Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 juni 2019
gepubliceerd op 02 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers,

bron
vlaamse overheid
numac
2019041652
pub.
02/08/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041652

VLAAMSE OVERHEID


28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de dagverzorgingscentra betreft


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, artikel 58, § 1, gewijzigd bij de decreten van 21 juni 2013 en 21 december 2018, en artikel 59, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013;

Gelet op bijlage IX, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2019;

Gelet op advies 66.104/3 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van 14 september 2012, 16 mei 2014 en 30 november 2018, wordt een artikel 60 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 60.Dagverzorgingscentra die in het kader van de projecten "alternatieve zorg aan kwetsbare ouderen" van het RIZIV van 1 maart 2010 tot en met 31 mei 2019 zonder erkenning worden uitgebaat als een dagcentrum, kunnen een voorafgaande vergunning en een erkenning verkrijgen als dagverzorgingscentrum dat uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgt, namelijk gebruikers met jongdementie, ook als in hun regio de programmatie al volledig ingenomen is.

Om een voorafgaande vergunning te verkrijgen, toont de voorziening bij de aanvraag van de voorafgaande vergunning bijkomend een bezetting gedurende de periode vanaf 1 mei 2014 tot en met 30 april 2019 aan.

Het dagverzorgingscentrum dient de bezettingsgegevens in bij het agentschap met het formulier dat het agentschap op zijn website ter beschikking stelt.

De voorafgaande vergunning en de erkenning worden samen aangevraagd.

De erkenning gaat in op 1 juni 2019.

Zolang de overprogrammatie niet geneutraliseerd is en er geen ruimte is in de geldende programmatie, kunnen er geen nieuwe voorafgaande vergunningen verleend worden.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 juni 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^