Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 23 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten

bron
vlaamse overheid
numac
2019014536
pub.
23/09/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014536

VLAAMSE OVERHEID


28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 12septies en 12octies, ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2014 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031412 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten;

Gelet op het decreet van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031412 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2019;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 24 april 2019;

Gelet op advies 66.155/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het overleg van 21 juni 2019 met de andere gewestregeringen overeenkomstig artikel 6, § 2, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;"; 2° punt 6° wordt opgeheven;3° punt 7° wordt opgeheven; 4° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° toegankelijkheidsregeling: een toegankelijkheidsregeling als vermeld in artikel 12octies van het Natuurdecreet;"; 5° punt 10° wordt vervangen door wat volgt: "10° wegen: de openbare wegen en de private wegen waarop de toegankelijkheid wordt geregeld conform artikel 12septies en 12novies van het Natuurdecreet;"; 6° in punt 14° wordt de zinsnede "artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid sluiten houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid" vervangen door de zinsnede "artikel 2, 3°, van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid";7° punt 18° wordt opgeheven;8° er wordt een punt 19° toegevoegd, dat luidt als volgt: "19° beveiligde zending: een van de volgende betekeningswijzen: a) een aangetekende brief;b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;c) een elektronisch aangetekende zending; d) in voorkomend geval elektronische communicatie via een elektronisch loket van het agentschap.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "In bossen is er geen machtiging van de bevoegde administratie nodig voor:" vervangen door de zinsnede "Op de terreinen, vermeld in artikel 12septies, § 1, eerste lid, van het Natuurdecreet, is het toegestaan om de openbare en de private wegen te verlaten voor de volgende activiteiten:";2° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt: "Voor de terreinen, vermeld in artikel 12septies, § 1, eerste lid, van het Natuurdecreet is met behoud van de toepassing van artikel 14 en artikel 35, § 2, van datzelfde decreet schriftelijke toestemming door de beheerder vereist voor volgende activiteiten: 1° het verlaten van de openbare en de private wegen in de genoemde terreinen waarvoor geen toegankelijkheidsregeling vereist is volgens artikel 12octies, § 1, van het Natuurdecreet met uitzondering van natuurdomeinen die volgens artikel 12octies, § 1, tweede lid van het Natuurdecreet onbeperkt toegankelijk zijn voor voetgangers en voor zover dit niet vermeld staat in een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling;2° voor activiteiten die niet vermeld staan in een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling;3° activiteiten die door hun aard of omvang schade kunnen teweegbrengen aan fauna, flora of derden, zoals onder meer wedstrijden en activiteiten waarvoor toegangsgelden, inschrijvingskosten of deelnamekosten worden aangerekend aan de deelnemers of het publiek. Deze activiteiten worden nader toegelicht in bijlage 2 bij dit besluit"; 3° paragraaf 2, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt: "De aanvraag tot toestemming moet schriftelijk of via elektronische drager en minstens 35 dagen van tevoren aan de beheerder worden toegezonden.De beheerder geeft binnen veertien dagen schriftelijk te kennen of de activiteit al dan niet toegelaten wordt. Indien de beheerder het agentschap is, kan de toelating gelden als machtiging in geval er krachtens de artikelen 96, 97, § 1, en 99 van het Bosdecreet tevens een machtiging vereist is."; 4° paragraaf 3 wordt opgeheven;5° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "artikel § 2 en § 3" vervangen door de zinsnede "paragraaf 2";6° in paragraaf 4 worden de woorden "de machtiging of de toestemming" vervangen door de woorden "de schriftelijke toestemming of een volledige kopie ervan".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "In bossen en natuurreservaten" vervangen door de zinsnede "Op de terreinen, vermeld in artikel 12septies, § 1, eerste lid, van het Natuurdecreet," en wordt het woord "wegen" vervangen door de woorden "openbare wegen en de private wegen";2° in het tweede lid wordt het woord "wegen" vervangen door de woorden "openbare wegen en de private wegen".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "privébossen" wordt vervangen door de zinsnede "de terreinen, vermeld in artikel 12septies, § 1, eerste en tweede lid, van het Natuurdecreet,";2° de zinsnede "artikel 10, § 2, van het Bosdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel 12septies, § 2, van het Natuurdecreet"; 3° tussen de zinsnede "verbodsbord V.14" en het woord "vermeld" wordt de zinsnede "of het verbodsbord V.15" ingevoegd; 4° de woorden "de bijlage" worden vervangen door de woorden "bijlage 1";5° het woord "bos" wordt vervangen door de woorden "terrein in kwestie".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "zichtbaar gemaakt via" vervangen door de woorden "consulteerbaar gemaakt ten minste via"; 2° in paragraaf 1 wordt de zin "Die verplichting geldt niet voor privébossen indien de toegankelijkheid tot het gebied beperkt blijft tot de voetgangers op de wegen conform artikel 10, § 2, van het Bosdecreet." vervangen door de zin "Die verplichting geldt niet voor de privébossen en de private terreinen, als de toegang tot het gebied beperkt blijft tot voetgangers op de openbare wegen en de private wegen."; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "bijlage 1";4° in paragraaf 3 worden de woorden "gedeeltelijk door bos of natuurreservaat gaan" vervangen door de zinsnede "door een terrein als vermeld in artikel 12septies, § 1, eerste en tweede lid, van het Natuurdecreet, lopen waarvoor een toegankelijkheidsregeling is goedgekeurd";5° in paragraaf 3 worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "bijlage 1".

Art. 7.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "bossen en de natuurreservaten" vervangen door de zinsnede "terreinen, vermeld in artikel 12septies, § 1, eerste en tweede lid, van het Natuurdecreet,";2° in paragraaf 1 worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "bijlage 1";3° in paragraaf 2 worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "bijlage 1".

Art. 9.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betr type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding sluiten, wordt het volgende opschrift ingevoegd: "Afdeling 1. Algemene bepalingen".

Art. 10.Aan artikel 10 van hetzelfde besluit wordt een tweede en derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: Een of meer beheerders van terreinen kunnen één ontwerp van toegankelijkheidsregeling opmaken. De aanvraag wordt ingediend door de gevolmachtigde. De gevolmachtigde voegt bij de aanvraag een volmachtig of een verklaring op erewoord toe dat hij gevolmachtigd is om de toegankelijkheidsregeling ter goedkeuring in te dienen.

De procedure, vermeld in dit hoofdstuk, kan ofwel apart worden doorlopen, ofwel gelijktijdig met de procedure voor de totstandkoming van een natuurbeheerplan, vermeld in artikel 2 tot en met 8, of een geïntegreerd beheerplan, vermeld in artikel 51 en 52 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.".

Art. 11.Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betr type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Een toegankelijkheidsregeling voor een ander terrein dan een natuurdomein wordt ingediend in twee papieren exemplaren of in de vorm van een elektronisch dossier. Voor elke gemeente waarin een terrein ligt waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft, wordt, als de toegankelijkheidsregeling op papier wordt ingediend, een extra papieren exemplaar toegevoegd.

Een elektronisch dossier als vermeld in het eerste lid, voldoet aan al de volgende kenmerken: 1° alle bestanden in het dossier kunnen geopend en gelezen worden;2° alle bestanden in het dossier zijn virusvrij en kunnen gekopieerd en afgedrukt worden;3° alle bestanden in het dossier hebben een aangepaste resolutie zodat ze voldoende scherp afgedrukt kunnen worden op het overeenkomstige papierformaat;4° het dossier wordt ingediend via een niet-overschrijfbare cd-rom, een elektronisch postbericht of een internettoepassing;5° als een document een handtekening vereist, bevat het ofwel een gewone handtekening die ingescand is, ofwel een elektronische handtekening. Het agentschap gaat na of de ingediende toegankelijkheidsregeling volledig is. Het agentschap stuurt binnen dertig dagen nadat de toegankelijkheidsregeling is ingediend, met een beveiligde zending een ontvangstmelding met daarin een volledigheidsverklaring. Bij eventuele onvolkomenheden stuurt het agentschap binnen dertig dagen het dossier terug met opgave van de redenen van onvolledigheid.".

Art. 12.In hoofdstuk IV hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betr type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding sluiten, worden een afdeling 2, die bestaat uit artikel 11/1 tot en met 11/3, een afdeling 3, die bestaat uit artikel 11/4 en 11/5, en een afdeling 4, die bestaat uit artikel 11/6, ingevoegd, die luiden als volgt: "Afdeling 2. Procedure voor een toegankelijkheidsregeling voor andere terreinen dan natuurdomeinen.

Art. 11/1.§ 1. Na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in artikel 11, derde lid, wordt het ontwerp van toegankelijkheidsregeling voor consultatie ter inzage gelegd bij het agentschap, bij de indiener, of op een plaats in de omgeving van het terrein waarvoor de toegankelijkheidsregeling is opgesteld en die de indiener en het agentschap samen bepalen.

De indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie over de ingediende toegankelijkheidsregeling binnen dertig dagen na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in artikel 11, derde lid. De aankondiging wordt bekendgemaakt op een van de volgende wijzen: 1° in minstens één regionale krant;2° via de gemeentelijke informatiekanalen;3° door aanplakking op een duidelijk zichtbare wijze langs de toegangsweg of -wegen van het terrein in kwestie. In de aankondiging, vermeld in het tweede lid, worden al de volgende gegevens vermeld: 1° de ligging en, in voorkomend geval, de naam van het terrein waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft;2° de plaats waar en de uren waarop de toegankelijkheidsregeling kan worden ingezien;3° de begin- en einddatum van de consultatieperiode.Die periode duurt dertig dagen; 4° de mededeling dat gedurende de periode, vermeld in punt 3°, opmerkingen en bezwaren aan het agentschap kunnen worden gericht. § 2. Na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in artikel 11, derde lid, van dit besluit, legt het agentschap de ingediende toegankelijkheidsregeling ter advies voor aan de volgende instanties: 1° het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of gemeenten waarin het terrein ligt waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft;2° de gemeentelijke jeugdraad van de gemeente of gemeenten in kwestie als er speelzones in de toegankelijkheidsregeling zijn opgenomen;3° de beheerder van de waterweg in kwestie als het terrein waarop de toegankelijkheidsregeling betrekking heeft, overlapt met een afgebakend overstromingsgebied als vermeld in artikel 3, § 2, 44° bis, van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid; 4° het agentschap Onroerend Erfgoed als binnen het terrein waarvoor de toegankelijkheidsregeling wordt opgesteld, een of meer beschermde goederen liggen als vermeld in artikel 2.1, 15°, van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 12/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013035771 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013035682 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap sluiten, of erfgoedlandschappen als vermeld in artikel 2.1, 25°, van het voormelde decreet.

De adviezen van de instanties, vermeld in het eerste lid, worden uitgebracht aan het agentschap binnen dertig dagen vanaf de dag waarop ze de adviesvraag hebben ontvangen. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 3. Binnen zeven dagen na het verstrijken van de consultatieperiode, vermeld in paragraaf 1, en van de termijn van dertig dagen, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, bezorgt het agentschap een kopie van de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen aan de indiener van de toegankelijkheidsregeling.

De indiener past de toegankelijkheidsregeling zo nodig aan en voegt er een verslag van de consultatie- en adviesronde bij. Dat verslag vermeldt, naast het bewijs van de aankondiging van de consultatie, de manier waarop en de redenen waarom al dan niet rekening wordt gehouden met de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen.

De indiener kan aan de toegankelijkheidsregeling alleen aanpassingen aanbrengen die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen. De aangepaste toegankelijkheidsregeling kan geen betrekking hebben op een uitgebreidere oppervlakte van het terrein dan de oorspronkelijke toegankelijkheidsregeling.

Het verslag van de consultatie- en adviesronde wordt samen met de aangepaste, definitieve toegankelijkheidsregeling ingediend bij het agentschap binnen negentig dagen na de dag waarop de indiener de opmerkingen, de bezwaren en de adviezen, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen.

Art. 11/2.§ 1. Het agentschap beoordeelt de aangepaste, definitieve toegankelijkheidsregeling, vermeld in artikel 11/1, § 3, vierde lid, op basis van de volgende elementen: 1° het ontwerp van toegankelijkheidregeling zoals bedoeld in artikel 11;2° het verslag van de consultatie- en adviesronde. § 2. Het agentschap bezorgt de beslissing over de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling met een beveiligde zending aan de indiener binnen zestig dagen nadat de aangepaste, definitieve toegankelijkheidsregeling is ingediend. § 3. Als de toegankelijkheidsregeling niet wordt goedgekeurd, brengt het agentschap de indiener met een beveiligde zending op de hoogte van de beslissing over de onderdelen van de toegankelijkheidsregeling die moeten worden gewijzigd.

Nadat hij de beveiligde zending, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, kan de indiener binnen negentig dagen na de beveiligde zending een aangepaste toegankelijkheidsregeling indienen bij het agentschap.

Als de aangepaste toegankelijkheidsregeling tegemoetkomt aan de vereiste wijzigingen, vermeld in het eerste lid, wordt de indiener met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de goedkeuring binnen zestig dagen na de dag van de indiening van het aangepast ontwerp.

Als de aangepaste toegankelijkheidsregeling niet tegemoetkomt aan de vereiste wijzigingen, vermeld in het eerste lid, of als de indiener de termijn van negentig dagen, vermeld in het tweede lid, overschrijdt, keurt het agentschap de ingediende toegankelijkheidsregeling af. Het agentschap brengt de indiener met een beveiligde zending op de hoogte van de afkeuring binnen zestig dagen na de dag waarop hij het nieuw ingediende ontwerp heeft ingediend of nadat de termijn van negentig dagen, vermeld in het tweede lid, overschreden is.

Art. 11/3.§ 1. Bij de minister kan een gemotiveerd beroep worden ingediend tegen de beslissing, vermeld in artikel 11/2, § 3, vierde lid. § 2. Het beroep wordt door de beheerder met een beveiligde zending ingediend binnen een vervaltermijn van dertig dagen vanaf de dag waarop hij een beslissing als vermeld in paragraaf 1, heeft ontvangen.

Het beroep bevat de volgende gegevens: 1° de voor- en achternaam, de woonplaats en de hoedanigheid van de indiener;2° de ondertekening door de indiener;3° een omschrijving van de ingeroepen argumenten. Als het beroep niet voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, is het niet ontvankelijk. § 3. De minister vraagt een advies aan de adviesinstantie, vermeld in artikel 16decies, § 1 en § 2, en artikel 16undecies, § 2, van het Natuurdecreet.

De minister neemt een beslissing binnen zestig dagen na de dag waarop het ontvankelijke beroep werd ontvangen.

De indiener van het beroep en het agentschap worden met een beveiligde zending op de hoogte gebracht van de beslissing. Afdeling 3. - Procedure voor een toegankelijkheidsregeling voor

natuurdomeinen, al dan niet gecombineerd met andere terreinen dan natuurdomeinen

Art. 11/4.Het agentschap maakt de toegankelijkheidsregeling op voor terreinen die geheel of gedeeltelijk het statuut van natuurdomein hebben. Hierbij kan het agentschap gebruik maken van de gemotiveerde afwijking zoals opgenomen in artikel 7, tweede lid van het decreet van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018031412 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten houdende diverse wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Art. 11/5.§ 1. De bepalingen over de inzage en het advies, vermeld in artikel 11/1, zijn van overeenkomstige toepassing voor een toegankelijkheidsregeling als vermeld in artikel 11/4. § 2. De minister beoordeelt de toegankelijkheidsregeling, vermeld in artikel 11/4. De minister kan in het kader van de voormelde beoordeling de toegankelijkheidsregeling voorleggen aan de adviesinstantie, vermeld in artikel 16decies, § 1 en § 2, en artikel 16undecies, § 2, van het Natuurdecreet. De minister keurt de toegankelijkheidsregeling goed of brengt het agentschap met een beslissing op de hoogte van de onderdelen die gewijzigd moeten worden.

Nadat het agentschap de beslissing over de te wijzigen onderdelen, vermeld in het eerste lid, heeft ontvangen, kan het binnen negentig dagen na de beslissing een aangepaste toegankelijkheidsregeling indienen bij de minister.

Als de aangepaste toegankelijkheidsregeling tegemoetkomt aan de vereiste wijzigingen, vermeld in het eerste lid, wordt het agentschap op de hoogte gebracht van de goedkeuring binnen zestig dagen na de dag waarop het aangepast ontwerp is ingediend.

Als de aangepaste toegankelijkheidsregeling niet tegemoetkomt aan de vereiste wijzigingen, vermeld in het eerste lid, of als de termijn van negentig dagen, vermeld in het tweede lid, is overschreden, keurt de minister de ingediende toegankelijkheidsregeling af. De minister brengt het agentschap met een beveiligde zending op de hoogte van de afkeuring binnen zestig dagen na de dag waarop het aangepast ontwerp werd ingediend of nadat de termijn van negentig dagen, vermeld in het tweede lid, is overschreden. Afdeling 4. - Wijziging van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling

Art. 11/6.Op gemotiveerd verzoek van de oorspronkelijke indiener van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling kan die toegankelijkheidsregeling gewijzigd worden.

Een toegankelijkheidsregeling wordt gewijzigd conform de procedure, vermeld in afdeling 2 of 3, al naargelang het voorkomend geval, als de wijziging de volgende doelstellingen heeft: 1° nieuwe categorieën van gebruikers toevoegen of het aanbod voor een of meer categorieën van gebruikers als vermeld in artikel 5, § 2, schrappen;2° nieuwe categorieën van zones toevoegen of het aanbod van een of meer categorieën van zones als vermeld in artikel 5, § 3, schrappen. Als de wijziging van de goedgekeurde toegankelijkheidsregeling andere wijzigingen beoogt dan de wijzigingen, vermeld in het tweede lid, is artikel 11/1 of artikel 11/5, § 1, niet van toepassing.

Tijdens de consultatie- en adviesronde kunnen alleen bezwaren, opmerkingen en adviezen worden ingediend die betrekking hebben op de gewijzigde gegevens.".

Art. 13.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betr type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding sluiten, wordt vóór artikel 12 het volgende opschrift ingevoegd: "Afdeling 5. Bekendmaking en inwerkingtreding van een toegankelijkheidsregeling".

Art. 14.In artikel 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de bijbehorende bijlage" vervangen door de woorden "de bijbehorende bijlage 1";2° in paragraaf 2 worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "bijlage 1".

Art. 15.In artikel 18 worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "bijlage 1".

Art. 16.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "machtiging" vervangen door het woord "toestemming";2° in het eerste lid worden de woorden "artikel 2 § 3" vervangen door de woorden "artikel 2 § 2";3° in het eerste lid worden de woorden "de minister of de bevoegde administratie" vervangen door de woorden "de minister, de beheerder of het agentschap";4° in het tweede lid worden de woorden "de bijlage" vervangen door de woorden "de bijlages 1 en 2".

Art. 17.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 18.In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt de titel van de bijlage vervangen als volgt: "Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten Toegankelijkheidsborden"

Art. 19.In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL

Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten Omschrijving van activiteiten in het artikel 2, § 2, eerste lid, 3°, van het besluit van 5 december 2008 Onder de activiteiten zoals omschreven in artikel 2, § 2, eerste lid, 3°, van het besluit van 5 december 2008, worden volgende activiteiten begrepen: i) vanaf 100 deelnemers aan tochten per fiets; ii) vanaf 25 ruiters voor tochten te paard; iii) vanaf 10 menners voor tochten met gespannen; iv) elke activiteit met paintball, airsoft, lasergames, kleiduifschieten en boogschieten; v) het maken van een geocach activiteit waarbij de cache verder dan 3 meter verwijderd is van een niet-afgesloten weg. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten sluiten betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^