466.898.315

Logo Brugge

274.034

7.735

475.926.441

Logo Dender VZW

286.279

8.081

817.842.830

Logo Gezond+ VZW

699.417

19.742

465.214.968

Logo Kempen

382.001

10.783

466.897.820

Logo Leieland

274.082

7.736

478.689.060

Logo Mechelen

361.095

10.192

466.898.414

Logo Midden West-Vlaanderen VZW

296.984

8.383

478.422.509

Logo Oost-Brabant VZW

403.211

11.381

466.898.315

Logo Oostende

204.230

5.765

465.044.427

Logo regio Genk

239.711

6.766

465.044.427

Logo regio Hasselt

506.611

14.300

478.478.234

Logo Zenneland VZW

475.117

13.411

469.135.055

Logo-Waasland VZW

230.440

6.505

443.002.265

Pasop VZW

400.000

11.291

842.032.947

Provinciaal Centrum voor Metabole Aandoeningen VZW (PCMA)

863.074

20.749

446.232.167

Sensoa VZW

2.376.287

50.025

207.451.227

Stad Gent (Medisch Sociaal opvangcentrum)

55.000

1.322

2.162.062.296

Stad Oostende (Medisch Sociaal opvangcentrum)

55.000

1.322

2.143.464.230

UZ Brussel (Vlaams Centrum Brussel voor opsporing van aangeboren Metabole Aandoeningen (VCBMA))

636.388

17.963

411.766.483

Verbond Onafhankelijke ziekenfondsen

35.000

988

411.724.220

Verbond Socialistische Mutualiteiten

35.000

988

424.327.587

Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen

2.278.729

64.320

445.736.279

VIGeZ

1.667.233

47.060

412.404.705

Vlaamse Diabetes Vereniging

150.000

4.234

433.567.630

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (V.W.V.J.)

280.000

7.904

Totaal

16.281.858

438.457


Brussel, 26 oktober 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^