Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 maart 2020
gepubliceerd op 15 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed

bron
vlaamse overheid
numac
2020030583
pub.
15/04/2020
prom.
27/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030583

VLAAMSE OVERHEID


27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 4 en 5.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld : -De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 26 maart 2020; - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 24 maart 2020; - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid : Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in België.

Vooral sinds het einde van de krokusvakantie neemt de verspreiding van dit virus steeds grotere vormen aan.

Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), moet ook de Vlaamse Overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen.

De Vlaamse overheid, maar ook de gemeentelijke en provinciale overheden zijn ertoe gehouden om welbepaalde procedures binnen een vastgelegde termijn te doorlopen, en hierbij verschillende procedurestappen te respecteren. Zo moeten aanvragen binnen een bepaalde termijn behandeld worden, op straffe van weigering of worden beroepen geacht te zijn afgewezen. Daarnaast moeten ook bepaalde verplichtingen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

Ook zijn er bepaalde procedurestappen voorgeschreven, die leiden tot bijeenkomsten van burgers, zoals infovergaderingen en hoorzittingen, maar ook tot vergaderingen van commissies van deskundigen en vertegenwoordigers van diverse adviserende instanties. En dit terwijl het noodzakelijk is om net nu menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ondertussen werden echter reeds verschillende maatregelen uitgevaardigd, waaronder opschorting van lessen, annulatie van alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.), bevordering en versterking van telewerken. In een aantal gemeenten wordt het gemeentehuis gesloten voor niet-dringende aangelegenheden en is het praktisch niet meer mogelijk om openbare onderzoeken te organiseren, dossiers te laten inkijken,...

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is uitgegroeid tot een epidemie, en zelfs pandemie en zet onhoudbare druk op het Vlaamse gezondheidsapparaat. Deze gezondheidscrisis noodzaakt een hoogdringende behandeling.

De signalen, vanuit individuele gemeenten, maar ook vanuit provinciebesturen en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, om dringend een regeling te treffen rond verplichte proceduretermijnen en procedureverplichtingen zoals beslissingstermijnen of inspraakmomenten zijn legio. Diensten sluiten hun deuren, ambtenaren worden aangemoedigd of zelfs gevraagd van thuis uit te werken, vaak zonder in de mogelijkheid te zijn om bepaalde toepassingen of applicaties te hanteren of in staat te zijn de inspraakmomenten te organiseren.

Ook het Vlaams Parlement is zich bewust van deze civiele noodsituatie en heeft op 20 maart 2020 een nooddecreet aangenomen, het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Het Parlement erkent hierbij dat als de coronacrisis (nog) grotere proporties aannemen, de kans reëel is dat binnen de Vlaamse en lokale administraties kritische functies zullen uitvallen. Dit is echter zoals aangegeven reeds het geval, daar scholen en horeca worden gesloten, winkels beperkte openingsuren moeten hanteren, en aangeraden wordt zoveel mogelijk thuis te werken, om een algemene lock-down te voorkomen.

Er is dan ook duidelijk sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving : - het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten, het laatst gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019; - het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het laatst gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019; - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 febr sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder civiele noodsituatie : de civiele noodsituatie met betrekking tot volksgezondheid, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezo type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 febr sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Art. 2.De bepalingen in dit besluit zijn van toepassing op de proceduretermijnen of procedurele verplichtingen die zijn opgenomen in : 1° het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten (hierna : Onroerenderfgoeddecreet);2° het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 (hierna : Onroerenderfgoedbesluit).

Art. 3.Voor de toepassing van dit besluit loopt de duurtijd van 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

De minister kan de einddatum van 24 april 2020 zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel verlengen. Deze verlenging kan de einddatum van de civiele noodsituatie, met inbegrip van een eventuele verlenging, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, § 1 van het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid evenwel niet overschrijden.

Het ministerieel besluit tot verlenging wordt bekendgemaakt door : 1° een bericht in het Belgisch Staatsblad;2° een publicatie op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed. HOOFDSTUK 2. - Procedurele aanpassingen

Art. 4.De volgende procedurele aanpassingen worden vastgesteld : 1° verzendingen of kennisgevingen die in de regelgeving vermeld in artikel 3 verplicht via beveiligde zending moeten, kunnen ook gebeuren via e-mail;2° met betrekking tot de taken en bevoegdheden binnen de regelgeving vermeld in artikel 2 kan de VCOE of het college van burgemeester op schepenen : a) samenkomen via teleconferentie of videoconferentie;b) beslissen of advies uitbrengen via schriftelijke procedure of teleconferentie of videoconferentie;3° laattijdig of niet uitgebrachte adviezen worden niet als stilzwijgend gunstig beschouwd.Er kan evenwel voorbijgegaan worden aan de adviesverplichting. HOOFDSTUK 3. - Termijnverlengingen

Art. 5.De beroepstermijnen inzake de erkenning van archeologen en metaaldetectoristen vermeld in artikel 3.5.14 en 3.6.12 van het Onroerenderfgoedbesluit worden verlengd met dertig dagen.

Art. 6.De openbare onderzoeken die lopen over de vaststelling van een inventaris, vermeld in artikel 4.1.3 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten op de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen bezwaren en opmerkingen ingediend en behandeld worden. Na de schorsing ligt de inventaris opnieuw ter inzage en is die opnieuw raadpleegbaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed en op de websites van de betrokken gemeenten wordt de informatie in verband met het openbaar onderzoek actueel gehouden.

De minister kan de termijnen, zoals vermeld in het eerste en derde lid verlengen. Deze verlenging kan de maximale duurtijd van de civiele noodsituatie, met inbegrip van een eventuele verlenging, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid van het Nooddecreet, evenwel niet overschrijden.

Het ministerieel besluit tot verlenging van de termijnen vermeld in het vierde lid wordt bekendgemaakt door : 1° een bericht in het Belgisch Staatsblad;2° een publicatie op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed;3° het aanpassen van de berichten die ophangen in elke gemeente waar een onroerend goed gelegen is, dat opgenomen is in de vast te stellen inventaris.4° een bericht in ten minste drie dagbladen die in het Vlaamse Gewest worden verspreid.

Art. 7.Het volgende wordt vastgesteld : 1° de beroepstermijnen tegen beslissingen over toelatingsaanvragen voor een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, gemelde archeologienota's, nota's en toelatingsaanvragen voor een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen, vermeld in artikel 5.6.1 van het Onroerenderfgoedbesluit worden verlengd met dertig dagen; 2° een beslissing over gemelde archeologienota's, nota's of toelatingsaanvragen vermeld in artikel 5.4.6, 5.4.9, 5.4.13 en 5.4.17 van het Onroerenderfgoeddecreet bezorgt het agentschap per e-mail aan de erkende archeoloog. De erkende archeoloog brengt vervolgens de initiatiefnemer onverwijld per e-mail of per brief op de hoogte van de beslissing.

Art. 8.De volgende termijnen worden verlengd met dertig dagen : 1° de termijn waarbinnen de zakelijkrechthouder na een voorlopige bescherming kan verzoeken gehoord te worden, vermeld in artikel 6.1.6, tweede lid, van het Onroerenderfgoeddecreet; 2° de termijn waarbinnen de zakelijkrechthouder het voorlopig of definitief beschermingsbesluit ter kennis moet brengen aan de gebruikers van het onroerend goed en de eigenaars van cultuurgoederen, vermeld in artikel 6.1.6, derde lid, 1° en 2° en artikel 6.1.16, tweede lid, 1° en 2°, van het Onroerenderfgoeddecreet;

Art. 9.De geldigheidsduur van een toelating vermeld in artikel 6.3.11 van het Onroerenderfgoedbesluit wordt verlengd met de duurtijd van de civiele noodsituatie, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 3, tweede lid.

Art. 10.De aanvraagtermijnen voor een premie voor buitensporige opgravingskosten en voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem vermeld in artikel 11.7.8 en 11.10.8 van het Onroerenderfgoedbesluit worden verlengd met de duurtijd van de civiele noodsituatie, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 3, tweede lid.

Art. 11.Het volgende wordt vastgesteld : 1° de termijn om verzet te doen tegen een dwangbevel, zoals vermeld in artikel 11.5.11, § 2, van het Onroerenderfgoeddecreet wordt verlengd met dertig dagen; 2° de termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing waarbij de Inspecteur Onroerend Erfgoed een exclusieve bestuurlijke geldboete oplegt, zoals vermeld in artikel 11.2.5, § 4 van het Onroerenderfgoeddecreet wordt verlengd met dertig dagen; 3° de termijn om beroep in te dienen tegen een beslissing waarbij de Inspecteur Onroerend Erfgoed een alternatieve bestuurlijke geldboete oplegt, zoals vermeld in artikel 11.2.6 § 4, derde lid van het Onroerenderfgoeddecreet wordt verlengd met dertig dagen; 4° de termijn om beroep in te stellen tegen een beslissing tot toepassing van bestuursdwang, zoals vermeld in artikel 11.5.8, § 1, tweede lid van het Onroerenderfgoeddecreet wordt verlengd met 6 weken; 5° de termijn om beroep in te stellen tegen een beslissing tot het opleggen van een last onder dwangsom, zoals vermeld in artikel 11.5.15, § 1, tweede lid het Onroerenderfgoeddecreet wordt verlengd met 6 weken. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 maart 2020.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^