Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 oktober 2018
gepubliceerd op 22 november 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging

bron
vlaamse overheid
numac
2018014815
pub.
22/11/2018
prom.
26/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014815

VLAAMSE OVERHEID


26 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 136, vervangen bij het decreet van 6 juli 2012, en artikel 173quinquies/1, § 5, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2018;

Gelet op protocol nr. 105 van 14 september 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 64.281/1 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5bis, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997035953 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012036195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012036197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, wordt de zinsnede "Voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018" vervangen door de zinsnede "Voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020".

Art. 2.In artikel 7, § 3, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012036195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012036197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, wordt de zinsnede "voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018" vervangen door de zinsnede "voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^