Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 januari 1998
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035255
pub.
07/03/1998
prom.
27/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 1998. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van de examencommissie en haar huishoudelijk reglement en van het examenreglement van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 34, vierde, vijfde en zesde lid, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van de examencommissie en haar huishoudelijk reglement en van het examenreglement van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts, zoals gewijzigd door het belsuit van de Vlaamse regering van 2 december 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wijziging van het besluit van 27 mei 1997 slechts voor enkele aspecten noodzakelijk is, maar wel dringend meegedeeld moet worden om de kandidaten die in 1998 willen deelnemen aan het toelatingsexamen tegen het einde van 1997 op de hoogte te brengen van de concrete data en modaliteiten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van de examencommissie en haar huishoudelijk reglement en van het examenreglement van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 7, § 3, wordt het woord « opeenvolgende » geschrapt;2° in artikel 8 wordt het woord « opeenvolgende » geschrapt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1997.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 januari 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^