Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 23 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N21 tussen kilometerpunt 28.50 en 29.77 op het grondgebied van de gemeente Rotselaar

bron
vlaamse overheid
numac
2019014450
pub.
23/09/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014450

VLAAMSE OVERHEID


28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N21 tussen kilometerpunt 28.50 en 29.77 op het grondgebied van de gemeente Rotselaar


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet sluiten, art. 192, gewijzigd bij Decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035885 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 sluiten tot wijziging van het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gemeentedecreet sluiten;

Gelet op de beslissing van 22/10/2018 van de gemeenteraad van de gemeente Rotselaar, met planreferentie 1M3D8F G 010190 00;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21/06/2019;

Overwegende dat het betrokken weggedeelte enkel nog van plaatselijk nut is en aldus niet langer als gewestweg dient behouden te worden;

Overwegende dat het betrokken weggedeelte in goede staat zal gebracht worden door de gemeente Rotselaar, mits een financiële tussenkomst van het Vlaamse Gewest, volgens de modaliteiten van de overeenkomst die zal worden afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Rotselaar;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De N21 tussen kilometerpunt 28.50 en 29.77, gelegen op het grondgebied van de gemeente Rotselaar, wordt ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2.De gemeente Rotselaar ontvangt voor deze overdracht een investeringssubsidie voor het in goede staat brengen van de weg, volgens de modaliteiten van de overeenkomst die zal afgesloten worden tussen de Vlaamse overheid en de gemeente Rotselaar.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^