Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 april 2006
gepubliceerd op 20 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie

bron
vlaamse overheid
numac
2006036061
pub.
20/07/2006
prom.
28/04/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale wateren, gewijzigd bij de wetten van 12 april 1957, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 20 juni 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake het continentaal plat van België, gewijzigd bij de wetten van 20 januari 1999 en 22 april 1999;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998, 5 februari 1999, 28 maart 2003 en 22 december 2003;

Gelet op de wet van 23 december 1970 houdende goedkeuring van het besluit van 21 april 1970 van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Gemeenschappen;

Gelet op de wet van 2 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, gewijzigd door de wetten van 5 februari 1999 en 27 december 2004 Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw, - tuinbouw, en - zeevisserijprodukten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999 en 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1983, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2004, 6 februari 2004, 26 maart 2004, en 22 april 2005;

Gelet op het bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 1991, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 21 oktober 1997, 18 september 1999, 18 mei 1999, 17 juli 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002, 9 mei 2003, 30 apri1,2004, 7 mei 2004, 24 december 2004 en 22 april 2005;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen; gewijzigd bij de decreten van 2 juni 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 20 december 1995, 14 juli 1997 en 30 april 2004;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993;

Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 1994;

Gelet op het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten7 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997;

Gelet op het decreet van 13 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003355 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betr type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003365 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe sluiten1 tot oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector, gewijzigd bij het decreet van 21 oktober 2005;

Gelet op het decreet van 17 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten8 houdende diverse beleidsbepalingen;.

Gelet op het decreet van 9 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003355 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betr type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003365 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe sluiten0 tot regeling- van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten9 inzake de subsidiering van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van, 12 januari 1984, 16 september 1985, 18 maart 1988, 9 december 1992, 13 juli 2001 en 12 november 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boekhoudingen aan te moedigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 september 1996, 20 juli 2000 en 2 april 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 maart 1996, 26 mei 1998, 18 maart 1999, 12 april 2000, 18 mei 2000, 31 mei 2001, en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 en 13 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten in veterinaire en zoötechnische wetgeving;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995, 24 april 1996 en 16 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 1998 en 3 september 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoótechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van rundersperma, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 september 1993, 12 november 2001 en 10 november 2005 en de ministeriele besluiten van 13 september 1995, 11 juni 2004 en 24 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/1992 pub. 05/09/2016 numac 2016000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 juni 1994 en het koninklijk besluit van 19 maart 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1993 tot regeling van de invoeren het binnenbrengen van zaaizaden en pootgoed van sommige plantensoorten en van teeltmateriaal van bosbouwsoorten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 april 1996, 26 mei 2000, 9 mei 2003 en 28 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 mei 1995 en 8 augustus 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1994 tot vaststelling van de data vanaf dewelke rechten of vergoedingen worden gestort aan het begrotingsfonds voor de produktie en de bescherming van planten en plantaardige produkten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende het triëren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid sluiten betreffende het triëren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juli 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de erkenning als loontrieerder, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten9 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende de algemeenverbindendverklaring van de door een erkende productenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 18 december 1998, 16 december 1999, 18 december 2000 en 21 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de uitvoering van de premieregeling, de productiequotaregeling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten1 houdende de erkenning en subsidiëring van centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten1 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 en 23 april 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016401 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanpassing van de reglementering betreffende diverse maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid aan de bepaling van artikel 38 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten betreffende de slachtpremie in de rundvleessector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten2 betreffende de steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of reconversie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten3 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten4 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten4 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten5. houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten5 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten5 betreffende de toekenning voor subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 en 25 november 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten6 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten3 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten2 tot instelling van de steunregeling in de sector zaaizaden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten0 betreffende de areaalbetaling voor noten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten0 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten0 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten5 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten7 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten8 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 8 december 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 7 maart 2006.met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 10 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1bis van het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1974, worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid".

Art. 2.In artikel 3, 9, 27 en 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1974, worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid".

Art. 3.In artikel 2, 5, 6, 8, 15, 21, 22, 23, 26 en 29 van hetzelfde besluit worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid".

Art. 4.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 maart 1974 en 13 juli 2001, worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid".

Art. 5.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003355 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betr type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003365 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministe sluiten, worden de woorden "Minister van Landbouw" vervangen door de woorden "Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid".

Art. 6.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boekhoudingen aan te moedigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het Landbouweconomisch Instituut" worden vervangen door de woorden "het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek";2° de woorden "Minister van Landbouw" worden vervangen door de woorden "Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid".

Art. 7.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 1996, worden de volgende, wijzigingen aangebracht : 1° in punt b) worden de woorden "de Dienst Bedrijfsleiding van het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij";2° in punt b), 1° worden de woorden "het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij";3° in punt b), 4° worden de woorden "het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 8.In artikel 5, c) van hetzelfde besluit worden de woorden "het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 9.In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste gedachtenstreepje worden de woorden "het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij";2° in het tweede gedachtenstreepje worden de woorden "de dienst Bedrijfsleiding" vervangen door de woorden "het Vlaams betaalorgaan van het Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 10.In artikel 6, vijfde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Schatkist" vervangen door de woorden "het Vlaams betaalorgaan van het Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 11.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14, augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten worden de woorden "inspecteurs of controleurs van de Dienst voor de Zeevisserij van het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "ambtenaren van de entiteit Zeevisserij aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij".

Art. 12.In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Dienst voor de Zeevisserij" vervangen door de woorden "entiteit Zeevisserij van het Departement Landbouw en visserij."

Art. 13.In artikel 3, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 april 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "De Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "De Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij".

Art. 14.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten in veterinaire en zoötechnische wetgeving worden de woorden "de Dienst Veeteelt van het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 15.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de handelsnormen voor vlees van pluimvee, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "Het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van Dierlijke produkten" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en visserij";2° in § 3, punt 3°, worden de woorden "het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van Dierlijke producten (DG5)" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 16.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "de DG5" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij";2° in § 2 worden de woorden "DG2" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 17.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, worden de woorden "de DG5" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 18.In artikel 5bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995, worden de woorden "het Fonds voor de gezondheid ende productie van de dieren" vervangen door de woorden "het Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie".

Art. 19.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt punt 6 vervangen door wat volgt : "6. ministerie : Het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;"

Art. 20.In artikel 3, § 2, punt 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Ministerie van Landbouw" vervangen door het woord "ministerie".

Art. 21.In artikel 4 en 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "Bestuur" telkens vervangen door het woord "ministerie".

Art. 22.In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het woord "bestuur" vervangen door het woord "ministerie".

Art. 23.In artikel 8bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten, wordt het woord "Bestuur" telkens vervangen door het woord "ministerie".

Art. 24.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;"

Art. 25.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van schapen- en geitenrassen worden de woorden de "Veeteeltdienst van het Ministerie van Landbouw" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 26.In artikel 2, 1° en 4° en artikel 23, 4° en 5° wordt het woord "Veeteeltdienst" telkens vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 27.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/1992 pub. 05/09/2016 numac 2016000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaarde de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van rundersperma wordt punt i vervangen door wat volgt : "i) de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;"

Art. 28.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "het bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 29.In bijlage 1, hoofdstuk II, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 11.2, D, 1, worden duwoorden "de dienst Fokkerij en Vlees" en de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit"; 2° in punt 11.2, D, 2, worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit" 3° in punt 11.2., D, 2, worden het woord "veeteeltconsulent" vervangen door het woord "ambtenaar".

Art. 30.In bijlage 1, hoofdstuk IV, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt IV.2, D, 1° en 2° worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit"; 2° in punt IV.2, D, 1° en 2" worden de woorden "dienst Fokkerij en Vlees" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 31.In bijlage 1, hoofdstuk V, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt A, B, C en E worden de woorden "het Bestuur" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in punt D worden de woorden "de Veeteeltdienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 32.In bijlage 1, hoofdstuk VI, punt C, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 33.In bijlage 1, hoofdstuk VII, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt B, 5° en 6°, punt C, 6° en punt E worden de woorden "het bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in punt E, F en G worden duwoorden "dienst Fokkerij en Vlees" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";3° in punt G worden de woorden "die dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 34.In bijlage I, hoofdstuk VIII, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt A, 3 en 4, worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in punt D, 1, 2, 3, en 4 en punt E, 1, worden de woorden "dienst Fokkerij en Vlees" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 35.In bijlage II, hoofdstuk IV, punt C, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Bestuur" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 36.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/1992 pub. 05/09/2016 numac 2016000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productie, de handel, het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van varkenssperma wordt punt 80 vervangen door wat volgt : "8° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;"

Art. 37.In artikel 4, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "het bestuur" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 38.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de bevoegde entiteit : de entiteit van het Vlaams Ministerie van Landbouw en visserij die bevoegd is voor de veeteelt;"

Art. 39.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de veterinaire en zootechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautair handelsverkeer van sommige levende dieren en producten wordt punt 11° vervangen door wat volgt : "11° Zoötechnische autoriteit : het Departement Landbouw en visserij;"

Art. 40.In artikel 2 en 7 van het koninklijk besluit van 22 september 1993 tot regeling van de invoer en het binnenbrengen van zaaizaden en pootgoed van sommige plantensoorten en van teeltmateriaal van bosbouwsoorten worden de woorden "de nationale Dienst voor de afzet van Land- en tuinbouwproducten" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 41.In artikel 20ter, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de zeevisserij en de aquicultuur wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° één lid op voordracht van het Departement Landbouw en Visserij";

Art. 42.In artikel 20ter, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten1, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° één lid op voordracht van de entiteit Zeevisserij van het Departement Landbouw en Visserij;"

Art. 43.In artikel 20quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten0, wordt § 4 vervangen door wat volgt : "§ 4. Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door een personeelslid van de entiteit Zeevisserij van het Departement Landbouw en Visserij. Daarnaast kan het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij één of meer waarnemers aanwijzen, naar gelang van het onderwerp van de vergadering."

Art. 44.In artikel 3, § 1, 6°, van het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk worden de woorden "de Rijkszuivelstations "vervangen door de woorden "het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek"

Art. 45.In artikel 4, § 2, 3°, van het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 2000 worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de Vlaams minister, bevoegd voor het landbouwbeleid."

Art. 46.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juni 1994 tot vaststelling van de data vanaf dewelke rechten of vergoedingen worden gestort aan het Begrotingsfonds voor de produktie en de bescherming van planten en plantaardige produkten worden voor wat betreft de punten 2° en 3° de woorden "het Begrotingsfonds voor de produktie en de bescherming van planten en plantaardige produkten"vervangen door de woorden "het Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie"

Art. 47.In artikel 1, eerste lid, en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfond, worden de woorden "de Administratie Land- en Tuinbouw"vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij"

Art. 48.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende het triëren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid sluiten betreffende het triëren tegen loon van zaden.van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid worden de woorden "Dienst : de Dienst Teeltmateriaal van het Ministerie van middenstand en Landbouw"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en visserij"

Art. 49.In artikel 4, 6 en 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit"

Art. 50.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 december 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de erkenning als loontrieerder, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de woorden "het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten" vervangen door de woorden "het Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie".

Art. 51.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;"

Art. 52.In artikel 3, 4, 7 en 20 wordt het woord "Dienst"vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 53.In artikel 1, eerste lid, en artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten9 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector worden de woorden "de administratie Land- en Tuinbouw" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en visserij".

Art. 54.In artikel 8 en 10 van het koninklijk besluit van 25 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende algemeenverbindendverklaring van de door een erkende productorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij en- aquacultuurproducten worden de woorden "de Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij".

Art. 55.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende het in handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen wordt punt d) vervangen door wat volgt : "d) verantwoordelijke officiële instantie : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;"

Art. 56.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 maart 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de uitvoering van de premieregeling, de productiequotaregerling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° de Minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid;2° de verordening : Verordening (EG) nr.2848/98 van de Commissie van 22 december 1998."

Art. 57.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "DG2" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij"

Art. 58.In artikel 2, 6, 11, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van hetzelfde besluit wordt het woord "G3" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij"

Art. 59.In artikel 2, 7 en 14 van hetzelfde besluit wordt het woord "G4" telkens vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij"

Art. 60.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten wordt punt 7° vervangen door wat volgt : "7° De bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij."

Art. 61.In artikel 4 en 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "het bestuur" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 62.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001016084 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° onderwijsinstelling : de onderwijsinstelling als dusdanig of het regelende gezag dat de steunaanvraag indient voor de producten die zijn verstrekt aan de tot zijn ressort behorende leerlingen of nog de organisatie die de steunaanvraag indient voor rekening van één of meer scholen die afzonderlijk niet erkend zijn;2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid; 3° het ministerie : het Vlaams Ministerie van Landbouw en visserij 4° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij."

Art. 63.In artikel 3, 4, 5 en 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Ministerie van Middenstand en Landbouw" vervangen door de woorden "het ministerie".

Art. 64.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden duwoorden "het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG3)" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 65.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten1 houdende de erkenning en subsidiëring van centra voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw wordt punt 10° vervangen door wat volgt : "10° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;"

Art. 66.In artikel 3, 1°, artikel 8 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 67.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten1 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens wordt punt 5° vervangen door wat volgt : "5° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en visserij;"

Art. 68.in artikel 3, 6, 7, 8, 9 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 69.In artikel 9, § 5, van hetzelfde besluit worden de woorden "het afdelingshoofd"vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit of zijn aangestelde".

Art. 70.In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van pootaardappelen wordt punt 2 vervangen door wat volgt : "2. De bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;"

Art. 71.In artikel 20, 21 en 22 van hetzelfde besluit wordt het woord "G4" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 72.In artikel 20, laatste zin, van hetzelfde besluit worden de woorden "de DG4"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 73.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 16/02/2002 numac 2002016401 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de slachtpremie in de rundvleessector type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002012014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanpassing van de reglementering betreffende diverse maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid aan de bepaling van artikel 38 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/11/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001016394 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten betreffende de slachtpremie in de rundveesector worden de woorden "het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Landbouw en visserij".

Art. 74.In artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Het hoofd van de Juridische Dienst van het Departement Landbouw en Visserij wordt aangewezen als ambtenaar bevoegd voor het verrichten van de handelingen en het nemen van beslissingen over administratieve geldboeten als vermeld in het vorige lid. Als hij verhinderd is, wordt zijn aangestelde aangewezen".

Art. 75.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten2 betreffende de steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of reconversie wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;"

Art. 76.In artikel 2, 9 en 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 77.In bijlage I van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Ministerie van de Vlaamse gemeenschap EWBL- administratie Land- en Tuinbouw afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid"worden vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" 2° de woorden "de afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid" worden vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en visserij" 3° de woorden "de afdeling" worden vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 78.In bijlage II van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap EWBL-administratie Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid" worden vervangen door de woorden "het Agentschap voor.Landbouw- en Visserij". 2° de woorden "de afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid" worden vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en visserij".3° de woorden "de afdeling" worden vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 79.In bijlage III van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap EWBL- administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid" worden vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw- en Visserij." 2° de woorden "de afdeling land- en tuinbouwondersteuningsbeleid" worden vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij".3° de woorden "de afdeling" worden vervangen door de woorden "het Agentschap".

Art. 80.In artikel 1, 51, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten3 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten6, worden de woorden "de administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie (ABKL) van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (EWBL) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap"vervangen door de woorden "et Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 81.In artikel 2, 51, van hetzelfde besluit, gewijzigd- bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten6, worden de woorden "de administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 82.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten4 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van pluimvee wordt punt 5° vervangen door wat volgt : "5° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;

Art. 83.In artikel 3, 6, 8, 9 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 84.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 85.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten4 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van rundvee wordt punt 5° vervangen door wat volgt : "5° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;"

Art. 86.In artikel 3, 6, 8, 9 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 87.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, worden de woorden "de afdeling"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 88.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten5 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit worden de punten 2°, 3° en 4° vervangen door wat volgt : "2° het departement : het Departement Landbouw en Visserij" 3° het agentschap : het Agentschap voor Landbouw en Visserij; 4° de bevoegde entiteit : de door de minister aangewezen entiteit van het departement of het agentschap;"

Art. 89.In artikel 4, 5 en 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 90.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 10 in punt 10 worden de woorden "de ALT" vervangen door de woorden "het departement" 20 in punt 20 worden de woorden "de ALP" vervangen door de woorden "het agentschap"

Art. 91.In artikel 1, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten5 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad wan oliehoudende planten en vezelgewassen wordt punt 170 vervangen door wat volgt : "17° de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en visserij;"

Art. 92.In artikel 1, § 1, 180, artikel 8, § 2, 17, 18 en 23 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 93.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten5 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal wordt punt 130 vervangen door wat volgt : "130 de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij;"

Art. 94.In artikel 24 en 30 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" telkens vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 95.In bijlage IV, punt 30, a) van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst "vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 96.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2001 pub. 02/02/2001 numac 2001016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de definitie van hoevezuivelproducten sluiten6 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken wordt punt 120 vervangen door wat volgt : "20 bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 97.In artikel 10, 11, 13, 19 en 25 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 98.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens wordt punt 20 vervangen door wat volgt : "20 de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij"

Art. 99.In artikel 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27 en 28 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen, door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 100.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten3 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven wordt punt 5° vervangen door wat volgt : "50 de bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij :

Art. 101.In artikel 3 en 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 102.In artikel 5, § 3, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de dienst Begeleidende Maatregelen van de administratie Landbouwproductie"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 103.In artikel 3, 2°, a) van hetzelfde besluit worden de woorden "het AKL"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 104.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten2 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode van pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de bevoegde entiteit : het departement Landbouw en Visserij;"

Art. 105.In artikel 2, 3, 4 en 7 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" telkens vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 106.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten4 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij."

Art. 107.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt punt 4° opgeheven.

Art. 108.In het opschrift van hoofdstuk IV van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 109.In artikel 20, 21, 30, 40, 43 en 44 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 110.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie Land- en Tuinbouw"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 111.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;"

Art. 112.In artikel 3, 4, 5, 6,'7 en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 113.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratie Land- en Tuinbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap"vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 114.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het erkennen van centra en subsidiéren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;'

Art. 115.In artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 en 18 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 116.In artikel 16 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie Land- en Tuinbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap"vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij".

Art. 117.Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten0 betreffende de areaalbetaling voor noten wordt vervangen door wat volgt : "Art. 6 Het Agentschap voor Landbouw en Visserij is in het kader van die steunregeling verantwoordelijk voor betalingen en controles."

Art. 118.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten0 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, wordt punt 11° vervangen door wat volgt : "11° bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en visserij"

Art. 119.In artikel 3, 3°, d), 4°, d) en 5°, c), van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 120.In artikel 9, § 2, 4° en § 3, van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 121.In artikel 11, § 1, § 3 en § 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 122.In artikel 13, § 4; van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 123.In artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 124.In artikel 15, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 125.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 126.In artikel 22, § 1 en § 2 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 127.In artikel 23, § 2 en § 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 128.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten0 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad wordt punt 5° vervangen door wat volgt : "5° bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en visserij;"

Art. 129.In artikel 10, § 2, 4° en § 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 130.In artikel 12, § 1, § 3 en § 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst "vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 131.In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 132.In.artikel 24, § 1 en § 2 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 133.In artikel 25, § 2 en § 3 van hetzelfde besluit, wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 134.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten5 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen wordt punt 13° vervangen door wat volgt : "3° bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij".

Art. 135.In artikel 1, § 1, 2° en § 2, 1°, c), van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 136.In artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 137.In artikel 12, 16, 20, 21 en 26 van hetzelfde besluit wordt het woord "dienst" vervangen door de woorden "bevoegde entiteit".

Art. 138.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten7 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2 wordt vervangen door wat volgt : "2° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij;" 2° in punt 3°, a), worden de woorden "de administratie Landbouwproductiebeheer" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" Art.139. In artikel 8 en 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit"

Art. 140.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, de administratie Gezondheid, het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" vervangen door de woorden "Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" en de woorden "het departement onderwijs" vervangen door de woorden "et Vlaams Ministerie van onderwijs en Vorming".

Art. 141.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 04/10/2000 numac 2000016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de nadere regels betreffende de controles uitgevoerd door de ambtenaren en agenten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw in het kader van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwb type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 08/11/2000 numac 2000000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Franstalige dienst voor mindervaliden van de Franse Gemeenschapscommissie toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000009814 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 juni 2000 tot wijziging van de beslissing van 23 oktober 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of drank sluiten8 betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999 wordt punt 30 vervangen door wat volgt : "3° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en visserij;"

Art. 142.In artikel 2, 3, 4 en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit"

Art. 143.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2006.

Art. 144.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands Beleid, Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^