Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 20 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat de erkenning van dopingcontroleurs en het toezicht op de kwartaalaangifte van ver

bron
vlaamse overheid
numac
2019014554
pub.
20/09/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014554

VLAAMSE OVERHEID


28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, wat de erkenning van dopingcontroleurs en het toezicht op de kwartaalaangifte van verblijfsgegevens betreft


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, artikel 10, § 6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, artikel 15, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en vervangen bij het decreet van 5 april 2019, en § 4, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, artikel 19, § 6, artikel 21, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, artikel 28, § 1, vijfde lid, en artikel 29, § 1, vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 april 2019;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 17 mei 2019;

Gelet op advies 66.254/1 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 6° wordt opgeheven;2° in punt 8° wordt het woord "controlearts" vervangen door het woord "dopingcontroleur".

Art. 2.In artikel 8, § 7, van hetzelfde besluit wordt het woord "controlearts" vervangen door het woord "dopingcontroleur-controlearts".

Art. 3.In artikel 13, 3°, artikel 16 en 17, artikel 21 tot en met 38, artikel 64, § 1, tweede lid, § 2 en § 3, eerste, derde en vierde lid, artikel 67, § 1, § 2, 2° en 3°, § 3, eerste en tweede lid, en § 5, artikel 71 en 81, vierde lid, 7°, van hetzelfde besluit wordt het woord "controlearts" telkens vervangen door het woord "dopingcontroleur".

Art. 4.In het opschrift van hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "Controleartsen" vervangen door het woord "Dopingcontroleurs".

Art. 5.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en derde lid wordt het woord "controlearts" vervangen door het woord "dopingcontroleur";2° in het tweede en vijfde lid wordt het woord "controleartsen" vervangen door het woord "dopingcontroleurs";3° het zesde en zevende lid worden opgeheven;4° in het bestaande achtste lid, dat het zesde lid wordt, wordt het woord "controleartsen" vervangen door het woord "dopingcontroleurs".

Art. 6.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt een artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 14/1.§ 1. Een persoon die erkend wil worden als dopingcontroleur, richt een gemotiveerde aanvraag aan NADO Vlaanderen.

Bij de aanvraag worden alle nodige bewijsstukken gevoegd om aan te tonen dat aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 15, § 1, is voldaan en dat de aanvrager zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid, vermeld in artikel 15, § 2.

NADO Vlaanderen beslist over de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen één maand na de dag waarop ze de aanvraag heeft ontvangen.

Als de aanvraag ontvankelijk is, verleent NADO Vlaanderen de aanvrager een voorlopige erkenning als kandidaat-dopingcontroleur, die toegang geeft tot de verplichte activiteiten die verricht worden om aan de voorwaarden, vermeld in artikel 15, § 3, te voldoen.

De voorlopige erkenning als kandidaat-dopingcontroleur is zes maanden geldig. Als de kandidaat-dopingcontroleur binnen die termijn niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 15, § 3, vervalt de voorlopige erkenning. § 2. De minister kan een jaarlijkse periode bepalen waarin de aanvraag tot erkenning als dopingcontroleur kan worden ingediend.

De minister verleent na advies van NADO Vlaanderen de erkenning als dopingcontroleur afhankelijk van de behoeften. De minister bepaalt bij de erkenning op basis van de aangetoonde beroepskwalificaties de wijzen van monsterneming die handelingen vereisen die wettelijk voorbehouden zijn aan de uitoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, die de erkende dopingcontroleur mag uitvoeren. § 3. De erkenning is twee jaar geldig, tenzij ze voor de vervaldatum wordt ingetrokken. Na het einde van de geldigheid wordt de erkenning vernieuwd als de dopingcontroleur aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 15, § 1, § 2 en § 4, blijft voldoen.

Als NADO Vlaanderen vaststelt dat er onregelmatigheden zijn begaan tijdens de uitvoering van activiteiten als erkend dopingcontroleur of dat de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 15, niet langer zijn vervuld, kan NADO Vlaanderen de erkenning schorsen voor een periode van maximaal drie maanden. Uiterlijk drie maanden vanaf de dag waarop de dopingcontroleur de beslissing tot schorsing van NADO Vlaanderen heeft ontvangen, beslist de minister na advies van NADO Vlaanderen over de opheffing van de erkenning.".

Art. 7.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.§ 1. Een aanvrager kan worden erkend als dopingcontroleur als hij over minstens een van de volgende diploma's beschikt: 1° arts of master in de geneeskunde, of een gelijkwaardig diploma;2° master in de verpleegkunde en de vroedkunde, of een gelijkwaardig diploma;3° bachelor in de geneeskunde of een gelijkwaardig diploma;4° bachelor in de verpleegkunde of de vroedkunde, of een gelijkwaardige beroepsopleiding;5° master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, of een gelijkwaardig diploma dat toegang geeft tot de erkenning als kinesitherapeut. Personen die een aantoonbare ervaring van ten minste twee jaar hebben als dopingcontroleur voor een antidopingorganisatie die werkt conform de Code, worden vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een van de diploma's, vermeld in het eerste lid.

Personen die houder zijn van een diploma als vermeld in het eerste lid, 1°, krijgen de titel dopingcontroleur-controlearts. § 2. De erkenning kan alleen verleend of behouden worden als de persoon in kwestie aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° hij heeft de laatste vijf jaar geen tuchtsanctie gekregen van een professionele orde die de toegang tot het beroep regelt of hij is niet geschrapt door die professionele orde, als de beroepskwalificatie onderworpen is aan de tuchtregeling van een professionele orde;2° zijn erkenning of titel van beroepsbekwaamheid binnen de gereglementeerde gezondheidszorgberoepen is de laatste vijf jaar niet ingetrokken;3° hij heeft de laatste vijf jaar geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor misdaden of wanbedrijven;4° behalve op zijn eigen verzoek is zijn erkenning als controlearts of dopingcontroleur de laatste vijf jaar niet ingetrokken;5° hij heeft de laatste tien jaar geen sanctie gekregen voor een overtreding van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten of de Code. NADO Vlaanderen kan in voorkomend geval een verklaring van de professionele orde of een ander document laten voorleggen om na te gaan of de erkenningsvoorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, zijn vervuld.

NADO Vlaanderen kan bij de beoordeling van ontvankelijkheid van de aanvraag of bij de erkenning of hernieuwing van de erkenning een uittreksel uit het strafregister laten voorleggen om na te gaan of de erkenningsvoorwaarde, vermeld in het eerste lid, 3°, is vervuld. § 3. De kandidaat-dopingcontroleur voldoet uiterlijk zes maanden nadat de aanvraag tot erkenning als dopingcontroleur ontvankelijk is verklaard, aan de volgende voorwaarden: 1° de kandidaat-dopingcontroleur volgt een theoretische en praktische opleiding die NADO Vlaanderen organiseert of die als gelijkwaardig erkend is, waarbij de volledige procedures van alle soorten van controleactiviteiten waarvoor de erkenning geldt, aan bod komen, met inbegrip van het gebruik van technologische middelen, en hij legt daarover een of meer theoretische of praktische proeven af waarvoor hij slaagt;2° de kandidaat-dopingcontroleur woont minstens één keer als waarnemer een dopingtest bij en voert vervolgens op minstens voldoende wijze een dopingtest uit onder rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid van een controlearts die een ADO heeft aangewezen.Toezicht houden bij de monsterafname hoort daar niet bij; 3° de kandidaat-dopingcontroleur legt een schriftelijke gedagtekende en ondertekende verklaring af waarin hij zich ertoe verbindt om: a) NADO Vlaanderen altijd schriftelijk of elektronisch al zijn persoonlijke en professionele banden met sporters, sportverenigingen en wedstrijdorganisatoren mee te delen;b) NADO Vlaanderen elk belangenconflict onmiddellijk te melden en zich te onthouden van controleopdrachten bij sporters met wie hij een persoonlijke band heeft en zich te onthouden van controleopdrachten bij sportverenigingen waar hij een professionele band mee heeft;c) zich bij de uitoefening van zijn taak als dopingcontroleur passend te gedragen;d) alle gegevens die hij in het kader van zijn taak als dopingcontroleur ontvangt, strikt vertrouwelijk te behandelen. § 4. Een dopingcontroleur kan de erkenning als dopingcontroleur behouden of hernieuwen als hij aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° gedurende de looptijd van de erkenning blijven voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2;2° jaarlijks deelnemen aan ten minste één vormingsactiviteit die door of op initiatief van NADO Vlaanderen is georganiseerd of door NADO Vlaanderen als gelijkwaardig wordt beschouwd, en slagen voor een of meer theoretische of praktische proeven;3° elke wijziging in de banden, vermeld in paragraaf 3, 3°, a), schriftelijk aan NADO Vlaanderen meedelen binnen dertig dagen na de dag waarop de wijziging plaatsvindt;4° de verklaring, vermeld in paragraaf 3, 3°, strikt naleven; 5° de erkenningsvoorwaarden, vermeld in 15, de opdrachten van NADO Vlaanderen en alle bepalingen van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten en dit besluit naleven.".

Art. 8.In artikel 19 en 20 van hetzelfde besluit wordt het woord "controleartsen" vervangen door het woord "dopingcontroleurs".

Art. 9.In artikel 66 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het tweede lid, 2°, wordt de zinsnede ", of een rapport over het niet tijdig of niet volledig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal als vermeld in het vierde lid" toegevoegd;2° in het derde lid wordt het woord "controlearts" vervangen door het woord "dopingcontroleur";3° er worden een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Met behoud van de toepassing van het derde lid kan het niet tijdig indienen van de verblijfsgegevens op de uiterste datum voor het kwartaal in kwestie, vermeld in artikel 64, § 1, eerste lid, vastgesteld worden door een personeelslid van NADO Vlaanderen.Het aangifteverzuim wordt vastgesteld in een rapport over het niet tijdig of niet volledig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal, dat minstens de identiteitsgegevens van de sporter, de begindatum van het kwartaal in kwestie en het tijdstip van de vaststelling bevat.

Het hoofd van NADO Vlaanderen kan bepalen welke personeelsleden toegang hebben tot de verblijfsgegevens van de sporter om het toezicht, vermeld in het vierde lid, uit te oefenen, en gemachtigd zijn om de nodige vaststellingen te doen.".

Art. 10.In artikel 68 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "controlearts" wordt vervangen door het woord "dopingcontroleur";2° tussen de woorden "heeft opgesteld" en de woorden "en NADO Vlaanderen" wordt de zinsnede "of een gemachtigd personeelslid van NADO Vlaanderen conform artikel 66, vierde lid, een rapport over het niet tijdig of niet volledig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal heeft opgesteld," ingevoegd.

Art. 11.Artikel 77 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 77.§ 1. Er is sprake van een mogelijke niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter categorie B als een dopingcontroleur een van de volgende gevallen vaststelt: 1° er zijn geen verblijfsgegevens ingediend;2° de verblijfsgegevens zijn niet tijdig ingediend;3° de ingediende verblijfsgegevens zijn niet correct, niet volledig of onvoldoende nauwkeurig om de sporter te kunnen vinden voor een onaangekondigde dopingtest. Van elke mogelijke niet-nakoming van verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter van categorie B wordt door de dopingcontroleur een rapport van een mislukte poging opgesteld. Een mogelijke niet-nakoming kan vastgesteld worden op basis van de opgegeven verblijfsgegevens of op basis van een poging tot onaangekondigde dopingtest. § 2. Met behoud van de toepassing paragraaf 1 kan een mogelijke niet-nakoming van de verplichtingen over het tijdig of volledig indienen van de verblijfsgegevens op de uiterste datum voor het kwartaal in kwestie, vermeld in artikel 64, § 1, eerste lid, administratief vastgesteld worden door een personeelslid van NADO Vlaanderen dat aangesteld is voor het toezicht op de tijdige en volledige kwartaalaangifte tegen de uiterste datum die daarvoor bepaald is.

Elke vaststelling van een mogelijke niet-nakoming conform het eerste lid wordt vastgesteld in een rapport over het niet tijdig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal, dat minstens de identiteitsgegevens van de sporter, de begindatum van het kwartaal in kwestie en het tijdstip van de vaststelling bevat.

Het hoofd van NADO Vlaanderen kan de personeelsleden aanwijzen die toegang hebben tot de verblijfsgegevens van de sporter om het toezicht, vermeld in het eerste lid, uit te oefenen, en die gemachtigd zijn om vaststellingen te doen. § 3. Een niet-nakoming als vermeld in artikel 21, § 2, tweede lid, van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, kan worden vastgesteld als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 1° er is conform paragraaf 1 of paragraaf 2 een rapport opgesteld;2° de sporter is tijdig en voorafgaand aan de mogelijke niet-nakoming conform artikel 61 van dit besluit geïnformeerd;3° er is op zijn minst sprake van nalatigheid.Nalatigheid wordt vermoed als is voldaan aan de vereisten, vermeld in artikel 61 van dit besluit, en een mogelijke niet-nakoming is vastgesteld. Dat vermoeden kan worden weerlegd als de sporter aantoont dat er van zijn kant geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen tot de niet-nakoming of die de niet-nakoming heeft veroorzaakt.".

Art. 12.In artikel 78, § 1, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "mislukte poging" en de woorden "heeft opgesteld" de woorden "of in voorkomend geval een personeelslid een rapport over het niet tijdig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal" ingevoegd.

Art. 13.Artikel 79 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 79.§ 1. Er is sprake van een mogelijke niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter categorie C als een dopingcontroleur vaststelt dat: 1° er geen verblijfsgegevens zijn ingediend;2° de verblijfsgegevens niet tijdig zijn ingediend;3° de ingediende verblijfsgegevens niet correct, niet volledig of onvoldoende nauwkeurig zijn om de sporter te kunnen vinden voor een onaangekondigde dopingtest. Van elke mogelijke niet-nakoming van verblijfsgegevensverplichtingen door een elitesporter van categorie C wordt door de dopingcontroleur een rapport van een mislukte poging opgesteld. Een mogelijke niet-nakoming kan vastgesteld worden op basis van de ingediende verblijfsgegevens of op basis van een poging tot onaangekondigde dopingtest. § 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 kan een niet-nakoming van de verplichtingen over het tijdig of volledig indienen van de verblijfsgegevens op de uiterste datum voor het kwartaal in kwestie, vermeld in artikel 64, § 1, eerste lid, administratief vastgesteld worden door een personeelslid van NADO Vlaanderen dat aangesteld is voor het toezicht op de tijdige en volledige kwartaalaangifte tegen de uiterste datum die daarvoor bepaald is.

Elke vaststelling van een mogelijke niet-nakoming conform het eerste lid wordt vastgesteld in een rapport over het niet tijdig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal, dat minstens de identiteitsgegevens van de sporter, de begindatum van het kwartaal in kwestie en het tijdstip van de vaststelling bevat.

Het hoofd van NADO Vlaanderen kan de personeelsleden aanwijzen die toegang hebben tot de verblijfsgegevens van de sporter om het toezicht, vermeld in het eerste lid, uit te oefenen, en die gemachtigd zijn om vaststellingen te doen. § 3. Een niet-nakoming als vermeld in artikel 21, § 3, tweede lid, van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming me type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, kan worden vastgesteld als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 1° er is conform paragraaf 1 of paragraaf 2 een rapport opgesteld;2° de sporter is tijdig en voorafgaand aan de mogelijke niet-nakoming conform artikel 61 van dit besluit geïnformeerd;3° er is op zijn minst sprake van nalatigheid.Nalatigheid wordt vermoed als is voldaan aan de vereisten, vermeld in artikel 61 van dit besluit, en mogelijke niet-nakoming is vastgesteld. Dat vermoeden kan worden weerlegd als de sporter of ploegverantwoordelijke aantoont dat er geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen tot de niet-nakoming of die de niet-nakoming heeft veroorzaakt. § 4. Als een ploegverantwoordelijke is aangesteld, bezorgt NADO Vlaanderen hem een kopie van elke brief die conform artikel 79 en 80 aan de sporter is gericht.".

Art. 14.In artikel 80, § 1, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "mislukte poging" en de woorden "heeft opgesteld" de woorden "of in voorkomend geval een personeelslid een rapport over het niet tijdig indienen van de verblijfsgegevens voor het komende kwartaal" ingevoegd.

Art. 15.In artikel 84, 1°, van hetzelfde besluit wordt het woord "controleartsen" vervangen door het woord "dopingcontroleurs".

Art. 16.De erkenningen van controleartsen die verleend zijn vóór 1 januari 2020, blijven van kracht tot hun huidig lopende geldigheidsduur verstreken is of tot ze ingetrokken worden.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor de medisch verantwoorde sportbeoefening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^