Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 februari 2015
gepubliceerd op 21 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2015035470
pub.
21/04/2015
prom.
27/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.2., § 1 en § 7, artikel 4.2.3 en artikel 4.4.7, gewijzigd bij de decreten van 11 mei 2012 en 4 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2015;

Gelet op advies nr. 57.011 van de Raad van State, gegeven op 13 februari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2.3.1.1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, worden de woorden "en bekkenbeheerplannen" opgeheven.

Art. 2.In de artikelen 2.3.1.3 en 2.4.1.1, § 5, van hetzelfde besluit, respectievelijk ingevoegd en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, worden de woorden "stroomgebiedbeheer- of bekkenbeheerplannen" telkens vervangen door het woord "stroomgebiedbeheerplannen".

Art. 3.In artikel 2, 1° en 18°, van bijlage 2.3.1 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden "stroomgebiedbeheer- of bekkenbeheerplannen" vervangen door het woord "stroomgebiedbeheerplannen".

Art. 4.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 12° opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 9° opgeheven.

Art. 5.In artikel 4, § 4, tweede lid, in fine, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2006, worden de woorden "of een goedgekeurd bekkenspecifiek deel van een stroomgebiedbeheerplan" ingevoegd.

Art. 6.In artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid worden de woorden "een goedgekeurd bekkenbeheerplan" vervangen door de woorden "een goedgekeurd bekkenbeheerplan of een goedgekeurd bekkenspecifiek deel van een stroomgebiedbeheerplan".

Art. 7.In artikel 2.2, 4°, artikel 3.2, 3°, artikel 4.2, 1°, en artikel 8.2, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt de zinsnede "een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan" vervangen door de zinsnede " een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid".

Art. 8.In artikel 6, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt de zinsnede "een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan" vervangen door de zinsnede "een afgebakende oeverzone als vermeld in artikel 3, § 2, 43°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid".

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid en bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^