Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 maart 2020
gepubliceerd op 01 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving

bron
vlaamse overheid
numac
2020030480
pub.
01/04/2020
prom.
27/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030480

VLAAMSE OVERHEID


27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5; - het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 6, § 2, artikel 13, § 2, artikel 22 en artikel 32.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: De inspectie van financiën heeft advies gegeven op 26 maart 2020.

Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in België.

Vooral sinds het einde van de krokusvakantie neemt de verspreiding van dit virus steeds grotere vormen aan. Zo testten op maandag 15 maart 172 stalen positief voor Covid-19. Van de getroffen burgers wonen er 80 in Vlaanderen, 68 in Wallonië en 17 in Brussel. De woonplaats van de overige 7 gevallen is niet gekend.

Sinds de start van de pandemie werden in België 1.058 gevallen van infecties met het coronavirus ontdekt. Er zijn 10 sterfgevallen.

Wereldwijd zijn er 151.363 bevestigde gevallen, waarvan 5.758 sterfgevallen.

Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), moet ook de Vlaamse Overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen.

De Vlaamse overheid, maar ook de gemeentelijke en provinciale overheden zijn ertoe gehouden om welbepaalde procedures binnen een vastgelegde termijn te doorlopen, en hierbij verschillende procedurestappen te respecteren. Zo moeten vergunningsaanvragen binnen een bepaalde termijn behandeld worden, op straffe van weigering of worden beroepen geacht te zijn afgewezen. Daarnaast moeten ook bepaalde verplichtingen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

Ook zijn er bepaalde procedurestappen voorgeschreven, die leiden tot bijeenkomsten van burgers, zoals infovergaderingen en hoorzittingen, maar ook tot vergaderingen van commissies van deskundigen en vertegenwoordigers van diverse adviserende instanties. En dit terwijl het noodzakelijk is om net nu menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ondertussen werden echter reeds verschillende maatregelen uitgevaardigd, waaronder opschorting van lessen, annulatie van alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.), bevordering en versterking van telewerken. In een aantal gemeenten wordt het gemeentehuis gesloten voor niet-dringende aangelegenheden en is het praktisch niet meer mogelijk om openbare onderzoeken te organiseren, dossiers te laten inkijken,...

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is uitgegroeid tot een epidemie, en zelfs pandemie en zet onhoudbare druk op het Vlaamse gezondheidsapparaat. Het aantal opnames in ziekenhuizen van patiënten besmet met het virus neemt nog exponentieel toe. Deze gezondheidscrisis noodzaakt een hoogdringende behandeling.

De signalen, vanuit individuele gemeenten, maar ook vanuit provinciebesturen en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, om dringend een regeling te treffen rond verplichte proceduretermijnen en procedureverplichtingen zoals beslissingstermijnen of inspraakmomenten zijn legio. Diensten sluiten hun deuren, ambtenaren worden aangemoedigd of zelfs gevraagd van thuis uit te werken, vaak zonder in de mogelijkheid te zijn om bepaalde toepassingen of applicaties te hanteren of in staat te zijn de inspraakmomenten te organiseren.

Ook het Vlaams Parlement is zich bewust van deze civiele noodsituatie en heeft op 18 maart 2020 een nooddecreet aangenomen, het decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Het Parlement erkent hierbij dat als de coronacrisis (nog) grotere proporties aannemen, de kans reëel is dat binnen de Vlaamse en lokale administraties kritische functies zullen uitvallen. Dit is echter zoals aangegeven reeds het geval, daar scholen en horeca worden gesloten, winkels beperkte openingsuren moeten hanteren, en aangeraden wordt zoveel mogelijk thuis te werken, om een algemene lock-down te voorkomen.

Er is dan ook duidelijk sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; - het Bodemdecreet van 27 september 2006; - het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten sluiten betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 18 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; - het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Bodemdecreet: bodem decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beroepsprocedure in het onderwijs voor sociale promotie sluiten;2° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving;3° civiele noodsituatie: de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;4° Nooddecreet: het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;5° VLAREBO: VLAREBO-besluit van 14 december 2007;6° VLAREMA van 17 februari 2012: het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;7° Besluit betreffende dierlijke bijproducten: het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten sluiten betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten. HOOFDSTUK 2. - Bodemdecreet en VLAREBO

Art. 2.De termijn van negentig dagen, vermeld in artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet, en de termijn van honderdvijftig dagen, vermeld in artikel 50, § 1bis van het Bodemdecreet, waarbinnen de OVAM zich uitspreekt over de conformiteit van het bodemsaneringsproject wordt verlengd met dertig dagen.

De termijnverlenging, vermeld in het eerste lid, is van toepassing op de volgende bodemsaneringsprojecten: 1° de bodemsaneringsprojecten die voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit bij de OVAM werden ingediend en waarover de OVAM op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen beslissing over de conformiteit heeft genomen;2° de bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM worden ingediend vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 24 april 2020.

Art. 3.De termijn van dertig dagen waarbinnen de personen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking om een administratief beroep in te dienen, als vermeld in artikel 147, tweede lid, van het Bodemdecreet, wordt verlengd met dertig dagen.

De termijnverlenging, vermeld in het eerste lid, is van toepassing op de administratieve beroepen tegen de beslissingen, vermeld in artikel 146 van het Bodemdecreet, waarvan de aanplakking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit is gebeurd, maar de termijn van dertig dagen van terinzagelegging van die beslissingen bij de diensten van het gemeentebestuur nog niet verstreken is.

Art. 4.De openbare onderzoeken, zoals voorzien in artikel 86, tweede lid, van het VLAREBO, die lopen op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020.

Bezwaren en opmerkingen die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

De termijn waarbinnen de OVAM het proces-verbaal over het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 86, vierde lid, van het VLAREBO, aan de afdeling, bevoegd voor milieueffectrapportage, moet bezorgen, wordt verlengd met dertig dagen. Deze verlenging is enkel van toepassing op openbare onderzoeken die in toepassing van het eerste lid worden geschorst.

De periode van bekendmaking en van de ter inzage legging van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject, zoals voorzien in artikel 88, § 2, tweede lid, en artikel 95, § 2, tweede lid, van het VLAREBO, die loopt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt geschorst en verdergezet na 24 april 2020. Nieuwe bekendmakingen en ter inzage leggingen van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject kunnen slechts plaatsvinden na 24 april 2020. HOOFDSTUK 3. - Besluit betreffende dierlijke bijproducten

Art. 5.De termijn, vermeld in artikel 19, vierde lid van het besluit betreffende dierlijke bijproducten, wordt met zestig dagen verlengd.

De verlenging in het eerste lid is enkel van toepassing op ontvankelijk verklaarde aanvragen voor een erkenning als vermeld in artikel 17 van het besluit betreffende dierlijke bijproducten, waarvan op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog geen beslissing is genomen in toepassing van artikel 19, vierde lid, en op aanvragen voor een erkenning als vermeld in artikel 17 van het besluit betreffende dierlijke bijproducten ingediend in de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 24 april 2020. HOOFDSTUK 4. - VLAREMA van 17 februari 2012

Art. 6.In afwijking van artikel 5.2.3.9, art 5.2.3.10 en art 5.2.3.13 van het VLAREMA van 17 februari 2012 worden alternatieve recipiënten voor RMA, die niet definitief kunnen worden gesloten, toegestaan gedurende de duurtijd van een civiele noodsituatie, op voorwaarde dat deze: 1° UN gekeurd zijn volgens de ADR-richtlijnen;2° voorzien zijn van een Y-keur voor vaste stoffen zoals voorgeschreven voor UN3291; 3° voldoen aan alle andere voorwaarden omschreven in onderafdeling 5.2.3 van het VLAREMA van 17 februari 2012.

De recipiënten moeten met een spanring of gelijkwaardige afsluiting worden afgesloten en maatregelen moeten worden getroffen zodat deze recipiënten niet op eenvoudige wijze kunnen worden geopend.

Art. 7.De verplichting tot datering en ondertekening van het identificatieformulier door de verwerker op de plaats van bestemming, zoals opgenomen in artikel 6.1.1.2, § 6, van het VLAREMA van 17 februari 2012, wordt geschorst gedurende de termijn van een civiele noodsituatie.

Het identificatieformulier moet digitaal worden overgemaakt om de traceerbaarheid van de afvalstoffen te garanderen.

Art. 8.In afwijking van artikel 6.1.1.4, 1° /1, van het VLAREMA van 17 februari 2012 moet gedurende de termijn van een civiele noodsituatie de visuele inspectie op de sorteerplicht door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval niet gebeuren. HOOFDSTUK 5. - Termijnverlenging

Art. 9.De minister kan de volgende termijnverlengingen en einddata verlengen: 1° de termijnverlenging, vermeld in artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste lid, artikel 4, tweede lid, en artikel 5;2° de einddatum, vermeld in artikel 4, eerste en derde lid, artikel 6, derde lid, artikel 7 en 8. De verlenging, vermeld in het eerste lid, kan de einddatum van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met inbegrip van een eventuele verlenging, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid van het Nooddecreet, evenwel niet overschrijden.

Het ministerieel besluit tot verlenging wordt bekendgemaakt door: 1° een bericht in het Belgisch Staatsblad;2° een publicatie op de website van de OVAM. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf de datum van goedkeuring ervan. Afdeling 2. - Uitvoeringsbepaling

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^