Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 maart 2020
gepubliceerd op 01 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2020030456
pub.
01/04/2020
prom.
27/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030456

VLAAMSE OVERHEID


27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: -het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 5°, a) en b), vervangen bij het decreet van 12 juli 2013, en § 2; -het decreet van 4 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid sluiten houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, artikel 12; - het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030840 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, artikel 14; - decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, artikel 4; - wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 27 maart 2020. - De Raad van State heeft geen advies gegeven, met toepassing van artikel 3, § 1, om reden dat dringende maatregelen moeten worden uitgevaardigd die de gevolgen van een crisis met een ernstige sociale en economische impact temperen.

Motivering Het besluit stelt een aantal dringende crisismaatregelen vast op het vlak van de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen, de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, de premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, en de arbeidskaarten voor economische migranten.

Juridisch kader - het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap sluiten betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, artikel 36, § 3; - besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017030126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, artikel 9, § 3; -besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, artikel 2, en 7, § 1; - besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 75.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Aan artikel 36, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap sluiten betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de zelfstandige er niet in slaagt om voldoende bedrijfsresultaten te realiseren tijdens een crisis met een ernstige sociale en economische impact die de minister als dusdanig erkent, wordt met behoud van de toepassing van het eerste en tweede lid, de bedrijfsactiviteit pro rata berekend.".

Art. 2.Aan artikel 9, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017030126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Met behoud van de toepassing van het eerste en tweede lid, kan het departement in geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend, de uitbetaling van de tweede schijf van de subsidie vaststellen via de contractuele tewerkstellingsbreuk van de aangiftes voorafgaand aan die crisis. De minister bepaalt de voorwaarden en de procedure van de aanvraag.".

Art. 3.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend, wordt de termijn van zes maanden, vermeld in het eerste lid, 2°, automatisch verlengd met telkens 3 maanden tot zolang de minister dit niet meer noodzakelijk acht.".

Art. 4.Aan artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend, wordt de termijn van drie maanden, vermeld in het eerste lid, automatisch verlengd met telkens 3 maanden tot zolang de minister dit niet meer noodzakelijk acht.".

Art. 5.Aan artikel 75 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015432 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing indien de onderdaan van een derde land om uitzonderlijke reden onafhankelijk van zijn wil het land niet kan verlaten.".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 27 maart 2020.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^