Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 maart 2009
gepubliceerd op 06 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen

bron
vlaamse overheid
numac
2009035355
pub.
06/05/2009
prom.
27/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 MAART 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen


DeVlaamse Regering, Gelet op het decreet van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen artikelen 5, § 2 tot en met § 5, 6, § 1, 8, § 1 en § 2, 11en 12, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009 en artikel 16 en artikel 20 van de Bijzondere Wet op de Hervorming van de Instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2008;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 21 januari 2009;

Gelet op advies 46.056/1 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005035248 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de-minimisverordening : verordening (EG) nr.1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 28 december 2006 in L379/5, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, de latere wijzigingen ervan en elke latere akte die deze verordening vervangt; »; 2° in § 1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° Waarborgdecreet : het decreet van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/02/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, met inbegrip van alle latere wijzigingen;»; 3° in § 1, punt 5°, wordt het woord « bipartiete » vervangen door het woord « bilaterale »;4° § 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De definities, vermeld in artikel 1, punt 2 van de de-minimisverordening en in artikel 2 van het Waarborgdecreet, zijn eveneens van toepassing in dit besluit. »

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden "artikel 29" vervangen door de woorden "artikel 3, tweede lid";2° in § 3 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° het gebruikt waarborgbedrag zoals nader te bepalen door de minister;»; 3° in § 3 wordt punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° het gebruikt waarborgbedrag, zoals vermeld in 1°, ten opzichte van het toegekend waarborgbedrag, zoals nader te bepalen door de minister;»; 4° in § 3 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° een benchmark,waarvan de parameters nader te bepalen zijn door de minister »;5° in § 3 wordt punt 4° opgeheven.

Art. 3.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt opgeheven;2° in punt 3° worden de woorden « in de punten 1° en 2° » vervangen door de woorden « in punt 1° »;3° punt 4° wordt vervangen door wat volgt : « 4° kaderovereenkomsten die een combinatie bevatten van de overeenkomsten of de eenzijdige wilsverklaringen, vermeld in punt 1° en 3°.»

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1, eerste lid, punt 2°, worden de woorden «, tenzij voor de verbintenissen waarvoor een tegengarantie van het Europees Investeringsfonds toegekend wordt;» toegevoegd; 2° in § 1, vierde lid, worden de woorden « de term 'gezamenlijke controle' » vervangen door de woorden « de term 'gezamenlijke controle' »;3° in § 1 worden het zevende en achtste lid opgeheven;4° aan § 2 worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt : « 4° een beding waarin uitdrukkelijk gestipuleerd wordt dat de steun, toegekend op basis van het Waarborgdecreet of de uitvoeringsmaatregelen ervan, de-minimissteun betreft, toegekend op basis van de de-minimisverordening;5° een beding op grond waarvan Waarborgbeheer NV gerechtigd is, bij overschrijding van de plafonds, vermeld in de de-minimisverordening, de betaling van de kredietnemer te vorderen van de onrechtmatig verleende steun, zijnde het brutosubsidie-equivalent van de steun, toegekend op basis van het Waarborgdecreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan.»; 5° in § 4, eerste lid, worden de woorden « algemene of bijzondere » ingevoegd tussen de woorden « waarborghouder » en « afwijkingen »;6° in § 4 wordt een derde lid toegevoegd : « De minister kan specifieke doelgroepen definiëren op basis van sector of ontwikkelingsfase, op basis van doel of aard van investering, of op basis van een combinatie van voorgaande elementen en voor elk van die doelgroepen een algemene of bijzondere afwijking toestaan van een of meer voorwaarden vermeld in § 1 of § 2.» 7° § 5 wordt vervangen door wat volgt : « § 5.Behoudens de bepalingen van artikel 21 mag de som van de lopende verbintenissen van de K.M.O., die onder de toepassing van een waarborg zijn gebracht, in hoofdsom het bedrag van 500.000 euro niet overschrijden. »; 8° in § 6 en in § 7 worden de woorden «, voor een gegeven K.M.O., » geschrapt.

Art. 5.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 10.Om verbintenissen van de K.M.O. onder de toepassing van zijn waarborg te brengen, meldt de waarborghouder de financieringsovereenkomst of een andere verrichting aan binnen een termijn van drie maanden na de ondertekening van de authentieke akte en, bij ontstentenis daarvan, van de onderhandse akte of de andere documenten waarin ze zijn vervat. De aanmelding gebeurt bij Waarborgbeheer NV door middel van een correct ingevuld formulier als vermeld in artikel 9.

De minister bepaalt de praktische wijze van indiening van het formulier, vermeld in artikel 9. »

Art. 6.In artikel 12 en 13 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 10 » vervangen door de woorden « artikel 9 ».

Art. 7.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 14, § 1 » vervangen door de woorden « artikel 14 ».

Art. 8.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1. De minister legt de premie, vermeld in artikel 15, vast per soort van financieringsovereenkomst en andere verrichting en, in voorkomend geval, per specifieke doelgroep. »

Art. 9.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 10, eerste lid » telkens vervangen door de woorden « artikel 9 ».

Art. 10.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 19.De verbintenissen van een K.M.O. worden beschouwd als zijnde onder de toepassing van de waarborg van een waarborghouder zodra de waarborghouder bij Waarborgbeheer NV een volledig ingevuld formulier heeft ingediend als vermeld in artikel 9, Waarborgbeheer NV tot de registratie daarvan heeft beslist en het Vlaamse Gewest de betaling van de toepasselijke premie, vermeld in artikel 15, heeft ontvangen. »

Art. 11.In artikel 21, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit wordt het woord « co-financiering » vervangen door het woord « cofinanciering ».

Art. 12.Aan artikel 24 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De beslissing van de minister, vermeld in artikel 21, heeft alleen gevolg als de financieringsovereenkomst of de andere verrichting op regelmatige wijze werd geregistreerd. »

Art. 13.Artikel 25 en 26 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 14.Aan artikel 31 van hetzelfde besluit wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3 Als er aanwijzingen zijn dat het bedrag van de afroep niet voorlopig betaalbaar kan worden gesteld, kan Waarborgbeheer NV de termijn van drie maanden, vermeld in § 2, eenmalig met drie maanden verlengen, om het dossier grondig te onderzoeken. De waarborghouder wordt daarvan met een brief voorafgaandelijk op de hoogte gebracht. »

Art. 15.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Om na te gaan of de informatie, vermeld in artikel 11, zoals die wordt ingevuld op het formulier, vermeld in artikel 9, correct is, alsmede om na te gaan of een financieringsovereenkomst of een andere verrichting voldoet aan de voorwaarden, vermeld in § 3 en in artikel 7 en 8, is de waarborghouder ertoe gehouden om, op verzoek van Waarborgbeheer NV, de boeken open te leggen voor de onderdelen die betrekking hebben op de K.M.O. waarvoor binnen Waarborgbeheer NV een dossier is geopend. »; 2° in § 4 worden de woorden « artikel 35, § 2 » vervangen door de woorden « artikel 35, § 3 ».

Art. 16.In artikel 38, § 1, 4°, worden de woorden « artikel 8, § 1, eerste lid, 3° » vervangen door de woorden « artikel 8, § 1, eerste lid, 2° ».

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die door de waarborghouder worden gesloten vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, met uitzondering van artikel 14 van dit besluit die onmiddellijk van toepassing zijn op de bestaande financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen. »

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, P. CEYSENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^