Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 februari 2015
gepubliceerd op 10 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N235 Pastoor Bolsstraat tussen kilometerpunt 0.000 en 0.850 op het grondgebied van de gemeente Beersel

bron
vlaamse overheid
numac
2015035406
pub.
10/04/2015
prom.
27/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N235 Pastoor Bolsstraat tussen kilometerpunt 0.000 en 0.850 op het grondgebied van de gemeente Beersel


De Vlaamse Regering, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de beslissing van 27 mei 2014 van de gemeenteraad van de gemeente Beersel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 december 2014;

Overwegende dat het betrokken weggedeelte enkel nog van plaatselijk nut is en aldus niet langer als gewestweg dient behouden te worden;

Overwegende dat het betrokken weggedeelte zich in een goede staat bevindt zoals blijkt uit de beslissing van 27 mei 2014 van de gemeenteraad van de gemeente Beersel;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De N235 Pastoor Bolsstraat tussen kilometerpunt 0.000 en 0.850, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beersel, wordt ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^