Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 april 2007
gepubliceerd op 20 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, tot wijziging van het besluit

bron
vlaamse overheid
numac
2007035761
pub.
20/06/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, inzonderheid op de bijlage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, inzonderheid op artikel 1, 1°, en bijlage II en III;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, inzonderheid op bijlage II, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Overwegende dat Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groentezaad, gewijzigd werden door Richtlijn 2006/124/EG van de Commissie van 5 december 2006 en dat die richtlijnen een verplichting inhouden om er zich binnen de voorgeschreven termijn naar te schikken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2007;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 15 januari 2007, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 5 februari 2007;

Gelet op het advies nr. 42.391/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van de State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad wordt vervangen door wat volgt :

« BIJLAGE - Lijst van de geslachten en soorten van groenten waarop dit besluit van toepassing is Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° groenten : planten van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt 3 de tabel met als opschrift Normen, vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt 2 de tabel met als opschrift, Minimumgewicht van een monster, vervangen door de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, wordt artikel 1N2 vervangen door de volgende tabel : « 1. Bedoelde soorten.

Dit hoofdstuk behandelt volgende soorten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor al die soorten kunnen veldkeuringen uitgevoerd worden. »

Art. 6.In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, wordt in artikel 6N2, 6.1., tabel 4 vervangen door de volgende tabel : « Tabel 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld a) Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5 % worden overschreden.Een partij omhuld zaad bestaat uit maximaal 1 miljard zaden en mag de 42 ton niet overschrijden. b) Het gewicht van een monster mag, op verzoek van de handelaar-bereider, groter zijn. Voor de F1 hybriderassen van voornoemde soorten kan het minimumgewicht van het monster verminderd worden tot 1/4 van het aangegeven gewicht.

Het monster moet echter ten minste een gewicht van 5 g hebben en ten minste 400 zaden bevatten. »

Art. 7.In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006, wordt in artikel 6N2, 6.2.2., tabel 5 vervangen door de volgende tabel : « Tabel 5.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 april 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^