Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 oktober 2018
gepubliceerd op 25 januari 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2019040073
pub.
25/01/2019
prom.
26/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040073

VLAAMSE OVERHEID


26 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), artikel 339, vervangen bij het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten en gewijzigd bij het decreet van 1 december 2017, en artikel 346, vervangen bij de wet van 23 december 2005, en het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 5°, b), vervangen bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten, en § 2;

Gelet op het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap sluiten betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 31 augustus 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juli 2018;

Gelet op advies 64.232/1 van de Raad van State, gegeven op 12 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

Artikel 1.In artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt de zinsnede "G6" vervangen door de zinsnede "G8".

Art. 2.In artikel 6/1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De doelgroepvermindering voor de indienstneming van oudere niet-werkende werkzoekenden bestaat uit een forfaitaire vermindering G7 tijdens het kwartaal van de indienstneming en de zeven daaropvolgende kwartalen, als de aangeworven werknemer op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming minimaal 55 jaar is en de leeftijd, vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, niet heeft bereikt.".

Art. 3.In artikel 6/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: "1° het bedrag "13.400 euro" wordt vervangen door het bedrag "13.945 euro"; 2° er wordt een tweede toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van de loongrens, vermeld in het eerste lid, bedraagt de loongrens voor het vierde kwartaal 18.545 euro, behoudens voor de uitzendkrachten. Vanaf 2020 bedraagt de loongrens voor die sector 18.545 euro in het eerste kwartaal.".

Art. 4.In artikel 18, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt de zinsnede "G6" vervangen door de zinsnede "G7". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap sluiten betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

Art. 5.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap sluiten betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en 1 juli 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° alternerende opleiding: de alternerende opleiding, vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036138 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen sluiten tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen;2° arbeidshandicap: een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren;3° besluit van 5 juni 2009: het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;4° besluit van 17 februari 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;5° bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen: de maatregelen die tot doel hebben een persoon met een indicatie van een arbeidshandicap beter te integreren op de arbeidsmarkt door aanpassingen te ondersteunen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de uitoefening van zijn job, of zijn zelfstandige activiteit of aan de begeleiding op de werkplek voor leerlingen in alternerende opleidingen of werkzoekenden in werkplekinstrumenten.Het gaat om aanpassingen van en aan de arbeidsomgeving, tegemoetkomingen in de verplaatsings- en verblijfkosten voor personen met een arbeidshandicap met mobiliteitsproblemen, de ondersteuning door gebarentaal-, schrijf- en oraal tolken, en de VOP; 6° gespecialiseerd vervoer: het niet-collectieve vervoer dat aangepast is en specifiek bedoeld is voor personen met een arbeidshandicap met mobiliteitsproblemen;7° IBO: de individuele beroepsopleiding in de onderneming, vermeld in artikel 90 tot en met 97 van het besluit van 5 juni 2009;6° K-IBO: de IBO voor kwetsbare werkzoekenden, vermeld in artikel 98/1 tot en met 98/4 van het besluit van 5 juni 2009;7° persoon met een arbeidshandicap: de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap voor wie de VDAB conform hoofdstuk II beslist dat hij recht heeft op een of meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen;8° Vlaamse ondersteuningspremie, afgekort VOP: de tegemoetkoming aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven, of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap ter compensatie van de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van ondersteuning en van verminderde productiviteit die gerelateerd zijn aan de arbeidshandicap;9° werkplekinstrumenten: de instrumenten van begeleiding op de werkvloer.Het gaat om de IBO, de K-IBO en de maatregelen, vermeld in artikel 41 tot en met 44 en artikel 111/0/1 tot en met 111/0/32 van het besluit van 5 juni 2009 en de gespecialiseerde oriënterende stage, vermeld in artikel 3, § 3 en § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten.".

Art. 6.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.De VDAB kan aan een persoon met een indicatie van een arbeidshandicap een recht op een of meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen toekennen. Dat recht wordt toegekend voor bepaalde of onbepaalde duur op basis van: 1° een attest waaruit blijkt dat de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap een aandoening of voorgeschiedenis heeft die voorkomt op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, na advies van de raad van bestuur van de VDAB, vastgestelde lijst;2° of, een multidisciplinair arbeidsonderzoek waaruit blijkt dat de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap voldoet aan een van de voorwaarden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, na advies van de door de raad van bestuur van de VDAB vastgestelde lijst;3° en, de woon- en werklocatie van de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap: a) hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;b) hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Voor de toekenning van de VOP bepaalt de VDAB het recht en de duur van het recht op basis van een van de volgende documenten of onderzoeken: 1° een attest waaruit blijkt dat de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap een aandoening of voorgeschiedenis heeft die voorkomt op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, na advies van de raad van bestuur van de VDAB, vastgestelde lijst;2° of, een multidisciplinair arbeidsonderzoek waaruit blijkt dat de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap voldoet aan een van de voorwaarden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, na advies van de raad van bestuur van de VDAB, vastgestelde lijst;3° en, de woon- en werklocatie van de persoon met een indicatie van een arbeidshandicap: a) hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; b) hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.".

Art. 7.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.De VDAB kent aan de volgende personen een tegemoetkoming toe in de kosten van arbeidsgereedschap en -kledij en in de kosten van aanpassing van de arbeidspost: 1° de persoon met een arbeidshandicap;2° de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een persoon met een arbeidshandicap tewerkstelt, of die een persoon met een arbeidshandicap een werkplek aanbiedt via een werkplekinstrument;3° de leerling in een alternerende opleiding tijdens de begeleiding op de werkplek. De VDAB bepaalt of de aard en de ernst van de arbeidshandicap die tegemoetkoming rechtvaardigen.".

Art. 8.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt: "Afdeling II. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -kledij van werknemers met een arbeidshandicap".

Art. 9.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.Conform artikel 7 en 8 kent de VDAB een tegemoetkoming toe in de aankoopkosten van het arbeidsgereedschap en de -kledij die werknemers met een arbeidshandicap dragen.

Voor de personen met een arbeidshandicap die op regelmatige basis telewerken als vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, kan de thuiswerkplek aangepast worden met arbeidsgereedschap of -kledij, als de overige decretale en wettelijke rechten voor tegemoetkomingen zijn uitgeput en er een telewerkovereenkomst is opgesteld.".

Art. 10.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "wordt of zal worden tewerkgesteld" vervangen door het woord "werkt";2° in punt 3° worden de woorden "het bedrag van" opgeheven;3° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° hij zich bevindt in een van de volgende gevallen: a) hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; b) hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.".

Art. 11.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit worden een afdeling II/1, die bestaat uit artikel 8/1 tot en met artikel 8/3, een afdeling II/2, die bestaat uit artikel 8/4 tot en met 8/6, en een afdeling II/3, die bestaat uit artikel 8/7 tot en met 8/9, ingevoegd, die luiden als volgt: "Afdeling II/1. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en arbeidskledij voor zelfstandigen met een arbeidshandicap

Art. 8/1.Conform artikel 8/2 en artikel 8/3 kent de VDAB een tegemoetkoming toe in de kosten van het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij van de zelfstandige met een arbeidshandicap.

Art. 8/2.Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing van het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij, vermeld in artikel 8/1, voldoet de zelfstandige met een arbeidshandicap aan de volgende voorwaarden: 1° hij toont aan dat de aanpassing of het materiaal waarvoor hij een tegemoetkoming vraagt, niet gebruikelijk is in zijn beroepstak en rechtstreeks noodzakelijk is door zijn arbeidshandicap;2° hij verbindt zich ertoe om de tegemoetkoming van de aanpassing niet als bedrijfskosten in te brengen in zijn belastingaangifte;3° hij bevindt zich in een van de volgende gevallen: a) hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;b) hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 8/3.Met behoud van de toepassing van artikel 15 en 16 dekt de tegemoetkoming van de VDAB alle werkelijke kosten voor de aanpassing van het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij.

De tegemoetkoming dekt alleen het verschil tussen de kosten van de aanpassing voor een valide persoon en de kosten voor de aanpassing die vereist zijn door de arbeidshandicap. Afdeling II/2. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en

arbeidskledij voor personen met een arbeidshandicap in werkplekinstrumenten en voor leerlingen met een arbeidshandicap in een alternerende opleiding

Art. 8/4.Conform artikel 8/5 en 8/6 komt de VDAB tijdens de duur van de begeleiding op de werkplek via de werkplekinstrumenten of via een alternerende opleiding tegemoet in de kosten van de aankoop van het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij voor de personen met een arbeidshandicap.

De VDAB blijft eigenaar van het arbeidsgereedschap dat en de arbeidskledij die ter beschikking is gesteld.

De VDAB kan tijdens de duur van de begeleiding ook een tegemoetkoming verlenen in bijkomende kosten voor het gebruik van het persoonlijke materiaal op de werkplek.

Art. 8/5.Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming, vermeld in artikel 8/4, toont de persoon met een arbeidshandicap aan dat: 1° het arbeidsgereedschap of de -kledij niet courant gebruikt wordt in de beroepstak waarin hij opgeleid wordt, en rechtstreeks noodzakelijk is of zal zijn voor de uitoefening van zijn professionele activiteit;2° de werkgever er niet toe gehouden is de kosten voor de aankoop van het arbeidsgereedschap of de arbeidskledij te dragen, of dat hij van de werkgever het nodige gereedschap of arbeidskledij niet kan krijgen, noch de tegenwaarde in speciën voor de aankoop ervan;3° de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid van het arbeidsgereedschap of de arbeidskledij betrekking hebben op de arbeidshandicap, en in verhouding staan tot de gevraagde ondersteuning;4° hij zich in een van de volgende gevallen bevindt: a) hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;b) hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Art; 8/6. Met behoud van de toepassing van artikel 15 en 16 dekt de tegemoetkoming alleen de bijkomende kosten die de persoon met een arbeidshandicap door zijn handicap moet dragen, ten opzichte van de kosten die een valide persoon voor zijn arbeidsgereedschap en -kledij moet dragen.

De tegemoetkoming van de VDAB dekt alleen de aanpassingskosten van het arbeidsgereedschap als die volstaan om te kunnen voldoen aan de specifieke behoeften van de persoon met een arbeidshandicap.". Afdeling II/3. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en

arbeidskledij voor personen met een arbeidshandicap in wijk-werken

Art. 8/7.Conform artikel 8/8 en 8/9 komt de VDAB tijdens de duur van wijk-werken, bepaald in artikel 4 van het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, tegemoet in de kosten van de aankoop van het arbeidsgereedschap en de arbeidskledij voor de personen met een arbeidshandicap.

De VDAB blijft eigenaar van het arbeidsgereedschap dat en de arbeidskledij die ter beschikking is gesteld.

De VDAB kan tijdens de duur van de begeleiding ook een tegemoetkoming verlenen in bijkomende kosten voor het gebruik van het persoonlijke materiaal op de werkplek.

Art. 8/8.Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming, vermeld in artikel 8/7, toont de persoon met een arbeidshandicap aan dat: 1° het arbeidsgereedschap of de -kledij niet courant gebruikt wordt in de beroepstak waarin hij activiteiten in kader van wijk-werken uitvoert, en rechtstreeks noodzakelijk is of zal zijn voor de uitoefening van zijn professionele activiteit;2° de gebruiker er niet toe gehouden is de kosten voor de aankoop van het arbeidsgereedschap of de arbeidskledij te dragen, of dat hij van de gebruiker het nodige gereedschap of arbeidskledij niet kan krijgen, noch de tegenwaarde in speciën voor de aankoop ervan;3° de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid van het arbeidsgereedschap of de arbeidskledij betrekking hebben op de arbeidshandicap, en in verhouding staan tot de gevraagde ondersteuning;4° hij zich in een van de volgende gevallen bevindt: a) hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;b) hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Art. 8/9.Met behoud van de toepassing van artikel 15 en 16 dekt de tegemoetkoming alleen de bijkomende kosten die de persoon met een arbeidshandicap door zijn handicap moet dragen, ten opzichte van de kosten die een valide persoon voor zijn arbeidsgereedschap en -kledij moet dragen.

De tegemoetkoming van de VDAB dekt alleen de aanpassingskosten van het arbeidsgereedschap als die volstaan om te kunnen voldoen aan de specifieke behoeften van de persoon met een arbeidshandicap.".

Art. 12.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling III vervangen door wat volgt: "Afdeling III. Tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van de arbeidspost van werknemers met een arbeidshandicap en van personen met een arbeidshandicap die een IBO of K-IBO volgen".

Art. 13.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "GIBO" vervangen door de woorden "IBO of een K-IBO".

Art. 14.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° zich ertoe verbinden om de persoon met een arbeidshandicap van wie de arbeidspost is aangepast, gedurende een minimumperiode van zes maanden in dienst te houden, waarbij de periode van de IBO of de K-IBO na de uitvoering van de arbeidspostaanpassing wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling;"; 2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° hij toont aan dat het een aanpassing van de arbeidspost betreft voor een persoon met een arbeidshandicap die in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest werkt.".

Art. 15.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling V vervangen door wat volgt: "Afdeling V. Gemeenschappelijke bepalingen voor afdeling II, II/1, II/2, II/3, III en IV.".

Art. 16.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° alle vereiste bewijsstukken, waaronder de bewijsstukken van de voorwaarden, vermeld in artikel 7, 8/2, 8/5, 8/7, 10 en 13.".

Art. 17.In artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De tegemoetkoming van de VDAB betreft alleen de kosten van arbeidspostaanpassingen die van curatieve aard zijn. De VDAB komt niet tegemoet in de kosten van aanpassingen van de arbeidsomgeving die krachtens een andere decretale of wettelijke bevoegdheid kunnen worden vergoed.".

Art. 18.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord "verblijfkosten" en het woord "indien" de zinsnede ", die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de uitoefening van de job of de zelfstandige activiteit, of aan de begeleiding op de werkplek voor leerlingen in een alternerende opleiding of werkzoekenden in werkplekinstrumenten," ingevoegd.

Art. 19.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten, vermeld in het eerste lid, wordt alleen toegekend als de persoon met een arbeidshandicap aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 2° hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.".

Art. 20.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten, wordt het opschrift van afdeling III vervangen door wat volgt: "Afdeling III. Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van de persoon met een arbeidshandicap om zich te begeven van zijn verblijfplaats naar de werkplek waar hij begeleid wordt via een werkplekinstrument, via een alternerende opleiding of actief is in wijk-werken, en omgekeerd".

Art. 21.Artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 20.Met behoud van de toepassing van artikel 6 van het besluit van 5 juni 2009 hebben de personen met een arbeidshandicap die via werkplekinstrumenten werken, of de leerlingen met een arbeidshandicap in een alternerende opleiding of de wijk-werkers, vermeld in artikel 3, 10° van het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming sluiten betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde Staatshervorming, volgens de voorwaarden, vermeld in deze afdeling, recht op een aanvullende tegemoetkoming in de verplaatsingskosten om zich te begeven van hun verblijfplaats naar hun werkplek, en omgekeerd.".

Art. 22.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "cursist" telkens vervangen door het woord "persoon"; 2° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De VDAB neemt de verplaatsingskosten ten laste die een persoon met een arbeidshandicap maakt om zich met gespecialiseerd vervoer te verplaatsen van zijn verblijfplaats naar de werkplek waar hij via een werkplekinstrument werkt, waar hij in een alternerende opleiding begeleid wordt of waar hij activiteiten verricht in kader van wijk-werken en omgekeerd.".

Art. 23.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten, wordt het opschrift van afdeling IV vervangen door wat volgt: "Afdeling IV. Tegemoetkoming in de verblijfkosten van personen met een arbeidshandicap".

Art. 24.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "of stage" worden telkens opgeheven; 2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.".

Art. 25.In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten, worden de woorden "of stage" telkens opgeheven.

Art. 26.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De VDAB neemt de dienstverlening, vermeld in dit hoofdstuk, alleen ten laste als ze verstrekt wordt aan een persoon met een auditieve arbeidshandicap die aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; 2° hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.".

Art. 27.In artikel 27, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "jaarbasis 20 %" vervangen door de zinsnede "jaarbasis 30%".

Art. 28.In artikel 28, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) een provincie, een gemeente, een OCMW, of een door een provincie, gemeente of OCMW opgericht verzelfstandigd agentschap of intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, of de verenigingen waarin ze deelnemen met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die na 1 juli 2008 een werknemer met een arbeidshandicap hebben aangeworven;".

Art. 29.In artikel 29 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, 2 en 3 worden vervangen door wat volgt: " § 1.Het departement kent de VOP toe aan de werkgever die een werknemer aanwerft die conform artikel 4, tweede lid, gerechtigd is op ondersteuning. Het departement kent de VOP toe op basis van: 1° het onderzoek van de VDAB, vermeld in paragraaf 3;2° het onderzoek naar de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Met het oog op de toekenning van de VOP, moet de werknemer aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 1° hij woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;2° hij woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER) en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het departement beëindigt de uitbetaling van de VOP als de werknemer niet langer aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, voldoet. De betaling wordt stopgezet uiterlijk het kwartaal nadat de voorwaarden gewijzigd zijn. § 2. De werkgever dient bij het departement een aanvraag van een VOP in. Het departement stelt daarvoor een model van elektronisch aanvraagformulier ter beschikking. De aanvraag vermeldt de volgende gegevens: 1° de identiteitsgegevens van de werkgever;2° de identiteitsgegevens van de werknemer;3° de datum van indiensttreding van de werknemer. Het departement beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag op basis van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.

Als de aanvraag ontvankelijk is, wordt de werkgever daarvan op de hoogte gebracht binnen zeven kalenderdagen na de dag van de ontvangst van de aanvraag. Die termijn van zeven kalenderdagen wordt geschorst als het departement de werkgever om aanvullende informatie heeft verzocht en het die informatie nog niet heeft ontvangen.

De werkgever van wie de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt daarvan op de hoogte gebracht binnen zeven kalenderdagen na de dag van de ontvangst van de aanvraag. Die kennisgeving vermeldt de motivering en de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

De werkgever verklaart bij de aanvraag van de VOP dat de betrokken werknemer bij de VDAB een aanvraag tot vaststelling van het recht, vermeld in artikel 4, heeft ingediend en dat de werkgever geen beroep zal doen op het advies collectief maatwerk van de werknemer dat de VDAB toegekend heeft op basis van artikel 12 van het besluit van 17 februari 2017. § 3. Het departement bezorgt het ontvankelijk verklaarde aanvraagdossier via elektronische weg aan de VDAB en peilt naar de status van het recht op een VOP voor de werknemer conform artikel 4."; 2° er wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 7.De werkgever brengt het departement onmiddellijk en op eigen initiatief op de hoogte van elke wijziging op vlak van tewerkstelling van de werknemer die betrekking heeft of kan hebben op de toekenningsvoorwaarden van de VOP.".

Art. 30.In artikel 30 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Het bedrag van de tegemoetkoming bij een vastgesteld recht van onbepaalde duur is gelijk aan: 1° tijdens periode 1, die gelijk is aan het kwartaal van de eerste aanwerving en de vier daaropvolgende kwartalen van de tewerkstelling bij dezelfde werkgever: 40% van het geplafonneerde referteloon;2° tijdens periode 2, die gelijk is aan het vijfde kwartaal na het kwartaal van de eerste aanwerving tot en met het achtste kwartaal na het kwartaal van de eerste aanwerving bij dezelfde werkgever: 30% van het geplafonneerde referteloon;3° tijdens periode 3, die begint in het negende kwartaal na het kwartaal van de eerste aanwerving bij dezelfde werkgever: 20% van het geplafonneerde referteloon. De tegemoetkoming kan voor een maximale duurtijd van twintig kwartalen worden toegekend."; 2° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1/1.Het bedrag van de tegemoetkoming bij een vastgesteld recht van bepaalde duur is gelijk aan 20% van het geplafonneerde referteloon. De tegemoetkoming start op het ogenblik van het kwartaal waarin de aanvraag is toegekend en loopt maximaal tijdens de zeven daaropvolgende kwartalen zonder de duurtijd van het recht te overschrijden."; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "paragraaf 1" vervangen door de zinsnede "paragraaf 1 en 1/1"; 4° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Voor de berekening van het bedrag van de VOP, vermeld in paragraaf 1 en 1/1, wordt de periode waarin de werknemer een K-IBO of een doorstroomtraject volgt als vermeld in artikel 24 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling.".

Art. 31.Aan artikel 32 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, worden een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Bij een verlenging van de tegemoetkoming bij een recht van onbepaalde duur van de werknemer dat conform artikel 4 is vastgesteld, betaalt het departement de tegemoetkoming aan de werkgever gedurende maximaal twintig kwartalen.

Na afloop van de tegemoetkoming op basis van een recht van bepaalde duur van de werknemer kan het departement aan de werkgever een verlenging toekennen op basis van een nieuw recht van bepaalde duur dat conform artikel 4 is vastgesteld. Bij een verlenging op basis van een nieuw recht van bepaalde duur van de werknemer kent het departement de tegemoetkoming toe voor de duurtijd van het recht van de werknemer, voor maximaal acht kwartalen.".

Art. 32.In artikel 34, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° het advies collectief maatwerk, vermeld in artikel 12 van het besluit van 17 februari 2017;".

Art. 33.In artikel 35 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de inwerkingtreding van dit besluit" vervangen door de datum "1 juli 2016"; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Het departement kent, na aanvraag van de zelfstandige, een VOP toe aan de zelfstandige in hoofdberoep die na 1 oktober 2008 een persoon met arbeidshandicap is geworden, of aan de zelfstandige in bijberoep die vanaf 1 juli 2016 een persoon met arbeidshandicap is geworden, als die personen recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en voorheen geen erkenning hadden voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een van zijn rechtsvoorgangers.".

Art. 34.Artikel 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 36.§ 1. Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, wordt als basis genomen voor de berekening van de VOP. § 2. Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen, vermeld in artikel 35, is gelijk aan: 1° 40% gedurende het kwartaal van de aanvraag en de vier daaropvolgende kwartalen;2° 20% vanaf het zesde kwartaal tot en met het twintigste kwartaal, op voorwaarde dat voldoende bedrijfsactiviteit kan worden aangetoond. Tijdens het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP brengt het departement de zelfstandige op de hoogte van het einde van de betalingen van de VOP en van de mogelijkheid om bij het departement een gemotiveerde aanvraag in te dienen tot behoud van het bedrag, vermeld in het eerste lid, 2°.

Vanaf het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP kan de zelfstandige een gemotiveerde aanvraag indienen bij het departement tot behoud van het bedrag, vermeld in het eerste lid, 2°. Het departement beslist op basis van een evaluatie door de VDAB over het bedrag en de periode van de VOP. Het departement kan aan de zelfstandige met een arbeidshandicap die gedurende minimaal twee jaar zijn zelfstandige activiteiten uitoefent, een hoger bedrag van de VOP voor zelfstandigen toekennen, tot maximaal 60% van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Om aanspraak te kunnen maken op de verhoging, toont de zelfstandige op gemotiveerde wijze aan dat de ernst van de arbeidshandicap hogere bijkomende kosten of een hoger rendementsverlies veroorzaakt. De VDAB evalueert de behoefte aan ondersteuning ter plaatse, namelijk de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van de ondersteuning en van de verminderde productiviteit van de zelfstandige. § 3. Er is voldoende bedrijfsactiviteit zolang het belastbare nettobedrijfsinkomen hoger dan 13.500 euro is. Dat wordt aangetoond met een fiscaal aanslagbiljet voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de uitbetaling van de VOP. Via de gegevensstroom met de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen volgt het departement de zelfstandige activiteit op.

Als de zelfstandige er niet in slaagt om voldoende bedrijfsactiviteit te realiseren door stopzetting of een volledige onderbreking van de zelfstandige activiteiten door ziekte, wordt de bedrijfsactiviteit pro rata berekend. De VOP wordt alleen uitbetaald voor de periode waarin de zelfstandige zijn activiteiten heeft uitgevoerd. § 4. Als de zelfstandige niet voldoende bedrijfsactiviteit realiseert, worden de toekomstige betalingen van de VOP opgeschort. De zelfstandige kan, nadat hij aangetoond heeft dat hij voldoende bedrijfsactiviteit realiseert, een voortzetting van de betaling van de VOP vragen. § 5. De zelfstandige brengt het departement onmiddellijk en op eigen initiatief op de hoogte van elke wijziging die betrekking heeft of kan hebben op het realiseren van voldoende bedrijfsactiviteit.".

Art. 35.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016, wordt hoofdstuk VII, dat bestaat uit artikel 37, opgeheven.

Art. 36.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 38.De persoon met een indicatie van een arbeidshandicap, de persoon met een arbeidshandicap of de werkgever kan een verzoek tot heroverweging indienen bij de raad van bestuur als hij niet akkoord gaat met een beslissing die de VDAB neemt met toepassing van dit besluit.

Het gemotiveerde verzoek tot heroverweging wordt ingediend, op straffe van verval, binnen 45 dagen vanaf de datum van de kennisname van de beslissing.

De raad van bestuur beslist over het heroverwegingsverzoek op basis van een advies van de heroverwegingscommissie, vermeld in het vierde lid, binnen dertig dagen nadat hij het advies heeft ontvangen.

De multidisciplinair samengestelde heroverwegingscommissie, vermeld in het derde lid, wordt aangesteld door de raad van bestuur en bestaat uit: 1° twee leden, voorgedragen door de VDAB, onder wie de voorzitter;2° twee leden en een externe deskundige, voorgedragen door elk van de gespecialiseerde diensten, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepalings- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten;3° twee leden, voorgedragen door de gebruikersorganisaties, vermeld in artikel 1, 16°, van het voormelde besluit. De voorgedragen leden zijn deskundig door ervaring of bezitten een andere bewezen deskundigheid op het vlak van arbeidsproblematieken van personen met een arbeidshandicap.

Op verzoek van de heroverwegingscommissie kunnen externe deskundigen uitgenodigd worden. Die externe deskundigen hebben een raadgevende stem.

De heroverwegingscommissie brengt haar advies uit binnen 60 dagen nadat ze het heroverwegingsdossier heeft ontvangen. De raad van bestuur bepaalt de nadere regels in verband met de werking van de heroverwegingscommissie.".

Art. 37.Artikel 67/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 16/03/2015 numac 2015035266 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 67/1.De personen die voor 1 januari 2019 beschikken over een onvoorwaardelijk recht op tewerkstelling in een beschutte werkplaats en op 1 januari 2019 niet in een maatwerkbedrijf werken, krijgen het advies collectief maatwerk, vermeld in artikel 12 van het besluit van 17 februari 2017, of een recht op een VOP. De personen die voor 1 januari 2019 beschikken over een voorwaardelijk recht op tewerkstelling in een beschutte werkplaats, en op 1 januari 2019 niet in een maatwerkbedrijf werken, verliezen dat recht en krijgen recht op een VOP.".

Art. 38.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016, wordt een artikel 67/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 67/3.Werkgevers die voor 1 januari 2019 een VOP ontvangen voor de tewerkstelling van een werknemer met een arbeidshandicap die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest woont, behouden die tegemoetkoming.

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit kunnen die werkgevers voor hun werknemers geen beroep meer doen op een verhoging of verlenging van de tegemoetkoming.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

Art. 39.Aan artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Ter uitvoering van artikel 18, § 4, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen wordt bij de hertewerkstelling bij dezelfde werkgever geen onderscheid gemaakt tussen tewerkstellingen die begonnen zijn voor en na 1 juli 2016.". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 40.De doelgroepvermindering die conform artikel 6/1 en artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen is aangevraagd en toegekend voor aanwervingen voor 1 januari 2019, wordt vanaf 1 januari 2019 toegekend voor de resterende kwartalen.

Art. 41.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 42.De Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^