Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 maart 2003
gepubliceerd op 12 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001 betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betr

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035588
pub.
12/06/2003
prom.
28/03/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MAART 2003. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001036243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 sluiten betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2


De Vlaamse regering, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zoals gewijzigd bij verdrag van 2 oktober 1997, inzonderheid op artikel 161;

Gelet op de Europese regelgeving, met name de Europese Verordening 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende de algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, P.B. nr. L161 van 26 juni 1999;

Gelet op de Europese Verordening 1784/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 betreffende het Europees Sociaal Fonds, P.B. nr. L213 van 13 augustus 1999;

Gelet op de Verordening 1159/2000 van de Commissie van 30 mei 2000, P.B. nr. L130 van 31 mei 2000;

Gelet op de Verordening 1685/2000 van de Commissie van 28 juli 2000, P.B. nr. L193 van 29 juli 2000;

Gelet op de Verordening 438/2001 van de Commissie van 2 maart 2001, P.B. nr. L63 van 3 maart 2001;

Gelet op de Verordening 448/2001 van de Commissie van 2 maart 2001, P.B. nr. L64 van 6 maart 2001;

Gelet op de artikelen 4, 16° en 6, § 1, IX, 1° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 6 februari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001036243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 sluiten betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot Doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat uit de uitvoering van de projecten in de periode 2001-2002 blijkt dat een herverdeling van de beschikbare middelen voor doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2, aangewezen is;

Overwegende dat de procedure voor opmaak van de projectomschrijvingen, de beoordeling en de beslissing kan vereenvoudigen zodat de rol en bevoegdheden van het STC, het agentschap en de strategische werkgroep eenduidig worden;

Overwegende dat, teneinde het behoud van de rechtszekerheid de oproep voor de periode 2004-2006 moet afgerond zijn tegen 30 juni 2003, dit besluit dringend moet worden genomen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging;

Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° de minister : de Vlaamse minister bevoegd voor Werkgelegenheid;2° ESF : het Europees Sociaal Fonds;3° Het agentschap : de vereniging zonder winstoogmerk « ESF - agentschap » met als stichtende leden de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;4° Saldering : saldo na financiële afrekening met alle promotoren;5° Project : één of meerdere acties kaderend in een begeleidingstraject voor een werkzoekende;6° VMC : het Vlaams Monitoring Comité bij doelstelling 3, toezichtcomité overeenkomstig artikel 35 van de Europese Verordening 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende de algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen;7° EPD doelstelling 3 : enkelvoudig programmeringsdocument zoals bepaald in artikel 9, g en artikel 19 van de Europese Verordening 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende de algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen en goedgekeurd door de Europese Commissie op 12 december 99;8° Strategische werkgroep : werkgroep die per zwaartepunt binnen het VMC wordt opgericht;9° STC : Subregionaal Tewerkstellingscomité, zoals geregeld bij besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;10° Promotor : een publiek- of privaatrechtelijke organisatie die voldoet aan de betrouwbaarheidscriteria en de algemene selectiecriteria;11° Doelstelling 3 : ondersteuning van de aanpassing en de modernisering van het beleid en de systemen op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, overeenkomstig artikel 1 van de Europese Verordening 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende de algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen;12° zwaartepunt 1 : verbeteren van de inzetbaarheid (preventief);13° zwaartepunt 2 : verbeteren van de inzetbaarheid (curatief);14° Doorstroom en uitstroom : de output wordt geconcretiseerd middels de te bereiken doorstroom of uitstroom van de desbetreffende actie.De doorstroom wordt gemeten 3 maanden na het einde van de desbetreffende actie. Indien de cliënt een andere actie volgt of niet meer ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende is de doorstroom positief, zoniet is het resultaat negatief. De uitstroom wordt gemeten 6 maanden na het einde van de desbetreffende actie. Indien de cliënt nog ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende is de uitstroom negatief; in het andere geval is het resultaat positief. 15° BVR van 24 juli 2001 : het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001036243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 sluiten betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot Doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 Art.2. § 2 van het BVR van 24 juli 2001wordt vervangen door : § 2. Voor de periode 2004 t.e.m. 2006 worden de percentages : - Derden 37,20 % - Departement Onderwijs 14,67 % - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 43,27 % - Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 4,86 % Deze percentages zijn van toepassing op de beschikbare ESF-middelen zoals voorzien in het EPD doelstelling 3 verhoogd met maximaal euro 15.784.897, zijnde de eventuele prestatiereserves zwaartepunten 1 & 2 voor de periode 2004-2006 en mogelijke restmiddelen eind 2003.

Art. 3.Artikel 2 van het BVR van 24 juli 2001wordt aangevuld met een § 3 en een § 4 : § 3. Op voorstel van het agentschap beslist de strategische werkgroep over de regionale verdeling van de beschikbare middelen. § 4. Na de jaarlijkse saldering stelt het agentschap het bedrag van de niet gebruikte middelen of restmiddelen vast.

Bijkomende resterende middelen, andere dan deze vermeld in § 2, worden toegekend aan de VDAB.

Art. 4.Artikel 8 § 2, 2° en 3°, van het BVR van 24 juli 2001worden vervangen door : 2° de projectomschrijvingen aan de hand van de STC-beleidsplannen; vanaf de oproep voor de periode 2004-2006 worden de projectomschrijvingen opgemaakt door het STC in samenspraak met het agentschap en door het STC goedgekeurd; 3° een opgave van de doelgroepen die de oproep beoogt te bereiken en waarop de promotor zijn doelgroepengagement formuleert;

Art. 5.Artikel 9 § 2, § 3 en § 4 van het BVR van 24 juli 2001worden vervangen door : § 2. De strategische werkgroep beslist, conform de besluitvorming voorzien in het huishoudelijk reglement van de strategische werkgroep, over de toe te wijzen projecten. § 3. Indien de strategische werkgroep niet tot een besluit kan komen, conform de bepalingen van haar huishoudelijk reglement, beslist de minister bevoegd voor Werkgelegenheid. § 4. De minister bevoegd voor Werkgelegenheid en het agentschap betekenen de beslissingen uit § 2 en § 3 aan de betrokken promotoren.

Art. 6.Artikel 9 § 5 van het BVR van 24 juli 2001wordt § 4.

Art. 7.In artikel 19 § 2 van het BVR van 24 juli 2001wordt het woord "hoger vermelde" vervangen door "deze" HOOFDSTUK II. - Slotbepaling

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 7 februari 2003.

Brussel, 28 maart 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^