Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 mei 2011
gepubliceerd op 28 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2011203113
pub.
28/06/2011
prom.
27/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MEI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, het laatst gewijzigd bij de wet van 25 juli 2008;

Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, artikel 71;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 27 mei 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de basisallocatie HB0 HB001 0100 uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 - niet verdeeld - via - provisie (uitbreidingsbeleid) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 worden gedeeltelijk herverdeeld volgens onderstaande tabel :

ENT

PR

ESR

NGK in min

NGK in meer

HB0

HB001

0100

588.000


HC0

HD112

3300

500.000

HC0

HD120

3300

88.000


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving naar het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting gestuurd.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mei 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^