Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 februari 2015
gepubliceerd op 08 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement

bron
vlaamse overheid
numac
2015035319
pub.
08/04/2015
prom.
27/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, artikel 40, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, artikel 41, § 6, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 50 § 5, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 115, § 1, 3°, artikel 165, 9° ;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, artikel II.247, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 november 2014;

Gelet op het advies 56.934/1 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het diploma van gegradueerde en het deelcertificaat, verleend in het hoger beroepsonderwijs, conform de bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.

Art. 2.De instellingen kunnen vrij de opmaak van het diploma bepalen.

Het diploma vermeldt: 1° de tekst "Diploma van gegradueerde", aangevuld met de opleidingsbenaming;2° het niveau en het logo van de Vlaamse Kwalificatiestructuur, vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, alsook het overeenstemmende niveau van de European Qualifications Framework for lifelong learning;3° de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten.Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt de studieomvang uitgedrukt in lestijden. Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 4° de accreditatievoorschriften waaraan de opleiding voldoet, voor zover ze al van toepassing zijn, conform het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;5° de titel die gevoerd mag worden.Diegene aan wie overeenkomstig de regelgeving het diploma van gegradueerde, in het Engels vertaald als associate degree, is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van gegradueerde met of zonder nadere specificatie met toepassing van artikel 21quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Op het diploma van diegene die gerechtigd is de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er te voeren conform artikel 165 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt vermeld dat bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten voor de toegang tot het gereglementeerde beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zijn nageleefd. 6° de toegekende eindbeoordeling, voor zover dat van toepassing is;7° de officiële naam van de bij de opleiding betrokken instellingen. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool, en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding; 8° dat het diploma wordt uitgereikt conform de bepalingen van: a) het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;b) de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013;c) ingeval de bij de opleiding betrokken instellingen een hogeschool en een centrum voor volwassenonderwijs zijn: het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs d) ingeval de bij de opleiding betrokken instellingen een hogeschool en een secundaire school zijn: de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;9° alle voornamen, de naam, en de geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde;10° de plaats en datum van de uitreiking;11° de naam en de handtekening van het hoofd van elke instelling;12° dat een diplomasupplement bij het diploma hoort. Het diploma wordt bekleed met het zegel van de betrokken instellingen.

Art. 3.Het diplomasupplement, vermeld in artikel 2 eerste lid 12°, bestaat uit 2 delen: een inleiding en individuele informatie volgens een gestandaardiseerd model. Beide zijn opgemaakt volgens het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. De voormelde inleiding is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Het model van het informatieve deel is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

De informatie wordt uitsluitend verstrekt aan de hand van de acht onderdelen met de vermelde subonderdelen en in dezelfde volgorde vanwege de internationale herkenbaarheid van het Vlaamse diplomasupplement.

De informatie over alle acht onderdelen en informatiepunten wordt verstrekt. Zo niet wordt de reden aangegeven of aangeduid dat het informatiepunt "niet van toepassing" is.

In de acht onderdelen met de vermelde subonderdelen verstrekken de instellingen ten minste de informatie, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, ter navolging van de "Explanatory notes" van het model van diplomasupplement van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. De instellingen kunnen de informatiepunten aanvullen, maar niet uitbreiden met extra genummerde subonderdelen vanwege de internationale herkenbaarheid van het Vlaamse diplomasupplement.

De instellingen kunnen vrij de opmaak van het diplomasupplement bepalen, met uitzondering van de informatieopdeling in acht onderdelen met de informatiepunten en de volgorde ervan, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

De instellingen kunnen extra authenticiteitsmaatregelen nemen voor het diplomasupplement.

Art. 4.Het diploma en het bijbehorende diplomasupplement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel.

Art. 5.Het diploma en het bijhorende diplomasupplement worden kosteloos verstrekt in het Nederlands. Op verzoek van de gediplomeerde worden ze ook eenmalig en kosteloos afgeleverd in het Engels.

Art. 6.Een module in het hoger beroepsonderwijs wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Het model van deelcertificaat is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.Artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2009 en gewijzigd bij de gecoördineerde decreten van 17 december 2010, wordt opgeheven.

Art. 8.De bijlage XXXI bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2009, wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, wordt opgeheven.

Art. 10.De bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Bijlage 1 De inleiding van het diplomasupplement, vermeld in artikel 3, eerste lid

Het diplomasupplement is gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES is ontwikkeld. De bedoeling van het diplomasupplement is voldoende onafhankelijke gegevens te verstrekken ter verbetering van de internationale transparantie en geschikte erkenning van diploma's (diploma's, getuigschriften, certificaten enz.) voor academische en professionele doeleinden.

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international `transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.).

Het diplomasupplement is ontworpen om het volgende te beschrijven: de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de studies die met succes werden gevolgd en beëindigd door de persoon vermeld op het originele diploma waartoe het diplomasupplement behoort. Het diplomasupplement moet vrij zijn van enig waardeoordeel, verklaringen over gelijkwaardigheid en erkennings-suggesties. Informatie over alle acht onderdelen zal verstrekt worden. Waar geen informatie kan worden verstrekt, moet uitleg over de reden worden verschaft.

It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition.

Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de inhoud van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Bijlage 2 Het model van het diplomasupplement, conform het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES, vermeld in artikel 3, tweede lid 1. INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE GEDIPLOMEERDE 1.1. Naam: de volledige familienaam. 1.2. Voornaam: alle voornamen. 1.3. Geboortedatum: dag, maand en jaar. 1.4. Studenten-, cursist- of stamnummer 2. INFORMATIE OVER HET DIPLOMA 2.1. Benaming van het diploma: de tekst "Diploma van gegradueerde", aangevuld met de opleidingsbenaming en, indien van toepassing, de beroepskwalificatie of beroepskwalificaties die die de gediplomeerde behaald heeft 2.2. Studiegebied(en): het studiegebied of de studiegebieden, vermeld in artikel II.71. van de Codex Hoger Onderwijs 2.3. Officiële naam en status van de uitreikende instellingen: de wettelijke naam van alle betrokken instellingen in de originele taal.

Hogescholen vermelden onder dit punt ook hun registratiestatus, namelijk "ambtshalve geregistreerde instelling" 2.4. Inhoudelijk coördinerende instelling 2.5. De onderwijstaal en examentaal: de algemene onderwijs- en examentaal. De gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel/module wordt in punt 4.3 van het diplomasupplement vermeld. 3. INFORMATIE OVER HET NIVEAU VAN HET DIPLOMA 3.1. Niveau van het diploma: "Hoger beroepsonderwijs (kwalificatieniveau 5)" Daarbij wordt ook aangegeven dat het een "qualification of level 5 of EQF for LLL" is omdat de gevalideerde decretale beschrijvingen van de opleidingen voor het diploma van gegradueerde zijn opgenomen als kwalificaties van niveau vijf in de Vlaamse kwalificatiestructuur als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. 3.2. Studieomvang van de opleiding: de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt de studieomvang uitgedrukt in lestijden. Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs 3.3. Toelatingsvoorwaarde(n): de voorwaarde of voorwaarden op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding, respectievelijk tot een opleidingsonderdeel of module, met inbegrip van de eventuele vrijstelling van een of meer voorafgaande opleidingsonderdelen of modules. 4. INFORMATIE OVER OPLEIDING EN BEHAALDE STUDIERESULTATEN 4.1. Onderwijsvorm: organisatie van de opleiding in de vorm van contactonderwijs, gecombineerd onderwijs, voltijds onderwijs 4.2. Programmakenmerken: de niveaudescriptoren van de opleiding, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur; het opleidingsprofiel en in voorkomend geval de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee de instellingen rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma 4.3. Opleidingsonderdelen/modules: het overzicht van de opleidingsonderdelen/modules en de behaalde individuele evaluatieresultaten per opleidingsonderdeel/module. De gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel/module wordt hier ook vermeld, alsook de vermelding aan welke instelling welke opleidingsonderdelen/modules zijn gevolgd.

Voor zover dat van toepassing is, worden ook expliciet de internationale uitwisselingsverblijven vermeld. 4.4. Het evaluatiesysteem: toelichting van het gehanteerde puntensysteem en het systeem om te bepalen wanneer een persoon is geslaagd 4.5. Toegekende eindbeoordeling: de graad van verdienste 5. INFORMATIE OVER DE FUNCTIE VAN HET DIPLOMA 5.1. Toegang tot vervolgopleidingen: informatie over de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen 5.2. Civiele effecten: informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn 6. AANVULLENDE INFORMATIE 6.1. Aanvullende informatie: informatie over de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen op grond van eerder verworven kwalificaties en competenties; informatie over de studieduurverkorting, namelijk de motivatie voor de beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten of lestijden 6.2. Extra informatiebronnen: de contactgegevens van de uitreikende instellingen; de contactgegevens van het Vlaams informatiecentrum, dat behoort tot het National Academic Recognition and Information Centre Netwerk van de Europese Commissie van de Europese Unie; de website waarop het register van opleidingen hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 4, § 4, van het decreet betreffende het secundair en het hoger beroepsonderwijs, wordt aangeboden 7. AUTHENTICITEIT VAN HET DIPLOMASUPPLEMENT 7.1. Datum: aangezien het diploma en het diplomasupplement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen, is de datum van het diplomasupplement dezelfde als de datum van het diploma 7.2. Handtekening: voornaam, naam en handtekening 7.3. De functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent: diegene die het diplomasupplement ondertekent, hoeft niet het hoofd van de instelling te zijn 7.4. Zegel van de betrokken instellingen: zegels van de instellingen, met eventueel het logo van het samenwerkingsverband waartoe ze behoren 8. INFORMATIE OVER HET VLAAMS ONDERWIJSSYSTEEM 8.1. Informatie over het Vlaams onderwijssysteem in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder: - een beschrijving van het Vlaams onderwijssysteem in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder - een diagram van het Vlaams onderwijssysteem In de beschrijving worden minstens de volgende gegevens vermeld: - de algemene toelatingsvoorwaarden; - het kwaliteitszorgsysteem. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Family name(s) 1.2 Given name(s) 1.3 Date of birth (day/month/year) 1.4 Student identification number or code (if available) 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 "Associate degree", supplemented with the name of the programme and (if applicable) title conferred (in original language) 2.2 Branch(es) of study for the qualification 2.3 Name and status of awarding institutions (in original language) 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) 2.5 Language(s) of instruction/examination 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 "Higher Vocational Education (Qualification level 5)" 3.2 Official length of programme 3.3 Access requirements(s) 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Mode of study 4.2 Programme requirements 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study 5.2 Professional status: details of any rights to practise, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation. 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information 6.2 Further information sources 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Date 7.2 Signature 7.3 Capacity 7.4 Official stamp or seal 8. INFORMATION ON THE FLEMISH EDUCATION SYSTEM 8.1 Information on the Flemish education system in general and of the higher vocational education in particular Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Bijlage 3 Het model van het deelcertificaat, uitgereikt in het kader van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 6 DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE . . . . . (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen (2) : . . . . .

Ondergetekenden, . . . . ., (3) beiden hoofd van de bovengenoemde instellingen, bevestigen dat . . . . . (4) geboren in . . . . ., op . . . . . (5) deze module met vrucht heeft beëindigd.

De module omvat in totaal . . . . . studiepunten/ . . . . . lestijden . . . . . (6) en maakt deel uit van de opleiding . . . . . (7) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in . . . . . op . . . . . (8) De houder, De hoofden (9) (1) Benaming van de module zoals die is vastgelegd in opleidingsprofiel van de opleiding.(2) Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding.(3) Eerste voornaam en naam van de hoofden.(4) Alle voornamen en naam van de cursist zoals die op identiteitskaart of geboorteakte vermeld worden.(5) Geboorteplaats en datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven.(6) Het totale aantal studiepunten of lestijden van de module zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding.(7) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.(8) Datum van uitreiking.(9) Naast de handtekening wordt de zegel van de instellingen aangebracht. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^